Рефераты по социологии

Американская школа социологии права

03 Апреля 2014, реферат

В XX веке социология права вышла на новые рубежи своего развития. Теоретические исследования были дополнены масштабными социально – правовыми исследованиями по ряду важных проблем правовой науки, связанных с исследованиями права во взаимосвязи с социальными и иными явлениями.

Аморальное поведение и проституция как предмет социальной работы

07 Декабря 2013, курсовая работа

Социальная работа в любом государстве и стране, области, районе имеет свою четкую политику, тактику и направленность. Любая деятельность субъекта – это предмет деятельности над объектом. Важно правильно и грамотно сформулировать проблему, разработать цель социальной работы и ее этапы, а также всесторонне воздействовать на предмет деятельности. В нашем случае – это аморальное поведение и проституция в Орловской области.

Аналіз злочинності серед молоді

07 Декабря 2013, реферат

Актуальністю даного соціологічного дослідження є одна з проблем, яка непокоїть сучасне суспільство – злочинна поведінка окремих його членів, у тому числі неповнолітніх, що набуває негативної тенденції до поширення. Така девіація має свої особливості, які проявляються у структурі, динаміці, рівні, злочинності, причинах та мотивації злочинності. Для девіації неповнолітніх є найбільш характерною групова злочинність. Частка підлітків, які залучені у кримінальні групи, станом на 2011 рік перевищує 60 %. Групова злочинність неповнолітніх стала в останнє десятиріччя одним з головних об’єктів уваги працівників міліції, психологів, педагогів, соціологів, соціальних працівників, що пов’язано з виникненням і розвитком неформального молодіжного руху і його подальшою транс-формацією в більш небезпечні форми поведінки.

Аналіз нової пенсійної системи в Україні

23 Марта 2014, реферат

У 80-роках XX століття у зарубіжній і вітчизняній науковій літературі з’явилася низка робіт, у яких йшлося про фінансові труднощі, яких мають зазнати державні розподільчі пенсійні системи промислово розвинених країн. Ці роботи включали зіставлення між країнами, а також дослідження з окремих проблем. У цих дослідженнях окреслено дві передумови фінансових проблем. Перша — щедрі пенсійні виплати, що передбачають витрати, не настільки очевидні на момент призначення пенсій, які мають виплачуватися у майбутньому і, відповідно до розподільчої системи, не знайдуть відображення У більш високих ставках внесків до моменту виплат. Друга, більш важлива передумова фінансових труднощів — це передбачуване постаріння населення, що погіршує співвідношення осіб трудящих і числа пенсіонерів, а відповідно вимагає підвищення ставок внесків для забезпечення певного рівня пенсійних виплат.

Анализ государственной молодежной политики

16 Января 2013, доклад

1)Актуальность государственной молодежной политики
Государственная молодежная политика актуальна в наше время. Молодежь - одна из центральных тем, обсуждаемых политиками, учеными, журналистами. Молодежь становится знаком эпохи, различные феномены молодежной культуры вызывают широкий общественный резонанс. Интерес к молодежи настолько велик, что специалисты начинают говорить о «новой молодежной эре» - эпохе, когда молодежь изменяет характер всей мировой культуры, а наиболее востребованным товаром глобального супермаркета становится сама «идея молодости»

Анализ государственной экологической экспертизы

29 Мая 2013, реферат

В России основным составляющим системы экологической оценки является экологическая экспертиза, организуемая государственными природоохранными органами. Экологическая экспертиза основана на простом принципе: легче выявить и предотвратить негативные для окружающей среды последствия деятельности на стадии планирования, чем обнаружить и исправлять их на стадиях ее осуществления.

Анализ данных

04 Ноября 2013, реферат

Анализ и обобщение результатов социологического исследования позволяют предсказать возможные варианты развития социальных процессов и явлений. Одной из форм предвидения является социальное прогнозирование - научное исследование перспектив развития иди возможного состояния исследуемого объекта. Социальное прогнозирование может осуществляться во всех сферах жизнедеятельности общества. Актуальность темы не вызывает сомнений и поэтому в данной работе рассматриваются формы и способы анализа эмпирических данных социологии.

Анализ демографической ситуации в Сибирском Федеральном округе

06 Июня 2015, курсовая работа

Целью данной курсовой работы, является закрепление знаний по дисциплине Территориальная организация населения. Также требуется самостоятельная работа по выявлению проблемных ситуаций, анализу и решению данной проблемы.
Темой данной курсовой работы является демография Сибири.
Работа заключается в следующем:
1 Оценить демографическую ситуацию в России и в Сибирском Федеральном округе,

Анализ деятельности управления социальной защиты населения г.Улан-Удэ

02 Июня 2013, курсовая работа

Задачи:
Рассмотреть теоретические основы функциорование социальной основы
Проанализировать деятельность управления социальной защиты населения г.Улан-Удэ
Рассмотреть проблемы социальной и пути решения социальной сферы МО г. Улан-Удэ

Анализ законодательства в сфере трудоустройства молодых специалистов

19 Сентября 2014, курсовая работа

Говоря о вопросе трудоустройства, важно отметить, что нет универсальной технологии, являющейся эффективной в 100% случаев. Среди активно используемых технологий поиска работы – обращения в рекрутинговые агентства, поиск по объявлениям в газетах, с помощью Интернет-ресурсов, непосредственное обращение к работодателю. Каждая стратегия имеет право на жизнь, возможно так же применение нескольких технологий. В связи с широким внедрением Интернет-технологий в повседневную жизнь населения, необходимо исследовать этот вид СМИ как потенциальное поле столкновения интересов соискателей и работодателей.

Анализ и развитие семейной политики в Республике Дагестан

05 Февраля 2014, курсовая работа

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества. Семья - уникальная подсистема государства, способная успешно решать специфические функции по воспроизводству населения и социализации новых поколений. Именно по этим причинам актуализируется задача профессионального изучения семьи как социальной системы, отношений семьи и государства, концептуальных основ государственной семейной политики. Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом глобального развития.

Анализ миграционных процессов в РФ

10 Ноября 2012, реферат

Каждый из нас когда-либо принимал участие в массовой миграции или мигрировал сам, даже не задумываясь об этом. В рабочие дни мы ходим работать и учиться, на выходные многие едут за город, проводят свой отпуск в деревне или отправляются путешествовать в совершенно другие края. Все эти явления заключены в одном понятии – миграции. Но, конечно, в более частых случаях под миграциями понимают более масштабный процесс - процесс переезда, смены постоянного места жительства.

Анализ организационных конфликтов в транспортной компании «Автомиг»

15 Сентября 2013, курсовая работа

Цель исследования – выявить причины, обусловливающие возникновение и развитие конфликтов в транспортной компании «Автомиг», и на основе анализа разработать меры по профилактике и управлению конфликтами.
Задачи исследования:
1. проанализировать теоретические подходы к определению сущности конфликта, его функций и классификации;
2. раскрыть структурную и процессуальную модели описания конфликтов в организации;
3. провести диагностику конфликтных ситуаций в транспортной компании «Автомиг»,
4. разработать меры по профилактике и управлению конфликтами в транспортной компании «Автомиг».

Анализ правовых, административных и финансовых аспектов ежемесячного социального пособия

14 Марта 2014, курсовая работа

При разработке механизмов социальной защиты граждан, направленных на поддержание или предоставление определенного уровня жизнеобеспечения в случаях инвалидности, старости, потери кормильца и др. и закрепления размеров предоставления социального обеспечения в нормативно-правовых актах, принимается во внимание ограничение бюджетного финансирования. Одной из важных причин недостаточности налоговых сборов, которые влияют на размер пособий является высокая неформальная занятость населения (дать цифры из НСК).

Анализ правовых, административных и финансовых аспектов ежемесячного социального пособия в Кыргызской Республике

17 Марта 2014, научная работа

Система социального обеспечения является функцией социальной политики государства и призвана стоять на защите жизненно важных интересов и прав нетрудоспособных членов общества.
При разработке механизмов социальной защиты граждан, направленных на поддержание или предоставление определенного уровня жизнеобеспечения в случаях инвалидности, старости, потери кормильца и др. и закрепления размеров предоставления социального обеспечения в нормативно-правовых актах, принимается во внимание ограничение бюджетного финансирования. Одной из важных причин недостаточности налоговых сборов, которые влияют на размер пособий является высокая неформальная занятость населения (дать цифры из НСК).

Анализ проблемы раннего материнства

19 Марта 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы: анализ феномена раннего материнства и социальной поддержки несовершеннолетних матерей.
Объект исследования: несовершеннолетние матери. Предмет исследования: условия и возможности реализации материнской роли несовершеннолетними женщинами. Задачи:
- изучение психологической и научно – методической литературы по теме исследования;
- изучение исторического и социально – культурного контекста раннего материнства;
- изучение медико – социальных и психологических составляющих раннего материнства;

Анализ проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

09 Ноября 2013, доклад

Анализ проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 121965-6), внесенного в Государственную Думу Правительством Российской Федерации (далее – законопроект, проект, проектируемый закон), дает достаточные основания для вывода о том, что этот законопроект обладает множеством существенных недостатков, не позволяющих надлежащим образом обеспечить правовые основы осуществления образовательных и культурных прав граждан в области образования, включая гарантии их реализации, охраны и защиты, и решить имеющиеся сегодня значительные проблемы в указанной области общественных отношений. В настоящем заключении рассмотрены некоторые наиболее существенные недостатки указанного законопроекта.

Анализ процесса формирования управленческих решений в организации (на примере ООО АРЕО)

26 Мая 2013, курсовая работа

Цели должны быть конкретными и измеримыми, т.е. для каждой цели должен существовать критерий, который позволил бы оценить степень ее достижения. Если такого критерия нет, то невозможна реализация одной из основных функций управления - контроля. И в этом смысле цель, степень достижения которой можно количественно измерить, всегда лучше цели, сформулированной лишь словесно. Не менее важное профессиональное качество менеджера - умение предвидеть. Тот, кто не умеет предвидеть, не может управлять.
Внешняя и внутренняя среда, в которой функционирует организация, подвержена непрерывным изменениям, степень значимости которых различна. Чтобы не оказаться в ситуации водителя, не заметившего резкого поворота дороги, контроль за состоянием внешней и внутренней среды организации должен осуществляться непрерывно.

Анализ реализации молодежной политики Комитетом по молодежной политике при Администрации города Шадринска

29 Октября 2014, курсовая работа

Молодежь - это социально-демографическая группа общества, выделяемая на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе. Социальная незащищенность, недостаток внимания общества предопределяет эту социальную группу как дестабилизирующую общественную силу, а в это же время на молодежи лежит ответственность за будущее страны, за созидание в этом мире. В связи с этим возникает необходимость периодического исследования молодежи, сбора достоверной информации об ее жизни, потребностях и интересах. И на основе объективных данных о положение молодежи осуществляется молодежная политика.

Анализ региональной социальной политики в отношении пожилых граждан

27 Апреля 2014, курсовая работа

Цель данной работы – дать оценку реализации областной целевой программе «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг.
Исходя из поставленной цели, можно определить следующие задачи:
- дать определение понятиям «старость» и «гражданин пожилого возраста».
- определить правовые основы поддержки и защиты граждан пожилого возраста.
- охарактеризовать структуру ОЦП «Старшее поколение»
- проанализировать ход выполнения данной программы по Оренбургской области.

Анализ системы подготовки специалистов по социальной работе

31 Октября 2013, курсовая работа

В современных условиях возникает необходимость формирования гибкой распределенной системы дополнительного пожизненного образования, с помощью которой человек может непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки которые позволяют быть профессионально мобильным и творчески активным человеком.
Перед нашим обществом все острее стоит проблема подготовки и переподготовки специалистов по социальной работе. Кадры играют главную роль в менеджменте социальной работы от того, как подготовлены кадры, каким уровнем профессионализма они обладают, зависит эффективность всей последующей деятельности организации. Основным фактором конкурентоспособности организации, ее выживаемости и процветания становится качество персонала и его отношение к труду, то есть уровень профессионализма и творчество работников.

Анализ ситуации в области разработки идеала общества будущего

26 Мая 2015, сочинение

В мировом сообществе, начиная с 70 гг. («Римский клуб») активно обсуждается и
дискутируется проблематика «качества роста», устойчивого (сбалансированного)
развития. Появление проблематики устойчивого развития вызвано феноменально
фиксируемыми негативными явлениями в жизни человеческого общества:
неравномерным развитием государств и регионов, ростом населения Земли и очень
низким средним уровнем его образования, не регулируемым расходованием
невоспроизводимых и медленно воспроизводимых природных ресурсов,
экологическими катастрофами.

Анализ социальной деятельности организации на ОАО «Мотовилихинские заводы»

28 Сентября 2013, курсовая работа

Поиск путей активизации человеческого фактора и учет социально-психологических особенностей трудового коллектива является важным условием повышения эффективности деятельности любой организации.
Сложность и многоаспектность проблем управления социальным развитием организации определяют актуальность темы курсовой работы и основные направления исследования.
Цель данной работы – изучить и проанализировать управление социальным развитием организации.

Анализ социальной сферы региона

04 Января 2014, реферат

Рассматривая структуру социальной сферы, ее основные компоненты, уточним, какие объекты и процессы можно отнести к социальной сфере, а какие - к внешней среде.

Анализ социальных молодежных программ

16 Марта 2014, контрольная работа

Чем тяжелее ситуация в той или иной стране тем больше и громче звучат в ней призывы к социальной защите населения. Сложность положения при таких условиях заключена в том, что, если в стране наблюдается экономический спад, снижается производство, то возможности правительства выделять дополнительные средства для социальной защиты населения крайне ограничены.

Анализ социальных факторов, способствующих алкоголизации России

08 Марта 2014, реферат

Распространение пьянства на Руси связано с политикой господствующих классов. Было даже создано мнение, что пьянство является якобы старинной традицией русского народа. При этом ссылались на слова летописи: "Веселие на Руси - есть пити". Но это клевета на русскую нацию. Русский историк и этнограф, знаток обычаев и нравов народа, профессор Н.И. Костомаров (1817-1885) полностью опроверг это мнение. Он доказал, что в Древней Руси пили очень мало. Лишь на избранные праздники варили медовуху, брагу или пиво, крепость которых не превышала 5-10 градусов. Чарка пускалась по кругу и из нее каждый отпивал несколько глотков. В будни никаких спиртных напитков не полагалось, и пьянство считалось величайшим позором и грехом.

Анализ социологических данных

04 Декабря 2011, контрольная работа

Эмпирическое социальное исследование - это научная последовательность действий, которая называется эмпирической, когда исследуются с. факты опытным путем.
Необходимо, чтобы исследование фактов носило интерсубъективный характер, а не субъективно-индивидуальный, и поддавалось проверке. Эмпирическое исследование должно иметь систему методических правил, которая определяет особенности объекта познаний данной эмпирической науки. Предметом эмпирического социального исследования является анализ и объяснение социальных феноменов научными методами. Особенность предметной области в том, что социальные феномены подвержены перманентным изменениям и являются очень обширными. При изучении различных объектов используются в зависимости от целей исследования различные методы исследования: наблюдения, эксперимент, опрос и другие.

Анализ социологических данных

16 Мая 2012, доклад

Цель: определение теоретического и практического обоснования понятия комплексного числа и способов решения задач.

Задачи:

1. Изучить литературу по данной теме.

2. Провести анализ собранного материала.

3. Сделать выводы.

Методы исследования:

1. Изучение и анализ учебной, публицистической, периодической литературы.

2. Технические средства и Интернет по теме «комплексные числа»

3. Систематизация и обобщение материала.

Анализ социологической информации

27 Ноября 2013, контрольная работа

Анализ социологической информации вполне справедливо относится к наиболее увлекательному этапу исследования. Именно на этапе анализа происходит проверка гипотез, получают новое знание, ради которого проводилось исследование. На данном этапе наибольшее значение имеют интеллектуальные способности исследователя, его умение размышлять, его вдумчивость и творческая интуиция. Наиболее распространенным способом социологического анализа является выяснение взаимосвязи между переменными.

Анализ статистики и миграции населения

21 Декабря 2012, реферат

Основными национальными документами в сфере государственного регулирования миграционных процессов в настоящее время является Концепция миграционной политики Республики Казахстан.
Для решения проблемы миграции в Республике Казахстан разработана и утверждена «Программа миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы».
Также Правительством страны принята «Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2007—2015 годы», которая направлена на совершенствование существующих и развитие качественно новых механизмов управления миграционными процессами в Республике Казахстан.