Активні операції комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 11:15, курсовая работа

Краткое описание

Практична значимість випускної роботи бакалавра полягає у розробці рекомендацій щодо подальшого розвитку активних операцій в Україні.
Інформаційною базою для написання випускної роботи бакалавра слугували підручники, посібники з розвитку банківської справи, статистична звітність ВАТ КБ «Надра» періодичного друку, та інші джерела.

Вложенные файлы: 1 файл

Випускна 1.docx

— 242.15 Кб (Скачать файл)

Витрати на операції з придбання  боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.

На кожну наступну після  визнання дату балансу всі цінні  папери, що придбані Банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім акцій  та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо  достовірно визначити.

Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу  на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то для визначення справедливої вартості використовуються такі методи:

  • самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився;

структура потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна ставка);

  • інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої

вартості цінних паперів [12, c.44].

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності.

Усі цінні папери, крім цінних паперів, які обліковуються в  торговому портфелі, переглядаються на зменшення корисності. Зменшення  корисності визначається на кожну дату балансу.

Дані про стан грошових коштів ВАТ КБ«НАДРА» наведено в таблиці 3.7.

 

Таблиця 3.7 – Грошові кошти та їх еквіваленти за 2008 – 2009 рік

Рядок

Найменування статті

2009 рік

2008 рук

1

2

3

4

1

Грошові кошти

137

262453

2

Кошти в Національному  банку України ( крім обов’язкових резервів )

82177

160029

3

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України

0

0

4

Кореспондентські рахунки  та депозити «овернайт» у банках:

112352

200325

4.1

України

112352

200325

4.2

Інших країнах

0

0

5

Депозити в інших банках зі строком погашення до трьох  місяців

0

601683

6

Договори купівлі і  зворотного продажу з іншими банками  зі строком погашення до трьох  місяців

0

0

7

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

332502

1224490


 

Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року в банку відсутні суми грошових еквівалентів, що фактично були забезпечені  цінними паперами, придбаними за договорами репо, та суми цінних паперів, які банк може продати чи перезакласти.

В Банку відсутні негрошові  інвестиційні операції та негрошові  фінансові операції, які не були включені до Звіту про рух грошових коштів.

Розмір торгових цінних паперів  ВАТ КБ«НАДРА» показано в таблиці 3.8.

 

 

 

Таблиця 3.8 – Торгові цінні папери за 2008 – 2009 рік

Рядок

Найменування статті

2009 рік

2008 рук

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

375

779345

1.1

Державні облігації

0

703971

1.2

Облігації місцевих позик

0

24308

1.3

Облігації підприємств

375

51066

1.4

Векселя

0

0

2

Акції підприємств / інвестиційні сертифікати

423187

1001911

3

Усього торгових цінних паперів

423562

1781256


 

У зв’язку з відсутністю  котирувань ринкових цін на цінні  папери, справедлива вартість цінних паперів в торговому портфелі Банку, з урахуванням вимог Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, визначена на підставі аналізу дисконтованих  грошових потоків.

Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року в торговому портфелі банку  нараховані не отримані процентні доходи становлять 620 тис.грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року в торговому портфелі банку  нараховані не отримані процентні доходи становлять 2 614 тис.грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року в торговому портфелі банку  відсутні цінні папери, які є об’єктом РЕПО.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року в торговому портфелі банку  були наявні цінні папери, які є об’єктом РЕПО на суму 750 млн грн.

Розмір цінних паперів  у портфелі банку на продаж показано в таблиці 3.9.

 

Таблиця 3.9 - Цінні папери у портфелі банку на продаж за 2008 – 2009 рік

Рядок

Найменування статті

2009 рік

2008 рук

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

12

12

1.1

Державні облігації

-

-

1.2

Облігації місцевих позик

-

-

1.3

Облігації підприємств

-

-

1

2

3

4

1.4

Векселя

12

12

2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:

4635

4320

2.1

Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань  цінних паперів на фондових біржах

-

-

2.2

Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом

-

-

2.3

За собівартістю

4635

4330


Кінець таблиці 3.9

1

2

3

4

3

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку  на продаж

( 162 )

( 162 )

4

Усього цінних паперів  на продаж за мінусом резервів

4485

4180


 

Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж наведено в таблиці 3.10.

 

Таблиця 3.10 – Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж за 2008 – 2009 рік

Рядок

Найменування статті

2009 рік

2008 рук

1

2

3

4

1

Балансова вартість на 1 січня

4342

1342

2

Результат від переоцінки до справедливої вартості

-

-

3

Нараховані процентні  доходи

-

-

4

Проценти отримані

-

-

5

Придбання цінних паперів

330

3000

6

Реалізація цінних паперів  на продаж

25

-

7

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня

4647

4342


 

Розмір основні пайових цінних паперів в портфелі ВАТ КБ«НАДРА» на продаж показано в  таблиці 3.11.

 

Таблиця 3.11– Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2008 – 2009 рік

Рядок

Назва компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Справедлива вартість

2009 рік

2008 рік

1

2

3

4

5

6

1

ЗАО «НАСТ» «ОРИАНА»

Інші послуги у сфері  страхування

Україна

50

50

2

УМВБ

Діяльність пов’язана з іноземною валютою

Україна

900

900

3

ВАТ «Мержион фондов союз»

Інше фінансове посередництво

Україна

0

24

4

Ват «Закарпатнафтапродукт-Мукачево»

Надання індивідуальних послуг

Україна

100

101

1

2

3

4

5

6

5

УТБ «Контрактовый дом  УМВБ»

Управління фінансовими  ризиками

Україна

5

5

6

ТОВ «Перше всеукр. Бюро кред. Історій»

Діяльність інформаційних  агентів

Україна

250

250

7

ВАТ «Всеукраїнський депозитарій  ЦП»

Інше фінансове посередництво

Україна

3330

3000

8

Усього

   

4635

4330


Стан інших активів подано в  таблиці 3.12.

 

Таблиця 3.12 – Інші фінансові активи за 2008 – 2009 рік

Рядок

Найменування статті

2009 рік

2008 рук

1

2

3

4

1

Дебіторська заборгованість за торговими паперами

0

5151

2

Заборгованість за фінансовим лізингом

0

0

3

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетованими картками

26478

800028

4

Розрахунки за конверсійними  операціями

0

0

5

Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими  рахунками

0

0

6

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

4635

4320

7

Грошові кошти з обмеженим  правом користування

39235

257197

8

Інші

266401

122064

9

Резерв під знецінення

( 101 890 )

( 29058 )

10

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів

230224

1155382


 

Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року нараховані не отримані процентні  доходи становлять 128 166 тис.грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року стаття "Інші" по р. 8 включає  наступні найбільші залишки:

  • суми до з’ясування та транзитні рахунки 99 586 тис.грн;
  • інші нараховані доходи 128 166 тис.грн.

Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року стаття "Інші" по р. 8 включає  наступні найбільші залишки:

  • суми до з’ясування та транзитні рахунки 23 281 тис.грн;
  • інші нараховані доходи 51 054 тис.грн.

 

Стан структури інших активів наведено в таблиці 3.13.

 

Таблиця 3.13 – Інші активи за 2008 – 2009 рік

Информация о работе Активні операції комерційного банку