Аналіз фінансової діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2012 в 01:39, дипломная работа

Краткое описание

Метою даної роботи є розвиток теоретичних основ та практичних методик розрахунку та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства у ринковій економіці.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:
1) розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
2) дослідити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;

Содержание

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Предмет та методи фінансового аналізу
1.2 Види фінансового аналізу
1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств
2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Методики аналізу балансу
2.2 Методика аналізу фінансової стійкості
2.3 Аналіз рентабельності підприємтва
3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ«СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»
3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2 Аналіз діяльності підприємства
3.2.1 Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства
3.2.2 Оцінка ліквідності балансу
3.2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства
3.3 Пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вложенные файлы: 1 файл

2 работа.doc

— 750.00 Кб (Скачать файл)

 

де Кр - коефіцієнт рентабельності реалізації;

ПР— прибуток від реалізації;

ПС—повна собівартість реалізованої продукції

 Коефіцієнт рентабельності  реалізації є індикатором можливостей підприємства до відтворення та розширення своїх виробничих процесів. Його високе значення є свідченням широких можливостей підприємства до цього, незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Низьке чи навіть відмінне значення може бути свідченням протилежного.

Рентабельність власного капіталу дорівнює відношенню чистого  прибутку до величини власного капіталу:

 

                                                                                                  ( 2.26 )

 

де Рвк — коефіцієнт рентабельності власного капіталу;

ЧП — величина балансового (чистого) прибутку;

ВК— величина власного капіталу,

Основне економічне значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу полягає в тому, що він  свідчить про частку прибутку у власному капіталі, вкладеному в підприємство його власниками. Можна також сказати, що цей показник свідчить про міру винагороди, яку отримують власники за прийняття на себе ризику, пов'язаного з розміщенням засобів у комерційне підприємство.

При збільшенні обсягу реалізації підприємства власний капітал повинен збільшуватися як мінімум тими самими темпами, інакше почне збільшуватися заборгованість. Прибутковість власного капіталу також створює передумови для залучення зовнішнього капіталу на вигідних умовах.

Період окупності власного капіталу є зворотним до коефіцієнта  рентабельності власного капіталу, і  його відповідно розраховують так;

 

                                                                                                ( 2.27 )

 

де Товк  -  тривалість окупності власного капіталу;

Показники періоду окупності  власного капіталу показують час (у  роках, кварталах), упродовж якого власники можуть сподіватися на повернення своїх  коштів. Однак таке трактування цього  показника досить умовне. Це пов'язано з тим, що по-перше, практика більшості як вітчизняних, так і закордонних підприємств свідчить, що на виплату дивідендів власникам витрачають лише окрему частику прибутку, а, по-друге, при розрахунку тривалості окупності власного капіталу не враховують фактори часу та рівня дисконтам ставок [17].

 

 

3 Оцінка ФІНАНСОВОГО  СТАНУ підприємства ПАТ«Свеський  насосний завод»

 

3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства

 

ВАТ „Свеський насосний завод” знаходиться за адресою: 41226, Сумська обл., Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Заводська, 1 .

Свеський насосний завод  створено в 1870 році для виробництва насосів. В процесі приватизації в червні 1994 року завод перетворено у відкрите акціонерне товариство "Свеський насосний завод"

Органами керування  підприємства є: загальні збори акціонерів; наглядацька рада (рада директорів); генеральний директор (одноособовий виконавчий орган).

Ринкова капіталізація  підприємства не визначається, у зв'язку з тим, що цінні папери емітента не обертаються організованому на ринку цінних паперів.

Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Свеський насосний завод" (протокол № 15 вiд 14 липня 2009 року) прийнято рішення змінити найменування Відкрите акціонерне товариство "Свеський насосний завод" на Публічне акціонерне товариство "Свеський насосний завод".

Підприємство відноситься  до галузі хімічного і нафтового  машинобудування і спеціалізується  в області насособудування, продукція  якого використовується:

- для видобутку і  транспортування нафти і нафтопродуктів;

- води і парових  конденсатів;

- багатофазних і вибухонебезпечних  сумішей;

- лужних і кислотних  середовищ і інших рідин.

Загальна номенклатура устаткування, що випускається, поєднує  більш 300 найменувань.

Основним видом продукції  виробленої ВАТ “Свеський насосний завод” є насосне устаткування. Інша продукція заводом не виробляється. Структура витрат підприємства на виробництво і продаж основного виду продукції наведена в табл.3.1.

Таблиця 3.1 - Структура витрат на виробництво і продаж основного виду продукції (тис.грн.)

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Відхилення

Матеріальні затрати

16381

7129

9252

Витрати на оплату праці

10622

6916

3706

Відрахування на соціальні  заходи

5249

3688

1561

Амортизація

1446

1753

-307

Інші операційні витрати

2129

2650

-521

Разом

35827

22136

13691


Біля половини продукції  реалізується за допомогою дилерських організацій. В даний час ВАТ  “Свеський насосний завод” активно  розширює дилерську мережу.

Облікову політику в Акціонерному Товариству побудовано відповідно до вимог законодавства України та затверджено наказом по підприємству. Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві забезпечує бухгалтерія, яку очолює головний бухгалтер. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцій є первинні документи, на пiдставi яких складаються зведенi облiковi документи. Господарськi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.

Статутний капiтал підприємства становить 2278 тис. грн. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться у вiдповiдностi до дiючих положень про ведення бухгалтерського облiку, його данi вiдповiдають уставним документам, фiнансовiй звiтностi.

Зареєстрований статутний  капiтал Товариства подiлено на 45556183 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 5 копiйок кожна. Станом на 31.12.2010 року статутний капiтал сплачено повнiстю.

Iнший додатковий капiтал  - 34339 тис. грн., був створений за  рахунок безоплатно отриманих основних фондiв, а також iндексацiї основних засобiв та дооцiнок, проведених в попереднiх перiодах. За звiтний перiод iнший додатковий капiтал зменшився за рахунок списання iндексацiї основних засобiв, що вибули на суму 322 тис. грн.

 Резервний капiтал  - 734 тис. грн., був створений за рахунок спрямування до резервного капiталу нерозподiленого прибутку Товариства. За звiтний перiод резервний капiтал не змiнювався.

Непокритий збиток - 2336 тис. грн. По результатам дiяльностi 2010 року Товариство отримало збиток в сумi 2 тис. грн. Також в поточному перiодi була списана (нарахована в 1995-1996 роках) iндексацiя по основним фондам, що вибули в 2010 роцi на нерозподiлений прибуток Товариства в сумi 322 тис. грн.

Фiнансовий стан ВАТ "Свеський насосний завод" за звiтний перiод характеризується наступними показниками.

Таблиця 3.2 – Основні  показники фінансової діяльності ПАТ "Свеський насосний завод"

Показники

Нормативне значення

Станом на

Вiдхилення (+/-)

Вiдповiднiсть нормативу 

31.12.2009

31.12.2010

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0,25-0,50

0,02

0,01

-0,01

нi

Коефiцiєнт загальної  лiквiдностi (покриття)

1,0 -2,0

1,68

1,34

-0,34

так

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї)

0,25-0,50

0,53

0,50

-0,03

так

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансування)

<1 зменшення

0,90

1,01

0,11

нi

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 

>0

збiльшення

-0,0002

-0,00003

 

нi

Чистий оборотний капiтал 

>0 збiльшення

17770

12051

-5719

так


 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: показує яку частину своїх короткострокових зобов'язань пiдприємство може погасити негайно, за допомогою грошових коштiв та iнших абсолютно лiквiдних активiв. Показник абсолютної лiквiдностi за 2010 рiк в значнiй мiрi не вiдповiдає нормативному значенню.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): показує яку частину своїх короткострокових зобов'язань пiдприємство може погасити за допомогою оборотних активiв. Для нормальної дiяльностi необхiдно двократне перевищення поточних активiв над поточними зобов'язаннями. Даний показник за звiтний перiод зменшився але знаходиться в межах нормативного значення.

Коефiцiєнт автономiї: показує питому вагу власного капiталу пiдприємства в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Показник за перiод, що перевiряється, зменшився але вiдповiдає нормативному значенню.

Коефiцiєнт покриття зобов'язань  власним капiталом (фiнансування): обчислюється як спiввiдношення залучених та власних  засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Показник на протязi 2010 року мав негативну тенденцiю до збiльшення, не вiдповiдає нормативному значенню, що свiдчить про залежнiсть Товариства вiд кредиторiв, зобов'язання перед ними неможна погасити власним капiталом.

Коефiцiєнт рентабельностi активiв: розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Показник, за рахунок збиткової дiяльностi Товариства в 2010 роцi, не вiдповiдає нормативному значенню.

Чистий оборотний капiтал: розраховується як рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства та його поточними зобов'язаннями. За перiод, що перевiряється чистий оборотний капiтал зменшився на 5719 тис. грн., але його наявнiсть та величина свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Розрахованi фiнансовi показники, а також збиткова дiяльнiсть Товариства в 2009-2010 роках, характеризують фiнансовiй стан пiдприємства як нестабiльний.

 

3.2 Аналіз діяльності підприємства

3.2.1 Оцінка рентабельності підприємства

 

Розглянемо показники  рентабельності підприємства, що дозволяє визначити ефективність вкладення  коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Розглянемо основні  показники рентабельності:

1. Рентабельність активів  визначається як відношення прибутку  до середньорічної вартості усіх  активів.

2. Рентабельність власного  капіталу розраховується як відношення  прибутку підприємства до середньорічної  вартості власного капіталу.

3. Рентабельність продукції (робіт, послуг) обчислюється як відношення прибутку від продажу до собівартості продукції (робіт, послуг).

4. Рентабельність діяльності  підприємства розраховується як  відношення чистого прибутку  підприємства до середньорічної  вартості майна підприємства.

Розрахуємо ці показники рентабельності в таблиці 3.3.

 

Таблиця 3.3 – Показники рентабельності ПАТ "Свеський насосний завод"

Показники

На початку року.

На кінець року

Рентабельність активів

-0,000030

-0,000199

Рентабельність власного капіталу

-0,000057

-0,000400

Рентабельність діяльності підприємства

-0,000066

-0,000465

Рентабельність продукції (робіт, послуг)

0,043371055

0,145796


 

Розрахувавши показники  рентабельності ПАТ "Свеський насосний завод" можна зробити висновок, що підприємство протягом року не забезпечило зростання показників рентабельності. Це свідчить про неефективність активів, і мізерну можливість інвестування власного капіталу. Ці показники зменшуються і це погано для підприємства. Рентабельність основної діяльності підприємства з кожним роком зменшується, що погіршує його фінансовий стан. .

Рентабельність підприємства – це найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому синтезуються всі фактори виробництва та реалізації продукції, оборотність господарських  коштів і позареалізаційні фінансові результати.

Наведемо факторний  аналіз у таблиці 3.4.

 

 

 

Таблиця 3.4 – Факторний аналіз рентабельності підприємства за звітний період

Показники

На початку року.

На кінець року

Чистий прибуток, тис. грн.

-2

-14

Середньорічна величина виробничих фондів, тис. грн.

60146

62833

Обсяг реалізації продукції, тис грн.

38528

24884

Рентабельність підприємства, % (ряд 1 :ряд 2 · 100)

-0,000066

-0,000465

Реалізація на 1 грн. виробничих фондів, коп.

(ряд 3 : ряд 2 · 100)

64,05

39,60

Прибуток на 1 грн. реалізації, коп. (ряд 1 : ряд 3 · 100)

-

-

Информация о работе Аналіз фінансової діяльності підприємства