Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)
 • інформація про реалізацію готової продукції, поза виробничі витрати, надходження матеріальних цінностей за фактичною собівартістю, виплати заробітної плати через касу і перерахування через розрахунковий рахунок (АРМ фінансово-розрахункових операцій).

Автоматизоване ведення бухгалтерського обліку  уможливлює виконання контрольних, аналітичних та аудиторських робіт з використанням бази облікових даних (використовуються дані, сформовані і роздруковані при автоматизованому обліку, або аналітичні, контрольні, аудиторські функції виконуються за допомогою обчислювальної техніки та відповідних програмних засобів).

У практиці використовуються три підходи з використанням комп'ютерної техніки  в аналізі, контролі і аудиті:

 • перевірка даних за допомогою програмних засобів, які діють на підприємстві, шляхом імітації облікових даних (паралельний прорахунок та створення імітаційної бази даних);

 • перевірка даних за допомогою спеціальних програм, розроблених співробітниками підприємства, що перевіряється (опрацювання даних із структурою, аналогічною структурі реального програмного забезпечення з імітацією даних. У дану імітаційну базу даних включаються додаткові модулі що дозволяють контролювати необхідні параметри облікового процесу);

 • перевірка даних за допомогою спеціальних аудиторських програм, підготовлених аудиторською контролюючою організацією (порівняння змодельованих облікових даних і реальних даних, наявних в інформаційній системі, на основі тестування розрахунків і перерахунків, підсумовування, повторного упорядкування і формування звітних даних із здійсненням порівняння з реальними даними).

Також перевірці підлягають усі рівні АРМ бухгалтера.

Для АРМ І категорії передбачено:

 • контроль на значність;

 • припустимість кореспонденції рахунків;

 • допустимість або наявність даних у нормативно-довідковій інформації;

 • порядок і слушність коригування нормативно-довідкової інформації і законність його проведення;

 • контроль підсумкових сум;

 • повнота вхідної й отримуваної вихідної інформації;

 • відповідність даних вхідної інформації вихідній тощо.

На АРМ бухгалтера II категорії (бухгалтерії):

 • контролюється повнота надходження інформації з інших АРМ;

 • порядок розрахунку інформації;

 • перевірка вихідної інформації, яка використовується на цьому етапі обробки даних;

 • аналіз достовірності розрахунків (внутрішньо машинний контроль співвідношення підсумків за вихідними даними, відповідності бухгалтерським проводкам, відповідності даних, що зафіксовані в нормативно-довідковій інформації);

 • перевірка інформаційного ланцюжка отримання вихідної інформації відповідно до розробленої технології та відповідності даної технології чинному законодавству  України;

 • контроль за використанням вихідної інформації, її юридичної повноцінності і відповідності машинних даних, даним, що призначені для архівного збереження;

 • аналіз виправлень вихідної інформації;

 • перевірка цілості і перезапису інформації для архівного збереження й відповідності її вихідної інформації, відтвореної на паперовому носії тощо.

АРМ бухгалтера III категорії надає додаткові послуги по перевірці достовірності даних, виявленню резервів, фінансового прогнозування майбутньої діяльності підприємства. Якщо АРМ має спеціальну функцію, то уможливлюється виконання внутрішнього і зовнішнього аудиту.

Внутрішній аудит  в умовах автоматизованої обробки облікових даних виконується за такими основними напрямками:

 • контрольна функція;

 • перевірка рівня досягнення програмних цілей поставлених перед підприємством;

 • відповідність слушності проставлених кореспонденцій рахунків господарським операціям;

 • відповідність даних вибіркових інвентаризацій фактичним даним;

 • відповідність підсумкових даних;

 • виявлення відхилень від установлених нормативних даних.

 • аудиторське підтвердження достовірності інформації, що міститься в бухгалтерській звітності;

 • оцінка діяльності підприємства;

Зовнішній аудит облікових даних в умовах автоматизованої обробки забезпечує:

 • відповідність звітних даних прийнятому принципу відображення даних у звітності (на предмет узгодженості показників формам звітності);

 • використання всіх прийомів, використовуваних у внутрішньому аудиті;

 • надання додаткових аудиторських послуг по оцінці, прогнозуванню фінансово-господарської діяльності підприємства.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

За допомогою програмного продукту Exel обчислимо фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (додаток А).

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Складання фінансової звітності дуже важлива та необхідна робота. Тому в сучасному суспільстві змінюються не тільки методи обліку, а з ними змінюються і вимоги , безпосередньо до бухгалтера , який повинен складати цю всю звітність Для цього потрібне глибоке розуміння господарських процесів та їх взаємозв’язок і вплив  один на одного. Тому виконання лише однієї функції - функція запису проводок вже давно є не достатньою умовою для кваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку.

Проаналізувавши в даній курсовій роботі роль і місце бухгалтерського обліку в забезпечені інформаційних потреб користувачів фінансової звітності, можна стверджувати, що він дає досить багато інформації, яку варто врахувати при прийнятті рішень. Інформація у фінансових звітах мусить: а) стосуватися справи; б) бути зрозумілою. Це дві головні причини, чому обчислення в обліку мають виконуватися з дотримання прийнятих стандартів та умовностей.

Найкращим та найбільш доступним джерелом основної інформації про діяльність підприємства є фінансова звітність. Перехід нашої країни до ринкових відносин призвів до розширення ролі фінансової звітності. Це пов'язано, насамперед, зі збільшенням суб'єктів, які потребують більш повної інформації про діяльність підприємства, його платоспроможність, стабільність і рентабельність, на підставі якої приймаються рішення, пов'язані з надійністю укладання фінансових та комерційних угод, а також з метою підвищення ефективності фінансової роботи підприємства та покращення його фінансового становища.

Тому що  об’єктивний аналіз діяльності, складання за цими даними достовірної звітності і надання цієї інформації користувачам потребує кваліфікованих навиків та глибоких знань. В цьому  я переконалася при написанні своєї курсової роботи  „Звіт про фінансові результати”.

Діяльність кожного підприємства першочергово направлена на отримання прибутку, цю тезу ми знаємо ще з основ політекономії. А за допомогою Звіту про фінансові результати (Звіт про прибутки та збитки в західній літературі) ми показуємо наскільки ми ефективно працюємо, управляємо бізнесом, отримуємо прибутки. Врешті решт, наскільки ми є привабливими для інвестиційної діяльності(чи варто вкладати свої кошти в дане підприємство), наскільки наші клієнти можуть нам довіряти щодо нашої платоспроможності і наскільки ми можемо розраховувати на додаткові фінансові вливання (кредити від банків чи від розміщення на ринку боргових цінних паперів). Отже не слід применшувати значення Звіту про фінансові результати . Саме він показує на прозорість політики на підприємстві, що в основному є вирішальним фактором залученням інвестицій.

Саме тому високорозвинені країн керуються у веденні бухгалтерського обліку саме Міжнародними Стандартами  Бухгалтерського Обліку. Головну ціль яку вони переслідують це надання повної, достовірної, неупередженої і правдивої інформації користувачам про свою господарську діяльність. На превеликий жаль в Україні ще не сформувалась культура ведення цивілізованого бізнесу, коли прибутки оприлюднюються і декларуються.

Але розуміння необхідності прозорого ведення бізнесу зароджується разом з розвитком демократії.

Тому надання правдивої інформації у  фінансовій звітності підприємства є вагомим і інструментом досягнення економічної  вигоди.

З метою усунення зазначених недоліків, необхідно вдосконалити форму Звіту про фінансові результати, врахувавши наші пропозиції, що призведе до підвищення її інформативності та корисності. Крім того, вона буде більш зрозумілою як для практичних працівників, так і для інвесторів та кредиторів, а також більш повно врахує рекомендації Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо оцінки доходів та фінансових результатів. Вважаємо, що ця проблема має перспективу в наших подальших наукових дослідженнях.

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 1999-07-16 № 996-XIV
 3. НП(с) БО № 1„ Загальні вимоги до фінансової звітності”
 4. П(с)БО № 15 „Дохід”
 5. П(с)БО № 16 „Витрати”
 6. П(с)БО № 24 „ Прибуток на акцію”
 7. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».
 8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.(від 30 листопада 1999 року №291).
 9. Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у Звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит №4, 2008, c.37-40.
 10. Пархоменко В Складаємо квартальний фінансовий звіт // Вісник податклвлї служби України №14, 2009, c.18-25
 11. Уколов О. Обгрунтування необхідності удосконалення Звіту про фінансові результати // Економіка та держава №2, 2009, c.66-67.
 12. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Малюга Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік – 7-ме видання – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.
 13. Верига Ю.А, Фесенко Д.М., Левченко З.М. Звітність підприємств – К: Центр навчальної літератури, 2005 – 474 с.
 14. Голов С.В Трансформація фінансової звітності українських підприємств – 2-ге видання – Вінниця: Консоль, 2003 – 361 с.
 15. Добровський В.М Бухгалтерський фінансовий облік в Україні – К.: А.С.К, 2009. – 976 с.
 16. Захожай В.Б, Мазась М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік у галузях економіки – К: МАУП, 2005 – 968 с.
 17. Кузьменко Л.В Фінансовий менеджмент – Херсон: Олді-плюс, 2003 – 256с.
 18. Кузьменко Л.В Фінансовий менеджмент – Херсон: Олді-плюс, 2009 – 256с.
 19. Лень В.С. Звітність підприємств – К: Знання-Прес, 2004 – 474 с.
 20. Лень В.С. Звітність підприємств – 2-ге видання – К: Центр учбової літератури, 2006 – 612 с.
 21. МакКензі В. Посібик Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності – К: Всеувито: Наук. думка, 2003 – 283 с.
 22. Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: мат. III Міжнародної науково-практичної коференції (10-11 жовтня 2008) – К: КНЕУ, Ч.1, 2008 – 232 с.
 23. Сопко В. В.Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.
 24. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – 3-тє видання – Д: Баланс-Клуб, 2000 – 368 с.
 25. Хомин П.Я. Звітність підприємств – К: Професіонал, 2006 – 656 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А1

Вхідні дані

1

A

B

C

D

2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За березень 2014р.

3

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

4

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

5

1

2

3

4

6

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

37860

41230

7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

20763

23467

8

Валовий:

прибуток

2090

?

?

9

збиток

2095

   

10

Інші операційні доходи

2120

4678

4890

11

Адміністративні витрати

2130

3567

3240

12

Витрати на збут

2150

2100

2432

13

Інші операційні витрати

2180

438

500

14

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

?

?

15

збиток

2195

   

Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства