Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А2

Логарифм рішення

1

A

B

C

D

2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За березень 2014р.

3

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

4

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

5

1

2

3

4

6

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

37860

41230

7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

20763

23467

8

Валовий:

прибуток

2090

=(С6-С7)

=(D6-D7)

9

збиток

2095

10

Інші операційні доходи

2120

4678

4890

11

Адміністративні витрати

2130

3567

3240

12

Витрати на збут

2150

2100

2432

13

Інші операційні витрати

2180

438

500

14

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

=(С8+С10-С11-С12-С13)

=(D8+D10=D11-D12-D13)

15

збиток

2195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А3

Вихідні дані

1

A

B

C

D

2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За березень 2014р.

3

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

4

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

5

1

2

3

4

6

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

37860

41230

7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

20763

23467

8

Валовий:

прибуток

2090

17097

17763

9

збиток

2095

   

10

Інші операційні доходи

2120

4678

4890

11

Адміністративні витрати

2130

3567

3240

12

Витрати на збут

2150

2100

2432

13

Інші операційні витрати

2180

438

500

14

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

15670

16481

15

збиток

2195

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство __________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

(найменування)

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003


 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код  
рядка

За звітний  
період 

За  
аналогічний 
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(                    )

(                   )

Валовий:   

    прибуток 

2090

   

    збиток 

2095

(                    )

(                   )

Інші операційні доходи 

2120

   

Адміністративні витрати 

2130

(                    )

(                   )

Витрати на збут

2150

(                    )

(                   )

Інші операційні витрати 

2180

(                    )

(                   )

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

    прибуток 

2190

   

    збиток  

2195

(                    )

(                   )

Дохід від участі в капіталі 

2200

   

Інші фінансові доходи 

2220

   

Інші доходи

2240

   

Фінансові витрати 

2250

(                    )

(                    )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(                    )

(                    )

Інші витрати 

2270

(                    )

(                    )

Фінансовий результатдо оподаткування:

прибуток

2290

   

збиток

2295

(                    )

(                    )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

   

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

   

Чистий фінансовий результат:   

    прибуток 

2350

   

    збиток 

2355

(                    )

(                    )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код  
рядка

За звітний  
період 

За  
аналогічний 
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

   

Накопичені курсові різниці

2410

   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

   

Інший сукупний дохід

2445

   

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

   

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

   

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код  
рядка

За звітний  
період 

За  
аналогічний 
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

   

Витрати на оплату праці

2505

   

Відрахування на соціальні заходи

2510

   

Амортизація

2515

   

Інші операційні витрати

2520

   

Разом

2550

   

 

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код  
рядка

За звітний  
період 

За  
аналогічний 
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

   

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

   

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер


Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства