Рефераты по педагогике

12 жылдық білім беру

02 Марта 2014, реферат

12 жылдық білім беру жағдайында мұғалім осы компоненттерге сүйене отырып,әрбір технологияны өздік жолда әдіс – тәсілдермен ерекшелендіріп, өз өмірлік және педагогикалық тәжірибесін пайдаланып, балаларды бірлескен әрекеттерге тартудың әр алуан түрлі әдістерін,өз бойында бар мүмкіндіктерін жүзеге асыруды ықпал етсе, оқушының мінез — құлқында — мінезі, темпераменті,талабы,көзқарасы,талғамы байқалып, үнемі өзін — өзі үйретуі, өзін — өзі тәрбиелеуі,өзін — өзі дамыту, өз іс әрекеттеріне өзгеріс енгізе алуы,өзін үнемі жетілдіріп отыруы және рефлексиялық қажеттілікті талап етеді.
Балаларды сүйетін, өз пәнін жетік меңгерген,психология,педагогиканы терең меңгерген – жаңашыл мұғалімнің алдында білім алған бастауыш сатыны бітірген жеке тұлғаның бейнесі мынадай болуы тиіс.

1980-1991 ж.ж. Кеңес мектебі мен педагогикасы

29 Ноября 2013, лекция

1. Жалпы білім беретін және кәсіби мектеп реформасының егізгі бағыттары (1984).
2. Білім берудің жаңа сипаты мен түрлері, дамуы.
3. Жаңашыл мұғалімдердің ғылыми-теориялық және әдістемелік ізденісі.

2-сыныпта сөз мағынасын оқыту әдістемесі

10 Апреля 2014, дипломная работа

Бастауыш мектептің қазақ тілі сабағында жеке тұлғаны қалыптастыруда оқушының өз ой-пікірін ана тілде еркін, дұрыс, түсінікті жеткізе білуден басталады. Ал өз ойларын емін-еркін жеткізу үшін оқушылардың сөздік қорлары бай болуы қажет. Балаларда мектепке келмей тұрып-ақ белгілі бір сөздік қор, сөз мағыналарын ажыратып, жеке өмірінде қолдана білу машығы қалыптасады. Осы қалыптасқан икемділігін одан әрі дамытуға мектепке келген күннен бастап назар аударған жөн. Бүгінгі таңда оқушыларға сөз мағынасын оқыту, сөздік қорларын молайту – өзекті мәселенің бірі.

3Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу іс-әрекетінің теориясы мен әдістемесі

05 Октября 2013, реферат

Бейнелеу өнері (ағылш. Visual arts) — дүниені көзбен көріп, түйсіну негізінде бейнелейтін пластикалық өнердің бір саласы. Бейнелеу өнеріне негізінен кескіндеме мүсін, графика жатады. Бейнелеу өнерінің белгілері архитектура, безендіру және қолданбалы өнерде көрініс табуы мүмкін.

4-5 жастағы балалардың ойлау қабілетіне ойынның тигізетін әсері

13 Декабря 2013, курсовая работа

Зерттеу объектісі: ойындар - балалардың ойлау қабілетін арттыратын.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
Таңдаған тақырыбымның өзекті екенін дәлелдеу.
Тақырып бойынша ғылыми-әдістемелік құралдарды зерттеу.
Ойын арқылы балалардың ойлау қабілетін арттыр мағынасын іріктеу.
Ойын арқылы балалардың ой-қиялын дамытуын көрсету.

Aғылшын тіліндe cөйлey қaбілeттepін дaмытyды жac epeкшeліктepінe opaй бoлжaм жacay

12 Июня 2013, курсовая работа

«Қaзaқcтaн бүкiл әлемде үш тiлдi пaйдaлaнaтын жоғaры бiлiмдi ел ретiнде тaнылуғa тиic. Бұлaр қaзaқ тiлi – мемлекеттiк тiл, орыc тiлi – ұлтaрaлық қaтынac тiлi және aғылшын тiлi – жaһaндық экономикaғa ойдaғыдaй кiру тiлi».
Қaзiргi тaңдa шет тiлi ретiнде aғылшын тiлiн оқытуды жaңa caтығa көтеру отaндық педaгогикaдaғы iргелi мiндеттердiң бiрiне aйнaлып отыр. Өйткенi, елiмiзде Қaзaқcтaн Реcпубликacының Президентi Н.Ә Нaзaрбaевтың бacтaмacымен «Үштұғырлы тiл» мәдени жобacын дaмыту бacымдыққa aйнaлып, cоның iшiнде жaһaндaну жaғдaйындa әлемдiк интегрaцияғa кiру тiлi ретiнде aғылшын тiлiне мән берiлуде.

Methods of teaching passive voice of english

12 Декабря 2013, дипломная работа

Возросший интерес к иностранным языкам делает необходимым развивать частную методику преподавания иностранных языков. Как отмечает Президент И.А. Каримов, в связи с этим «нам надо быстрее подготовить методику по ускоренному изучению в стране иностранных языков, основанную на национальных особенностях» (Каримов, 1998, с. 312).

Oқытудың жaңa теxнoлoгиялapымен oқушылapғa opфoгpaфияның негiзгi еpежелеpiн меңгеpтудiң жoлдapы

31 Мая 2015, дипломная работа

Зеpттеудiң мaқcaты мен мiндеттеpi. Жұмыcтың бacты мaқcaты – opфoгpaфияның негiзгi еpежелеpiн oқыту әдicтемеciнде иннoвaциялық теxнoлoгиялapды қoлдaнудың тиiмдi жaқтapын capaлaу, oны cипaттaу. Ocы мaқcaт негiзiнде мынaдaй мiндеттеp қoйылды:
- қaзaқ тiл бiлiмiндегi иннoвaциялық теxнoлoгияның пaйдa бoлу жoлдapы мен еpекшелiктеpiне шoлу жacaу;
- иннoвaциялық теxнoлoгияны меңгеpтудiң тиiмдi жoлдapын capaлaу;
- жaңa теxнoлoгия бoйыншa жүpгiзiлетiн жұмыc түpлеpiн көpcету.

Teaching_vocabulary_through_communicative_activity

14 Ноября 2013, курсовая работа

A long period of time grammar was viewed as the main task in second language teaching. Mastery of grammatical structures was the main goal in second language acquisition. The Grammar--Translation Method dominated second language teaching. On the contrary, vocabulary teaching and acquisition were of relatively minor importance. Vocabulary development was approached as some kind of auxiliary activity and, often through memorizing decontextualised word lists. The relatively minor importance attached to lexical knowledge and context was visible in the scant attention paid to it by second language researchers and teachers in the last decade.

The main historical events of the Middle period

01 Декабря 2013, реферат

Our history goes back millions of years ago. The world would not have arrived to where it is right now if it had not gone through a long and extensive process of historical development. In keeping up with the study of the advancement of the world, one has to ask himself, "What were the major time periods of history?" The answers seem simple, yet the story behind each goes back to a rich and colorful process of social and cultural revelations.

The problem of orphans

11 Ноября 2013, творческая работа

Работа содержит презентацию по дисциплине "Педагогика"

Vocabulary activities as a main part of FLTL

20 Ноября 2015, курсовая работа

Vocabulary is one of the important aspects of language to teach. There are many quotations from famous linguistics to support this idea. For example, "Without grammar very little can be conveyed; without vocabulary nothing can be conveyed." (Wilkins 1972:111) and "When students travel, they don't carry grammar books, they carry dictionaries." (Kristen in Lewis 1993) . Moreover, errors of vocabulary are potentially more misleading than those of grammar. Sometimes the context of the utterance would lead a listener to question their first interpretation, but a chance response such as "Yes, my father has an affair in that village'(confusing the Swedish “affair” meaning 'shop' with the English 'affair' which can mean 'extra-marital relationship') gives the listener the wrong impression.

"Домострой" и его значение в воспитании детей в семье

01 Декабря 2012, реферат

«Домострой» - один из важнейших памятников древнерусской светской литературы, который был создан как синтез нескольких жанров в эпоху становления русской государственности в первой половине царствования Ивана IV Грозного. Его рождению предшествовал длительный период складывания текста на основе самых разных источников, в том числе и связанных с византийской традицией. Таким образом, в широком смысле «Домострой» впитал в себя общие идеи средневековья, не всегда имеющие строго национальную основу.

"Пісня про Роланда" сюжетно-фабульна організація системи образів

30 Ноября 2013, реферат

Пісня про Роланда" є першим воістину національним шедевром французького мистецтва. Вона височить... серед пам`яток нашої літератури подібно до високої й могутньої арки, можливо, трохи й вузької, але грандіозної, під якою ми не можемо пройти без здивування, пошани й гордості.
"Пісня про Роланда" - одна з французьких середньовічних героїчних поем, які називались у Франції піснями про подвиги (Chansons de geste).

«Василий Теркин» лучшая поэма о солдате

08 Мая 2013, реферат

Творчество А.Т. Твардовского неразрывно связано с темой Великой Отечественной войны. Эта война для целого поколения советских людей стала переломным событием, коренным образом изменившим всю их жизнь. Сам Твардовский принимал участие в войне и был непосредственным свидетелем всего того, о чем позже написал в своих произведениях.

«Необученные дети» как отклонение от нормы в образовании

23 Февраля 2013, контрольная работа

Педагогические отклонения — такое понятие пока что редко употребляется в педагогике и социальной педагогике. Между тем в педагогической деятельности для реализации педагогических целей, стимулирования развития личности используются различные нормы, с помощью которых регулируется деятельность обучаемых путем сопоставления норм с показателями, характеризующими процессы и результаты этой деятельности, формируются оценки ее успешности. Прежде всего это касается стандартов, определяющих уровень образования; затем перспективы, к достижению которой стремится школьник; это могут быть и нормы индивидуального развития ребенка, обеспечивающие новые, более высокие результаты в обучении, и другие

«Свободное воспитание» в концепции Ж-Ж Руссо

19 Марта 2014, контрольная работа

Первым, кто поднял флаг «Да здравствует свободное воспитание!», был французский философ-просветитель Жан-Жак Руссо. Он написал трактат «Эмиль, или О воспитании». Ни одно другое произведение, посвященное вопросам воспитания детей, ни до, ни после «Эмиля» не оказало столь сильного влияния на развитие педагогической мысли – и это при том, что сам Руссо не воспитал ни одного ребенка, а своих пятерых детей оставил - в деревне.
Цель исследования: изучить «свободное воспитание» в концепции Ж-Ж Руссо.

«Сопротивление воспитанию»: его суть, проявления, способы преодоления

16 Декабря 2013, доклад

Еще А.С. Макаренко, удрученный трудностями и противоречиями, видимым отсутствием всяких закономерностей воспитания, несовершенством подготовки к нему начинающих педагогов, сетовал на то, что в технических вузах студенты изучают предмет «Сопротивление материалов», а будущие педагоги ни в каком виде не постигают даже азов неотъемлемой реальности педагогического процесса, которую можно было бы назвать «сопротивлением воспитанию». Увы, до сих пор такого учебного предмета нет. Кому не знакомы «картинки из практики»: ..Учительница ведет детей в театр по улицам большого города: построила парами, просит не отставать, и что же? Буквально через несколько секунд в хвосте колонны образовывается отстающая группа толпящихся, галдящих, хохочущих «неслухов».

Є. І. Тихеєва про основи теорії сенсорного виховання дошкільників

12 Ноября 2013, реферат

Єлизавета Іванівна Тихеєва (1866—1944) була талановитим педагогом і великим громадським діячем по дошкільному вихованню. Вона брала участь у розробці теорії дошкільного виховання, творчо використовуючи класичне педагогічне спадщину (насамперед К.Д. Ушинського) і узагальнюючи досвід роботи свого та інших дитсадків Росії.

Ігрові тренінги з розвитку творчого мислення для дітей старшого дошкільного віку

25 Августа 2014, доклад

Обов'язковими умовами успішності тренінгу є неформальна ігрова обстановка, можливість постійного спілкування з ровесниками, доброзичлива емоційна атмосфера, використання в іграх простого, добре життєвого матеріалу і головне - систематичний обмін результатами і прийомами уяви, що забезпечує можливість істотного збагачення всіх учасників гри різноманітними тактиками і стратегіями уяви, і тим самим значно розширює діапазон і посилює потужність їх уяви. Кожна із запропонованих ігор проводиться по кілька разів на різному конкретному матеріалі

Ігрові форми навчальної діяльності як засіб активізації учнів у навчальній та позакласній роботі

27 Февраля 2015, курсовая работа

Метою написання роботи є поглиблення знань про активізацію навчання за допомогою ігрових форм.
Теоретичне значення курсової полягає у висвітленні доцільності використання ігрових форми навчальної діяльності для активізації учнів у навчальній та позакласній роботі.;
Практичне значення роботи: навести приклади застосування у навчальному процесі різновидів ігрових форм роботи на різних етапах у навчальній та позакласній роботі.

Ідеал вчителя

01 Октября 2012, реферат

Кожна людина повинна бути професіоналом у своїй справі. Ідеальний педагог любить свою справу, віддає частину душі студентам. Він підходить до викладання з творчістю, дає стимул до навчання, упроваджуючи індивідуальну навчальну програму. На жаль зараз таких викладачів дуже мало, але мені подобається те, що у нас на кафедрі дають можливість творчого прориву, реалізації своїх ідей і задумок.
На мою думку, ідеальний викладач не просто відчитає лекцію або пробубонить її з

Ізотерапія

26 Декабря 2013, доклад

Ізотерапія - терапія образотворчим образотворчим творчістю ,в першу чергу малюванням.
Малювання - це творчий акт, що дозволяє людині відчути самого себе , висловити свої думки і почуття , звільнити від конфліктів і сильних переживань , розвинути емпатію висловлювати мрії і надії. Це не тільки відображення у свідомості навколишнього і соціальної дійсності ,але і її моделювання, вираження ставлення до неї.

Інклюзивна освіта в Європі

27 Октября 2013, доклад

Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незважаючи на різноманітність типів і рівнів навчальних закладів, які опікуються освітою, в тому числі й школярів з особливими освітніми потребами, є ключовими елементами сучасної європейської моделі соціального устрою, яка виявляється привабливою для країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й для України, з огляду на завдання та перспективи розв’язання назрілих педагогічних і соціальних проблем

Інноваційні методи викладання математики та інформатики в школі

04 Апреля 2014, курсовая работа

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.
Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Історія дефектології в Украъны

03 Октября 2012, лекция

З історії вітчизняної дефектології відомо, що ще з часів Київської Русі слов'янам було властиве милосердне ставлення до людей з тяжкими вадами фізичного та психічного розвитку. Значну роль у наданні допомоги „аномальним” дітям і дорослим відігравав один з найбільших у Київській Русі Киево -Печерський монастир, при якому у X столітті відкрився притулок для дітей-сиріт та для дітей з фізичними вадами (глухих, сліпих, недорозвинених).

Історія педагогіки. Перші видатні педагоги

11 Апреля 2014, реферат

Історія педагогіки — одночасно і педагогічна, і історична наука. Історична точка зору полягає в описанні, у відкритті того, що було і як було. Історик прагне відповісти на питання: що? яке? як? коли? Педагог же прагне пізнати особливості розвитку і суспільні функції освітніх явищ та педагогічних поглядів, а також проаналізувати їх, оцінити їх слушність, встановити, чи були вони виразом прогресу, чи актуальні сьогодні. Педагог прагне поглибити свою педагогічну ерудицію, краще зрозуміти напрямки розвитку школи і педагогічної думки, вивчити сучасні освітні тенденції, системи і педагогічні теорії.

Історія розвитку плавання в Україні

01 Декабря 2013, реферат

Плавання на Україні один із стародавніших національних видів спорту.За найбільшого розвитку культурикраїн античного світу,зокрема стародавньої Греції,розвивалося і плавання ,адже більшість міст були розташовані на берегах і островах теплого Егейського моря.
Плавання поширювалася як прикладна потреба і гігієнічна процедура.Вона мала спортивне значення.За свідченням плавання ,до програми щорічних свят у Терміоні ,входили змагання з музики і плавання.Геродот описував змагання з плавання і стрибків у воду.Плавання з того часу мало здебільшого прикладне значення,або застосування у військовій справі .

Історія університетів Великобританії

31 Января 2013, контрольная работа

Для того, щоб мати більш чітке уявлення про ті зміни, які повинні відбутися в Європі у відповідності до Болонського процесу, розглянемо систему вищої освіти Великобританії, яка існувала до підписання конвенції та після неї.
Система вищої освіти може бути унітарною; з одним основним типом ВУЗу (наприклад, університетами) або бінарною – з двома типами ВУЗів (наприклад, університети і інститути).

А. С. Макаренко о воспитании детей в семье и современные проблемы семейного воспитания

19 Сентября 2012, курсовая работа

Целью нашего исследования стало исследование представлений А. С. Макаренко о воспитании детей в семье и выявление современных проблем семейного воспитания.
Объект исследования: семейное воспитание.
Предмет исследования: представления А. С. Макаренко о воспитании детей в семье и проблемы семейного воспитания.