Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)

На рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” відображаються витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованих виробничих запасів, іноземної валюти, визнані штрафи, пені, неустойки та інші витрати операційної діяльності.

На рахунку 97 "Інші витрати" відображаються витрати від інших операцій підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності (собівартість реалізованих основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, реалізованих майнових комплексів та інші.

З метою розмежування доходів і витрат від звичайної діяльності (операційної або основної та іншої), а також надзвичайних подій для обліку доходів і витрат Планом рахунків передбачені відповідні взаємопов’язані субрахунки. Наприклад, доходи і витрати підприємства обліковуються на окремих субрахунках до рахунків 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" і 79 "Фінансові результати".

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" для розмежування доходів від основної діяльності має субрахунки:

701 "Дохід від реалізації  готової продукції",

702 "Дохід від реалізації  товарів",

703 "Дохід від реалізації  робіт і послуг".

704 “Вирахування з доходу.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" для розмежування витрат на основну діяльність має субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої  готової продукції",

902 "Собівартість реалізованих  товарів",

903 "Собівартість реалізованих  робіт і послуг".

Рахунок 79 "Фінансові результати" для розмежування в обліку фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій має субрахунки:

791 "Фінансовий результат  від основної діяльності",

792 "Фінансовий результат  від фінансових операцій",

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79 "Фінансові результати" виділено один субрахунок, то в аналітичному обліку до субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" необхідно виділити фінансові результати за видами основної діяльності аналогічно як це зроблено на рахунках 70 "Доходи від реалізації" і 90 "Собівартість реалізації". Без цього не можливий ефективний аналіз фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 "Інші доходи" і 97 "Інші витрати" списуються в кінці року на субрахунок 793 "Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності". В такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

Записи в синтетичному обліку протягом року за кредитом рахунків доходів та за дебетом рахунків витрат здійснюють в кореспонденції рахунків, вказаній до кожного рахунку в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової діяльності підприємства - прибуток або збиток визначається оперативно без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Необхідно підкреслити, що на виробничих підприємствах собівартість випущеної готової продукції, незавершеного виробництва та реалізованої продукції визначаються за виробничою собівартістю. Загальногосподарські та інші витрати до собівартості продукції не включаються і відображаються на окремих рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші операційні витрати" і списуються безпосередньо на дебет субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" в установленому порядку в кінці року.

На торговельних підприємствах до собівартості реалізованих товарів, що обліковуються на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" за ПСБО 9 “Запаси” відносяться витрати на придбання товарів, на доставку їх та доведення до придатного для реалізації стану. На рахунках 92 "Адміністративні витрати" 93 "Витрати обігу" торговельні підприємства обліковують витрати обігу торгів

1.3.Особливості методології  складання звіту про фінансові  результати в міжнародній практиці

 

Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та звітності.

Зараз в Україні триває реалізація програми реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів. Все більше вітчизняних підприємств для залучення інвестицій, стикаються з необхідністю представляти фінансові результати своєї діяльності згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Адже застосування міжнародних стандартів на підприємстві забезпечує прозорість фінансової звітності, показує правдивість фінансового становища і результатів діяльності компаній.

Звіт про фінансові результати є складовою фінансової звітності та становить головне джерело інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітній період. Ця форма звітності дає можливість оцінити успішність діяльності підприємства, а також визначити за рахунок яких джерел здійснюється фінансування підприємства. Однак, не дивлячись на те що Національні стандарти бухгалтерського обліку, які регулюють складання фінансової звітності, складалися на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності існують вагомі відмінності.

У сучасних умовах фінансова звітність є основним джерелом інформації для широкого кола осіб. У зв'язку з чим, вона повинна бути достовірною і дозволяти кваліфікованому користувачеві робити на її основі правильні висновки про фінансовий стан і результати діяльності організації та приймати відповідні обґрунтовані рішення. Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та Положення бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» характеризує доходи, витрати і фінансові результати діяльності організації за звітний період. [2]

Відповідно до вимог чинного законодавства в Україні існує регламентована форма Звіту про фінансові результати, в той час, як облікова практика зарубіжних країн свідчить, що у більшості із них не існує стандартної форми Звіту про прибутки та збитки. У зв'язку з цим підприємства мають право вибору форми цього Звіту і при його складанні використовуються два формати: одноступеневий та багатоступеневий.

За одноступеневим форматом складається Звіт про прибутки та збитки він має два розділи. В першому розділі міститься перелік усіх доходів, одержаних за звітний період, а в другому — перелік усіх витрат. Різниця між загальною сумою доходів і витрат відображає фінансовий результат діяльності підприємства (прибуток або збиток).

За багатоступеневим форматом складається Звіт про прибутки та збитки і містить інформацію, яка відображає послідовний процес формування прибутку за видами діяльності (прибуток від основної (операційної) діяльності, від фінансової діяльності, екстраординарних ситуацій та інші подібні показники). Незважаючи на ідентичність показників, що формуються в звіті про прибутки та збитки в вітчизняних та зарубіжних організаціях, між ними існують методологічні розбіжності в побудові інформації. Так, в Україні організації формують виручку від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) на основі надходжень, пов'язаних з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням господарських операцій. Ці надходження є доходами від звичайних видів діяльності, визнаних організацією в бухгалтерському обліку відповідно до умов, визначених для її визнання, і в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, включаючи умови договорів з продажу продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг з урахуванням знижок, сумових різниць, змін умов договору, розрахунків не грошовими засобами і т. п. Чистий обсяг продажів закордоном (зокрема в США) розраховується додатком до валової виручки від реалізації продукції величини представлених постачальниками знижок і вирахуванням вартості продукції, повернутої покупцями, і сум знижок, наданих покупцям . [4]

Міжнародними стандартами також передбачено складання Звіт про фінансові результати, але звітна форма, встановлена МСФЗ 1, має іншу назву - Звіт про прибутки і збитки. Крім назви, згадані звіти відрізняються за формою та змістом (табл. 1).[11, 718]

Таблиця 1.1

Порівняння національного та міжнародного стандарт

Ознаки

НП(С)БО 1 "загальні вимоги до фінансової звітності"

МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" (п. 78-95)

1

2

3

Визнання статей та їх відображення у Звіті

Визначається порядок оцінки, визнання, відображення в Звіті доходів, витрат, розподілу витрат за періодами.

Встановлено форму та порядок заповнення статей Звіту

Порядок визнання доходів і витрат передбачено, заборонено згортай статті    доходів та витрат виключенням випадків, передбачені МСФЗ).   Визначено,   що   Звіт   про прибутки та збитки має містити певні рядки. Чіткі вказівки щодо заповнення Звіту відсутні

Відображення витрат

Розділ І містить інформацію про витрати за видами діяльності (наприклад, витрати на збут, адміністративні витрати), у Розділі II "Елементи операційних витрат відображаються витрати за елементами

Передбачено два варіанта представлення витрат у Звіті (або за елементами, або за видами діяльності, а також подання аналізу витрат). Вимагається надання пояснення щодо невідповідності    суми    витрат елементами та суми витрат за видам діяльності

Розрахунок показників прибутковості акцій

Передбачено розділ III Звіту "Розрахунок показників прибутковості акцій", порядок розрахунку показників чистого (скоригованого) прибутку на одну просту акцію визначається відповідно до П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"

Визначено, що підприємство розкривати або у Звіті про прибутки збитки, або у Примітках до фінансова звітності суму дивідендів на акцію оголошену за період, який охопив фінансову звітність


 

 

Ще однією відмінністю між Звітами виступають статті інші доходи і витрати, які в зарубіжній практиці мають назву: «Випадкові прибутки/збитки». Дані доходи і витрати (прибутки і збитки) за допомогою приєднання їх до прибутків (збитків) від продажу (в Україні) або до прибутку від операційної діяльності (за кордоном) формують показник «Прибуток до оподаткування» (назва його ідентична). Міжнародним стандартом, який регулює визначення прибутку (збитку) за період, є МСФЗ 8 " Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці”. Метою цього стандарту є визначення класифікації, розкриття інформації та облікового підходу до певних статей звіт про прибутки та збитки з тим, щоб усі підприємства складали і подавали звіти про прибутки та збитки на послідовній основі. Це сприяє зі ставності як фінансових звітів підприємства за попередні періоди, так зі ставності з фінансовими звітами інших підприємств. Що ж стосується вітчизняного обліку то, Національні положення бухгалтерського обліку не містять основи, які б регламентувало порядок обліку прибутку (збитку).

Крім того МСБО 1 «Подання фінансових звітів» передбачає необхідність розкриття у Звіті про прибутки та збитки або у пояснювальних примітках до фінансової звітності інформації про суму дивідендів на акцію, оголошену чи запропоновану за період, який охоплюють фінансові звіти. [7]

У вітчизняній звітності це не вимагається, але, на нашу думку слід відображати інформацію щодо коригування прибутку відповідно до особливостей облікової політики організації та приводити дану інформацію у вигляді довідки до фінансової звітності в частині зміни облікової політики, зміни облікових оцінок і виправлення помилок. На сучасному етапі багато країн вносять зміни та розробляють нові національні облікові стандарти, які відповідають МСФЗ. Україна не є виключенням, і з 2000 року продовжує процес реформування бухгалтерського обліку.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

2.1.Облік фінансових результатів  як основа складання звіту  про фінансові результати

 

Основою складання Звіту про фінансові результати є узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі ІІ Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис.2.1).

 

Рис. 2.1 Порядок відображення доходів у журнальній формі ведення ефективні управлінські рішення.

 

Записи для заповнення Журналу 6 здійснюються на підставі первинних документів і зведених відомостей про доходи та фінансові результати діяльності. Інформація, що наведена в Журналі 6, використовується для складання Звіту про фінансові результати, тому цей обліковий регістр є своєрідним інформаційним носієм, правильне розуміння якого дозволяє приймати бухгалтерського обліку.

 

Журнал 6

Звіт про фінансові результати

70 Дохід від реалізації, рядок 10, графа 3, розділ І 

Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) рядок 2000, розділ І

71 Інший операційний дохід, рядок 11, графа 4, розділ І

Інші операційні доходи, рядок 2120, розділ І (за вирахуванням ПДВ)

72 Дохід від участі в капіталі, рядок 14, графа 5, розділ І

Дохід від участі в капіталі, рядок 2200, розділ І

73 Інші фінансові доходи, рядок 12, графа 6, розділ І

Інші фінансові доходи, рядок 2220, розділ І

74 Інші доходи, рядок 13, графа 7, розділ  І

Інші доходи, рядок 2240, розділ І (за вирахуванням ПДВ)

76 Страхові платежі, рядок  14, графа 8, розділ І 

Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) рядок 2000, розділ І

Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства