Рефераты по педагогике

Бастауыш оқыту үдерісінде ұлттық ойындарды қолдану

15 Мая 2015, дипломная работа

Зерттеу жұмысының мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларының әлеуметтік құндылығын тәрбиелеуде ұлттық ойын элементтерін пайдаланудың маңызы және оларды тәрбие жұмысында қолданудың жолдарын көрсету.
Осы мақсаттан туындайтын міндеттер:
1. Ұлттық ойындардың зерттелу жайын сипаттау;
2. Әлеуметтік құндылығын тәрбиелеуде ұлттық ойындарды пайдаланудың дидактикалық маңызын көрсету;
3. Ұлттық ойын элементтерін тәрбие жұмысында пайдаланудың жолдарын көрсету;
4. Озат мұғалімдер тәжірибесін жинақтау және талдау;

Бастауыш сыныпта дүниетану сабағында оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту

28 Января 2015, курсовая работа

Сонымен, қазіргі таңдағы оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыруға деген қажеттіліктің артуы мен оның теориялық және әдістемелік тұрғыдан жеткілікті қарастырылмауына байланысты зерттеу проблемасын айқындауға және зерттеу жұмысымыздың тақырыбын «Бастауыш сыныпта дүниетану сабағында оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту» деп таңдауымызға себеп болды.
Курстық жұмысымның мақсаты: Дүниетану сабағында бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділігін қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау және әдістемесін жасап, оның тиімділігін тәжірибелік-эксперимент арқылы тексеру.

Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдалану

02 Февраля 2015, курсовая работа

Зерттеу мақсаты - бастауыш сыныптарда математиканы оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың дидактикалық жолдарын айқындау.
Зерттеу міндеттері:
- Педагогикалық технологиялардың психологиялық педагогикалық мэнін ашу.
- Бастауыш сынып оқушыларын оқытуда деңгейлеп саралап оқыту технологиясының теориялық негіздерін окып - үйрену ;
- деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың жолдарын айқындау;
4

- Бастауыш сынып оқушыларының оқу процесінде деңгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдаланудың тэжірибелік эксперименттік жұмыс нәтижесі.

Бастауыш сыныпты оқытуда жаңа ақпараттық технологияны қолданудың тиімділігі

20 Апреля 2014, доклад

Біз бейбіт елде, мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мән берген елде тұрамыз. Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, ақпаратты технологияны терең меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі заманға лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру.
Қазіргі уақытта интерактивті құралдардың көмегімен мұғалімнің, оқушының шығар машылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.

Батыс Европадағы орта ғасырлық мектептер

06 Ноября 2015, реферат

Құлдық қоғамның ыдырауы және құлауы оны жаңа феодалдық құрылыс пен өзгеріске алып келді. Ал, сөзсіз оны алдындағы құлдық қоғаммен салыстырғандағы прогрессивтік сипатта болды (себебі негізгі өндіргіш күш – шаруаның өз шаруашылығы болды. Сондықтан да еңбекте құлдарға қараған кейбір ынталылық танытты), бірақ феодалдық құрылыстың негізіне феодалдардың, дін иелерінің жерге жеке меншігі жатты.

Бездомные дети

12 Мая 2015, реферат

Россия всегда отличалась от других стран большим количеством людей без постоянного места проживания – бездомных. И мы с каждым годом убеждаемся, что до детей нет никому дела. Они оставлены на произвол судьбы.
Приходится констатировать, что большинство бездомных это дети. Дети, у которых нет родителей, которые ушли из дома лишь потому, что родителям нет до них дела.

Безнадзорность несовершеннолетних в России

30 Сентября 2012, реферат

Социальные потрясения в России, сопровождаются повсеместным ростом девиантного поведения в молодежной среде. На сегодняшний день остается актуальной проблема безнадзорности, как одна из форм проявления девиации. Судьба безнадзорника трагична. В реальной жизни причинами безнадзорности являются социально-экономические, социально – психологические и психологические условия.

Белинский

08 Октября 2012, реферат

Русский критик и публицист. Виссарион Григорьевич Белинский родился 11 июня (по старому стилю - 30 мая) 1811 года в крепости Свеаборг (Финляндия), в семье флотского врача, а позднее - уездного лекаря. Мать Белинского была типичной провинциальной кумушкой, а отец, человек не без дарований, опустился под влиянием провинциальной жизни. Дедом его был священник, отец Никифор, по семейным преданиям - праведник-аскет и подвижник. Характеры отца и матери отразились и на сыне. Темперамент матери, резкость и прямота отца проявились уже в юности писателя.

Белорусские народные игры как средство патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста

21 Сентября 2014, курсовая работа

Цель исследования: разработать содержание и методику патриотиче-ского воспитания детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с белорусскими народными играми.
Задачи:
1. Раскрыть сущностную характеристику патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
2. Выявить и охарактеризовать уровень развития патриотизма старших дошкольников на основе разработанных показателей и критериев.
3. Экспериментальным путем определить влияние ознакомления детей с белорусскими народными играми на формирование патриотических чувств.

Белсенділігін тудыруда шығармашылыққа тәрбиелеудің маңыздылығы

03 Апреля 2015, статья

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында болып жатқан ауқымды өзгерістер, оқытушылар мен студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы белсенділігін арттыруды көздейді.

Беседа как ведущий способ формирования чувства сопричастности к судьбе города на внеклассных занятиях во 2 классе.

03 Июня 2014, дипломная работа

В последние десятилетия в России возрос интерес к проблеме изучения родного края. С одной стороны, это дань моде, заполнение лакуны, образовавшейся после деидеологизации образовательного процесса. С другой - это настоятельная необходимость, продиктованная потребностями общества создавать условия для становления гражданина своего Отечества, человека, бережно относящегося к окружающему его миру, понимающего его ценности. В то же время понимание окружающего мира, города, необходимо для осознанного взаимодействия с ним каждому петербуржцу. В Санкт-Петербурге краеведческое образование приобретает особую значимость. Наш город, центр мировой и отечественной культуры, предоставляет огромные возможности для формирования научных знаний, расширения культурного кругозора, для эстетического и нравственного воспитания.

Бессознательный уровень психической деятельности

16 Апреля 2012, доклад

Наряду с сознательными формами отражения и деятельности для человека характерны и такие, которые находятся как бы за “порогом” сознания.
Психическая деятельность человека, его психика функционируют одновременно в трёх взаимосвязанных уровнях: бессознательном, подсознательном исознательном.
Сознание ведь далеко не всегда контролирует поступки и чувства, определяет направление наших мыслей. Существует ещё и бессознательное. Нередко именно оно является движущей силой и определяет стиль поведения человека.

Бессоюзные сложные предложения

05 Мая 2014, реферат

Тема данного реферата: бессоюзные сложные предложения.
Цель данного реферата:узнать, какие виды бессоюзных сложных предложений существу-ют, и рассмотреть каждый из них подробно с примерами.
Методы: анализ, синтез, работа с научной литературой.
Актуальность темы реферата заключается в том, что в результате исследования бессоюз-ных сложных предложений определена их огромная роль как в письменной, так и в устной речи русского языка.

Бецкой Иван Иванович

21 Мая 2013, биография

Ива́н Ива́нович Бецко́й (3 [14] февраля 1704, Стокгольм — 31 августа [10 сентября] 1795, Санкт-Петербург) — видный деятельрусского Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II (1762—1779), президент Императорской Академии искусств(1763—1795), инициатор создания Смольного института и Воспитательного дома. Возглавлял комиссию по каменному строению в Санкт-Петербурге и Москве.

Бизнес-образование: специфика, технологии, организация

22 Апреля 2014, реферат

Бизнес-образование на данный момент является актуальной темой. Это связано с изменениями, которые претерпел наш мир за прошедшие несколько лет. Существенно развились информационные технологии, появились новые технические средства. Из индустриального наше общество перевоплотилось в информационное.

Биография и педагогические взгляды В.А.Сухомлинского

23 Февраля 2014, контрольная работа

Педагог является представителем одной из самых социально значимой профессии. Его деятельность направлена на развитие и формирование человека. Духовное воспроизводство человека, сотворение личности - таково назначение педагога в обществе. В этом заключается важнейшая социальная функция педагога.
Педагог, выступает как целостная личность с особым складом ума, индивидуальными особенностями темперамента, определенным стилем поведения. Но само содержание педагогической деятельности предъявляет к нему ряд специфических требований, заставляющих развивать определенные личностные качества как профессионально значимые и обязательные. Фундаментом развития профессионального мастерства педагога выступает профессиональное знание. Оно составляет «каркас» профессионализма и дает возможность постоянно совершенствовать его.

Биография Я.А.Каменского

05 Мая 2014, доклад

Ян Амос Коменский (1592 – 1670) родился в Южной Моравии (Чехословакия) в семье члена общины Чешских братьев. Учился в Гернборнском и Гейдельбергском универсистетах в Германии. После Коменский был проповедником, а потом и главой своей религиозной общины, занимался педагогической деятельностью в различных странах Европы – в Чехии, Польше, Венгрии, писал учебники для Швеции. Благодаря своим учебникам Коменский стал знаменит еще при жизни, по ним учились во многих странах мира.

Благополучие в юношеском возрасте

03 Августа 2014, курсовая работа

Цель исследования: Изучить уровень психологическое благополучия детей юношеского возраста.
Объект исследования: Дети юношеского возраста.
Предмет исследования: Уровень психического благополучие детей юношеского возраста.

Благотворительня деятельность как социальная поддержка малоимущих групп населения в России

21 Октября 2012, курсовая работа

Цель исследование: выявить эффективность проведения благотворительной деятельности как социальной поддержки.
I
Задачи исследования:
1. Расмотреть понятие благотворительности.
2. Углубить историю развития благотворительности.
3.Охарактеризовать виды благотворительной помощи.
4.Обосновать проведение социальных программ по улучшению жизни малоимущих групп населения.

Близнецы особенности их воспитания в семье

05 Сентября 2013, реферат

Рождение одновременно двух или более младенцев всегда вызывало особенный интерес у окружающих, а в некоторых древних культурах рождение близнецов воспринималось как событие, имеющее религиозный, мистический смысл, иногда как дурное предзнаменование.
С древности близнецы- герои мифов и легенд. Это Аполлон и Артемида, Зет и Амфион, основатели Рима Ромул и Рем, Месула и Месули в индийской мифологии, Озирис и Изида - важнейшие божества Египта, бог света Ормузд и бог тьмы Ариман в древнем Иране. Парным близнецовым божествам поклонялись вавилоняне и ассирийцы, жители древнего Китая и многие другие народы. Сложились и жития близнецов-святых: это Косьма и Демьян, Фрол и Лавр; обе пары почитались как добродетельные бессеребренники, целители недугов. Мифы часто описывают близнецов как антагонистов, один из которых - божество благодетельное, доброе, а другой - олицетворение сил зла. Не менее редка в древних сказаниях и картина тесной дружбы близнецов, их неразлучность, когда они не могут жить друг без друга. Эти две сквозные темы - единство и противоположность, слитная нераздельность и соперничество – определённая психологическая реальность, связанная с присущими близнецам типами взаимоотношений

Богатство русского языка

12 Апреля 2014, методичка

Цели урока: систематизировать и обобщить знания учащихся о языке как средстве общения, познания и мышления, об основных единицах языка и Географиях науки о языке.
Материал для словарно-семантической работы: воплощать, логический, обильный, познание, сознание, умозаключение.
Основное содержание урока.

Богомолов В.О. : труды и жизнь

06 Июня 2013, доклад

Родился 3 июля 1926 в д.Кирилловка Московской области. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. В действующей армии был рядовым, командиром отделения, взвода, офицером разведки. Награжден орденами и медалями. Служил в армии до 1952. Первое произведение Богомолова — опубликованная в журнале «Знамя» повесть Иван (1957) сразу принесла автору известность. Трагическая история мальчика-разведчика, погибающего от рук немецких захватчиков, рассказана с глубокой эмоциональностью, но без патетики. Несовпадение точек зрения автора и героя-рассказчика, старшего лейтенанта Гальцева, создает в повести сложную и неоднозначную смысловую перспективу.

Болонская система образования

15 Декабря 2012, реферат

Болонская система образования задумывалась в конце прошлого века как ответ на вызов глобализации в сфере образования. Сложившееся к тому времени единое экономическое, финансовое, а в Европе и политическое пространство требовало единства в образовательной сфере.
Целью данной работы является изучение Болонской системы образования.

Болонская система образования

21 Мая 2014, реферат

Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация.
Объединение высшей школы в европейских странах назрело довольно давно, еще в середине ХХ столетия, в связи с тем, что оно стало неконкурентоспособным по сравнению с американским. Попытки совершенствования европейского образования по единым стандартам начались с 1957 года, когда было подписано Римское соглашение, в котором ставились принципиально новые задачи: приведение национальных законодательств в сфере образования к общеевропейским нормам, расширение доступа к высшему образованию, повышение академической мобильности студентов и их востребованности на рынке труда, создание долгосрочных систем обучения.

Болонский процесс - создание единого европейского образовательного и научного пространства

06 Декабря 2012, реферат

Болонский процесс - создание единого европейского образовательного и научного пространства
Актуальность проблемы диверсификации методов обучения в системе образования Украины обусловлена сложными процессами вхождения Украины в Европу, которые включают в себя: интеграцию в Европейское экономическое пространство, унификацию и согласование законодательной и правовой базы, контроль миграционных потоков, согласование политических решений по предотвращению угрозы распространения глобального терроризма на территорию Европы, в том числе и Украины и т.п. Неотъемлемой частью этих процессов является вхождение Украины в Европейское образовательное пространство.

Болонский процесс в Украине

15 Мая 2012, реферат

Впровадження Болонського процесу в Україні 21:03 13-09-2006
Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше впливають на таку важливу сферу життя українського суспільства, як освіта. Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року із підписанням декларації на Бергенській конференції. Тепер справа стоїть за національним та інституційним рівнем його впровадження.

На сьогодні 45 європейських країн включно з Україною підписали Болонську декларацію, яка наголошує на необхідності європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні якості підготовки фахівців, зміцненні довіри між субєктами освіти, мобільності, сумісності систем кваліфікацій, посиленні конкурентоспроможності Європейської системи освіти.

Болонський процес і вища освіта в Україні

15 Сентября 2012, реферат

У 1998 році у м. Болоні європейськими міністрами освіти була підписана спільна декларація про єдині засади розбудови системи вищої освіти у Європі. Болонський процес спрямований на формування єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності і створення умов для вільного пересування студентів, викладачів, науковців в межах європейського регіону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на європейському ринку праці.

Британская система образования

26 Января 2013, доклад

Есть 3 стадии в системе государственного образования в Соединенном Королевстве: Основное, Вторичное и Дальнейшее образование.
Начальное и Среднее образование обязательно для всех детей. Дальнейшее образование добровольно. Есть различные типы образовательных учреждений: школы, колледжи, университеты и различные курсы.
Все дети учатся в школе от 5 до 16-18 лет. Тогда они идут в работу в дальнейшее образование или в университет.

Будівельно – конструктивні ігри

11 Апреля 2014, доклад

Багато спільного із сюжетно-рольовими, театралізованими іграми дітей дошкільного віку мають будівельно-конструкційні ігри, їх справедливо вважають різновидом творчої гри, оскільки, крім певних знань, моторних, сенсорних навичок, моральних і вольових якостей, вони потребують активної роботи дитячої уяви, нешаблонного мислення, уміння знаходити оригінальні рішення, ініціативно діяти у незвичних ситуаціях. Під час будівельно-конструкційних ігор усі ці якості динамічно розвиваються і випробовуються дітьми в єдності та взаємодії.

Будова органів слуху і мови

26 Октября 2014, контрольная работа

Зовнішнє вухо: вушна раковина і зовнішній слуховий прохід. Вушна раковина утворена еластичним хрящем, вона має характерні завитки, що спрямовують звукові коливання у слуховий прохід. Хрящ відсутній тільки у ділянці мочки вуха.