Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)

Розділ 4 "Розрахунок показників прибутковості акцій" Звіту про фінансові результати заповнюють (коди рядків 2600-2650) акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені статтями "Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію" і "Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію" .

У статті "Середньорічна кількість простих акцій" (код рядка 2600) наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті "Скорегована середньорічна кількість простих акцій" (код рядка 2605) наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скорегована на середньорічну кількість потенційних простих акцій, що можуть бути випущені в обігу згідно з укладеними угодами (опціон, ф’ючерсний контракт тощо).

У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" (код рядка 2610) наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті "Скорегований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" (код рядка 2615) відображається показник, який розраховується діленням скорегованої суми чистого прибутку (збитку) на скореговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх корегування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".

У статті "Дивіденди на одну просту акцію" (код рядка 2650) відображається показник, який розраховується шляхом діленням суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Організація складання  звіту про фінансові результати  в умовах застосування інформаційних  систем і технологій 

 

Будь-яке підприємство, реєструючи господарські операції в первинних документах, формує підсумкові дані про фінансово-господарську діяльність за конкретний розрахунковий період. Ці дані  утворюють оперативну, статистичну та фінансову звітність.

Автоматизоване формування оперативної звітності забезпечує щоденний контроль за господарськими операціями підприємства.

Створення статистичної звітності забезпечує формування відомостей за окремими показниками господарської діяльності підприємства в натуральному і вартісному виразі.

Фінансова звітність базується на даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку і складається для задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів.

Автоматизований комплекс задач зведеного обліку і складанні звітності забезпечує:

 • узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з наступним групуванням даних по одному або кількох рахунках;

 • відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку;

 • автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал, півріччя, рік) бухгалтерського балансу і звітності, що є завершальним етапом облікового процесу.

Автоматизована обробка задач зведеного обліку та складання звітності сприяє:

 • якісному контролю за рухом статутного капіталу в частині основних і оборотних коштів підприємства;

 • збереженню грошових коштів і контролю за використанням їх за цільовим призначенням;

 • визначенню фінансових результатів діяльності підприємства і контролю за розподілом прибутку;

 • систематизації і узагальненню даних в аналітичному і синтетичному розрізах про виробничо-господарську діяльність підприємства для забезпечення прийняття управлінських рішень.

Вхідною інформацією для автоматизованого рішення задач зведеного обліку і складання звітності є первинна інформація, що утворюється в процесі фінансово-господарської діяльності, а також інформація, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку.

При рішенні задач цієї ділянки обліку формується і використовується така нормативно-довідкової інформації:

 • довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

 • довідник рахунків бухгалтерського обліку;

 • довідник припустимої кореспонденції рахунків;

 • довідник формування показників звітності (номер і найменування форми, періодичність, код форми, номери рядка та номер графи, синтетичний рахунок, субрахунок основного рахунку, код аналітичного обліку, структурний підрозділ, кореспондуючий рахунок, субрахунок кореспондуючого рахунку, код аналітичного обліку, операція, знак суми);

 • довідник взаємозв'язків показників звітності (номер і найменування показника, номер форми звітності, номери рядка та графи звітності, відповідність номерам іншої форми звітності, рядка, графи) використовується для автоматичного контролю правильності відображення показників в звітності;

 • довідник групування статей звітності (найменування узагальненого показника, умовне позначення, найменування статей балансу, умовне позначення, номер рядків балансу, що входять в статтю балансу, рахунок, найменування рахунку);

 • довідник розрахунку показників підприємства (найменування показника, його умовне позначення, спосіб розрахунку, оптимальне співвідношення);

 • довідник-календар (рік, поточний місяць, дні) уможливлює визначення періоду  отримання інформації;

 • довідник типових господарських операцій;

 • довідник підприємств;

 • довідник структурних підрозділів.

Вихідною інформацією є:

 • проміжна звітність (місячна та квартальна);

 • фінансова звітність (календарний рік).

Основним завданням автоматизації зведеного обліку і складання звітності є надання інформації, що задовольняє вимогам таких груп користувачів:

 • внутрішніх користувачів, тобто тих користувачів, які здійснюють облік;

 • управлінського складу підприємства;

 • зовнішніх користувачів.

Організаційний розподіл  АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності на три категорії з єдиною структурою даних і технологією рішення задач передбачає авторизацією доступу до конкретного виду інформації.

Головне меню цієї автоматизованої ділянки обліку має такий вигляд (рис.).

Функція “Вхідна інформація” передбачає:

 • бухгалтерську довідку;

 • книгу обліку господарських операцій (основне джерело формування бухгалтерської звітності, яке містить всі бухгалтерські операції, що змінюють стан рахунків. Бухгалтерські записи виконуються: безпосереднім введенням господарських операцій з формуванням бухгалтерських проводок; при генерації бухгалтерських проводок під час формування первинної інформації через використання Довідника типових господарських операцій; за допомогою формування бухгалтерських проводок з інших АРМ бухгалтера);

 • інформацію, що надходить з інших АРМ бухгалтера.

Функція “Нормативно-довідкова інформація” пропонує користувачеві ввесь перелік нормативно-довідкової інформації.

У режимі “Аналітичний облік” формується вихідна інформація:

 • Відомість аналітичного обліку(оборотно-сальдова відомість по синтетичному рахунку в аналітичному розрізі);

 • Картка аналітичного обліку (характеристика кожного аналітичного об'єкту, рух по аналітичному рахунку і залишки на кінець звітного періоду);

 • Довідкова інформація по аналітичному обліку (відображає необхідну аналітичну інформацію за певний період часу в розрізі документів і дат проведення цих операцій).

Функція “Синтетичний облік” забезпечує такі функції:

 • Головна книга (основний бухгалтерський регістр для узагальнення бухгалтерської інформації, формується за визначений проміжок часу);

 • Оборотно-сальдовий баланс (узагальнення даних у вигляді оборотів по рахунках; формується в розрізі вибраного періоду часу з розшифровкою проведених операцій);

 • Довідкова інформація (забезпечує контроль всіх проведених господарських операцій загалом по підприємству (підрозділу) з точки зору правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку);

 • Шахова відомість (забезпечує контроль стану всіх рахунків, а занесені до неї підсумки по вертикалі і горизонталі дають уявлення про проведені обороти по рахунках за будь-який необхідний проміжок часу).

Функція «Звітність» забезпечує формування необхідної стандартної звітної форми та генерацію нових. Звіти формуються і відображаються на визначену дату.

На підставі Довідника групування статей звітності, Довідника розрахунку показників підприємства, а також на основі фактичних звітних даних здійснюється розрахунок інформації за показниками.

База знань містить набір оптимальних управлінських рішень, відповідних певним показникам.

Режим "Моделювання управлінських рішень" забезпечує дослідження фінансового стану і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства. Цей процес поділяється на:

 • аудит майнового стану підприємства;

 • показники платоспроможності;

 • показники ділової активності;

 • показники рентабельності;

 • показники ліквідності;

 • беззбитковість підприємства;

 • модель фінансової стратегії;

 • облік фінансових результатів.

Моделювання фінансової стратегії забезпечує комплексне прогнозування майбутнього фінансового стану за окремими показниками або по групі комплексно пов'язаних показників, що уможливлює розробку стратегічного напрямку в господарсько-фінансовій діяльності підприємства.

Особливе значення має прогнозування даних балансу і звіту про прибутки і збитки.

Діагностика стану підприємства, проведені дослідження, моделі фінансової стратегії тощо є підставою для автоматизованої імітації даних. Імітаційна модель звітності дозволяє залучати до обігу фінансові ресурси і перейти на нові форми ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

АРМ зведеного обліку та складання звітності характеризується такими інформаційними зв’язками:

 • наявність і рух основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань  за кодами виробничих витрат та зносу основних засобів (АРМ з обліку основних засобів);

 • надходження запасів та їх витрата за кореспондуючими рахунками (АРМ з обліку виробничих запасів);

 • нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками, нарахування страхових внесків, утримання із заробітної плати, резерв майбутніх витрат, дані про використання фондів (АРМ з обліку праці та її оплати);

 • витрати на виробництво, фактичні витрати на капітальний ремонт, інформація про закриття виробничих рахунків (АРМ з обліку витрат на виробництво);

 • виручка від реалізації, податок на добавлену вартість, фактична виробнича вартість відвантаженої продукції, фактична собівартість виготовленої продукції, розподіл поза виробничих витрат, результат від реалізації (АРМ з обліку готової продукції та її реалізації);

Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства