Рефераты по педагогике

А.Байтұрсыновтың дидактикаға қосқан үлесі

18 Марта 2014, дипломная работа

Халықты ағарту баладан, мектептен бастау алады. Ең алғаш қазақ тілінде әліппе кітабын жинақтаған Ахмет еді. Қазақ балалары көзі ашық, сауатты азамат болып шығуға септігін тигізген. Қазақ тіліндегі әліп-би осы сөздердің бәріне дәлел. Тек қана кітап жазумен тоқтамаған Ахмет, орыстың белгілі жазушыларының белгілі жазушыларының белгілі еңбектерін ана тілімізге аударып, өзінің халыққа, шамшырақ екенін дәлелдеп өткен. Халықтың білімді болуына, сауатын ашуға көп көмек көрсеткен. Бұрынғы қарапайым қара сөздерді жаңғыртып, халық санасына қалыптастыру басты мақсаттарының бірі. Көкейіндегі түйілген ойды ана тіліндегі асыл, ұтқыр сөздермен жеткізе білген. Өлеңдеріндегі сөздердің өзі адам көңіліне талпыныс, алға қарай жол бастап, көш артында қалып қоймауға себепші болған.

А.С.Макаренко и его вклад в развитие педагогики как науки

10 Октября 2014, доклад

А.С.Макаренко родился в г.Белополье Харьковской губернии в1888г.,в семье мастера малярного цеха железнодорожных мастерских. Закончив городское училище и одногодичные курсы по подготовке учителей он стал преподавать русский язык, черчение и рисование в железнодорожном училище в поселке Крюково (пригород г.Кременчуга).

А.С.Макаренко о воспитании детей в семье

22 Июня 2012, реферат

С первого дня жизни ребенка родители начинают выполнять свой главный родительский долг – они становятся воспитателями. Через радости и испытания ведут они растущего человека по пути развития его духовных и физических сил, к духовной и физической зрелости.

А.С.Макаренко тағылымдарын бастауыш мектептің оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану

23 Апреля 2015, реферат

Зерттеудің көкейтестілігі. ХХІ ғасырда елімізде жаңа білім беру парадигмасының өзгеруі оның басты ұстанымдары болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне жаңа міндеттер артып отыр. Қазіргі кезде қоғамдағы қарқынды өзгерістер жыл сайын жаңа өмір салтын құруда. Осыған орай, әрбір мұғалім А.С.Макаренко сынды әдіскер, педагогтардың педагогикалық мұраларын мектептің оқу үдерісіне ендіріп, пайдаланып отырғаны жөн.

Абай шығармаларын мектепте оқыту

04 Декабря 2011, реферат

Қазақстан өз алдына егеменді мемлекет атанып отырған тұста баршаға жаңа міндеттер жүктейді. Еліміз еңсесін көтеріп, ата-баба армандағаны осы егемендік еді деп ұрпаққа ұқтырмақ болған тұста, бүгінгі бізге керек сөз Абайдан табылады. Ол жаңа қоғам, жаңа адам тәрбиесі үшін керектіні шығармаларында жіктеп тұрып айтып кеткен. Ол өз халқының тірлігіне, оның келешегіне көп ой жіберіп, терең ойлауы мен қатты толғануынан баға жетпес асыл дүниелер тудырған. Бірде ол өкініп, бірде күйініп, бірде ұрсып айтса да онда оның өз елін озық елдер қатарында көргісі келгендік тілегі жатады. ''Абай шығармасын мектепте оқыту өте орынды'' деп қана қойсақ, ол жеткіліксіз.

Абстрактное мышление

21 Февраля 2012, реферат

Сейчас мы живем в условиях недоверия к разуму. Не только юношество предпочитает перебывать в атмосфере виртуального иррационализма, но и маститые философы, именующие себя постмодернистами, отказывают науке в праве быть эталоном разумности, а стремление к Истине, Добру и Справедливости объявляют бессмысленным. Постмодернистские упражнения французских авторов, выполняющих функцию релаксации в жестко рационализированной культуре Запада, в наших условиях обретают статус социального диагноза.

Авторская воспитательная система Марии Мантессори

24 Октября 2013, доклад

Существует очень много различных педагогических методик по развитию детей. Главное не забывать про главную цель воспитания — учитывать индивидуальность малыша, стараться не делать из него чемпиона и вундеркинда, не перегружать его, совершенствовать данные ему природой таланты и способности. Готовьте своего ребенка к постижению мира, воспитывайте свободного, самостоятельного и успешного человека!


Педагогика Монтессори, также известная как система Монтессори — система воспитания, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом, учёным и мыслителем Марией Монтессори. Методика Монтессори основана на индивидуальном подходе педагога к каждому ребёнку: малыш постоянно сам выбирает дидактический материал и продолжительность занятий, развиваясь в собственном ритме и направлении.

Авторская педагогическая система

03 Декабря 2013, реферат

Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика Человека. Намечается дальнейшая интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро- и макросоциума. Увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания.
В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования образовательных технологий характеризуются переходом:
от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющего использовать усвоенное;
от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически структурированным системам умственных действий;
от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения;
от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции.

Авторские системы вопитания

23 Июня 2014, доклад

В последние годы авторские системы воспитания стали чрезвычайно популярны в нашей стране - уже с раннего возраста детей различными способами учат читать и считать. Но психологи и психотерапевты "бьют тревогу" - увеличивается число детей с нарушениями психики. Чем же авторские методики отличаются друг от друга и от традиционных программ воспитания? Широкий размах увлечения авторскими методиками воспитания спровоцирован появлением класса молодых неработающих, но образованных мам с нереализованными амбициями. В этом случае понятие "развитие" употребляется ошибочно, на самом деле оно подразумевает психическое, физическое и интеллектуальное формирование личности. Энтузиазм мам и пап подогревается необходимостью сдачи тестов при поступлении в элитные школы.

Авторские системы обучения

16 Сентября 2015, реферат

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперированием информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Традиционные способы информации - устная и письменная речь, телефонная и радиосвязь уступают место компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

Агрессия и агрессивное поведение

23 Ноября 2014, контрольная работа

Агрессия. Почему она возникает? Все ли подвержены агрессии? Почему современный мир не представить без агрессивности? Все эти вопросы наверняка возникают рано или поздно у всех людей.
Невозможно проехать в общественном транспорте и не столкнуться с агрессивным поведением. Если ты и не окажешься участником агрессивных «баталий», то уж точно будешь сторонним наблюдателем.

Агрессия ребенка. Причины и профилактика

25 Февраля 2014, контрольная работа

Слово «агрессивность» образовано от латинского aggressio – нападение. В данном случае возьмем определение агрессии как активной формы выражения эмоции гнева, которая проявляется через причинение ущерба человеку или предмету. Обратите внимание, агрессия – это выражение эмоции, а эмоция – это то, что мы испытываем вне зависимости от наших желаний и тем более желаний окружающих нас людей. Эмоции, в том числе и эмоцию гнева, нельзя запретить.

Адам организмінің жалпы сызбанұсқасы

16 Октября 2014, реферат

Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының пәні, міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы, зерттеу әдістері
Физиология – мүшелер мен жүйелердің және тұтас ағзаның тіршілік әрекеттері туралы ғылым.
Осы физилогия ғылымының бір саласы жас ерекшеліктер физиологиясы ағзаның бүкіл өмірі бойындағы физиологиялық функциялардың қалыптасуы мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Адам түйсіктерінің түрлері мен рөлі

01 Марта 2015, реферат

Түйсік арқылы заттардың түсін, иісін, дәмін, қатты-жүмсақ-тығын, кедір-бүдырлығын т.б. осы секілді қасиеттері ажыратылады. Сондай-ақ түйсік денеде болып жататын түрлі өзгерістер жөнінде де, яғни дененің қозғалысы мен оның кеңістікке орналасуын, жеке бөліктерінің жүмысы жайлы хабарлайды.

Адаптація першокурсника до життєдіяльності у ВНЗ

11 Декабря 2012, реферат

Навчання у вищому закладі освіти для сучасної молодої людини-один з найважливіших періодів її життєдіяльності, особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного, хто переступив поріг ВНЗ. Нині, згідно з Болонською конвенцією, здійснюється перехід на новітні моделі навчання, істотно змінюються навчальні плани, форми організації занять, критерії оцінювання знань, впроваджуються нові педагогічні технології та стандарти освіти. Основний вид діяльності студента -

Адаптация детей к условиям ДОУ

12 Июля 2014, курсовая работа

Дошкольное учреждение первым открывает пред ребенком мир социально общественной жизни. Детский сад (параллельно с семьей) берет на себя одну из главных ролей в воспитании ребенка-дошкольника и играет ее, начиная с первого знакомства и до выпуска его в школьный мир знаний. Таким образом, детский мир становится одним из определяющих факторов в становлении личности ребенка. Многие основные его свойства и личностные качества складываются в этот период жизни. От того, как они будут заложены, во многом зависит все его последующие развитие.

Адаптация детей к условиям ДОУ

09 Марта 2015, реферат

Адаптация проявляется, главным образом, на психоэмоциональном уровне у ребенка. Чтобы более детально и как можно объективнее судить об этом уровне, учёными специально разработан и уточнён целый ряд необходимых показателей, достаточно информативно характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к новому организованному коллективу, и создан эмоциональный профиль, или портрет (ЭП) ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад. Он включает следующие показатели.

Адаптация детей к школе

31 Июля 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы - изучение процесса адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения. Актуальность проблемы адаптации детей к ДОУ занимает в дошкольной педагогике ведущее место. Это связано с тем, что детский сад – новый период в жизни ребенка и поступление в него сопряжено с тяжелыми переживаниями, сопровождается изменением поведенческих реакций ребенка.

Адаптация детей младшего дошкольного возраста в ДОУ

15 Мая 2013, курсовая работа

Проблема, цель и предмет исследования предопределили следующие его задачи:
- Изучить теоретические основы адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению.
- Характеристика дошкольного образовательного учреждения
- Проанализировать направления совместной деятельности воспитателей и родителей по оптимизации процесса адаптации детей раннего школьного возраста.
- Выявить психолого-педагогические условия успешной адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению.

Адаптация детей раннего возраста к дошкольному учреждению

27 Ноября 2011, контрольная работа

Поступление ребенка в детский сад связано с изменением социальной ситуации развития, расширением круга общения, появлением новых требований и в связи с этим предполагает адаптацию ребенка к изменившимся условиям. Понятие «адаптация» в научной литературе трактуется как «процесс и результат активного приспособления индивида к новым условиям существования» [Костяк 2008: 30]. В основном адаптацию связывают с периодами кардинальной смены деятельности человека и его социального окружения.

Адаптация детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению

12 Декабря 2014, реферат

1. Понятие «адаптация» (физиологическое обоснование).
2.Методы работы воспитателя с детьми по созданию условий для успешной адаптации в образовательном учреждении.
3.Взаимодействие педагогов с родителями в адаптационный период.

Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада

05 Апреля 2014, курсовая работа

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Только родителям обычно видна лишь надводная часть айсберга - поведение ребенка.
Родителей беспокоит вопрос, ребенок здоровый или все-таки больной. Кажется, не то и не другое. Ваш малыш в особом "третьем состоянии" между здоровьем и болезнью. Но постоянно находиться в "третьем состоянии" нельзя. Поэтому сегодня или завтра ребенок, в самом деле, заболеет, или снова станет сам собой. Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в скором времени родители забудут о негативных сдвигах адаптационного процесса. Это будет говорить о легкой или же благоприятной адаптации.

Адаптация детей раннего развития к ДОУ

26 Января 2014, контрольная работа

Поступление ребёнка в ясли вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу кормления, укладывания, у него формируются определённые взаимоотношения с родителями, привязанность к ним.

Адаптация детского организма к условиям ДОУ

24 Мая 2014, контрольная работа

Поступление в дошкольное учреждение всегда сопровождается для ребенка определенными психологическими трудностями. Эти трудности связаны с тем, что малыш переходит из знакомой и обычной для него семейной среды в среду дошкольного учреждения. Когда ребенок впервые поступает в детское учреждение, для него меняются все основные параметры среды: материальная обстановка (интерьер группы), встречи с незнакомыми взрослыми, непривычно большое число сверстников, несовпадение приемов обращения и воспитания дома и в дошкольном учреждении. Определенные социальные условия требуют соответствующих этим условиям форм поведения. В этом случае говорят об адаптации.

Адаптация младших школьников к обучению в школе

02 Июня 2014, курсовая работа

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Этот период одинаково труден для детей, поступающих в школу и в шесть, и в семь лет. Наблюдение физиологов, психологов и педагогов показывают, что среди первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них условиям, лишь частично справляются (или не справляются совсем) с режимом работы и учебной программой. При традиционной системе образования из этих детей, как правило, формируются отстающие и второгодники.

Адаптация младших школьников к переходу в срееднее звено

04 Декабря 2013, реферат

Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по уровню фактических знаний, заметно превосходят своих сверстников из большинства стран.
Однако результаты проводимых за последние два десятилетия международных сравнительных исследований заставляют насторожиться. Российские школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение предметными знаниями и умениями

Адаптация ребенка в детском саду

21 Января 2013, доклад

Оформляя ребенка в детский сад, родители часто переживают: как встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в детском саду? Как его будут кормить, поить, укладывать спать? Как пройдет адаптация ребенка в детском саду? Волнение это вполне объяснимо: родители впервые оставляют ребенка с незнакомыми людьми. До этого все происходило на их глазах. Было внимание, любовь всех близких. А будут ли любить ребенка в детском саду?

Адаптация ребенка к детскому саду

12 Февраля 2014, доклад

Анализ поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении показывает, что этот процесс приспособления, т.е. адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего состояния.К таким нарушениям относят:
• нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание)
• нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый)
• меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).

Адаптация ребёнка к условиям детского сада

21 Сентября 2013, доклад

Адаптация – сложный процесс приспособления организма к новым условиям.
Для многих детей приход в детский сад – это первый сильный стресс в их жизни; привыкание проходит бурно и более или менее продолжительно. Некоторые дети привыкают к детскому саду быстро, без каких-либо изменений в привычном поведении.
С поступлением ребёнка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения.

Адаптация школьников к условиям школьной среды

07 Ноября 2013, курсовая работа

Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи стиля педагогической деятельности и проявления школьной дезадаптации школьников.
Задачи исследования:
1. Проанализировать различные теоретические подходы к пониманию школьной дезадаптации.
2. Изучить стили педагогической деятельности.
3. Установить взаимосвязь и степень влияния стиля педагогической деятельности и дезадаптации первоклассников.