Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: “Фінансовий облік ІІ”

на тему: «Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

       Студентки     3      курсу   3Б        групи

       спеціальності 6.030509  «Облік і аудит»

       Гаркуша  Л.Л.

       Керівник: к. е. н., доц. Сморжанюк Т.П.

        Національна  шкала   ________________   

        Кількість  балів:       Оцінка:  ECTS____   

                               

                     Члени комісії                         __________      О.А. Сарапіна_________   

                                                                                                                                                                            

__________      Л.І. Бойко____________      

 

__________      Т.П. Сморжанюк______      

 

 

 

 

 

м. Херсон  2014 рік

_____Херсонський національний технічний університет__

Факультет___Економіки_______________________________________________________________

Кафедра___    Обліку і аудиту__________________________________________________________

Спеціальність____6.030509  «Облік і аудит» _____________________________________________

Дисципліна_____Фінансовий облік ІІ____________________________________________________

Курс_____3_______ Група ______3-Б_______Семестр ______ІІ_____________________________

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студентові

 

__________                     _Гаркуші Лілії Леонідівні_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема роботи «Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства»________________________________________________________

2. Термін здачі студентом  закінченого  роботи__________________________

3. Вихідні данні до  роботи Теоретичною та основою дослідження є законодавчі акти України, постанови уряду з питань удосконалення обліку фінансових результатів в умовах сучасної облікової політики.____________

4. Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити): Теоретичні та методологічні основи складання звіту про фінансові результати, звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку, економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати, особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці. Методика складання звіту про фінансові результати, облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати, організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 7 таблиці, 6 рисунка, 2 додаток_____________________________

6. Дата видачі  завдання ________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів

курсового  проекту

(роботи)

Термін

виконання етапів

проекту (роботи)

Примітка

1

Вибір теми та затвердження

   

2

Робота з джерелами та підбір інформації для першого розділу

   

3

Економічна сутність розрахунків з оплати праці на підприємствах як об’єкту фінансового обліку.

   

4

Основи побудови обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах

   

5

Особливості методології обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах в міжнародній практиці

   

6

Документальне оформлення та первинний облік розрахунків з оплати праці на підприємствах

   

7

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці на підприємствах

   

8

Відображення інформації по розрахункам з оплати праці на підприємствах у фінансовій звітності

   

9

Облік розрахунків з оплати праці на підприємствах в умовах використання інформаційних систем

   

10

Рішення задачі за допомогою програми EXCEL 

   

11

Оформлення курсової роботи

   

12

Захист курсової роботи

   

 

 

Студент      ____________     _____Л.Л. Гаркуша __________

(підпис)      (прізвище, імя, по батькові)           

Керівник     ____________     ____Т.П.Сморжанюк__________

(підпис)      (прізвище, імя, по батькові)

 

«_          »                                2014 рік

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Обсяг роботи 55 сторінок, 7 таблиць, 6 рисунків, 25 джерел, 2 додаток.

 

МЕТОДИКА, ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

У результаті дослідження сформовано методику складання звіту про фінансові результати підприємства.

Розглянуто організацію складання звіту про фінансові результати з використанням інформаційних систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: „Методика складання звіту про фінансові результати підприємства.”

ЗМІСТ 

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4

ВСТУП………………………………………………………………………………6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8

1.1 звіт про фінансові  результати як об’єкт фінансового  обліку………………..8

1.2. Економічна сутність  та значення показників які  впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12

1.3. Особливості методології  складання звіту про фінансові  результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24

2.1. Облік фінансових результатів  як основа складання звіту  про фінансові результати……………………………………………………………………….....24

2.2. Методика складання  звіту про фінансові результати……………………...35

2.3. Організація складання  звіту про фінансові результати  в умовах застосування інформаційних  систем і технологій………………………………43

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………56


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми

Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Для досягнення наміченої мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі:

  • розглядаються національні стандарти обліку, їх сутність, призначення;
  • наведені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, їх суть та призначення;
  • порівняння методики складання звіту про фінансові результати в Україні з методикою зарубіжних країн;
  • наведено економічну сутність доходів і витрат;
  • представлена організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій;
  • розглянуто рішення задачі за допомогою комп’ютерних технологій.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є методика складання звіту про фінансові результати підприємства.

Методологія та методика дослідження. Теоретико-методологічною основою курсової роботи є законодавчі акти та нормативні документи, матеріали наукових видань, аналітичні та статистичні матеріали, облікові та звітні дані підприємства.

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатку.

В вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначена мета, основні задачі, об’єкт дослідження, його методологія і методика дослідження.

В першому розділі “Теоретичні та методологічні основи складання звіту про фінансові результати” висвітлені питання сутності самого звіту про фінансові результати, значення показників які впливають на фінансові результати та особливості методології складання форми №2 в міжнародній практиці.

В другому розділі “Методика складання звіту про фінансові результати” розглянуто облік фінансових результатів, методику складання звіту про фінансові результати та організацію складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

У висновку сформульовані основні висновки щодо методики складання звіту про фінансові результати підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

1.1.Звіт про фінансові  результати як об’єкт фінансового  обліку

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Нормативною базою для складання Звіту про фінансові результати є Національний (стандарт) Бухгалтерського Обліку  1. Але для більш глибшого розуміння суті нормативних джерел складання фінансової звітності, слід зазначити що базою для всіх П(с)БО та НП(с)БО є Міжнародні Стандарти Бухгалтерського Обліку та Фінансової Звітності. Отже, потрібно відштовхуватись саме від першоджерела – Міжнародних стандартів , оскільки в результаті глобалізації і розширення світових фінансових ринків зросла потреба в достовірній основі для визначення і порівняння фінансових результатів діяльності і фінансового стану підприємств, відображених у їхній фінансовій звітності.

Ефективність господарської діяльності підприємства оцінюється одержаними фінансовими результатами, зокрема прибутком, який обчислюється як різниця між доходами підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).

Порядок формування прибутку підприємства відображають у Звіті про фінансові результати, який є складником квартальної та річної звітності. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Основними поняттями, якими оперує ця форма звітності, є доходи, витрати, прибуток і збиток. Відповідно до зазначених стандартів доходи трактуються як збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).[16, c.91] Витрати — це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Виняток становлять операції, які приводять до зменшення капіталу за рахунок вилучення його або розподілу власниками, наприклад, викуп акцій або їх часток, вилучення вкладів і паїв, нарахування дивідендів власникам та виплата їх.[17, c. 91]

Перевищення суми доходів над сумою витрат, що пов'язані з ними, визначається як прибуток. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого було здійснено ці витрати, визначає збиток.

Одним із базових принципів побудови системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, який визначає дві обставини, що є надзвичайно важливими у формуванні звіту про фінансові результати. По-перше, фінансовий результат звітного періоду визначається порівнянням доходів, одержаних у цьому звітному періоді, з витратами, які було здійснено для одержання цих доходів. По-друге, доходи та витрати відображаються в обліку та звітності у момент їх виникнення незалежно від надходження чи сплати грошових коштів.[14, ст. 878]

Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства