Аналіз фінансової діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2012 в 01:39, дипломная работа

Краткое описание

Метою даної роботи є розвиток теоретичних основ та практичних методик розрахунку та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства у ринковій економіці.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:
1) розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
2) дослідити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;

Содержание

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Предмет та методи фінансового аналізу
1.2 Види фінансового аналізу
1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств
2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Методики аналізу балансу
2.2 Методика аналізу фінансової стійкості
2.3 Аналіз рентабельності підприємтва
3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ«СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»
3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2 Аналіз діяльності підприємства
3.2.1 Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства
3.2.2 Оцінка ліквідності балансу
3.2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства
3.3 Пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вложенные файлы: 1 файл

2 работа.doc

— 750.00 Кб (Скачать файл)

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового  стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної  діяльності, включаючи й тих, що з  певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Аналіз фінансового  стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів  фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового  аналізу ми одержуємо певну кількість  основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану – це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв’язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Кожне підприємство в  процесі свого функціонування має  на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це не можливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому не можливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.

Стійке фінансове становище  формується в процесі всієї виробничо-господарської  або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості  стратегії розвитку, маркетингової  політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Проаналізувавши фінансовий стан ПАТ “Свеський насосний завод” необхідно зазначити, що підприємство має серйозні недоліки як в організації своєї діяльності так і в постановці облікової політики. За результатами аналізу фінансової звітності підприємства, треба відзначити негативні тенденції функціонування підприємства, що ведуть до зменшення результативності діяльності та відображають кризове фінансове становище.

Коефіцієнт автономії  має велике значення, оскільки засвідчує  високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування. ПАТ “Свеський насосний завод” має не значний запас фінансової стійкості – про це свідчить коефіцієнт фінансової стійкості.

Негативним моментом в діяльності підприємства є зменшення маси грошових коштів, що зменшує абсолютну ліквідність підприємства. Дещо зменшилась доля розрахунків з дебіторами.

Дивлячись на розрахунки ми бачимо, що підприємство має не дуже добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому  стані через нестачу грошових коштів. Великі обсяги готової продукції  на складі свідчать про те, що дана продукція не дуже користується попитом через високу ціну, яка в свою чергу, обумовлена великою собівартістю.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

 1. "Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки", затверджена згідно Наказу Міністерства фінансів України від 14 лютого 2007 року №170.
 2. Алтухов В. Фінансовий стан підприємства та його оцінка. // Банківська справа. – 1999. – №2. – С. 39-40.
 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій: Ч.1: Практичний посібник / Міністерство освіти України; УАБС; Укл. Науменкова С.В. – Суми: Ініціатива, 1999.- С. 104.
 4. Андрущак Є.М. Підомний А.М. Управління фінансовими ресурсами  у процесі реструктуризації підприємств. \\ Фінанси України № 4, 2002 – С. 30–39.
 5. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 240с.
 6. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2005. - №3. - С.117-128.
 7. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України.-2003.-№12.- с. 24.
 8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.-528с.
 9. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене – К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ – 2000", 2001. – 298с.
 10. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 1997.-1000с.
 11. Быкадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия: Практическое пособие- М.: «ПРИОР», 1999.
 12. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України.-2002.-№7.-с.39.
 13. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник./ За редакцією М.Г.Грещака – К.:КНЕУ, 2001.
 14. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси України.- 2002.- № 6.- с. 36 – 41.
 15. Драгун Л.М., Редіна Н.І. Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства // Регіональні перспективи (укр.). – 2001. – №5. – С. 19-20.
 16. Економіка підприємства: Підручник./ За ред. акад. С.Ф. Покропивного. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
 17. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
 18. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
 19. Жовновач Р. Планування діяльності підприємства // Фінанси України. – 2004. – №1. – С. 21-27.
 20. Зятковський І.В. Вплив управлінських послуг на фінансову діяльність суб'єктів господарювання // Фінанси України.- 2001.- № 2.- с. 107 – 111
 21. Ізмайлов Д. Фінансовий аналіз: Посібник.-К.-2000.
 22. Канцуров, О.О. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки / Канцуров О.О., Білоусова О.С. // Фінанси України. - 2006. - № 9. - С. 143-151.
 23. Клочан, В. П. Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства / В.П. Клочан // Економіка АПК. - 2008. - № 7. - С. 54-55.
 24. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: 1997.- с. 192 – 220.
 25. Кондратьєв О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники. // Фінанси України. – 2003. – №11. – С. 44.
 26. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378с.
 27. Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. - 2005. - №1. - С.113-117.
 28. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 224с.
 29. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства : формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.
 30. Крачук С.І. Оцінка фінансового стану підприємств \\ Фінанси України №8, 2002 – С.40–45.
 31. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України (укр.) – 2002. – №8. – С. 40-48.
 32. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для ВУЗов/ Под ред. проф. Любушина Н.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,1999. - 471с.
 33. Макарчук І.М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підприємств. // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 120-126.
 34. Марцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість-основні складові оцінки фінансового стану підприємства / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 7. - С. 26-29.
 35. Марченко А.А. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів \\ Фінанси України №9,2002 – С. 102–109.
 36. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 15.
 37. Мицак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства// Фінанси України.-2003.-№10.- с.62.
 38. Мізюк Б.М. Особливості стратегічного управління підприємством \\ Фінанси України  №12, 2002 – С.31-36.
 39. Островська О. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №2. – С. 28-35.
 40. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України (укр.). – 2001. – №1. – С. 61-67.
 41. Поліщук Н.В. Фінансовий аспект діяльності підприємства // Фінанси України. – 2000. – №12. – С. 109-117.
 42. Соловей Н. Системный подход к управлению финансовыми ресурсами \\ Бизнес Информ 1999, № 5–6 – с. 133–138.
 43. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др.; Под ред проф. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 420с.
 44. Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств : навчальний посібник для вузів / О.С. Філімоненков. - К. : Кондор, 2005. - 398 с.
 45. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогіна.- К.: КНЕУ, 2000.– 460с.
 46. Цал-Цалко, Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник для вузів / Ю.С. Цал-Цалко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 566 с. : іл.
 47. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1995. – 215 с.

 

 

ДОДАТОК А

Фінансова звітність Публiчне акцiонерне товариство "Свеський насосний завод"

 

   

Коди

 
   

Дата

01.01.2011

Підприємство

Публiчне  акцiонерне товариство "Свеський насосний завод"

за ЄДРПОУ

5785454

Територія

41227 смт.  Свеса вул. Заводська, 1

за КОАТУУ

5925655700

Організаційно-правова  форма господарювання

 

за КОПФГ

233

Орган державного управління

Не  визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної  діяльності

Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем

за КВЕД

29.12.2001

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна  сума

 

Адреса:

41227 Сумська обл. Ямпiльський р-н, смт. Свеса вул. Заводська, 1


 

 

 

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні  активи

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

10

155

152

первісна вартість

11

197

202

 накопичена  амортизація

12

-42

-50

Незавершене будівництво

20

5266

4891

Основні засоби:

     

залишкова вартість

30

16841

17770

первісна вартість

31

63403

65295

знос

32

-46562

-47525

Довгострокові біологічні активи:

     

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена  амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

які обліковуються  за методом участі в капіталі інших  підприємств

40

0

0

інші фінансові  інвестиції

45

230

151

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

0

0

Знос інвестиційної  нерухомості

57

0

0


 

 

Продовження Додатку А

Відстрочені податкові  активи

60

0

0

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при  консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

22492

22964

II. Оборотні  активи

     

Виробничі запаси

100

5489

5408

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

7795

6900

Готова продукція

130

12792

12745

Товари

140

13

13

Векселі одержані

150

208

208

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

   

чиста реалізаційна вартість

160

2686

3040

первісна вартість

161

2686

3066

резерв сумнівних  боргів

162

0

-26

Дебіторська заборгованість за рахунками:

     

за бюджетом

170

975

1570

за виданими авансами

180

11804

16359

з нарахованих  доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна  дебіторська заборгованість

210

1677

788

Поточні фінансові  інвестиції

220

0

0

Грошові кошти  та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

469

211

 у т.ч.  в касі

231

3

2

в іноземній  валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

72

177

Усього за розділом II

260

43980

47419

III. Витрати майбутніх  періодів

270

0

0

IV. Необоротні  активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

66472

70383


 

Пасив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

2278

2278

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий  вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

34661

34339

Резервний капітал

340

734

734

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2656

-2336

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0


Продовження Додатку  А

Накопичена  курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

35017

35015

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення  наступних виплат та платежів

     

Забезпечення  виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових  резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових  резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові  зобов’язання

     

Довгострокові кредити банків

440

5245

0

Інші довгострокові  фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові  зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові  зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

5245

0

ІV. Поточні зобов’язання

     

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

23

23

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

530

215

734

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     

з одержаних  авансів

540

272

718

з бюджетом

550

150

273

з позабюджетних  платежів

560

0

0

зі страхування

570

346

404

з оплати праці

580

565

833

з учасниками

590

17374

17374

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані  з необоротними активами та групами  вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні  зобов'язання

610

7265

15009

Усього за розділом IV

620

26210

35368

V. Доходи майбутніх  періодів

630

0

0

Баланс

640

66472

70383

       

Примітки

д/н

   

Керівник

Мастюгiн Сергiй  Борисович

Головний бухгалтер

Калюжна Свiтлана  Володимирiвна

Информация о работе Аналіз фінансової діяльності підприємства