Рефераты по литературе

Алексей Николаевич Толстой

26 Марта 2015, биография

А.Н. Толстой как русский советский писатель и общественный деятель, граф, автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений. Краткий очерк жизни и творчества Толстого.

Алтын ғасыр (1877-1901)

24 Октября 2013, реферат

1873 жылы АҚШ-та Марк Твенннің (1835-1910) «Алтын ғасыр» (the Guilded Age) атты алғашқы романы жарық көрді, онда басты кейіпкер полковник Селлерс ейпінде принципсіз іскердің сатиралық образы көрсетіліп, «ақша жасау» идеясы шырмауында барлық қылмыстық әрекеттерге баратын адам бейнеленген. Полковник әрекеті өз кезінде ауқымды байлық қордалаған мұнай алпауыты Джон Д.Рокфеллер мен болат алпауыты Эндрю Карнегилерді астарлаған болатын. Роман атауы ХІХ ғасырдың 70-80 жылдардағы американ тарихының барлық кезеңіне теліне, қолданыс тапты. Оның айқын сипаты американ қоғамының сыртқы ұшқынынан байқалған еді.

Альбер Камю

26 Сентября 2013, реферат

Альбер Камю – один из моралистов в современной французской литературе ХХ столетия
1.0. С давних пор культура Франции была щедра на «моралистов», то есть назидателей, нравоучителей, проповедников добродетели. Прежде всего это мастера пера и мыслители, обсуждающие в своих книгах загадки человеческой природы с остроумной прямотой, подобно Монтеню в ХVIв., Паскалю и Ларошфуко в ХVIIв., Вальтеру, Дидро, Руссо в XVIII в. Франция XX столетия выдвинула очередное созвездие таких моралистов: Сент-Экзюпери, Мальро, Сатр... Среди первых в ряду этих громких имен должен быть по праву назван и Альбер Камю. В своем творчестве он рассмотрел концепцию отчуждения личности и общества.

Аналіз вірша "Шляхами Одіссея"

24 Марта 2014, реферат

Юрій Клен (справжнє ім’я – Освальд Бургардт) — поет, літературознавець, літературний критик, перекладач. У 1923 році учителює в соціально-економічному технікумі в селищі Баришівка. Саме в цей період він найближче зійшовся з майбутніми «неокласиками». Загальновідомим стало положення про їхню орієнтацію на античність, що суттєво відзначилося на творчості Юрія Клена. Особливо теплими були стосунки поета з Миколою Зеровим, з яким йому випало працювати в цьому ж технікумі та місцевій трудовій школі.
Творчості О. Бургардта як «неокласика» властиві такі риси: антична філософія життєствердження, інтелектуалізм давньої літератури в поєднанні з сучасними темами, класична досконалість. Поезія цього митця містить багато «вічних» образів, але водночас не зникають болючі проблеми сучасності.

Аналіз естетичного трактату Івана Франка «Із секретів поетичної творчості»

13 Мая 2013, реферат

Більша і головна частина трактату “Із секретів…” присвячена розкриттю таємниці художності поетичних текстів через пояснення функцій літературних прийомів, з яких зіткано весь твір. Франком була здійснена спроба пояснити секрети поетичної творчості аналізом конкретних текстів з рецептивних позицій (тобто з позицій психології сприймання), що залишається особливою сторінкою не тільки в історії української, а й світової літературознавчої думки. Метою трактату є з'ясувати естетичне та психофізіологічне підгрунтя творчого процесу.

Аналіз збірки Романа Федоріва "Яре зерно"

22 Октября 2012, доклад

Нарис – це художньо-публіцистичний жанр, в якому шляхом поєднання логіко-раціональних і емоційно-образних способів віддзеркалення дійсності вирішується певний аспект концепції людини або суспільного життя. В цьому жанрі поєднуються документальні матеріали і художні форми, образність характеристик і висока міра типізації. До необхідних складових нарису можна віднести фактичний елемент, аналітичний, проблемний, а також образність. Об’єктом дослідження в будь-якому нарисі є або людина, або проблемна конфліктна ситуація.

Аналіз творчості Володимира Винниченка

28 Октября 2014, реферат

Після проголошення України незалежною державою в українській літературі почало з’являтися багато нових імен. Одним із них є ім’я Володимира Кириловича Винниченка. Ще в 1909 році Михайло Коцюбинський писав: “Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Знов Винниченка. [25;7] ” Іван Франко по праву вважав Винниченка “найяскравішим з талантів-початківців”. Леся Українка писала про молодого Винниченка: “Безталанний не може випадково виявити те, чого у нього нема.

Аналіз художнього твору

31 Марта 2014, реферат

1. Художність як мистецька якість твору літератури.

2. Передумови успішного аналізу твору.

3. Основні складники змісту і форми літературного твору.

4. Принципи, види, шляхи і прийоми аналізу твору літератури.

5. Схеми та зразки аналізу епічного та ліричного творів.

Анализ произведения как средство развития интереса младших школьников

10 Января 2013, курсовая работа

Основная цель работы-раскрыть суть приемов анализа и их эффективность в развитии интересе младших школьников к чтению.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
1.Проанализировать имеющуюся научно - методическую литературу по данному вопросу.
2.Раскрыть смысл приемов анализа художественного произведения.

Анализ трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери»

14 Ноября 2011, сочинение

Александр Сергеевич Пушкин задумал написать 13 трагедий. Были закончены 4: "Скупой рыцарь", "Каменный гость", Пир во время чумы", "Моцарт и Сальери".
Слово "маленькие" указывает на сокращенный объем - 3 сцены. Действие трагедии начинается в самый напряженный момент, доводится до кульминации и ставит героев перед лицом смерти, поэтому трагедия заканчивается гибелью одного из них. Показывается самоутверждение героя вопреки всем нравственным устоям. Характеры не развиваются, а подвергаются испытанию.

Анализ баллады "Лесной царь" Гете

19 Июня 2014, контрольная работа

Словарь литературоведческих терминов С.П. Белокуровой дает следующее определение баллады: «БАЛЛАДА - (от франц. ballade - танцевальная песня) - жанр лиро-эпической поэзии: повествовательная песня или стихотворение относительно небольшого объема, с динамичным развитием сюжета, основой которого является необычайный случай. Часто в балладе присутствует элемент загадочного, фантастического, необъяснимого, недоговоренного, даже трагически неразрешимого. По происхождению баллады связаны с преданиями, народными легендами, соединяют черты рассказа и песни. Баллада - один из главных жанров в поэзии сентиментализма и романтизма».

Анализ баллады "Светлана"

18 Ноября 2014, сочинение

Жуковский – родоначальник романтизма в русской литературе. Его романтизм принято называть романтическим или элегическим. Героем многих произведений Жуковского является мечтатель, все помыслы которого устремлены в идеальный мир. Отсюда возникает противопоставление «здесь» - и «там»-бытия («Там не будет вечно здесь»).часто у Жуковского, как и других романтиков, мы встречаем мотив сна. И это закономерно, потому что с ним связано двоемирие(стихотворение «Счастие во сне»).
Эти особенности романтизма Жуковского можно рассмотреть на примере элегии «Море» и баллады «Светлана». Эти жанры, баллада и элегия, характерны для него как для романтика.

Анализ исторической песни "Иван Грозный молится по сыне"

28 Ноября 2013, творческая работа

Историческая песня «Иван Грозный молится по сыне» относится к периоду 16 века. В песне рассказывается о трагической судьбе великого политика и просто любящего отца – Ивана Грозного. Так сложилась судьба, что у православного царя погиб сын. По одной из версий, причиной этому стала ярость самого Ивана Великого.

Анализ книги Лукина

25 Декабря 2011, сочинение

В данной главе автор исследует эволюцию образа Китая в российских пограничных регионах. Его задача в этой главе - выяснить, было ли китайское присутствие в пограничных регионах подлинной угрозой заселения или же оно являлось политическим оружием, сравнить две точки зрения на эту ситуацию, реконструировать и интерпретировать образ Китая в современной постсоветской России и оценить его роли в выработке российской внешней политики и во внутриполитической борьбе.

Анализ книги Н.А. Бердяева "Истоки и смысл русского коммунизма"

23 Марта 2014, курсовая работа

Философия в России на рубеже XIX-XX переживала период подъема, развивалось множество разных направлений, среди которых можно выделить два господствующих - идеалистическая школа Вл. Соловьева и его последователей и марксизм, представлявший материалистическую линию в философии. В XX веке в связи с драматическими событиями русской истории происходит разделение русской философии на русский марксизм и философию русского зарубежья. Часть философов была выслана заграницу, но часть осталась в советской России: Павел Флоренский и его ученик Алексей Лосев. Через последнего традиции русской философии были возрождены в Советской России, поскольку от него духовное преемство получили С.С. Аверинцев и В.В. Бибихин. Важнейшее место в русской философской мысли первой половины XX века занимает творчество Николая Александровича Бердяева (1874—1948), наиболее яркого представителя русского экзистенциализма.

Анализ книги Сухомлинского «Сердце отдаю детям»

27 Апреля 2013, реферат

Творчество Сухомлинского с каждым годом привлекает все более пристальное внимание мировой научной и педагогической общественности как в нашей стране, так и за рубежом. Василий Александрович Сухомлинский – педагог, сформировавшийся в условиях советской действительности. Его мировоззрение складывалось под благотворным влиянием идей Коммунистической партии.

Анализ комедии "Горе от ума"

05 Декабря 2013, курсовая работа

Комедия написана в 20-х годах XIX века. После победоносной войны с Наполеоном 1812 года, когда русский народ нанес смертельный удар наполеоновской армии, снискавшей в Европе славу непобедимой, с особой остротой встало противоречие между величайшими возможностями простых русских людей и тем бедственным положением, в котором они находились по воле сильных мира сего, в стране свирепствовала аракчеевская реакция. Честные люди того времени не могли мириться с этим. В среде прогрессивно настроенного дворянства назревали протест, недовольство существующими порядками, создавались тайные общества.

Анализ лирического произведения О. Мандельштам «Я около Кольцова…»

27 Ноября 2013, контрольная работа

Начнем наш анализ, пожалуй, с творческой истории данного стихотворения.
1934-1937г.г.. Воронежская ссылка. Годы унижения, преследования, травли – это плата за стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны..», содержание которого направлено против личности И.В.Сталина.

Анализ лирического стихотворения И.А.Бунина «Рассвет». Восприятие,истолкование,оценка

26 Апреля 2014, доклад

Как часто кажется нам , что мир рушится, уходит у нас из-под ног. Под гнетом обыденности, проблем, которые мы сами себе создаем, мы не замечаем, что постепенно наша жизнь начинает тускнеть из-за всего этого. Нам не хватает воздуха, живой природы. Проходя по улицам, у нас нет времени взглянуть на небо, в эту далекую, синюю, бездонную высь. Связь с природой обрывается под тяжестью прогресса. Он продвигается вперед, а мы отдаляемся от естественного мира, погружаясь в мир искусственный.

Анализ литературного произведения Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк»

08 Января 2011, сочинение

Я решила проанализировать произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Бирюк». Оно состоит из нескольких связанных между собой эпизодов, включающих описание природы и крестьянского быта. Портретные характеристики и речь героев, составляют большую развернутую картину, которая дает возможность представить нищенское существование зависимых от господ крепостных. Создаётся вся эта атмосфера с помощью эпитетов: "огромная лиловая туча", "длинные серые облака", "по пыльной дороге", "душный жар".

Анализ мотива пути в книге «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова

10 Октября 2013, курсовая работа

Целью работы является изучение и анализ мотива пути в книге «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) познакомиться с творчеством А.Волкова;
2) рассмотреть путь как концепт;
3) исследовать мотив пути в выбранном для анализа произведении.

Анализ образа Василия Буслаева

18 Декабря 2013, реферат

Васи́лий Бусла́ев — герой новгородского былинного эпоса. А точнее 2х былин новгородского цикла,созданных в период расцвета торговой и политической жизни Новгорода 14-15 веков. Историческим прототипом героя считается новгородский посадник Васка Буславич, умерший, согласно Никоновской летописи, в1171 году. По данным С.А. Азбелева, насчитывающего 53 сюжета героических былин, Василий Буслаев является главным героем трёх из них (№ 40, 41 и 42 по составленному Азбелевым указателю]).

Анализ особенностей образной системы и способов ее языкового воплощения романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»

22 Апреля 2012, реферат

Цель исследования – состоит в комплексном, системном описании, анализе, научно-теоретическом осмыслении и классификации системы образов в романе «Портрет Дориана Грея».

Задачи исследования – определить сущность понятия «система образов», проанализировать образы в романе, стилистические приемы, используемые автором для создания тех или иных образов, проследить их влияние на стиль и повествование романа.

Анализ повествовательной структуры повести «Станционный смотритель»

05 Января 2013, творческая работа

«Станционный смотритель» – социально-психологическая повесть о «маленьком человеке» и его несчастной судьбе в дворянском обществе. По своему жанру "Станционный смотритель" отличается от остальных повестей. «Он открывается не рассказом, но монологом автора, переходящим лишь постепенно в рассказ. Притом и внутри этого пролога незаметно и постепенно изменяется речь: ораторская речь автора, обращенная к широкой аудитории, к миру, переходит в скромное предисловие рассказчика».

Анализ поэмы Сергея Александровича Есенина «Пугачёв»

14 Апреля 2014, сочинение

Драматическая поэма о Крестьянской войне 1773–1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева, которую народ прозвал «пугачевщиной», занимает особое место в творческом наследии Есенина и литературной жизни первой половины 20-х гг. прошлого века. Это единственная поэма, созданная Есениным в период имажинизма, поэма мощная, с шекспировским накалом страстей, необычная и даже шокирующая своими образами. Поэтому С. А. Толстая-Есенина справедливо назвала «Пугачева» самым значительным по огромному творческому труду, вложенному в него, произведением Есенина и отметила, что «сам поэт любил эту вещь и гордился ею».

Анализ произведений А.П.Чехова

13 Января 2011, реферат

Антон Павлович Чехов пришел в литературу в 80-е годы XIX века. Они вошли в историю России как эпоха безвременья. Политическая реакция, воспользовавшись убийством Александра II и покушением на Александра III, установила террористический режим в стране. На поверхности политической жизни все казалось сонным, равнодушным, мрачным и безнадежным.

Анализ произведения "Тихий дон"

29 Апреля 2014, контрольная работа

В романе «Тихий Дон» шолоховские картины природы показывают собой эстетическое наполнение. Тоска Григория, все сужающийся черный круг его жизни даны на фоне победной донской весны - с буйным разливом Дона, со сказочным цветением степи, сплошь покрывающейся фиалками и тюльпанами, с перелетными стаями птиц, с неутихающим шумом привольного ветра в затопленном талой водой обдонском лесу, с лебедями, которых видит Григорий на восходе солнца. В описаниях картин природы Шолохов достиг очень высокой степени совершенства. Описанная Шолоховым картина встает перед читателем как живая, так как строится на выразительной силе восприятия. Его образы многогранны. «Золотая дрема лунного света...» - чарующее сияние луны воспринимает Григорий, упоенный молодой радостью жизни, любви. В этом образе и есть и живописная красота, и лирика, и психология.

Анализ произведения К.Д.Воробьева "Убиты под Москвой"

28 Ноября 2012, доклад

Воробьёв Константин Дмитриевич (1919 - 1975), русский писатель. В автобиографических повестях, отмеченных психологической точностью, - беспощадное изображение жестокости войны («Крик», 1962; «Убиты под Москвой», 1963; «Это мы, Господи!», не окончена, 1943, опубликована в 1986), трагедии коллективизации («Мой друг Момич», 1965, опубликована в 1988)

Анализ пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад"

09 Января 2014, доклад

Пьеса «Вишневый сад» — последнее драматическое произведение Чехова, печальная элегия об уходящем времени «дворянских гнезд». В письме к Н.А. Лейкину Чехов признавался: «Ужасно я люблю все то, что в России называется имением.

Анализ работы "Бедная Лиза"

03 Февраля 2014, контрольная работа

В эпоху Байрона, Шиллера и Гете, в преддверии Французской революции, в накале чувств, характерном в те годы для Европы, но при еще сохранявшейся церемониальности и пышности барокко, ведущими направлениями в литературе были чувственные и чувствительные романтизм и сентиментализм. Если появление романтизма в России обусловлено переводами произведений указанных поэтов, а уже позже было развито собственными российскими сочинениями, то сентиментализм стал популярен благодаря произведениям русских писателей, одним из которых является «Бедная Лиза» Карамзина.