Активні операції комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 11:15, курсовая работа

Краткое описание

Практична значимість випускної роботи бакалавра полягає у розробці рекомендацій щодо подальшого розвитку активних операцій в Україні.
Інформаційною базою для написання випускної роботи бакалавра слугували підручники, посібники з розвитку банківської справи, статистична звітність ВАТ КБ «Надра» періодичного друку, та інші джерела.

Вложенные файлы: 1 файл

Випускна 1.docx

— 242.15 Кб (Скачать файл)

Під депозитарною діяльністю розуміють надання послуг зі зберігання (депонування) цінних паперів та виконання  доручень з реалізації прав, що засвідчені цінними паперами. Для цього при  банках створюються спеціалізовані підрозділи - депозитарії цінних паперів.

Основними функціями депозитаріїв комерційних банків є:

 • виконання за допомогою ЕОМ бухгалтерських проводок з переказу та вилучення з обігу цінних паперів, що знаходяться на збереженні;
 • створення комп'ютерної бухгалтерської заставної системи цінних паперів, що знаходяться на зберіганні;
 • вилучення цінних паперів на звичайній і терміновій основі;
 • надання комплексних послуг зі зберігання цінних паперів: ведення реєстру акціонері в, нарахування, виплата процентів і дивідендів та ін.

Клієнтами депозитарію комерційних  банків є емітенти, індивідуальні  та інституціональні інвестори. Депозитарний облік цінних паперів може організовуватись банками удвох основних формах:

 • знерухомлення - заміна емітованих цінних паперів єдиним глобальним сертифікатом, що зберігається у депозитарії, з відкриттям кожному з власниківданого сертифіката окремих ДЕПО-рахунків;
 • повна дематеріалізація цінних паперів - емісія цінних паперів у вигляді електронних записів за допомогою комп'ютерної системи [4, c.276].

Зберігання цінних паперів  у депозитаріях організовується  за двома видами:

 • відокремленим (закритим) - сертифікати цінних паперів, довірені депозитарію власниками даних цінних паперів, зберігаються окремо від цінних паперів інших клієнтів та цінних паперів, що належать самому депозитарію (тобто банку);
 • колективним (відкритим) - цінні папери, передані на зберігання до депозитарію, є частковою власністю всіх клієнтівдепозитарію, що здали йому на зберігання цінні папери того ж випуску.

Належність цінних паперів  конкретним клієнтам не ідентифікується  за номерами та серіями. Клієнти депозитарію  є власниками певної кіл ькості цінних паперів, рівної кількості внесених ними на зберігання паперів.

Зберігання цінних паперів  у депозитарії комерційного банку  здійснюється на основі їх поділу на класи  залежно від їх якісного стану.

Oсновним завданням депозитарію, поряд із знерухомленням та дематеріалізацією цінних паперів, є організація їх обліку на основі ведення рахунків ДЕПО та забезпечення їх переказу по рахунках ДЕПО згідно з укладеними угодами. Виходячи з життєвого циклу кожного випуску цінних паперів, операції переказу, що здійснюються депозитарієм, поділяються натри класи:

 • перекази в процесі емісії випуску;
 • перекази насталії вторинного обігу ЦП;
 • перекази в процесі погашення (вилучення з обігу) ЦП [4, c.277].

Кожен клас операцій поєднує, в свою чергу, операції в межах депозитарію одного комерційного банку і операції переказу цінних паперів по рахунках депозитаріїв різних комерційних банків (міждепозитарні операції).

Таким чином, депозитарії  комерційних банків дозволяють максималь¬но наблизити у часі момент платежу  та переходу прав власності за операціями з цінними паперами, прискорити їх фізичне надходження до нового власника, шо значно впливає на швидке завершення угод із цінними паперами та сприяє розвитку фондового ринку в цілому.

Формування резервів для  покриття збитків від операцій з  цінними паперами.

Комерційні банки зобов'язані  створювати резерв на відшкодування  збитків від операцій із цінними  паперами. Банки можуть зазнати збитків  від операцій із ЦП унаслідок:

 • погіршення фінансового стану емітента ЦП;
 • зниження ринкової ціни цінних паперів внаслідок зміни поточної ринкової норми дохідності.

Резерв на відшкодування  збитків комерційного банку від  операцій із ЦП складається із загального та спеціального резерву.

Загальний резерв під ЦП у портфелі банку може формуватися на власний розсуд кожного комерційного банку. Методика визначення розміру такого резерву нормативними актами Н БУ не регламентується.

Cпеціальний резерв під цінні папери в портфелі банку формується у разі падіння ринкової ціни групи цінних паперів (для ЦП на інвестиції всього портфеля ЦП) нижче рівня балансової вартості цієї групи (портфеля) ЦП без урахування попередньо сформованого спеціального резерву.

Резервуванню підлягають усі групи цінних паперів, що знаходяться  в портфелі банку на продаж понад 15 робочих днів, або в портфелі на інве¬стиції понад ЗО робочих  днів. Резервуванню не підлягають:

 • цінні папери власної емісії;
 • векселі суб'єктів господарськоїдіяльності, що придбанні у першого векселетримача і мають тільки один передавальний напис (індосамент). Такі векселі вважаються товарними та виступають об'єктами резервування як складова частина кредитного портфеля;
 • вкладення в дочірні та асоційовані установи на інвестиції. Проте у разі примусового переведення таких ЦП із портфеля на інвестиції до портфеля на продаж ці групи цінних паперів підлягають резервуванню, як і звичайні капітальні цінні папери.

У портфелі ЦП комерційні банки  для розрахунку резерву повинні виділяти такі категорії:

Категорія 1 - ЦП у портфелі на продаж, що мають активний ринок.

Категорія 2 - ЦП у портфелі на продаж, що не мають активного ринку.

Категорія 3 - ЦП у портфел і на інвестиції, що мають активний ринок.

Категорія 4 - ЦП у портфелі на інвестиції, що не мають активного  ринку      [4, c.278].

У фінансовому обліку та звітності КБ повинні розрізняти спеціальний резерв під цінні  папери в портфелі банку на продаж та спеціальний резерв під ЦП в  портфелі банку на інвестиції. Виходячи з цього, КБ зобов'язані:

 • проводити планову переоцінку портфеля ЦП на продаж не пізніше 15-го числа місяця, що іде за звітами, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 2-ох місяців після завершення переоцінки;
 • проводити повну позапланову переоцінку портфеля ЦП на інвестиції у разі примусового переведення частини портфеля на інвестиції до портфеля на продаж упродовж 15-ти робочих днів, вважаючи день примусового переведення першим, та вносити відповідні коригування до суми сформованого резерву (скорочувати чи збільшувати її) впродовж 10-ти робочих днів, вважаючи день завершення переоцінки першим.

Для цінних паперів категорії 1 ринковою ціною вважається:

 • середнє котирування ЦП упродовж місяця на тій біржі, де такий папірбуло придбано;
 • середнє котирування кількох бірж (не менше трьох) удень переоцінки (в день останніх торгів місяця при умові, що вони відбулись на різних біржах із розривом не більше 5-ти робочих днів);
 • середнє котирування купівлі цього ЦП на ПФТС за останній тиждень місяця [4, c.278].

Oперації банків з цінними паперами.

Для цінних паперів категорії 2 ринковою ціною вважається розрахункова ринкова вартість, що визначається відповідно до методики визначення розрахункової ринкової вартості ЦП у портфелі банку на продаж [4, c.279].

Для цінних паперів категорії 3 ринковою ціною вважається:

 • середнє котирування ЦП упродовж місяця на тій біржі, де такий папір було придбано (при умові, що було проведено не менше 4-охторгів);
 • середнє котирування кількох бірж (не менше трьох) удень переоцінки (в день останніх торгів року при умові, що вони відбулись на різнихбіржахізрозривом не більше 15-ти робочих днів);
 • середнє котирування купівлі цього ЦП на ПФТС за останній календарний місяць року [4, c.279].

Для цінних паперів категорії 4 ринковою вважається ціна, що визначена відповідно до методики визначення розрахункової ринкової вартості для ЦП у портфелі банку на інвестиції [4, c.279].

Після визначення ринкової ціни ЦП портфелі банку спеціальний резерв формується, як різниця між балансовою та ринковою ціною групи ЦП у разі, якщо ринкова ціна менша за балансову. Використовується резерв для покриття збитків при реалізації ЦП, або при їх примусовому переведенні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Особливості проведення, перспективи та рекомендації розвитку активних операцій в банківській системі України за матеріалами ВАТ КБ «НАДРА»

 

 

3.1 Аналіз фінансової діяльності ВАТ КБ «НАДРА» на банківському ринку України протягом 2010 років

 

 

Відкрите акціонерне товариство комерційний банк “Надра”, зареєстровано  Національним банком України вдержавному  реєстрі банків  26 жовтня 1993 року за реєстраційним номером 205, існує  на ринку фінансових інститутів 18 років. Свою діяльність банк здійснює в межах банківських ліцензій та дозволів [12, c.11].

Bідповідно до цих ліцензій банк може здійснювати таку діяльність:

 • відкриття та ведення поточних, депозитних та накопичувальних рахунків;
 • здійснення документарних операцій;
 • здійснення операцій з валютою та дорогоцінними металами;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських

операцій;

 • здійснення грошових переказів і міжнародних розрахунків;
 • випуск банківських платіжних карток, проведення операцій з ними;
 • проведення операцій на грошовому ринку і на ринках цінних паперів;
 • здійснення інвестиційної діяльності [12, c.11].

За результатами Асоціації українських банків в 2009 році Банк Надра займав за:

 • активами та зобов’язаннями - 10-е місце;
 • кредитно-інвестиційним портфелем - 10-е місце;
 • депозитами фізичних осіб - 8-е місце;
 • депозитами юридичних осіб - 9-е місце.

Для того щоб можна було дізнатися про діяльність ВАТ  КБ «НАДРА»  проведемо спочатку аналіз структури та динаміки активів і  пасивів банку за 2008 -2009 роки  ( таблиця 3.1 ) [12, c.37].

 

Таблиця 3.1 – Баланс ВАТ  КБ « НАДРА» за 2008 – 2009 рік

Рядок

Найменування статті

Примітки

2009 рік

2008 рік

1

2

3

4

5

 

Активи

1

Грошові кошти та їхеквіваленти

4

332502

1224490

2

Торгові цінні папери

5

423562

1781256

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

441716

957450

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

21701259

23626442

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

4485

4180

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані  компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

 

0

0

11

Відстрочений податковий актив

 

40

40

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні  активи

14

1697020

1733266

14

Інші фінансові активи

15

230224

1155382

15

Інші активи

16

14951

64974

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

12

0

17

Усього активів

 

24845773

30547480

 

Зобов’язання

18

Кошти банків

18

8544760

9311642

19

Кошти клієнтів

19

8519627

12029963

20

Боргові цінні папери, емітовані  банком

20

259

290

21

Інші залучені кошти

21

5548801

5181108

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

 

0

0

23

Відстрочені податкові зобов’язання

 

49102

49102

24

Резерви за зобов’язаннями

22

181124

101355

25

Інші фінансові зобов’язання

23

532936

1160664

26

Інші зобов’язання

24

52936

40946

27

Субординований борг

25

941334

833942

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу

17

0

0

29

Усього зобов’язань

 

24371079

28709012

 

Власний капітал

30

Статутний капітал

26

1029273

1029273

31

Нерозподілений прибуток

 

( 1363775 )

26299

32

Резервні та інші фонди  банку

27

809196

782896

33

Усього власного капіталу

 

474694

1838468

34

Усього пасивів

 

24845773

30547480

Информация о работе Активні операції комерційного банку