Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)

 

 

Рис. 2.2 Використання даних Журналу 6 для заповнення звіту про фінансові результати

 

У Журналі 5 відображаються дані за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та всіх рахунків дев’ятого класу (90, 91, 92, 93, 94 та 99) у кореспонденції з кредитом рахунків, які формують собівартість продукції (прямі та загальновиробничі витрати), а також тих, які переносяться з інших Журналів.

У випадках, коли підприємство веде облік витрат за елементами, необхідно використовувати для узагальнення витрат Журнал 5А. Цей журнал відрізняється від Журналу 5 тим, що в ньому в розділі ІІІ Б відображаються витрати за елементами, які після цього переносяться в розділ ІІІ А – витрати діяльності.

Для складання Журналів 5 і 5А використовуються дані первинних документів, накопичувальних відомостей, аркушів-розшифровок, інших журналів тощо.

На підставі первинних документів дані про витрати діяльності відображаються в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис 2.3).

Дані Журналів 5 (5А) використовуються для складання Звіту про фінансові результати (рис. 2.4).

Згідно з Н(С)БО 1 деталізації за елементами витрат підлягають не тільки витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), але й всі операційні витрати.

 

 

Рис. 2.3 Порядок відображення витрат діяльності при журнальній формі обліку

 

На дебеті рахунка 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток, на кредиті – суми в порядку закриття рахунків обліку доходів.

Кредитове сальдо на рахунку 79 при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

 

Журнал 5 (5А)

Звіт про фінансові результати

90 Собівартість реалізації, ряд 2, розділ  ІІІ

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ряд 2050, розділ І

92 Адміністративні витрати, ряд 4.6, розділ ІІІ

Адміністративні витрати, 2130, розділ І

93 Витрати на збут, ряд 5.6, розділ  ІІІ

Витрати на збут, рядок 2150, розділ І

94 Інші витрати операційної діяльності, ряд 6.8, розділ ІІІ

Інші операційні витрати, рядок 2180, розділ І

95 Фінансові витрати, ряд 1.3, розділ  ІІ

Фінансові витрати, рядок 2250, розділ І

96 Втрати від участі в капіталі, ряд 2, розділ ІІ

Витрати від участі в капіталі, рядок 2255, розділ І

97 Інші витрати, ряд 3.7, розділ ІІІ

Інші витрати, рядок 2270, розділ І

98 Податок на прибуток, ряд 4, розділ  ІІІ

Витрати (дохід) з податку на прибуток, рядок 2300, розділ І


 

 

Рис. 2.4 Використання даних Журналу 5 (5А) для заповнення Звіту про фінансові результати

 

На рахунку 791 "Результати операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. На дебеті субрахунку 791 "Результати операційної діяльності" відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості і реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг, ( 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративних витрати" , 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" ), на кредиті – сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід") (табл. 2.1).

 

Таблиця 2.1

Типові бухгалтерські записи за субрахунком 791 "Результати операційної діяльності"

Дт                                                                Субрахунок 791                                                 Кт

1

2

Кредит рахунків (в порядку закриття рахунків)

90 "Собівартість реалізації"( готової продукції, товарів, робіт, послуг)

92"Адміністративних витрати" за видами витрат: загальні кооперативні  витрати, на службові відрядження  та утримання апарату управління  тощо.

93 "Витрати на збут", пов’язані з реалізацією (збутом) продукції, товарів, робіт, послуг)

94 "Інші витрати операційної  діяльності" (витрати на дослідження  та розробки, собівартість іноземної  реалізованої валюти та ін.)

98 "Податок на прибуток" (від звичайної діяльності)

70 "Доходи від реалізації" (готової продукції, товарів, робіт, послуг)

71"Інший операційний  дохід" (дохід від реалізації  іноземної валюти, від реалізації  інших оборотних активів та  ін.)

Сальдо - Збиток

Сальдо - Прибуток


 

 

На субрахунку 792 "Фінансові результати від фінансових операцій" визначається прибуток (збиток). На дебеті субрахунку 792 "Фінансові результати від фінансових операцій" відображається списання фінансових витрат з рахунків  95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі", на кредиті субрахунку – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Типові бухгалтерські записи за субрахунком 792 "Результати операційної діяльності"

Дт                                                Субрахунок 792                                           Кт

1

2

Кредит рахунків (в порядку закриття

рахунків)

95 "Фінансові витрати"

96 "Втрати від участі  в капіталі"

72 "Дохід від участі  в капіталі" (від інвестицій  в асоційовані підприємства, від

спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства)

73 "Інші фінансові доходи" (дивіденди одержані, відсотки одержані, інші доходи від фінансових  операцій)

Сальдо - Збиток

Сальдо - Прибуток


 

 

На субрахунку 793 "Фінансові результати від іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На дебеті субрахунку 793 "Фінансові результати від іншої звичайної діяльності" відображається списання витрат з рахунку 97 "Інші витрати" , на кредиті – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства (табл. 2.3).

За субрахунком 794 "Фінансові результати від надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій.

 

Таблиця 2.3

Типові бухгалтерські записи за субрахунком 793 "Результати операційної діяльності"

Дт                                                                   Субрахунок 793                                               Кт

1

2

Кредит рахунків (в порядку закриття рахунків)

97 "Інші витрати" (витрати, що виникають в процесі звичайної  діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом, або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати  страхової діяльності. До таких  витрат відносять: собівартість  реалізованих фінансових інвестицій; собівартість реалізованих необоротних  активів; собівартість реалізованих  майнових комплексів; втрати від  не операційних курсових різниць, суми уцінки необоротних активів  і фінансових інвестицій, витрати  на ліквідацію необоротних активів, залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів, інші  витрати звичайної діяльності.

741 "Дохід від реалізації  фінансових інвестицій"

742 "Дохід від реалізації  необоротних активів"

743 "Дохід від реалізації  майнових комплексів"

744 "Дохід від не операційної  курсової різниці"

745 "Дохід від безоплатно  одержаних активів"

746 "Інші доходи від  звичайної діяльності"

Сальдо - Збиток

Сальдо - Прибуток


 

 

Звіт про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі Звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути визначений за такою послідовністю:

  1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
  2. Розрахунок валового прибутку (збитку);
  3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) від операційної діяльності;
  4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;
  5. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності;
  6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг [16, с.570].

Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) розраховують як різниця між отриманим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою податків (ПДВ + Акцизний збір + Інші вирахування з доходу) (табл.2.4).

 

Таблиця 2.4

Господарські операції з обліку реалізації продукції

Назва господарської операції

Обороти

Сума, грн

Джерело інформації

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Відображено у складі доходу виручку від реалізації продукції

361

701

2112

 

Накладна

Нарахування ПДВ за рахунок доходу

701

641

352

Податкова накладна


 

Прибуток є рушійною силою ринкової економіки, джерелом економічного і соціального розвитку підприємства й держави, критерієм ефективності діяльності. Як економічна категорія прибуток відображає кінцеву грошову оцінку господарської діяльності та є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур. У загальному вигляді, прибуток – це різниця між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Отже, прибуток – це позитивна форма фінансових результатів, яка є рушійною силою, метою підприємницької діяльності та показником її ефективності. Збитки – це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати [16, с. 622].

Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між отриманим чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Господарські операції з списання собівартості продукції

 

Назва господарської операції

Обороти

Сума, грн

Джерело інформації

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Списано собівартість готової продукції

901

26

900

Журнал № 5 Г с.-г.

Списано собівартість реалізації продукції на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791

901

900

Журнал № 5 Г с.-г.


 

У собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі аспекти діяльності підприємства. Від її рівня при інших не змінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси у процесі виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг, тобто чим меншою є собівартість, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції.

Собівартість готової продукції, виробленої за звітній період, розраховують таким методом: до залишку незавершеного виробництва на початок періоду додають витрати на виробництво звітного періоду і віднімають залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

Собівартість реалізованої продукції визначають: до залишку готової продукції на початок звітного періоду додають собівартість продукції, виробленої за звітній період і віднімають залишок готової продукції на кінець звітного періоду.

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) розраховують як суму валового прибутку від операційної діяльності та інших операційних доходів від операційної діяльності за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток) розраховують як суму валового збитку, отриманого від операційної діяльності та адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства