Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2014 в 16:20, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність теми дослідження. Кожне підприємство України складає фінансову звітність, а у зв’язку з частими змінами в методиці її заповнення є актуальним на сьогоднішній день розкриття даної теми
Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні знань про методику складання звіту про фінансові результати.

Содержание

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………4
ВСТУП………………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………...8
1.1 звіт про фінансові результати як об’єкт фінансового обліку………………..8
1.2. Економічна сутність та значення показників які впливають на фінансові результати……………………………………………………………………….....12
1.3. Особливості методології складання звіту про фінансові результати в міжнародній практиці……………………………………………………………..20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ……………………………………………………………………..24
2.1. Облік фінансових результатів як основа складання звіту про фінансові результати……………………………………………………………………….....24
2.2. Методика складання звіту про фінансові результати……………………...35
2.3. Організація складання звіту про фінансові результати в умовах застосування інформаційних систем і технологій………………………………43
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………54

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 142.74 Кб (Скачать файл)

Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток) розраховують як суму фінансового результату операційної діяльності та доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, інших доходів за мінусом фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат. Фінансовий результат від звичайної діяльності (збиток) розраховують як суму збитку, одержаного від операційної діяльності та фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших втрат. Прибуток від звичайної діяльності розраховують як різницю між одержаним прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та податком на прибуток. Збиток від звичайної діяльності – це сума одержаного збитку за звітній період (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Господарські операції з обліку податку на прибуток

 

Назва господарської операції

Обороти

Сума, грн

Джерело інформації

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Нараховано податок на прибуток

98

641

215

Журнал 5(5А)

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

79

981

215

Накладна


 

Розрахунок податку на прибуток:

 

(Дохід від реалізації  – ПДВ – Акцизний збір –  Собівартість – Знос )* Ставку  податку. (2112 – 352 – 900)* 25% = 215 (грн.)

 

Чистий прибуток звітного періоду визначають сумою одержаного прибутку від звичайної діяльності (фінансовий результат) і доходу від надзвичайної діяльності за мінусом податку на прибуток від надзвичайної діяльності, витрат від надзвичайної діяльності з урахуванням зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

Збиток звітного періоду визначають сумою одержаного збитку від звичайної діяльності та витрат від надзвичайної діяльності з урахуванням зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Методика складання  звіту про фінансові результати

 

Зміст і форма Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", який є аналогом Звіту про прибутки та збитки за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку МСБО 1. Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги цього Звіту стосуються підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Складання консолідованого Звіту про фінансові результати визначається окремим П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність".

Звіт про фінансові результати (форма № 2) (Звіт про сукупний дохід)

складається із чотирьох розділів:

  1. Фінансові результати.

  1. Сукупний дохід.

  1. Елементи операційних витрат.

  1. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ 1 "Фінансові результати" побудований згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціонуваннями, що забезпечує послідовне зіставляння доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду (рис. 2.5).

У "Звіті про фінансові результати" діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів, наведені статті, пов’язані з цими видами діяльності:

  • Дохід від участі в капіталі (код 2200);

  • Інші фінансові доходи (код 2220);

  • Інші доходи (код 2240);

  • Фінансові витрати (код 2250);

  • Витрати від участі в капіталі (код 2255);

  • Інші витрати (2270).

 

 

Рис. 2.5 Класифікація видів діяльності підприємства

 

Розділ 1 "Фінансові результати". За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Витрати слід негайно відображати у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Доходи і витрати наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).

У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" (код рядка 2000) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" (код рядка 2050) показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послу) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Валовий прибуток (збиток) (код рядка 2090, 2095)розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті "Інші операційні доходи" (код рядка 2120) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та ін.

У статті "Адміністративні витрати" (код рядка 2130) відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті "Витрати на збут" (код рядка 2150) відображаються витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті "Інші операційні витрати" (код рядка 2180) відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", витрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (окрім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Фінансовий результат від операційної діяльності (код рядків 2190, 2195) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті "Дохід від участі в капіталі" (код рядка 2200) відображається дохід отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті "Інші фінансові доходи" (код рядка 2220) показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються методом участі в капіталі).

У статті "Інші доходи" (код рядка 2240) показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті "Фінансові витрати" (код рядка 2250) показуються витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

У статті "Втрати від участі в капіталі" (код рядка 2255) відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства облік яких провадиться методом участі в капіталі.

У статті " Інші витрати" (код рядка 2270) відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від поопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Фінансовий результат до оподаткування (код рядків 2290, 2295) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

У статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" (код рядка 23090) показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності визначена згідно з Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та суми податків на прибуток.

Чистий фінансовий результат розраховується (коди рядків 2350, 2355) як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

У розділі 2 звіту про фінансові результати наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

У статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

У статті «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» наводиться сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за № 1050/6241 (зі змінами).

У статті «Накопичені курсові різниці» наводиться сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами), відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

У статті «Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств» наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.

У статті «Інший сукупний дохід» наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Інший сукупний дохід до оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу.

У статті «Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом» наводиться сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним доходом.

У статті «Інший сукупний дохід після оподаткування» наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

У консолідованому звіті про фінансові результати відображається чистий фінансовий результат та сукупний дохід, що належить власникам материнської компанії та неконтрольованої частки.

У розділі 3 "Елементи операційних витрат" Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управлянні та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

Информация о работе Методика складання звіту про фінансові результати діяльності підприємства