Рефераты по риторике

Методика развития речи

08 Июня 2012, шпаргалка

Методика развития речи детей – это прикладная наука, изучающая закономерности пед деятельности, направленные на формирование правильной речи и умение речевого общения у детей дош возраста. Предметом МРР явл процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого общения в условиях целенаправленного пед воздействия. Фундаментальная задача - разработать на научно-пед основе наиболее эффективные ср-ва, методы и приемы развития речи, вооружить ими воспеток д/с, чтобы наиболее успешно развивать у детей речевые умения и способности. Прикладные задачи МРР% 1. Чему учить (языковые знания, т.е. содержание). 2. Как учить (условия, методы, приемы, средства обучения развитию речи). 3. Почему так, а не иначе (теоретическое обоснование).

Методика формирования грамматического строя речи

27 Ноября 2013, реферат

Словотворчество составляет одну из важнейших особенностей развития речи ребенка. Это явление изучали как у нас в стране (Н. А. Рыбников, А. Н. Гвоздев, К. И. Чуковский, Т. Н. Ушакова и др.), так и за границей (К. и В. Штерны, Ч. Болдуин и др.). Факты, собранные многими исследователями - лингвистами и психологами, показывают, что первые годы жизни ребенка являются периодом усиленного словотворчества (Некоторые родители не отмечают словотворчества у своих детей. Это объясняется, скорее всего, тем, что они недостаточно внимательно относятся к речи своих детей). При этом оказывается, что некоторые "новые" слова наблюдаются в речи почти всех детей (например, "всехний", "всамделишний"), другие же встречаются у одних детей и не отмечаются у других.

Мова- це неперервний процес пізнання світу

25 Ноября 2013, реферат

Україна, український народ, українська мова! Які величні, незрівнянні ні з чим поняття! Україна, як і українська мова, мають свою історію. Україна... В одному цьому слові бринить жмуток смутку і краси, величі і слави, країна, де найбільше люблять волю і довго не мали її, країна гарячої любові до народу, вікової боротьби за щастя, рівноправність, незалежність. Така ж доля спіткала і мову. І хоча український народ - один із великих слов'янських народів - був розтерзаний і пошматований впродовж тривалого часу між різними імперіями, позбавлений політичних прав, позбавлений права на творення рідної літератури.

Мовні засоби полеміки

25 Сентября 2013, контрольная работа

Учасники її почергово висловлюють свої положення, думки, спростування, в результаті чого дискусія набуває логічного, зв’язного характеру. Мовні засоби дискутування мають бути прийнятними для всіх учасників дискусії, толерантними. Використання не передбачуваних засобів засуджують і це може призвести до закінчення дискусії без висновків. В полеміці не дотримуються таких правил. У ній перемагає ініціатива суперників, ситуативність спілкування, не передбачувані і раптово знайдені «під руку» засоби не завжди переконливої, але наполегливої і напористої аргументації.

Мовні норми в офіційно-діловому стилі

19 Марта 2014, реферат

Офіційно-діловий стиль (ОДС) — функціональний різновид мови, який слугує для спілкуванні в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю, належить до виразно-об'єктивних стилів,виділяється найвищою мірою літературності.
Як і сам офіційно-діловий мовний стиль, його підстилі мають власну сферу застосування, межі якої визначаються метою й умовами ділового спілкування. Вони виступають засобом функціонування взаємозв'язаних між собою систем документації — цілісних утворень із певними специфічними рисами (система управлінських, адміністративних документів та спеціалізовані (галузеві) документаційні системи (банківська, юридична тощо).

Мовні особливості судової промови

03 Ноября 2013, реферат

Для того чтобы быть хорошим оратором, необходимо знать, что такое ораторское искусство. Ораторское искусство – это творческая деятельность по подготовке и произнесению публичной речи. Деятельность, основанная на большом упорном труде, в результате которого человек может овладеть умением произносить речь перед аудиторией: говорить логично, доходчиво, увлекательно и убедительно. В теории публичной речи ораторское искусство понимается как комплекс знаний и умений оратора по подготовке и произнесению публичной речи: это умение формулировать тезис и подбирать материал, искусство построения речи и публичного говорения с целью оказать определенное воздействие на слушателей; это умение доказывать и опровергать, умение убеждать; это речевое мастерство. Следует отметить, что судебное ораторское искусство очень специфично. Его еще называют судебным красноречием.

Мовна гра як фактор виникнення комунікативної невдачі в американській рекламі (на матеріалі реклами продуктів харчування та напоїв)

16 Сентября 2014, дипломная работа

Мета роботи полягає у визначенні причин виникнення комунікативної невдачі під час використання мовної гри в американській рекламі.
Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань:
розглянути комунікативну невдачу як об’єкт лінгвістичного дослідження, мовну гру як фактор виникнення комунікативної невдачі та особливості рекламного дискурсу;
проаналізувати реалізацію мовної гри на різних мовних рівнях;
визначити причини виникнення комунікативної невдачі під час використання мовної гри в американській рекламі.
Об’єктом дослідження є мовна гра в американських рекламних слоганах.

Мовотворчість Івана Вишенського

09 Марта 2015, реферат

Тематика полемічних творів потребувала розширення рамок риторичних засобів за рахунок введення живомовної експресії та вже значних на той час мовних надбань українського фольклору. Тому і такий великий захисник церковнослов'янської мови, як Іван Вишенський, який вважав її "плодоноснійший од всъх языков и богу любимший", широко використовував у своїй творчості просту мову. Навіть у творах, написаних слов'яноруською мовою ("Иоанна мниха извещение краткое о латинских прелестях", "О еретиках", "Новина...", "Позорище мысленное"), трапляються елементи "простої" мови на зразок: тепла хата, коханка.

Модное слово делового человека XXI века

27 Ноября 2013, аттестационная работа

Наблюдаемые в последние годы тенденции перемены в нашем многострадальном русском языке связаны преимущественно с социокультурными изменениями, происходящими в обществе. Более всего расширился экономический словарь. Заметно пополнилась политическая и административная лексика, большая часть которых — слова иностранного происхождения. Одно из таких слов буквально «впрыгнуло» в русский язык в начале приснопамятных 90-х. Слово это – креативный.

Модное слово делового человека ХХI века

05 Февраля 2014, контрольная работа

XXI-й век - век стремительно развивающейся техники и информационных технологий. В связи с чем большие изменения терпит все в округ: одежда, мебель, авто, телефоны, компьютеры и т.д. Если раньше компьютеры и телефоны были громоздкими и не отличались количеством функций, то сейчас это одно устройство, причем свободно помещается в карман. Люди больше общаются дистанционно по средствам различных программ - клиентов (ICQ, QIP, Jimm…), написать длинное слово на дисплее телефона не простая задача. Поэтому язык претерпевает большие изменения.

Молодежь в сетях Интернета

22 Ноября 2011, статья

Статистика гласит, что к середине 2008 года число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило около 1,5 миллиарда человек (около четверти населения Земли). Далеко не последнее место среди этой массы занимает молодежь. Большое внимание молодежи, уделяющееся Интернет порталам и социальным сетям вызывает у многих как критику, так и ряд положительных эмоций. Но, как известно, сколько людей – столько и мнений. Так в чем же заключаются плюсы и минусы использования молодежью «глобальной паутины»?

Морфемы

11 Декабря 2012, курсовая работа

Цель работы: рассмотреть морфемный состав слова.
Объект исследования: морфемы в русском языке.
Предмет исследования: свойства морфем.

Морфологічні ресурси стилістики української мови

05 Октября 2013, реферат

Стилістичні властивості української мови виявляються в різних семантичних відтінках, або варіаціях, в яких функціонують одиниці мови — слова, словосполучення, речення та контекстуальні єдності. Морфологія ж вивчає не семантику, не лексичні, а формальні (граматичні) значення слів, їх форми і системи відмінювання, залишаючи синтаксису розгляд слова як члена речення, висловлювання. Займаючи положення між лексикою і синтаксисом, багатими на семантичні і, разом з тим, на стилістичні факти, морфологія втягується в орбіту стилістики лише зрідка (в окремих фактах, явищах), саме тоді, коли паралельно існують різні формально-граматичні варіанти, які є синонімічними і можуть взаємно замінятися; стилістичний інтерес становлять також ті випадки, коли та чи інша форма слова або сукупність таких форм в тексті мають особливе семантичне призначення.

Мотивационные процессы

12 Мая 2012, курсовая работа

Мотивационные процессы, конечным результатом которых является формирование ономасиологических структур наименований и их семиотического потенциала, рассматриваются нами прежде всего как феномен этносознания. Традиционно включенная в проблематику словообразования, проблема мотивации приобретает в парадигмальном пространстве современной лингвистики новое освещение. Мотивация определяется нами как сквозная для процесса порождения знака лингвопсихоментальная операция репрезентации в ономасиологической структуре наименования определенных психокогнитивных реляций сознания. Выбор этих реляций обусловлен либо интериоризацией объективных характеристик обозначаемого, либо их ассоциативным, парадоксальным или оценочным восприятием номинаторами.

Музей А.С. Пушкина

22 Мая 2013, доклад

В нашей школе 1988 году был основан музей А. Пушкина. Первоначально он находился в одном из кабинетов русского языка. В то время количество экспонатов было небольшим, но со временем коллекция увеличивалась. И в 2003 году музей был перенесен в другое, более просторное помещение на первом этаже, в котором находится и в данное время. Коллекцию составляют экспонаты, полученные в дар от гостей и доброжелателей школы.

Наиболее известные фигуры ораторской речи

10 Мая 2013, реферат

В целом, ораторское мастерство – это искусство использования внешних факторов убеждения.
Цицерон в свое время придумал формулу: логика + риторика + этика, которая четко отражает квалификацию оратора. Цицерон писал, что «оратор есть тот, кто любой вопрос изложит со знанием дела, стройно и изящно, с достоинством при исполнении».
В 30–40-е годы прошлого века появились книги талантливого популяризатора ораторского искусства Дейла Карнеги (1888–1955), посвященные факторам убеждения, – «Как завоевать друзей», «Как перестать беспокоиться и начать жить», которые не потеряли своей актуальности и по сей день.
Черты красноречия: остроумие; литературный вкус; владение приемами ораторской речи; умение пользоваться образцами народной мудрости; собственный риторический стиль.
«Цветами красноречия» называют тропы и фигуры.

Наиболее популярные имена в россии

25 Декабря 2011, научная работа

Целью настоящего исследования является и описание особенностей выбора имени ребенка, рассмотрение главных критерий родительского выбора, сравнение изменений статистик имен с 2000-2011 года.

Научный стиль общения

02 Мая 2014, контрольная работа

Научно–техническая революция середины ХХ века вызвала «информационный взрыв» поток научных публикаций. Это обусловило необходимость до минимума сокращать объем статей, сообщений, докладов, публикуемых в периодических изданиях. Увеличивается издание тезисов и кратких сообщений. Уменьшение объема научного текста потребовало выработки особых приемов устранения в нем избыточности приемов компрессии. Современными формами научных текстов являются монографии статьи, до-клады, сообщения, рецензии, рефераты, авторефераты, тезисы докладов и сообщений, отчеты о научно-исследовательской работе, диссертации.
Сфера применения научного стиля очень широка. Это один из стилей, оказывающий сильное и разностороннее влияние на литературный язык.
Рассмотрим в этой работе подробнее вопросы, связанные с понятием научного стиля литературного языка.

Национальные особенности речевого этикета разных народов

10 Декабря 2013, реферат

Целью исследования является раскрытие роли речевого этикета для специалиста по документационному обеспечению управления и архивоведения.
Объект исследования: речевой этикет специалиста документационного обеспечения управления и архивоведения.
Предметом исследования является речевой этикет специалиста документационного обеспечения управления и архивоведения.
Задачи исследования:
1)раскрыть содержание понятия "речевой этикет"
2)обозначить взаимосвязь и различие этикета и этики

Национальные особенности делового общения

14 Ноября 2011, доклад

В любой стране и у каждого народа существуют свои традиции и обычаи общения и деловой этике. Участники международного общения придерживаются единых норм и правил, тем не менее, национальные и культурные особенности могут оказаться весьма значительными при деловых отношениях. Знание национальных особенностей может служить своеобразным путеводителем, ориентиром возможного поведения партнера.

Начальный этап русского красноречия: Феофан Прокопович

30 Мая 2013, доклад

Феофан (Елисей в миру) Прокопович (1677-1736) - выдающийся деятель «Ученой дружины Петра I», один из основных ее интеллектуальных наставников. Начиная с 1709 г., он участвовал в разработке различных «указов», «регламентов», «распоряжений», программ внутренней и внешней политики, в том числе относительно церкви и духовенства. Человек ближайшего окружения Петра I, Феофан отличался редким трудолюбием, однако оценка его участия в Петровых реформах никогда не была однозначной.
Между тем жизнь Феофана Прокоповича не была легкой, творческий путь - гладким, а посмертные характеристики его роли в истории духовной культуры России и поныне тенденциозно неадекватны. Даже краткий обзор его жизни, ознакомление с отдельными сторонами мировоззрения убеждают в сказанном.

Невербальное общение

23 Января 2012, контрольная работа

Невербальное общение — это коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов (передача информации или влияние друг на друга через интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме.
Виды невербальных средств общения.

Невербальные выразительные средства аратора

23 Ноября 2012, реферат

Невербальное общение – общение без помощи слов часто возникает бессознательно. Оно может либо дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять. Хотя невербальное общение и является часто бессознательным процессом, в настоящее время оно достаточно хорошо изучено и для достижения нужного эффекта с успехом может контролироваться.
Невербальное общение – наиболее древняя и базисная форма коммуникации. Наши предки общались между собой при помощи наклона тела, мимики, тембра и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и сейчас часто понимаем друг друга без слов.

Невербальные средства общения

19 Апреля 2012, реферат

Жесты, мимика, интонации - важнейшая часть делового общения. Порой с помощью этих средств (их называют невербальными) можно сказать гораздо больше, чем с помощью слов. Такая информация пользуется большим доверием.

Немала біографічна преамбула й аналіз деяких праць Ф. Ніцше

03 Июня 2013, реферат

Розглядаючи різні течії у філософії людської історії, можна виділити дві основні категорії філософів.
До першої категорії можна віднести філософів з врівноваженим епічним складом розуму, які створюють стійку, струнку і логічну архітектуру свого вчення - Арістотеля, Спінозу, Канта, Гегеля, Спенсера.
До другої категорії - філософів пристрасного ліричного складу, які втілювали собою постійне шукання, динаміку вічного потоку. Такі Платон, Руссо, Фіхте і Ніцше... Розкриття світоглядів цих філософів неможливе тепер без послідовних психологічних життєписів.
Життя Ніцше - втілення самої його філософії у всій її суворій величі й трагічності. Не знаючи перше, важко зрозуміти друге. І не зрозумівши друге, неможливо осягнути той виключно сильний вплив, який зробило вчення Ніцше на рік, що минає ХХ століття.

Немецкие фразеологизмы, связанные с компонентом цвет

18 Ноября 2014, реферат

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном немецком разговорной речи, их проникновение в литературный язык, расширение сферы употребления фразеологизмов, связанных с компонентом цвет, в языке прессы, а также разноплановые функции подобной лексики в коммуникативном процессе.

Неориторика

26 Апреля 2013, реферат

Неориторика, или новая риторика (название введено профессором Брюссельского университета Хаимом Перельманом), сегодня разрабатывается на стыке лингвистики, теории литературы, логики, философии. Во Франции разработки в области новой риторики связываются с деятельностью Ролана Барта; наибольшее развитие получила метариторика,которая занимается теорией риторики и интерпретацией ее понятий (во Франции переиздали классические труды по риторике французских авторов XVI–XVIII вв., на них и опираются современные исследователи). В США – это риторическая критика и риторическая методология. В Италии неориторика развивается в рамках литературной критики. Два направления новой риторики в Бельгии.

Неориторика

13 Июня 2013, реферат

Зачем и кому сегодня может понадобиться риторика - учение об ораторском искусстве, теории красноречия - взаимосвязь логики и риторики? Искусство убеждения - это не только сила логических аргументов. Логическая аргументация, вся мощь и сила доказательств не может переубедить человека, который не желает менять свою позицию. Почему риторика не ограничивается областью достоверного знания? Практика человеческого общения не сводится к цепочкам строгих логических рассуждений, а наоборот, весьма часто сталкивается с неожиданными действиями и высказываниями. Как раз высказывания и придают многим выступлениям особую убедительность, наиболее воздействующую на слушателей.

Неоритрика

17 Ноября 2013, реферат

Современная риторика – это центр всей гуманитарной культуры. Она тесно связана с языкознанием (полноценное риторическое образование обеспечивается на основе лингвистической базы), литературоведением (обе дисциплины изучают построение речевых произведений), психологией (законы, управляющие внутренним миром человека, психология речедеятельности), историей (развитие общества и история риторической науки), философией (совершенствование человеческой мысли), логикой (навыки логического мышления), этикой (формирование нравственной позиции и ее отражение в речи) 1.

Новое в разговорной речи

25 Февраля 2013, реферат

Разговорная речь — разновидность устной литературной речи, обслуживающая повседневное обиходно-бытовое общение и выполняющая функции общения и воздействия. Разговорный стиль противопоставлен книжным стилям в целом. Этим определяется его особое место в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Разговорный стиль – это наиболее традиционный коммуникативный стиль.