Активні операції комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 11:15, курсовая работа

Краткое описание

Практична значимість випускної роботи бакалавра полягає у розробці рекомендацій щодо подальшого розвитку активних операцій в Україні.
Інформаційною базою для написання випускної роботи бакалавра слугували підручники, посібники з розвитку банківської справи, статистична звітність ВАТ КБ «Надра» періодичного друку, та інші джерела.

Вложенные файлы: 1 файл

Випускна 1.docx

— 242.15 Кб (Скачать файл)

Натомість за депозитами і кредитами в інших банках комерційний банк отримує доходи. Але слід пам’ятати, що основним завданням банківської діяльності є залучення тимчасово вільних коштів та їх вкладення в реальні операції, тобто надання іншим небанківським установам.

Казначейські облігації  внутрішньої державної позики характеризують обсяг вкладень банку в державні цінні папери. Інші цінні папери вказують на загальний обсяг вкладень банку в торгові та капітальні цінні папери, випущені недержавними емітентами, а також вкладення банку в асоційовані та дочірні компанії [1, c.111].

 

 

1.3 Нормативно-правове забезпечення  діяльності банківських установна  ринку фінансових послуг України

 

 

Законодавство ( Закон України "Про банки і банківську діяльність" ) визначає банк як юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції:

  • розміщення цих коштів від свого імені, на власних умовах та на власний

ризик;

  • відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних та

юридичних осіб.

Зазначені операції є базовими і утворюють первинну сферу банківської  діяльності.

Bідповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" банки в Україні можуть функціонувати як спеціалізовані, тобто ощадні, іпотечні, інвестиційні, розрахункові (клірингові). Законом також закріплено право самостійно визначати напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій.

На відміну від інших  небанківських установ, створюють  фінансові активи та керують їх переміщенням.

Банківська діяльність, яка  є досить широким поняттям, повинна  розглядатись як один з елементів  фінансової діяльності держави.

Aналіз законодавства дає можливість вважати, що про банківську діяльність можна і слід говорити тоді, коли банки здійснюють ті чи інші дії з фінансовими інструментами, в якості яких виступають гроші, цінні папери і валютні цінності. Тобто, банківська діяльність - це сукупність дій банківської системи з приводу обороту грошей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, збереження і як товару.

Правовий зміст банківської  діяльності закріплений в ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".подано на рисуноку 1.2.

Aналіз законодавства дає можливість вважати, що про банківську діяльність можна і слід говорити тоді, коли банки здійснюють ті чи інші дії з фінансовими інструментами, в якості яких виступають гроші, цінні папери і валютні цінності. Тобто, банківська діяльність - це сукупність дій банківської системи з приводу обороту грошей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, збереження і як товару.

У правовому розумінні  банківська діяльність - це сукупність правових дій, що здійснюється певними  суб'єктами в формі, якої вимагає  закон або договір. У даному аспекті  банківська діяльність становить систему  постійно здійснюваних угод і операцій, що спрямовані на отримання прибутку.

 

Рисунок 1.2 - Структурна побудова Закону України “Про банки і банківську діяльність”

 

Банківська діяльність може мати лише професійний характер і  є виключною. Водночас її слід розглядати як підприємницьку діяльність, що має  певну специфіку і особливі риси.

Банки також слід розглядати як особливого виду підприємство. Якщо в діяльності звичайного підприємства гроші виконують роль засобу платежу, то в банківській діяльності самі гроші виступають у ролі товару. Ця особливість банківського підприємства робить його настільки своєрідним, що вона потребує спеціального правового  регулювання, яке відрізняється  від загального законодавства про  підприємства.

Bиди угод, які мають право здійснювати комерційні банки:

  • банківські операції, які становлять безпосередній предмет діяльності;
  • угоди, які мають допоміжне значення та служать для забезпечення

організаційних і матеріальних передумов роботи банку.

B Україні побудовано дворівневу банківську систему. Виділяють дві площини взаємовідносин:

  • по вертикалі - відносини підлеглості між центральним банком, як таким,

що керує, і низовими ланками - комерційними банками;

  • по горизонталі - відносини рівного партнерства між банками. Банківська

система України складається з  Національного банку України  та інших банків, що створені і діють  на території України відповідно до положень Закону України "Про  банки і банківську діяльність" це зображено на рисунку 1.3             [5, с.32].

Порядок створення, реєстрації та ліцензування банківських установ  визначається нормативними актами  Національного банку України:

  • Положенням  про порядок створення і державної реєстрації банків,

відкриття їх філій,  представництв,  відділень;

  • Iнструкцією про порядок регулювання діяльності банків;
  • Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових

дозволів та ліцензій на виконання  окремих банківських операцій.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Дворівнева структура  банківської системи

 

Діяльність комерційного банку повинна базуватися на певних правових принципах.

Oсновоположним правовим принципом роботи комерційного банку є принцип роботи у межах реально залучених ресурсів. Він означає, що комерційний банк повинен забезпечувати не лише кількісну відповідність між своїми ресурсами та кредитними вкладами, але і досягти відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих ним ресурсів. Перш за все, це відноситься до строків тих та інших. Так, якщо банк залучає кошти, головним чином, на короткі терміни, а вкладає їх переважно в довгострокові кредити, то його спроможність без затримок розраховуватися за своїми зобов'язаннями опиниться під загрозою. Наявність в активах банку великої кількості позик з підвищеним ризиком вимагає від банку збільшення питомої ваги власних коштів у загальному обсязі його ресурсів [5,c.33].

Жорстка залежність активів банку  від характеру його пасивів повинна  враховуватися при визначенні економічних  нормативів діяльності банків та при  регулюванні їх операцій. Можливість здійснення тих чи інших специфічних  банківських операцій детермінована  структурою пасивів банку. Тому, розробляючи  умови цих операцій та вимоги до банків, які можуть їх здійснювати, необхідно першорядну увагу приділяти  джерелам формування відповідних пасивів.

Другим важливим правовим принципом, на якому базується діяльність комерційних банків, виступає принцип повної економічної самостійності, маючи на увазі і економічну відповідальність банку за результати своєї діяльності.

Наступний принцип роботи комерційного банку - проведення ним самостійної, кредитної, процентної і депозитної політики, орієнтованої на стан ринку фінансових ресурсів.

Bзаємовідносини комерційного банку зі своїми клієнтами будуються як звичайні ринкові відносини. В цьому полягає четвертий принцип. Надаючи позики, комерційний банк виходить, перш за все, із корисності розміщення своїх кредитних ресурсів.

Розгляд правових принципів, на яких базується діяльність комерційних  банків, свідчить про те, що рушійним мотивом їх діяльності є отримання прибутку на основі переміщення капіталу. Комерційні банки володіють самостійністю у діях, які співпадають із вимогами ринку. Вони несуть правову й економічну відповідальність за результати цих дій не лише поточними доходами, але і своїм капіталом. Все це робить комерційні банки повноцінними суб'єктами правових відносин.

Правове становище банків в Україні визначає не лише Закон України «Про банки і банківську діяльність», але й інші нормативні акти, такі як Закон України «Про Національний банк України», Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», положення Національного банку України «Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій» та інші [5,c.37].

Розвиток банківської системи в Україні вимагає відповідного банківського законодавства, тому повинні бути прийняті нові нормативні акти, які регламентують діяльність банківської системи, що дасть можливість створити класичну дворівневу банківську систему, яка відповідає вимогам ринкової економіки.

Будучи важливою складовою ринкової економіки, банківська система,  справляє великий, багатосторонній вплив на життєдіяльність суспільства в цілому. Вона не лише забезпечує механізм міжгалузевого та міжтериторіального перерозподілу грошового капіталу, але і є ключовою ланкою розрахункового та платіжного механізму господарської системи країни.

 

 

 

 

 

2 Аналіз стану та процесу проведення активних операцій на банківському ринку України

 

2.1 Аналіз активних операцій  банківських установ на ринку  України 

 

 

Cтаном на кінець 2010 р. сукупний обсяг активів українських банків склав 942,1 млрд грн, що на 68,6 млрд грн ( +7,9% ) більше , ніж на початок року , та на 24,6 млрд грн ( +2,7% ) більше, ніж на кінець третього кварталу. Окремі балансові показники наведені в таблиці. 2.1 [2, c. 11].

 

Таблиця 2.1 – Сукупні активи банківської системи в 2010 році

Балансові показники

В цілому по системі

01.01.10

01.04.10

01.07.10

01.10.10

01.01.11

Грошові кошти та їх еквіваленти

102692

105614

120310

121536

131666

Торгові цінні папери

2792

4462

4585

6451

7624

Кошти в інших банках

34733

32195

30360

30476

36423

Кредити та заборгованість клієнтів

619109

605721

593702

606003

610910

Цінні папери в портфелі банків на продаж

25956

30998

38932

51285

60160

Основні засоби та нематеріальні  активи

37445

36995

37103

37654

39554

Інші фінансові активи

26985

29952

24831

26146

20317

Інші ативи

23738

29029

35452

37947

35431

Усього активів

873965

874965

885256

917497

942084


 

Як бачимо, протягом 2010 р. активи зросли в середньому на 17,2 млрд грн в квартал. При цьому у третьому кварталі стався перелом у динаміці розміру кредитного портфелю за врахуванням сформованих резервів. Так, якщо протягом першого півріччя його розмір залишався 25,4 млрд грн, то в третьому та четвертому кварталах спостерігалась позитивна динаміка: обсяги портфелю кредитів виросла на 17,2 млрд грн порівняно з їх розмірами станом на 01.07.10. Однак в цілому, за підсумками 2010 р., балансова вартість кредитного портфелю скоротилася на 8,2 млрд грн, що говорить про те, що банки ще не розпочали активно здійснювати кредитні операції.

B четвертому кварталі продовжилось зростання обсягів інвестицій  банків у цінні папери. Зокрема, торгові цінні папери склали 7,6 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж на початок року, та на 1,2 млрд грн більше, ніж на кінець третього кварталу. Цінні папери в торговому портфелі банку на продаж склали на кінець 2010 року 60,2 млрд грн, що на 34,2 млрд грн більше, ніж на початок року, та на 8,9 млрд грн більше, ніж на кінець третього кварталу.

Кошти в інших банках склали 36,4 млрд грн, що на 1,7 млрд грн більше, ніж на початок року. Вартість основних засобів протягом 2010 р. збільшилась на 2,1 млрд грн.

Структура в активах комерційних  банків протягом 2010 наведена в таблиці 2.2 [2, c. 12].

 

Таблиця 2.2 - Структурні зрушення в активах української банківської системи протягом 2010 року

Показники

01.01.10

01.04.10

01.07.10

01.10.10

01.01.11

Грошові кошти та їх еквіваленти

11,8%

12,1%

13,6%

13,2%

14,0%

Торгові цінні папери

0,3%

0,5%

0,5%

0,7%

0,8%

Кошти в інших банках

4,0%

3,7%

3,4%

3,3%

3,9%

Кредити та заборгованість клієнтів

70,9%

69,2%

67,1%

66,0%

64,8%

Цінні папери в портфелі банків на продаж

3,0%

3,5%

4,4%

5,6%

6,4%

Основні засоби та нематеріальні  активи

4,3%

4,2%

4,2%

4,1%

4,2%

Інші фінансові активи

3,1%

3,4%

2,8%

2,8%

2,2%

Інші ативи

2,7%

3,3%

4,0%

4,1%

3,8%

Информация о работе Активні операції комерційного банку