Рефераты по педагогике

Взгляды зарубежных ученых на развитие детской изобразительной деятельности

29 Ноября 2012, реферат

За рубежом один за другим появляются труды по психологии детства, в которых большое место отводится анализу детского рисунка (Д. Сёлли, Н. Брауншвиг, Р. Лампрехт и другие).
Рассмотрим зарубежные направления в теории и методике развития детского изобразительного творчества в конце XIX-ХХ вв.

Вибір і поєднання методів навчання. Творчий підхід учителя до вибору методів навчання

30 Октября 2013, реферат

Метод (буквально шлях до чогось) означає спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність.

Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача, направленої на рішення завдань виховання і розвитку навчаємих в процесі навчання.

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання, досягнути засвоєння навчаємими певного змісту навчального матеріалу.

Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

14 Мая 2012, курсовая работа

Залучення молодших школярів до образотворчого мистецтва як до естетичної діяльності, розвиток та виховання учнів її засобами – одна із важливих і складних проблем сучасної школи.
Мистецтво слова дає змогу розкривати перед учнями багаті художньо–пізнавальні можливості, навчати школярів сприймати через образи художніх творів навколишній світ, одержувати від малювання глибоку естетичну насолоду.
Природа є найбагатша скарбниця, з якої видатні художники минулого і сучасності черпали натхнення для своїх художніх творів. Вивчення дітьми на уроках образотворчого мистецтва пейзажного жанру сприяє збагаченню і розширенню формування їх як естетичної культури школярів так і розвитку їхньої особистості, саме вона навчає цілісного бачення предметів та явищ навколишнього світу, вміння виділити основне у явищах буття.

Вивчення транспортно-географічного положення та визначення ринкового потенціалу центрів роздрібної торгівлі

27 Ноября 2012, доклад

Як альтернатива пропонується ще одна ділова гра для проведення свята «Тижня економіки» у школах.
Ділова гра під назвою «Вивчення транспортно-географічного положення та визначення ринкового потенціалу центрів роздрібної торгівлі» має в собі також і змагальні риси.
Учням пропонується така виробнича ситуація: уявіть собі, що Ви підприємець і минулого тижня придбали контрольний пакет акцій обласного управління оптової торгівлі споживчими товарами.

Вивчення української мови в початкових класах

24 Сентября 2013, реферат

В роботі висвітлено питання:
Що дає громадянам України вивчення державної мови – сучасної літературної української мови?

Видеоигра как учебный медиатекст

09 Декабря 2013, курсовая работа

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Обозначить объем и границы понятия медиатекст;
2. Охарактеризовать основные виды медиатекстов;
3. Описать методы изучения медиатекстов;
4. Раскрыть значение понятия «видеоигра»
5. Охарактеризовать игру как учебный медиатекст

Виды аппликации.методика на уроках ИЗО

20 Февраля 2012, реферат

Целью курсовой работы является изучение методики на уроках декоративно – прикладного искусства в технике «аппликация» для начальных классов, а так же изучение самой техники «аппликация» как вида ДПИ.

Виды внеклассных мероприятий

20 Октября 2014, контрольная работа

Понятие о видах внеклассных мероприятий. Классные занятия, как уже отмечалось, обычно проводятся с постоянным составом учащихся, по заранее определенному расписанию и носят обязательный характер. Но, наряду с обязательными учебными занятиями, вне рамок учебного дня в школах и других учебных заведениях используются разнообразные формы учебной работы, которые носят для учащихся добровольный характер и призваны удовлетворять их разнообразные познавательные и творческие запросы.

Виды воспитания

05 Апреля 2015, реферат

Мировоззрение - представляет собой целостную систему научных, философских, социально-политических, нравственных, эстетических взглядов и убеждений человека, которые определяют в его сознании общую картину мира, а также направленность его деятельности.
В мировоззрении проявляется единство внешнего и внутреннего, объективного и субъективного. Субъективная сторона мировоззрения состоит в том, что у человека формируется не только целостный взгляд на мир, но и обобщенное представление о самом себе, складывающееся в понимании и переживании своего “Я”, своей индивидуальности, своей личности.

Виды высших учебных заведений Республике Беларусь (Вуз, его назначение и статус)

10 Сентября 2013, реферат

С точки зрения логики и техники законотворческого процесса законодатель должен определять правовое положение субъектов, их права и обязанности в соответствии со свойствами и особенностями урегулированных данной отраслью общественных отношений и особенностями субъектов этих отношений. Если не определены надлежащим образом на теоретическом уровне и законодательно не закреплены свойства и особенности общественных отношений, не может быть и надлежащего закрепления статуса субъектов этих отношений. Совершенствование законодательства об образовании во многом зависит от того, как государство, общество и личность воспринимают вуз, каким «пакетом» прав, обязанностей и ответственности он наделяется.

Виды детских игр

05 Мая 2013, контрольная работа

Дошкольники практически не знают традиционных детских игр и не умеют играть. В качестве главной причины обычно называют недостаток времени на игру. Действительно, в большинстве детских садов режим дня перегружен различными занятиями и на свободную игру остаётся менее часа. Игра не возникает сама собой, а передается от одного поколения детей другому - от старших к младшим. В настоящее время эта связь детских поколений прервана (разновозрастные детские сообщества - в семье, во дворе, в квартире - встречаются лишь как исключение). Дети растут среди взрослых, а взрослым некогда играть, да они и не умеют этого делать и не считают важным. Если они и занимаются детьми, то они их учат. В результате игра уходит из жизни дошкольников, а вместе с ней уходит и само детство.

Виды диссертационных исследовательских работ в России

07 Июня 2012, реферат

Диссертация – это научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной защиты и получения ученой степени кандидата или доктора наук (в России).
В связи с этим основная задача автора - продемонстрировать уровень своей научной квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и решить конкретные научные задачи.
Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстрированного материалов, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений.

Виды диссертационных научно-исследовательских работ (в России, за рубежом). Основные требования, предъявляемые к ним

16 Февраля 2014, реферат

В первой части работы подробно, с учетом последних изменений, рассмотрены основные виды диссертационных научно-исследовательских работ, как в России, так и за рубежом.
Во второй части рассматриваются общие требования, предъявляемые к диссертационным работам различных видов.

Виды душевно-умственных чувствований. К.Д.Ушинский «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии

11 Июня 2013, реферат

Педагогическая антропология представляет собой новый этап в развитии
науки и искусства воспитания. В середине 19 века имелось не мало теорий
воспитания, которые при ближайшем рассмотрении оказывались не более как
умозрительными конструкциями, не выдерживающими серьезной критики.
Ушинский положил начало разработки научной теории как системы
взаимообуславливающих идей и принципов, объясняющих связи педагогических
явлений и процессов, - теории, основывающейся на комплексном анализе
психологических процессов и деятельностей и не знающей противоречащих ей
фактов. Педагогическая антропология Ушинского представляет собой нечто
большее, чем просто сумма составляющих ее науки идей, положений,
принципов. Как подлинная научная система она становится источником новых
идей и педагогических устремлений. Это подтверждается и тем фактом, что
в последующее (в том числе и наше время) учителя, педагоги, родители
вновь обращаются к наследию великого педагога, и каждый раз находят для
себя много новых идей, помогающих решать современные проблемы
воспитания.

Виды и типы занятий по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста

24 Февраля 2014, контрольная работа

В настоящее время в практике работы дошкольных учреждений эффективно используются нетрадиционные виды организации занятий (путешествия в лес, КВН, “Что? Где? Когда?” “Поле чудес”, “Экологический калейдоскоп” и т. п. ) [1, с. 45]. Они сочетаются с кружковой работой: по ручному труду, по изобразительной деятельности. Занятия обогащаются игровыми и сказочными сюжетами. Ребенок, увлекаясь замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи. Эти занятия помогают высвободить время ребенка, которое он может использовать по своему усмотрению: отдохнуть или заняться тем, что для него интересно или эмоционально значимо.
Метод проектов используется сегодня не только в процессе проведения занятий по экологическому воспитанию детей в ДУ. Его использование характеризует поиск воспитателями новых видов организации процесса обучения и проведения занятий с детьми в ДУ.

Виды и формы педагогических советов

28 Апреля 2013, реферат

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического - медицинского - обслуживающего - детского.
Организационная структура управления в ДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.
Одной из форм руководства ДОУ являются педагогические советы и совещания.

Виды конструктивного материала в ДОУ

29 Января 2013, реферат

Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению.
Конструирование является довольно сложным видом деятельности для детей. В ней мы находим связь с художественной, конструктивно-технической деятельностью взрослых.

Виды конфликтов

14 Ноября 2013, реферат

Категория внутриличностных конфликтов объединяет психологические конфликты, состоящие в столкновении различных личностных образований (мотивов, целей, интересов и т.д.), представленных в сознании индивида соответствующими переживаниями.

Виды межличностных отношений в семье и типы семейного воспитания

30 Октября 2013, реферат

Будут или не будут возникать препятствия на пути взаимопонимания родителей и детей - зависит главным образом от общей психологической атмосферы в семье.
Можно условно выделить пять линий развития семейных отношений, типов социально-психологического климата семьи и соответственно тактик семейного воспитания. Хотя, конечно, существует множество переходных, стертых, промежуточных модификаций и вариантов.

Виды нетрадиционных уроков

06 Января 2014, реферат

Немаловажную роль в приобретении учащимися глубоких и прочных знаний играет организация учебной деятельности школьников на уроках, правильный выбор учителем методов, приёмов и средств обучения.
Нетрадиционный урок – импровизированное учебное занятие со свободной структурой. По своему назначению он может быть и уроком изучения нового, и уроком повторения, и обобщающим, и уроком комбинированного типа.

Виды образовательных технологий

11 Мая 2013, доклад

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов образовательного процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов образования. Образовательная технология связана с процессом постановки и реализации заданных образовательных целей, достижение которых гарантируется вне зависимости от мастерства педагогов и обеспечивается всем арсеналом психолого-педагогических, управленческих и технических средств, методов и форм.

Виды тестов и их содержание

21 Декабря 2014, курсовая работа

Тестирование (от англ., test - опыт, проба) - метод проверки знаний, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. Применяется для стандартизированного измерения индивидуальных различий. Тестирование позволяет с известной вероятностью определить актуальный уровень развития у индивида необходимых навыков и знаний.
Процесс тестирования можно разделить на три этапа: выбор теста (определяется целью теста); ег о проведение (определяется инструкцией к тесту); интерпретация результатов (определяется системой теоретических допущений относительно предмета тестирования).
Тестирование можно попытаться рассмотреть с двух точек зрения: во-первых, исходя из того места, которое занимает тестирование в учебной деятельности, во-вторых, собственно как форму контроля.

Виды, формы и функции контроля

24 Декабря 2012, курсовая работа

Цель данной работы – раскрыть комплексный подход к системе
контроля в обучении и выделить основные средства его реализации .
Учителю при подготовке к уроку необходимо помнить, что поиски
необходимых форм контроля и его организация - это важнейшая задача
педагога.

Виды, формы и функции контроля

11 Ноября 2014, курсовая работа

Контроль , как и все другие компоненты учебного процесса , выполняет определённые функции . Под функцией обычно понимается работа , производимая тем или иным органом, обязанность , подлежащая исполнению , и т. д. Короче говоря , функции контроля – это слагаемые той работы , которую призваны выполнять рецептивно – сопоставительные действия контролирующего . В этой связи имеет смысл проанализировать функции контроля , выделяемые некоторыми методистами .

Визуализация данных психолого-педагогических исследований (типа таблиц, рисунков, графов и т.д.)

16 Мая 2012, контрольная работа

Цель контрольной работы: рассмотреть визуализацию данных психолого-педагогических исследований (типа таблиц, рисунков, графов и т.д.)

Задачи контрольной работы:
- изучить этапы анализа данных;
- охарактеризовать особенности представления данных в наглядной форме;

- рассмотреть способы графического и табличного представления результатов исследования, шкалирование;
- раскрыть формы представления результатов исследования.

Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках музичного мистецтва

09 Июня 2013, курсовая работа

Відомо, що при зниженні емоційного тонусу або за наявності негативних емоцій слабшає імунітет людини, в результаті - він частіше хворіє. Різні за емоційно-образним змістом музичні твори по-різному впливають на організм людини, викликаючи різні емоції і, відповідно, різні біохімічні процеси .

Використання сучасних освітніх технологій в ДНЗ

20 Сентября 2015, реферат

Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів. Складність, багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає. Широкий спектр, багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх класифікації. Найдосконалішою серед багатьох вважають класифікацію, за якою педагогічні технології згруповано за різноманітними системними та інструментально значущими ознаками. Розглянемо, що в сукупності педагогічних технологій виокремлено.

Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології

03 Апреля 2015, реферат

Використання педагогічних програмних засобів у навчанні природничих дисциплін. Вдале використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання підвищує інтерес учнів до вивчення хімії та біології, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно.

Використання інтерактивних технологій навчання при викладанні предмета „Охорона праці”

19 Марта 2013, доклад

Демократизація суспільства не відбувається сама по собі без участі кожної людини. Власними руками ми спроможні змінювати життя на краще. Слід поставити учнівську особистість у центр всієї діяльності, заговорити з учнями як з партнерами, не опускатися, а піднятися на рівень дитини – це і є метою інтерактивних технологій навчання.

Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу «Я і Україна»

13 Февраля 2014, дипломная работа

Актуальність проблеми і зумовила вибір теми дипломної роботи “Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу ” Я і Україна”. Об ‘ єктом дослідження є навчання учнів початкової школи курсу ” Я і Україна”. Предмет дослідження - педагогічні умови організації бесіди на уроках курсу ” Я і Україна”. Гіпотеза дослідження : оволодіння молодшими школярами знаннями, уміннями та навичками відбуватиметься якісніше за умови методично виваженого використання різних видів бесіди на уроках курсу “Я і Україна”. Метою роботи є дослідження педагогічних умов організації бесіди на уроках курсу “Я і Україна” у 3 класі.