Рефераты по бюджету

Бюджетная система ФРГ

25 Февраля 2013, доклад

Бюджетная система ФРГ- это совокупность всех видов бюджетов. Современная финансовая система ФРГ включает в себя бюджет федерации, бюджеты земель, общин, специальные правительственные и внебюджетные фонды. Сюда же входят бюджеты государственных предприятий.
Расходные и доходные части государственного бюджета предусматривают законодательную процедуру, носящую название бюджетный процесс, включающий в себя следующие стадии: составление проекта, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета.

Бюджетная система Японии

27 Ноября 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является раскрытие сущности и структуры современной бюджетной системы Японии.
Цель исследования определяет постановку следующих задач
: – раскрытие основных звеньев бюджетной системы;
– рассмотрение главного звена системы государственного бюджета Японии;
– провести сравнительный анализ государственных бюджетов Японии и России;

Бюджетне планування в Україні

14 Марта 2013, реферат

Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України. Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією

Бюджетне планування в Україні

09 Февраля 2015, курсовая работа

Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Крім того бюджет є тим інструментом за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів. Тому питанням, що стосуються планування бюджету України приділяється дедалі більше уваги. У більшості розвинутих країн світу через бюджет перерозподіляється від 30 до 50% валового внутрішнього продукту.

Бюджетне субсидіювання

16 Мая 2012, реферат

По-перше, для надання фінансової допомоги тим бюджетам, в яких відносно слабка дохідна база порівняно з їхніми видатками. Така ситуація характерна практично для всіх країн світу, оскільки в кожній із них економічно розвинуті і відносно відсталі регіони. Поки що нікому не вдалось досягти абсолютно збалансованого розвитку регіонів, тим більше, що в історичному плані характерною є нерівномірність і нерівноцінність розміщення продуктивних сил.

Бюджетний дефіцит

03 Сентября 2015, реферат

Бюджетний дефіцит – це фінансове явище, що необов’язково відноситься до розряду надзвичайних подій. В сучасному світі немає держави, яка в ті чи інші періоди своєї історії не зіткнулася б з бюджетним дефіцитом. Основні фактори зростання дефіциту бюджету: збільшення оборонних видатків; зростання виплат по державному боргу; збільшення трансфертних платежів; зниження податків.

Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування

03 Ноября 2013, реферат

На сьогоднішній день питання фінансування бюджетних дефіцитів набувають надзвичайної ваги, адже розбалансованість бюджету негативно впливає на всі сфери суспільного добробуту та сприяє поглибленню фінансової нестабільності, а в умовах глобалізації економічного розвитку та інтернаціоналізації світових господарських зв’язків бюджетні дефіцити є чинником підвищення ризику економічної діяльності, несуть потенційний ризик монетизації та дефолту.

Бюджетно-налоговая политика государства в Российской Федерации

25 Ноября 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является анализ бюджетно-налоговой политики Российской Федерации как важнейшего элемента финансовой системы общества, её основных черт, выявление наиболее значительных проблем в функционировании бюджетного механизма и рассмотрение возможных путей их решения.
Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: исследовать теоретические основы бюджетно-налоговой политики государства; раскрыть основные аспекты организации бюджетной системы Российской Федерации и место налогов в её формировании; выявить правовые основы осуществления бюджетно-налоговой политики государства в Российской Федерации;

Бюджетно-налоговая политика России

03 Июня 2013, курсовая работа

Актуальность темы исследования работы обусловлена тем, что реформирование бюджетно-налоговых отношений является важнейшей составной частью проводимых в России социально-экономических преобразований. Настоящая работа содержит результаты, полученные в ходе процесса исследования бюджетно-налоговой системы РФ. При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что данная тематика разрабатывается различными министерствами, межведомственными образованиями и авторскими коллективами столь активно и со столь различных позиций, как, пожалуй, никакой другой компонент экономических преобразований.

Бюджетно-налоговая система

16 Декабря 2013, курсовая работа

Вступление в действие нового налогового кодекса существенно изменило роль региональных налогов и сборов, являющихся составной частью действующего налогового законодательства, в формировании территориальных бюджетов. Соответственно количественно и качественно изменились и поступления в территориальные бюджеты. Естественно, изменилась и налоговая политика по наполнению данного вида бюджетов; при этом трансформации подверглись как политика федерального центра, так и региональных властей.

Бюджетное ограничение потребителя: понятие, графическое представление. Уравнение бюджетной линии

07 Января 2014, реферат

Ни для кого не секрет, что в современном мире людям часто приходится себя в чем-то ограничивать. С одной стороны у нас есть законодательные ограничения, где закон описывает нам чего нельзя совершать, с другой - финансовые ограничения, где мы сами устанавливаем предел потребностям и желаниям, исходя из своих доходов. Если соотнести людей с разным уровнем достатка, то будет четко видно – чем больше доход, тем больше потребностей. Люди с невысоким достатком привыкли «раскидывать» свой бюджет на месяц, чтобы хватало на продукты, коммунальные услуги, транспорт и многие еще вносят в этот список такую статью: «непредвиденные расходы».

Бюджетное планирование

02 Ноября 2012, реферат

Финансовые нормы и нормативы определяют количественные параметры и границы функционирования различных форм финансовых отношений. Они устанавливают, какая доля денежных доходов предприятий, организаций, государства будет направлена на формирование определенных фондов денежных средств. К ним относятся:
1. нормы амортизационных отчислений;
Порядок начисления норм ежемесячных амортизационных отчислений установлен ст. ст. 296, 297 НК РФ.

Бюджетное планирование

10 Мая 2013, курсовая работа

Обострение проблем регионального развития России связано с первоочередной необходимостью устранения неоправданной неравномерности социально-экономического положения регионов, потребностью освоения природных ресурсов, поддержания экологического равновесия, совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение занятости населения.
Поэтому в современных условиях большое значение придается актуальности изучения и использования новых, эффективных методов воздействия на социально-экономические процессы в регионе, таких как: прогнозирование и программирование социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (далее РФ). Использование органами исполнительной власти элементов стратегического планирования и прогнозирования помогает им в выработке экономической, инновационной, инвестиционной, промышленной и другой политики.

Бюджетное планирование

23 Марта 2014, курсовая работа

Динамичное и устойчивое развитие общества невозможно без активного участия государства в экономических процессах, которое реализуется,
прежде всего, в бюджетной и денежно-кредитной политике.

Бюджетное планирование

27 Октября 2014, доклад

Понятие «бюджет» существует не только для национальной экономики, но и для отдельного предприятия. Здесь под бюджетом понимается план хозяйственной деятельности предприятия на текущий период.
Бюджетное планирование определяется как «краткосрочное», «оперативное» и «тактическое» планирование деятельностью предприятия или «бюджетирование». Результатом планирования является бюджет, в котором формализуются цели и планы предприятия на определенный период, как правило, год. Бюджет предприятия включает в себя планы всех структурных подразделений.

Бюджетное планирование и его совершенствование в современных условиях. Финансовая поддержка субъектов РФ

05 Августа 2013, реферат

Государственный бюджет и бюджетная система складываются из совокупности экономических отношений возникающих при распределении и перераспределении ВНП и национального дохода. Бюджет напрямую связан со всеми стадиями воспроизводства, и в этой связи рассматриваться он должен вместе с экономическими отношениями, которые выступают в качественной форме доходов и расходов, и с которыми связано развитие и дальнейшее совершенствование бюджета, и развитие тех самых экономических отношений.
В условиях рынка бюджет является не только единственным плановым документом, утверждаемым в качестве закона, но и основой, вокруг которой организуется система финансового хозяйства в целом, финансовое планирование и прогнозирование на основе единой финансовой политики государства.

Бюджетное планирование и прогнозирование

09 Ноября 2012, реферат

Целью данного реферата является изучение теоретических основ принципов и методов бюджетного планирования и прогнозирования.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
рассмотреть принципы бюджетного планирования и прогнозирования, и их характеристики;
изучить методы бюджетного планирования и прогнозирования и их характеристики;
выявить направления совершенствования методов, используемых в бюджетном планировании и прогнозировании.

Бюджетное планирование и прогнозирование, его сущность и значение информационной базы

30 Сентября 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является, определение значения бюджетного планирования и прогнозирования, и определение информационной базы, на которой оно основывается.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
определение роли и значения бюджетного планирования и прогнозирования;
изучить, какие данные являются составляющими информационной базы;
выявить направления совершенствования методов, используемых в бюджетном планировании и прогнозировании.

Бюджетное планирование: анализ областного бюджета Калининградской области

17 Октября 2014, реферат

В настоящей работе дается характеристика второго уровня бюджетной системы Российской Федерации – бюджетной системы субъектов РФ.
Актуальность темы определяется тем, что бюджеты территорий или бюджеты субъектов Российской Федерации, и по размерам, и по формам использования должны соответствовать задачам социально-экономического развития, возложенных на государственные органы субъектов Российской Федерации.

Бюджетное право

07 Мая 2013, реферат

Бюджет — центральное звено финансовой системы, в любом государстве он включает одно и то же: налоги, займы, расходы и т.д Сегодня бюджет необходим каждому государству для удовлетворения общественных потребностей в денежном фонде. Но история финансов свидетельствует, что бюджет не был присущ государству на всех стадиях его развития. Долгое время государство вообще не имело бюджета. Однако во всех европейских государствах, и в России в том числе, собирались доходы и производились расходы, т. е. существовала известная, основанная на юридических нормах, система доходов и расходов

Бюджетное процесс, его содержание, задачи и принципы организации

17 Ноября 2013, контрольная работа

Бюджетный процесс представляет собой регламентированную законодательством деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального и региональных (местных) бюджетов. [3, с.71]
В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ дано следующее его определение: "Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением".

Бюджетное регулирование в Республике Беларусь: проблемы и перспективы на современном этапе

04 Мая 2014, курсовая работа

Цель курсовой работы – исследование понятия государственного бюджета и особенностей бюджетной политики в Республике Беларусь на современном этапе.
В соответствии с целью курсовой работы выдвигаются следующие задачи:
- изучение государственного бюджета, его роли и функций в национальной экономике;
- исследование понятия бюджетного регулирования, его форм и методов;
- анализ основных направлений бюджетной политики Республики Беларусь на современном этапе.

Бюджетное устройство

05 Декабря 2012, реферат

Бюджетное устройство представляет собой организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов. Бюджетная система — это совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны.
Бюджетное устройство определяется государственным устройством. В унитарных (единых) государствах бюджетная система включает два звена: государственный бюджет и многочисленные местные бюджеты. В федеративных государствах бюджетная система состоит из трех звеньев: государственный бюджет (федеральный бюджет или бюджет центрального, правительства), бюджеты членов федерации (штатов — в США, земель (ландов) — в ФРГ, провинций — в Канаде) и местные бюджеты.

Бюджетное устройство в Российской Федерации и основные направления его совершенствования в среднесрочной перспективе

19 Января 2014, контрольная работа

В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках принятой на каждом историческом этапе политики. Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и социальную политику, является финансовая система общества и входящий в ее состав государственный бюджет. Именно через государственный бюджет производиться направленное воздействие на образование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Бюджетное устройство Германии

12 Марта 2014, доклад

Федеративное устройство Германии очень своеобразно — отношения между различными уровнями государственной власти ФРГ обладают многими признаками, характерными в основном для унитарных государств: широкие полномочия федерального правительства, единообразие законодательства по всем важнейшим вопросам, а также единство налоговой системы для всей федерации. При оказании социальных услуг, государственные органы исходят не из минимальных социальных стандартов, а из принципа обеспечения равного уровня жизни для всех жителей страны. Тем не менее, ФРГ остается федерацией, состоящей из 16 субъектов — земель, а также муниципальных образований.
Для германской бюджетной системы характерна трехступенчатая система межбюджетного выравнивания.

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

24 Апреля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы - изучить бюджетную систему и бюджетное устройство РФ.
Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач:
Раскрыть понятие, сущность и задачи бюджета
Рассмотреть экономическая роль государственного бюджета
Раскрыть понятие бюджетной системы и бюджетного устройства Российской Федерации
Проанализировать бюджет РФ за 2011 и плановый периоды 2012 и 2013 гг.

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

13 Марта 2013, курсовая работа

Цель работы состоит в выявлении и решении проблем реализации бюджетного федерализма в РФ, а также рассмотрении и нахождении путей решения региональных проблем бюджетной системы РФ.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
исследовать и разграничить понятия «бюджетное устройство» и «бюджетная система» посредством определения и уточнения этих финансово-правовых категорий

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

20 Мая 2014, контрольная работа

Целью настоящей работы является анализ государственного бюджета как важнейшего элемента финансовой системы общества, основных черт бюджетной системы и бюджетного устройства, выявления наиболее значительных проблем в функционировании бюджетного механизма и рассмотрение возможных путей их решения на примере государственного бюджета (бюджетной системы и бюджетного устройства) Российской Федерации.

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

14 Сентября 2014, контрольная работа

Бюджетное устройство Российской Федерации - это основа государственного управления страны. Знание его основ, а также понимание главных законодательных актов Российской Федерации - Бюджетного кодекса и законов о межбюджетных отношениях, структуры и принципов бюджетной системы необходимо студентам всех экономических специальностей.
Становление российской бюджетной системы совпало с началом радикальной экономической реформы и предопределило пересмотр концепции бюджетного устройства России в направлении его значительной децентрализации, что обеспечивалось принятием демократических принципов в построении бюджетной системы и усиление территориальных подходов в управлении.

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

15 Октября 2015, контрольная работа

Прежде чем говорить о бюджетном устройстве РФ, выявлять его достоинства и недостатки необходимо определить, что, собственно, представляет собой бюджет государства. В самом общем виде им является план доходов и расходов государства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона. В любой стране государственный бюджет – ведущее звено финансовой системы, единство основных финансовых категорий: налогов, государственных расходов, государственного кредита – в их действии. Тем не менее, являясь частью финансов, бюджет можно выделить в отдельную экономическую категорию, отражающую денежные отношения государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) в связи с образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного на финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и государственного управления.