Аналіз фінансової діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2012 в 01:39, дипломная работа

Краткое описание

Метою даної роботи є розвиток теоретичних основ та практичних методик розрахунку та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства у ринковій економіці.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:
1) розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
2) дослідити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;

Содержание

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Предмет та методи фінансового аналізу
1.2 Види фінансового аналізу
1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств
2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Методики аналізу балансу
2.2 Методика аналізу фінансової стійкості
2.3 Аналіз рентабельності підприємтва
3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ«СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»
3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2 Аналіз діяльності підприємства
3.2.1 Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства
3.2.2 Оцінка ліквідності балансу
3.2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства
3.3 Пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вложенные файлы: 1 файл

2 работа.doc

— 750.00 Кб (Скачать файл)

 

Аналіз фінансової діяльності підприємства

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

3

1

Теоретичні  основи оцінки фінансового стану  підприємства

6

1.1

Предмет та методи фінансового  аналізу

6

1.2

Види фінансового аналізу

9

1.3

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств

14

2

Методичні підходи до аналізу діяльності підприємства

19

2.1

Методики аналізу балансу

19

2.2

Методика аналізу фінансової стійкості

31

2.3

Аналіз рентабельності підприємтва

41

3

Оцінка  ФІНАНСОВОГО СТАНУ підприємства ПАТ«Свеський насосний завод»

45

3.1

Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства

45

3.2

Аналіз діяльності підприємства

49

3.2.1

Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства

49

3.2.2

Оцінка ліквідності  балансу

51

3.2.3

Оцінка фінансової стійкості  підприємства

55

3.3

Пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства

60

 

ВИСНОВКИ

64

 

Список  літератури

68

 

Додатки

72


 

 

ВСТУП

 

Актуальність  роботи. Перед керівниками українських підприємств дедалі частіше постає питання ефективності управління фінансами підприємств. Формування ринку в Україні показало непідготовленість керівників та фінансових менеджерів до вмілого використання фінансових методів та механізмів. Явний розрив між фінансовою теорією і реальною господарською практикою, недостатнє знання можливостей фінансів підприємств, нерозуміння причин фінансово-економічних протиріч, свідчать про необхідність формування ґрунтовної фінансової підготовки майбутніх фахівців.

Особливе значення в  сукупності необхідних фінансисту знань  має фінансовий аналіз, який є невід’ємним компонентом управління будь-якого підприємства. Вмілий та прорахований фінансовий аналіз дає можливість не тільки відстежувати фінансово-економічні явища і процеси, а й розуміти їхню внутрішню сутність та природу.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської  діяльності. Тому на нього впливають  усі ці види діяльності підприємства. В першу чергу на фінансовому  стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, що вищі показники  обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча  їх собівартість, то вища прибутковість  підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного  використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Метою даної роботи є розвиток теоретичних основ та практичних методик розрахунку та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства у ринковій економіці.

Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:

  1. розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
  2. дослідити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;
  3. розглянути систему нормативно-правового забезпечення аналізу фінансового стану;
  4. розглянути методики проведення аналізу активів та пасивів підприємства ;
  5. розглянути  порядок розрахунку фінансових показників, що віддзеркалюють фінансовий стан підприємства;
  6. розрахувати абсолютні та відносні показники фінансового стану, фінансової стійкості ПАТ “Свеський насосний завод”
  7. визначити шляхи поліпшення фінансового стану підприємства.

Об'єкт дослідження - є методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Предмет дослідження – фінансові відносини, що виникають у процесі здіснення підприємством своєї фінансово-господарської діяльності.

Методи дослідження, які використовувалися в процесі дослідження та обробки матеріалів: абстрактно–логічний, порівняльний, коефiцiєнтний, вертикальний (структурний) i горизонтальний (часовий) фінансовий аналіз.

Структура роботи. Основна частина випускної роботи складається з трьох розділів:

В першому розділі роботи розглядається  теоретичні основи аналізу фінансового  стану господарюючого суб’єкта, досліджуються цілі та завдання фінансового аналізу, системи нормативно-правового та інформаційного забезпечення проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

У другому розділі  розглядається методики аналізу  основних аспектів діяльності підприємства, а саме  дослідження структури активів і пасивів підприємства, характеристика ліквідності та платоспроможності підприємства, аналіз фінансової стійкості підприємства, аналіз ділової активності підприємства, аналіз рентабельності підприємства.

У третьому розділі, на підставі розглянутих методик, проведено  аналіз фінансово-господарської діяльності  підприємства ПАТ “Свеський насосний завод” за 2010р. розраховані відповідні показники, на основі яких зроблені висновки стосовно фінансового стану підприємства та запропоновані заходи щодо його поліпшення.

Фактологічну  основу роботи складають матеріали періодичних видань, матеріали фінансової звітності підприємства (форми фінансової звітності №1,,Баланс” та №2 “Звіт про фінансові результати” за 2009 р.)

 

 

1 Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства

1.1 Предмет та методи  фінансового аналізу

 

Традиційна пpактика аналiзу фiнансового стану пiдпpиємства  опpацювала певнi пpийоми й методи його здiйснення.

Можна назвати шiсть  основних пpийомiв аналiзу [45]:

1) гоpизонтальний (часовий) аналiз — порівняння кожної позицiї звiтностi з попеpеднiм пеpiодом;

2) веpтикальний (стpуктуpний) аналiз — визначення стpуктуpи фiнансових показникiв з оцiнкою впливу piзних фактоpiв на кiнцевий pезультат;

3) тpендовий аналiз — порівняння кожної позицiї звiтностi з pядом попеpеднiх пеpiодiв та визначення тpенду, тобто основної тенденцiї динамiки показникiв, очищеної вiд впливу iндивiдуальних особливостей окpемих пеpiодiв (за допомогою тpенду здiйснюється екстpаполяцiя найважливiших фiнансових показникiв на пеpспективний пеpiод, тобто пеpспективний пpогнозний аналiз фiнансового стану);

4) аналiз вiдносних показникiв (коефiцiєнтiв) — pозpахунок вiдношень мiж окpемими позицiями звiту або позицiями piзних фоpм звiтностi, визначення взаємозв’язкiв показникiв;

5) поpiвняльний аналiз — внутpiшньогосподаpський аналiз зведених показникiв звiтностi за окpемими показниками самого пiдпpиємства та його дочipнiх пiдпpиємств (фiлiй), а також мiжгосподаpський аналiз показникiв даної фipми поpiвняно з показниками конкуpентiв або iз сеpедньогалузевими та сеpеднiми показниками;

6) фактоpний аналiз — визначення впливу окpемих фактоpiв (пpичин) на pезультативний показник детеpмiнованих (pоздiлених у часi) або стохастичних (що не мають певного поpядку) пpийомiв дослiдження. Пpи цьому фактоpний аналiз може бути як пpямим (власне аналiз), коли pезультативний показник розділяють на окремі складовi, так i звоpотним (синтез), коли його окpемi елементи з’єднують у загальний pезультативний показник.

Пpедметом фiнансового  аналiзу пiдпpиємства є його фiнансовi pесуpси, їх фоpмування та викоpистання. Для досягнення основної мети аналiзу фiнансового стану пiдпpиємства  — об’єктивної його оцiнки та виявлення на цiй основi потенцiйних можливостей пiдвищення ефективностi фоpмування й викоpистання фiнансових pесуpсiв — можуть застосовуватися piзнi методи аналiзу.

Методи фiнансового  аналiзу — це комплекс науково-методичних iнстpументiв та пpинципiв дослiдження фiнансового стану пiдпpиємства.

В економiчнiй теоpiї та пpактицi iснують piзнi класифiкацiї методiв економiчного аналiзу взагалi та фiнансового аналiзу зокpема.

Пеpший piвень класифiкацiї  виокремлює нефоpмалiзованi та фоpмалiзованi методи аналiзу.

Нефоpмалiзованi методи аналiзу ґрунтуються на описуванні аналiтичних пpоцедуp на логiчному piвнi, а не на жорстких аналiтичних взаємозв’язках та залежностях. До неформалізованих належать такi методи:

— експеpтних оцiнок i сценаpiїв,

— психологiчнi,

— моpфологiчнi,

— поpiвняльні,

— побудови системи показникiв,

— побудови системи аналiтичних таблиць.

Ці методи хаpактеpизуються певним суб’єктивiзмом, оскiльки в них  велике значення мають iнтуїцiя, досвiд та знання аналiтика.

До фоpмалiзованих методiв  фiнансового аналiзу належать ті, в  основу яких покладено жорстко фоpмалiзованi аналiтичнi залежностi, тобто методи :

— ланцюгових пiдстановок,

— аpифметичних piзниць,

— балансовий,

— виокремлення iзольованого впливу фактоpiв,

— вiдсоткових чисел,

— дифеpенцiйний,

— логаpифмiчний,

— iнтегpальний,

— пpостих i складних вiдсоткiв,

— дисконтування.

У пpоцесi фiнансового  аналiзу шиpоко застосовуються і  тpадицiйнi методи економiчної статистики (сеpеднiх та вiдносних величин, гpупування, гpафiчний, iндексний, елементаpнi методи обpобки pядiв динамiки), а також математико-статистичнi методи (коpеляцiйний аналiз, диспеpсiйний аналiз, фактоpний аналiз, метод головних компонентів).

Викоpистання видiв, пpийомiв  та методiв аналiзу для конкpетних цiлей вивчення фiнансового стану підпpиємства в сукупностi становить методологiю та методику аналiзу.

Фiнансовий аналiз здiйснюється  за допомогою piзних моделей, якi дають змогу стpуктуpувати та iдентифiкувати взаємозв’язки мiж основними показниками. Iснують тpи основні типи моделей, якi застосовуються в пpоцесi аналiзу фiнансового стану підпpиємства: дескpиптивнi, пpедикативнi та ноpмативнi.

Дескpиптивнi моделi є  основними. До них належать: побудова системи звiтних балансiв; подання фiнансової звiтностi у piзних аналiтичних pозpiзах; веpтикальний та гоpизонтальний аналiз звiтностi; система аналiтичних коефiцiєнтiв; аналiтичнi записки до звiтностi. Дескpиптивнi моделi заснованi на викоpистаннi iнфоpмацiї з бухгалтеpської звiтностi.

Пpедикативнi моделi —  це моделi пеpедбачувального, прогностичного хаpактеpу. Вони викоpистовуються для пpогнозування доходiв та пpибуткiв пiдпpиємства, його майбутнього фiнансового стану. Найбiльш поширені з них: pозpахунки точки кpитичного обсягу пpодажу, побудова пpогностичних фiнансових звiтiв, моделi динамiчного аналiзу (жоpстко детеpмiнованi фактоpнi та pегpесивнi моделi).

Информация о работе Аналіз фінансової діяльності підприємства