Рефераты по педагогике

Використання гри на уроках англійської мови

12 Мая 2014, курсовая работа

Мета: вивчення використання ігрових матеріалів на уроках англійської мови, а також аналіз різних видів ігор.
• вивчення ігри як виду діяльності на уроці англійської мови;
• вивчення видів ігор та їх класифікація;
• дослідження ролі використання рольових, різних видів гри на уроках англійської мови.

Використання диференцийованих завдань у початковой школи

04 Ноября 2013, доклад

Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається диференційоване навчання учнів початкових класів, а за мету кожної з навчальних дисциплін ставиться досягнення кожним учнем рівня навченості не нижче обов’язкового. Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з предметів,що вивчають у початковій школі, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним належного рівня знань, умінь і навичок.

Використання засобів образотворчого мистецтва для розвитку уяви

06 Декабря 2014, курсовая работа

Мета дослідження – визначити особливості розвитку творчої уяви дітей п’ятого року життя засобами образотворчої діяльності.
Об'єкт дослідження – розвиток творчих здібностей у дітей п’ятого року життя. Предмет дослідження – процес розвитку творчої уяви у дітей.
Гіпотеза – в силу того, що даний вік є сензитивним для розвитку уяви в образотворчому мистецтві, то будуть відмінності в творчій уяві дітей.

Використання интерактивних методив навчання на уроках ридной мови в початковий школи

05 Декабря 2012, доклад

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка освічених людей, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження сучасних технологій.
Прагнення постійно оптимізувати навчально-виховний процес зумовило появу нових і вдосконалення кращих педагогічних технологій, що використовувалися до цього часу. Подальший їх розвиток пов’язаний із орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій освіти і виховання.

Використання методів заохочення і покарання у навчально-виховному процесі

02 Декабря 2014, курсовая работа

Кожний, кому трапляється мати справу з дітьми, знає, що за допомогою заохочень і покарань вихователь добивається дисциплінованої, відповідальної поведінки дитини. В даний час, питання про застосування заохочення і покарання є дуже актуальним. Оскільки значення заохочень і покарань у системі виховних впливів дуже локальне, хоча вони і не належать до числа виховних засобів, які потрібні повсякденно і на кожному кроці,однак більшість педагогів вживають їх, як домінуючі, не враховуючи той факт, що на сьогоднішній день теорія і практика виховання має у своєму розпорядженні найбагатший арсенал різних методів і прийомів.

Використання проектної діяльності на уроках української мови

25 Мая 2013, курсовая работа

Мета работи:
─ подати теоретичні відомості про метод проектів як педагогічну технологію;
─ ретельно ознайомитися з методикою застосування проектів у навчанні української мови ;
─ проаналізувати результативність зазначеної методики.
Мета зажадала рішення ряду завдань:
1. Дати теоретичне обґрунтування проектної технології в її психологічному й педагогічному аспектах на основі ретроспективного аналізу науково-теоретичної літератури з даної проблеми.
2. Досліджувати й обґрунтувати технологію використання проектної методики при навчанні української мови.
3.Виявити ефективність проектного навчання як нової педагогічної технології в системі освіти.

Використовування методу проблемних ситуацій у ВНЗ

01 Мая 2012, курсовая работа

Ціль курсової роботи

1) вивчення теоретичних основ про мислення, проблемну ситуацію, проблемне навчання;

2) аналіз успішності студентів до створення проблемної ситуації в групі;

3) проведення аналізу успішності студентів впродовж експерименту, що проводиться.Основні завдання:

- створення проблемної ситуації в групі;

- періодичне і регулярне ускладнення ситуації;

- виявлення розумових дій студентів

Виникнення студенства і студенської групи

10 Марта 2014, реферат

Студентство - особлива суспільна група, резерв інтелігенції - об'єднує в своїх рядах молодих людей приблизно однакового віку, освітнього рівня - представників усіх класів, соціальних верств і груп населення, що навчаються у вищих навчальних закладах. Проте одними тільки навчанням і самовдосконаленням студент не характеризується.
Кваліфікована молодь є реальним двигуном розвитку країни: виконує особливу роль в системі суспільного розподілу праці, яка полягає в підготовці до виконання функцій інтелігенції; не беручи участі постійно у виробництві матеріальних і духовних цінностей, студентство проте частково бере участь в опосередкованому продуктивну і непродуктивну працю в формі навчання, роль якої в суспільстві зростає; з рядів студентів зходять майбутні видатні особистості, президенти, вчені – бо до таких кар`єрних висот готує вища школа.

Виноградов Виктор Владимирович (1895 - 1969)

15 Сентября 2014, реферат

В.В.Виноградов - выдающийся русский советский филолог-энциклопедист, ученик А.А.Шахматова и Л.В.Щербы, наиболее влиятельная фигура русской советской филологической науки XX века: он более десяти лет руководил Институтом русского языка АН СССР, возглавлял в Академии Наук Отделение литературы и языка (в 1950 -1963 годах был академиком-секретарем этого отделения), создал журнал "Вопросы языкознания" и много лет работал его главным редактором, был председателем Международного комитета славистов.

Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу

23 Мая 2013, реферат

До Давнього Сходу належали держави, що існували у IV—І тис. до н.е. на території Південної Азії та частково у Північній Азії. Тут виникли перші рабовласницькі держави — Шумерія, Вавилонія, Ассирія, Єгипет, Індія, Китай. Створена ними цивілізація мала значний вплив на культурний розвиток людства.

Виховання гуманного ставлення у старших дошкільників засобом художньої літератури

27 Октября 2014, курсовая работа

Сучасна освіта, розглядається як складний процес створювання умов для розвитку особистості. Багато уваги приділяється вихованню людини, орієнтованого на розуміння, визнання і прийняття іншої людини. Для цього важливу роль відводять художнім засобам, тому що дослідження багатьох вчених показують, що художня література викликає емоційний відгук у дітей раніше інших мистецтв.
Актуальність теми дослідження обумовлена назрілою необхідністю перебудови системи виховання дітей в умовах соціально-економічних перетворень, що відбуваються в сучасному суспільстві

Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

18 Октября 2014, курсовая работа

Мета: вивчити педагогічні формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи.
Завдання:
1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми у науковій літератури та практиці роботи дошкільних закладів.
2. Визначити показники ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників.
3. З’ясувати участь батьків у екологічному вихованні дітей та прищепленні їм екологічної культури.
4. Виробити практичні рекомендації щодо екологічного виховання дітей

Вища освіта України і Болонський процес

23 Апреля 2012, реферат

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищої освіти.

Виявлення порушень лексичної системи в дітей із ЗНМ та їх корекція

24 Июля 2014, курсовая работа

Патогенез загального недорозвитку мовлення різноманітний і недостатньо вивчений. Крім того, загальне недорозвинення мовлення може спостерігатися у дітей з різними особливостями їх психічного розвитку, як-то: психофізичний інфантилізм, затримка темпу психічного розвитку, психічна виснаженість різного генезу та ін. [7, ст 7]
Загальне недорозвинення мовлення у дітей з нормальним слухом та збереженим інтелектом представляє собою специфічний прояв мовної аномалії, при якій порушено чи відстає від норми формування основних компонентів мовної системи: лексики, граматики, фонетики. При цьому типовими є відхилення в смисловій та вимовній сторонах мовлення [5, ст 5]

Вияние социальных сетей на развитие подростков

04 Декабря 2012, курсовая работа

социальная сеть - Это социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются и социальные объекты, и связей между ними. Этот термин получает широкое распространение, и во второй половине XX века становится общеупотребительным в английском языке

Вклад И . Г . Песталоцци в развитие и становление педагогической мысли

09 Июля 2013, реферат

Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827).
Педагогическая концепция.
Теория элементарного образования И . Г . Песталоцци .
Сущность и основные положения элементарного образования И . Г . Песталоцци .
Значение педагогического творчества И . Г . Песталоцци .
Актуальность педагогического творчества И . Г . Песталоцци в наши дни.

Вклад И . Г . Песталоцци в развитие и становление педагогической мысли

09 Июля 2013, лекция

И . Г . Песталоцци – педагог-практик. Он разработал общие основы и частные методики начального обучения. Не всегда удачный опыт педагогической деятельности Песталоцци не может умалить значение его идей, их влияния на развитие педагогической мысли. Деятельность Песталоцци при его жизни приобрела широкую международную известность. Его наследие высоко оценивали К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев.
Это был народник в лучшем значении слова. Песталоцци горячо пропагандировал необходимость образования для всех сословий, особенно крестьян. Мечта об улучшении положения народа воплотилась в конкретных хозяйственных и социально-педагогических проектах, которые не выдержали испытания реальными общественно-экономическими условиями.

Вклад в методику развития речи выдающегося педагога Е.Н. Водовозовой

17 Января 2014, биография

Елизавета Николаевна Водовозова (урождённая Цевловская, по второму мужу Семевская; 5 (17) августа 1844, Поречье, Смоленской губернии — 23 марта 1923, Петроград) — русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога.В.И.Водовозова.

Вклад в педагогику К.Д. Ушинского

02 Февраля 2014, курсовая работа

Значительный педагогический опыт К.Д. Ушинского по вопросам воспитания ребенка на основе традиций народной культуры, удачное обоснование системы образования в соответствии с культурно-историческими национальными ценностями создали условия для объективного и всестороннего изучения наследия К.Д. Ушинского. Проблема исследования: каким образом влияют идеи К. Д. Ушинского на воспитание, обучение и развитие детей в современное время. Цель исследования – проанализировать, как оценивают вклад К. Д. Ушинского практикующие педагоги общеобразовательных школ, используют ли в своей работе идеи работ К. Д. Ушинского.

Вклад в развитие зарубежной педагогики

08 Октября 2013, реферат

Философ придавал огромное значение воспитанию и считал, что оно ведет к обладанию тремя дарами: «хорошо мыслить, хорошо говорить, хорошо делать». Философ считал, что хотя воспитатель формирует и изменяет человека, тем не менее его руками действует природа, ибо человек является ее частицей – «микрокосмосом». Демокрит отмечал, как важно родителям посвятить себя воспитанию детей. Он осуждал скупых родителей, не желавших тратить средства на обучение детей и обрекавших их на невежество. Демокрит полагал, что главное не количество полученных знаний, а воспитание интеллекта.

Вклад В.А. Бакушинского в музейную педагогику

21 Сентября 2012, реферат

БАКУШИНСКИЙ Анатолий Васильевич (1883 - 1939), историк искусства, художественный критик, педагог. Разрабатывал методику музейных экскурсий, принципы эстетического воспитания, способствовал возрождению русских народных художественных промыслов Палеха и Мстеры.

Вклад Константина Дмитриевича в развитие дошкольной педагогики

29 Сентября 2014, курсовая работа

Цель данного исследования: изучение вклада К.Д. Ушинского в педагогику.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. изучить краткую биографию К.Д. Ушинского;
2. проанализировать вклад Константина Дмитриевича в развитие дошкольной педагогики;
3. рассмотреть демократическую направленность педагогической системы К.Д. Ушинского

Вклад Л. С. Выготского в развитие психологии

14 Августа 2014, реферат

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского породила крупнейшую в советской психологии школу, из которой вышли А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Д. Б. Эльконин и др.
Библиография трудов Л.С. Выготского насчитывает 191 работу. Идеи Выготского получили широкий резонанс во всех науках, исследующих человека, в том числе в лингвистике, психиатрии, этнографии, социологии.

Вклад Л.Н. Толстого в развитие отчественной педагогики

20 Ноября 2013, контрольная работа

Л. Н. Толстой по-новому взглянул на мир ребенка. Раскрепощенность видения Толстого создавало условие для свободы творчества и защищало его от схематизма и однозначности. Лев Николаевич показал, что взгляд взрослых на ребенка должен быть подлинно гуманистическим, то есть содержать в своей основе любовь как способ мировосприятия и мироотношения. Это наше большое счастье, счастье всего человечества, что Толстой обратился к вопросам педагогики.

Вклад Л.С. Выготского в дефектологию

27 Сентября 2013, реферат

Л.С. Выготский начал свою научную и практическую деятельность в области дефектологии еще в 1924 г., когда он был назначен заведующим подотделом аномального детства при Наркомпросе. Он вел не только интенсивную научную, но и проделал большую практическую и организационную работу в этой области.
В 1926 г. им была организована лаборатория по психологии аномального детства при Медико-педагогической станции (в Москве, на Погодинской ул., дом 8). За три года своего существования сотрудники этой лаборатории накопили интересный исследовательский материал и проделали важную педагогическую работу. Около года Лев Семенович был директором всей станции, а затем стал ее научным консультантом.

Вклад французских просветителей 18 века в психологию

23 Ноября 2015, реферат

В XVIII веке развитие философской мысли во Франции осуществлялось под эгидой просвещения . Практически все французские философы этого столетия были просветителями. Идейными оппонентами просветителей выступали во Франции теологами, а сколько-нибудь значительных философских противников у них тогда не находилось. Собственно философские дискуссии развертывались лишь между представителями самого просвещения.

Вклад Я.А. Коменского в развитие педагогики

26 Марта 2014, реферат

Эта система - плод титанического труда гениального чешского педагога, мудрого философа-гуманиста Я.А. Коменского, трансформировавшего в своей мировоззрении, в своей философии образования величайшие достижения человеческого духа предшествующих веков культурного развития. Его «Великая дидактика» (1632г) – начала всех начал в педагогике нового времени. Духовный мир Коменского, человека энциклопедически образованного, - сложнейший оригинальный «сплав» воззрений античности и Возрождения, католической теологии и протестантизма, современного ему гуманитарного и естественнонаучного.
У древних китайцев существовало проклятье: "Чтоб ты жил в эпоху перемен". Коменский не просто жил в эпоху перемен, он был одним из творцов перемен, одним из строителей современного мира.
Цель реферата – определить вклад Я.А. Коменского в отечественную педагогику.

Влияние авторитета родителей на нравственное воспитание младших школьников

09 Ноября 2015, курсовая работа

Цель исследования - проанализировать влияние родительского авторитета на развитие ребенка и выявить способы и проблемы формирования родительского авторитета.
В соответствии с поставленной целью были выделены следующие задачи:
 охарактеризовать сущность, задачи и содержание нравственного воспитания младших школьников;
 рассмотреть авторитет родителей как фактор нравственного воспитания младших школьников;
 обосновать модель реализации влияния авторитета родителей на нравственное воспитание;
 описать опыт организации нравственного воспитания младших школьников на примере родительского авторитета.

Влияние биоритмов на уровень физической работоспособности при занятиях легкой атлетикой у детей средних классов

26 Марта 2014, курсовая работа

Построение занятий по легкой атлетике с учетом влияния биоритмов на организм детей среднего школьного возраста будет способствовать повышению их физической работоспособности.
Предмет исследования - влияние биоритмов на физическую работоспособность учащихся средних классов занимающихся легкой атлетикой.
Объект исследования - учащиеся 6-7-х классов общеобразовательной школы.
Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы на секционных занятиях по легкой атлетике так и на уроках физической культуры у учащихся средних классов.

Влияние взаимоотношений в семье на развитие личности ребенка

05 Ноября 2012, курсовая работа

Цель работы: выявить позицию родителей и их взаимоотношений на развитии самостоятельности ребенка и комфортность его психического состояния.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретическую литературу по данной проблеме.
2. Экспериментально изучить особенности взаимоотношений родителей и детей.
3. Выявить взаимосвязь взаимоотношений между родителями и их позицией и эмоциональным состоянием ребенка.