Аналіз фінансової діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2012 в 01:39, дипломная работа

Краткое описание

Метою даної роботи є розвиток теоретичних основ та практичних методик розрахунку та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства у ринковій економіці.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:
1) розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
2) дослідити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;

Содержание

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Предмет та методи фінансового аналізу
1.2 Види фінансового аналізу
1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств
2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Методики аналізу балансу
2.2 Методика аналізу фінансової стійкості
2.3 Аналіз рентабельності підприємтва
3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ«СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»
3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2 Аналіз діяльності підприємства
3.2.1 Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства
3.2.2 Оцінка ліквідності балансу
3.2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства
3.3 Пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вложенные файлы: 1 файл

2 работа.doc

— 750.00 Кб (Скачать файл)

 

Рентабельність підприємства з кожним роком зменшується. Зміна цього показника є результатом дії двох факторів:

 1. зміни реалізації на 1 грн. виробничих фондів;

  2) зміни прибутку на 1 грн. реалізації продукції.

Таким чином, зниження рентабельності підприємства пояснюється зменшенням рентабельності продукції та виробничих фондів.

 

3.2.2 Оцінка ліквідності балансу

 

При аналізі господарської  діяльності підприємства необхідно  проаналізувати структуру активу та пасиву балансу, визначити тип фінансової стійкості підприємства, проаналізувати рівень платоспроможності підприємства, розрахувати фінансові коефіцієнти, проаналізувати показники рентабельності і ділової активності підприємства. Аналіз структури активу і пасиву балансу.

При аналізі структури  активу і пасиву балансу заповнюють таблицю 3.5

Графи 2 і 3 заповнюються згідно бухгалтерського балансу  ВАТ “Свеський насосний завод”. Показники граф 4 і 5 розраховуються шляхом ділення даних окремого розділу  на підсумок балансу і множенням отриманого результату на 100 % відповідно на початок рок і на кінець року. Показники графи 6 розраховуються шляхом віднімання по кожному розділу із даних на кінець року, даних на початок року.

Таблиця 3.5 - Аналіз активу та пасиву балансу

Показники

Абсолютні величини тис. грн.

Питома вага, %

Зміни (+,-)

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

У абсол. величіні

По питомій вазі

Відносні зміни до показників на початку року

Відносні зміни в цілому по балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Актив

1.Необоротні активи

22492

22964

33,83

32,62

472

-1,2096

2,10

0,71

2.Оборотні активи

43980

47419

66,16

67,37

3439

1,2096

7,82

5,17

3.Витрати майбутніх  періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Баланс

66472

70383

100

100

3911

0

2

100

Пасив

1.Власний капітал

35017

35015

52,673

49,742

-2

-2,9301

-0,0057

-0,0030

2.Забезпечення наступних  витрат і платежів

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Довгострокові зобов’язання

5245

0

7,8905

0,0000

-5245,

-7,89

-100

-7,89

4.Поточні зобов’язання

26210

35368

39,4

50,2

9158,

10,8

34,9409

13,7772

5.Доходи майбутніх  періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Баланс

66472

70383

100

100

3911

0

1,9

100


 

Показники графи 8 розраховуються шляхом ділення н в абсолютних величинах по кожному розділу (графа 6) на абсолютні величини початку року (графа 2) і множенням отриманого результату на 100 %. Показники графи 9 розраховуються шляхом ділення н по окремому розділу (графа 6) на зміни в цілому по балансу і множенням отриманого результату на 100 %. [5]

Аналіз активу:

Необоротна частина  активу за своєю абсолютною величиною на початок та на кінець року не мала значних змін, також суттєво не змінилась їх питома вага у складі активу з 33,83% до 32,62% , на склала 1,2 % у бік зменшення.

Оборотна частина активу на початку року складала 43980 тис. грн., на кінець року 47419 тис. грн., зміна по абсолютній величині склала 3439 тис. грн. Відносні зміни до показників на початку року становлять 7,82%, відносні зміни до змін в цілому до балансу становлять 5,17%.

Таким чином за минулий  період намітились тенденції до поліпшення становища у складі активу, зросла частка оборотних активів у структурі активу. Зміни в цілому по балансу з початку на кінець року відбулися взагалі за рахунок зростання оборотних активів, відносні зміни яких в цілому до балансу складають 5,17 %.

Власний капітал за своєю  абсолютною величиною на початок  року склав 35017 тис. грн., на кінець року – 35015 тис. грн., зміна по абсолютній величині склала 2 тис. грн., по питомій вазі у структурі балансу відповідно 53,67 % та 49,74 %, на відповідно 2,9 %. Відносні зміни до показників на початку року становлять -0,0057 %, відносні зміни до змін в цілому до балансу становлять -0,0030%.

Як позитивне можна  вважати погашення підприємством  у аналізованому періоді довгострокового  кредиту у сумі 5245 тис. грн. Однак відволікання такої значної суми коштів неодмінно позначилось на стані поточних розрахунків, що призвело до зростання поточних зобов’язань.

Поточні зобов’язання за своєю абсолютною величиною на початок  року склали 2621 тис. грн., на кінець року – 35368 тис. грн. Відносне зростання до початку року становить –34,9 %.

Зростання поточних зобов’язань  відбулося за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у 2,4 рази, кредиторської заборгованості по розрахунках з оплати праці та соціального страхування – 82 %, з одержаних авансів - у 1,6 рази, суттєво зросла частка інших поточних зобов’язань, що представлено у таблиці 3.6

Аналізуючи зазначену  трансформацію зобов’язань підприємства потрібно зазначити , що наявність кредиторської  заборгованості явище нормальне. Це свідчить про те, що підприємство здійснює господарську діяльність - у нього є дебітори і кредитори (постачальники, покупці і т.д.). У звичайній діяльності не уникнути того, що за наявності об’єктивних або суб’єктивних причин не вдається відразу розрахуватися за отримані роботи або товар.

Таблиця 3.6 - Структура поточних зобов’язань ПАТ "Свеський насосний завод"

Поточні зобов’язання

Звітний період

Зміна за період

На початку року.

На кінець року

Абсолютн ., тис.грн.

Відносна, %

Короткострокові кредити  банків

0

0

0

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0

0

-

Векселі видані

23

23

0

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

215

734

519

241,40

Поточні зобов’язання за розрахунками:

       
 • з одержаних авансів

272

718

446

163,97

 • з бюджетом

150

273

123

82,00

 • з позабюджетних платежів

0

0

0

-

 • зі страхування

346

404

58

16,76

 • з оплати праці

565

833

268

47,43

 • з учасниками

17374

17374

0

0,00

 • із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0,00

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

0

0

0

-

Інші поточні зобов'язання

7265

15009

7744

106,59

Усього

26210

35368

9158

34,94


 

Однак надмірне зростання  кредиторської заборгованості може свідчити про неблагополучний фінансовий стан підприємства. Зміни в складі і структурі кредиторської заборгованості можуть безпосередньо впливати на організацію бізнес-процесів, своєчасність розрахунків і зрештою, на фінансову стійкість загалом. Занепокоєння викликає 2 кратне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською. Таку ситуацію можна оцінити негативно, оскільки підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської заборгованості.

 

3.2.3 Оцінка фінансової  стійкості підприємства

 

Аналіз фінансової стійкості підприємства (табл. 3.7) починається з перевірки запасів і витрат, тобто матеріальної частини оборотних засобів, джерелами формування. Зовнішньою умовою стійкості є платоспроможність.

Фінансова стійкість  може бути:

 • абсолютна стійкість фінансового становища – надлишок джерел, формування запасів і витрат зустрічається дуже рідко;
 • нормальна фінансова стійкість – запаси і витрати формуються за рахунок власних оборотних коштів;
 • нестійке фінансове становище – запаси і витрати формуються за рахунок власних і позикових коштів;
 • кризове фінансове становище – запаси і витрати взагалі не забезпечуються джерелами формування.

При визначенні фінансової стійкості використовуються наступні нерівності:

 • якщо Ес >= 0, Ет >= 0, Ео >= 0 – абсолютна стійкість;
 • якщо Ес< 0, Ет >= 0, Ео >= 0 – нормальна стійкість;
 • якщо Ес< 0, Ет< 0, Ео >= 0 – нестійке становище;
 • якщо Ес< 0, Ет< 0, Ео< 0 – кризове становище.[6]

Таблиця 3.7 - Аналіз фінансової стійкості підприємства

 

Показники

На початку року, тис. грн.

На кінець року, тис. грн.

Джерела власних коштів

35017

35015

Необоротні активи

22492

22964

Наявність власних оборотних  коштів (стр1.-стр2.),

12525

12051

Довгострокові зобов'язання

5245

0

Наявність власних і  довгострокових джерел формування запасів  і витрат (стр3+стр4.),

17770

12051

Поточні зобов'язання

26210

35368

Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (5.+ 6), Ео

43980

47419

Загальна величина запасів  і витрат

43980

47419

Надлишок (+), нестача (-) власних  оборотних коштів (5.-6.), Ес

-8440

-23317

Надлишок (+), нестача (-) власних  і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (5. -8.), Ет

-26210

-35368

Надлишок (+), нестача (-) загальної  величини основних джерел формування запасів і витрат (7.-8.),

0

0


 

Виходячи з отриманих  показників, ПАТ “Свеський насосний завод” протягом 2010 року не покращило  свою фінансове становище, яке відповідно до методики характеризується як фінансово  нестійке.

Одна з найважливіших характеристик фінансового становища підприємства – стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов’язана перш за все з ступінню його залежності від кредиторів та інвесторів.

 

Таблиця 3.8 – Динаміка фінансової стійкості ПАТ "Свеський насосний завод" за звітний період

Показники

На початку року,

На кінець року, тис. грн.

тис. грн.

Норматив

 

Норматив

Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (5.+ 6), Ео

43980

>0

47419

>0

Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів, Ес

-8440

<0

-23317

<0

Надлишок (+), нестача (-) власних  і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат , Ет

-26210

<0

-35368

<0

Тип фінансової стійкості

нестійке

нестійке


 

Розглянемо показники  фінансової стійкості:

 1. Коефіцієнт автономії розраховується відношенням власного капіталу до загальної вартості капіталу.
 2. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується як різниця між 1 і коефіцієнтом автономії.
 3. Коефіцієнт фінансової стійкості визначається додаванням до власного капіталу довготермінових позик за мінусом використаних позикових коштів і діленням цієї суми на валюту балансу.
 4. Коефіцієнт фінансового ризику визначається відношенням залученого капіталу до суми власного.
 5. Коефіцієнт маневрування власним капіталом розраховується відношення власного оборотного капіталу до суми всього капіталу.

Розрахуємо ці показники  і їх значення занесемо в таблицю 3.9.

 

Таблиця 3.9 – Показники фінансової стійкості ПАТ “Свеський насосний завод”

Информация о работе Аналіз фінансової діяльності підприємства