Рефераты по хозяйственному праву

Право собственности, как основа хозяйствования. Основания приобретения и утраты права собственности

18 Марта 2015, курсовая работа

Цель исследования состоит в комплексном исследовании возникновения и прекращения права собственности.
При этом ставились следующие задачи:
охарактеризовать понятие и значение собственности в хозяйственной деятельности;
раскрыть виды собственности;
раскрыть основания приобретения права собственности;
раскрыть основания утраты права собственности.

Право хозяйственного ведения и оперативного управления

08 Ноября 2013, контрольная работа

Перечень документов для государственной регистрации права хозяйственного ведения (оперативного управления) недвижимым имуществом
Заявление о государственной регистрации права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом организации, за которой закреплено данное недвижимое имущество.

Документ об оплате государственной пошлины.
Примечание: за государственную регистрацию права оперативного управления госпошлина НЕ взимается.

Правовая основа арендных отношений, понятие и виды

23 Декабря 2013, контрольная работа

Договор аренды – это один из классических договоров, история которого насчитывает многие тысячелетия. На протяжении этого времени формировались основные черты договора аренды.
В настоящее время договор аренды, наряду с договором купли-продажи, является самым массовым - ежедневно в России совершаются сотни тысяч сделок, направленных на приобретение имущества в аренду. Практически все предприниматели в своей повседневной хозяйственной деятельности сталкиваются с одной из самых распространенных форм договоров - договорами аренды, выступая в них в качестве либо арендаторов, либо арендодателей. Однако из широкой распространенности этих договоров отнюдь не следует его полная ясность.

Правовая охрана изобретений в Республике Беларусь

07 Ноября 2013, реферат

Наиболее важной с точки зрения экономики и права и получившей распространение в мире является патентная форма охраны объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Патент – это выдаваемый патентным органом от имени государства документ, который удостоверяет авторство, приоритет на объект промышленной собственности и исключительное право на его использование.

Правове регулювання інституту неспроможності та банкрутства суб’єктів господарювання

23 Февраля 2014, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Найважливішим чинником успішної діяльності підприємств на сьогоднішній день виступає її правове забезпечення. Українське законодавство, в тому числі і законодавство про банкрутство, має ряд недоліків та потребує певного реформування. Закон про банкрутство повинен ставити перед собою головну мету – не закрити підприємство за надзвичайних, складних обставин, як це є зараз, а постаратися всіма можливими способами відновити його платоспроможність. 30 червня 1999 року в Україні було прийнято Закон “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Правове регулювання банкрутства у сфері господарювання (підприємництва)

29 Октября 2013, реферат

Вимоги кожній подальшої черги задовольняються у міру надходження коштів від продажу майна після повного задоволення вимог попередньої черги. В межах однієї черги, якщо засобів не вистачає на повне задоволення всіх вимог, вони задовольняються пропорційно сумі вимог, які належать кожному кредитору однієї черги. Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт і ліквідаційний баланс і повідомляє державний орган з питань банкрутства про закінчення ліквідаційної процедури. Господарський суд виносить ухвалу про затвердження звіту і балансу.

Правове становище Антимонопольного комітету України

07 Апреля 2014, курсовая работа

Актуальність теми. Закон конкуренції посідає виняткове місце серед інших об'єктивних економічних законів функціонування ринкового механізму. Означений закон діє через попит, пропозицію та ринкову ціну, за допомогою якої забезпечує збалансоване співвідношення між суспільними потребами і суспільним виробництвом. Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін та стимулом для розвитку інноваційних процесів, та одночасно механізмом витіснення з господарського обороту неефективних суб'єктів господарювання. Інакше кажучи, основними функціями конкуренції у ринковій економіці є функції: регулювання, мотивації, розподілу та контролю.
На сьогодні розвиток економіки досить складно уявити без існування конкуренції, що забезпечує формування здорового ринкового середовища. Відповідно запровадження і захист конкурентних відносин є одним з пріоритетних завдань держави.

Правовий режим майна державних підприємствПравовий режим майна державних підприємств

24 Ноября 2011, доклад

Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ

Держава здійснює належні їй повноваження власника майна, Що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, зокрема, у формі нормативно-правового регулювання. Зміст останнього розкриває категорія правового режиму майна.

Під правовим режимом майна підприємства звичайно розуміють встановлені правовими нормами структуру цього майна, порядок його придбання (формування), використання і вибуття, а також звернення на нього стягнення кредиторів.

Правовий статус арбітражного керуючого. Функціонування органів управління боржника у період розгляду справи про банкрутство

19 Ноября 2012, доклад

Правовий статус арбітражного керуючого. Функціонування органів управління боржника у період розгляду справи про банкрутство
Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського суду.
Арбітражним керуючим може бути призначено фізичну особу-суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів, якщо інше не передбачено Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Одна і та сама особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону.
Арбітражні керуючі діють на підставі ліцензії арбітражного керуючого, виданої уповноваженим органом у порядку, встановленому законом (якщо інше не передбачено Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»). Анулювання ліцензії арбітражного керуючого під час здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень є підставою для усунення його від виконання обов'язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство.

Правовое положение бирж в Республике Беларусь

12 Ноября 2013, реферат

Биржи, как специфическая форма организации торговли играют важную роль в рыночной экономике, а также предпринимательской деятельности. Биржа является юридическим лицом. Она выполняет роль посредника между производителем товаров и их покупателями, потребителями. Под биржей понимается организация с правами юридического лица, осуществляющая предпринимательскую деятельность путем организации и регулирования биржевой торговли.

Правовое положение товарищества на вере

30 Ноября 2011, задача

Решение задачи.

Правовое положение фондов и холдингов

25 Ноября 2013, контрольная работа

Цели данной работы:
установить, что собой представляют инвестиционные фонды;
установить, что собой представляет холдинг;
определить цели создания холдингов;
разобрать, каким образом в российском законодательстве регулируется порядок создания и деятельности холдингов.

Правовое положение холдинга

26 Января 2011, курсовая работа

В своей курсовой работе я хочу разобрать что есть холдинговая компания в России и каким образом в отечественном законодательстве регулируется порядок создания и деятельности этого вида предпринимательских объединений.

Правовое регулирование pr

13 Мая 2013, реферат

Что же представляет собой понятие «правовое регулирование»? Это, в первую очередь, способ управления сферами общественной жизни с помощью юридических норм. А именно: это системы ограничений, коррекции направления и правового контроля со стороны государства, которые закреплены на законодательном уровне, приняты обществом и успешно в нем функционируют. В контексте рассмотрения PR как комплексной информационной деятельности объектом правового регулирования будет соответствие такой деятельности и ее последствий закону. Таким образом, можно сказать, что правовое регулирование PR – это законодательно закрепленная система управления информационной деятельностью в области связей с общественностью. Правовое регулирование PR можно и нужно рассматривать как одно из направлений государственной регуляторной политики.

Правовое регулирование акционерных обществ работников

28 Декабря 2013, контрольная работа

Основные положения об акционерном обществе определяются Гражданским кодексом Российской Федерации. В статье 96 дается такое определение: «Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций» .

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь

15 Января 2013, дипломная работа

Цель дипломной работы: раскрыть понятие внешнеэкономической деятельности и ее правовые основы, а также проанализировать методы тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь.
Основополагающими задачами при выполнении данной работы является:
- раскрыть понятие и дать подробную характеристику внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь;
- изучить действующее законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность, а также привести примеры управления внешнеэкономической деятельности в других странах;
- рассмотреть и проанализировать порядок государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь, как можно шире раскрыть методы тарифного и нетарифного регулирования.

Правовое регулирование имущественных отношений

04 Ноября 2014, доклад

В период создания законов Ману в Индии уже хорошо понимали разницу между собственностью и владением. При этом охране частной собственности уделялось значительное внимание. В «Ману - законах» говорится о сроках давности пользования, владения вещью, влекущих за собой превращение владения в собственность. Данный срок составлял 10 лет. Правило давности не распространялось на залог и вклад. При этом подчеркивалось, что только при законном подтверждении человек из владельца превращался в собственника. Приобретать вещь можно было только у собственника.

Правовое регулирование рекламной деятельности

06 Ноября 2013, контрольная работа

Цель – изучить правовое регулирование рекламной деятельности. Задачи:
Выявить значение и нормативно-правовую основу регулирования рекламы.
Рассмотреть этапы развития правового регулирования рекламы.

Правовое регулирование строительной деятельности в России

21 Мая 2014, контрольная работа

Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства. Поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.
Жилищная проблема является одной из самых острых социальных проблем больших городов. Например, в Москве 24% горожан до сих пор проживает в коммунальных квартирах, 27% в общежитиях, 20% жилого фонда составляют дома дореволюционной постройки, большая часть которой нуждается в капитальном ремонте.

Правовые основы приватизации и национализации имущества

17 Сентября 2013, контрольная работа

В соответствии со ст. 1 указанного выше закона под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. Указанный выше имеет ограниченную сферу действия и не распространяется на приватизацию объектов, перечисленных в его ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ (в ред. от 7 декабря 2011 г. №417-ФЗ) «О приватизации государственного и муниципального имущества». К таким объектам относится, например, земля (за исключением земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы), природные ресурсы, государственный резерв, государственный и муниципальный жилищный фонд и др.

Правовые основы деятельности акционерного общества

23 Мая 2012, контрольная работа

Цель работы – изучить АО как юридическое лицо.
Задачи работы:
1. Изучить правовою литературу по данной тематике.
2 Раскрыть основные характеристики АО.
3. Выявить особенности создания и управления АО.

Правовые основы таможенного регулирования хозяйственной деятельности

31 Марта 2014, реферат

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит таможенной службе - одному из базовых институтов экономики. Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Характер и задачи внешнеэкономического, в том числе тарифного регулирования, тесно связаны с общей экономической обстановкой в стране, с внутренними и внешними условиями ее развития. Таможенная политика становится важным активным фактором формирования экономических отношений как внутри страны, так и формирования ее внешнеэкономической деятельности.

Предмет и метод хозяйственного права

02 Декабря 2013, контрольная работа

Хозяйственное право, как отрасль права представляет собой совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе отношения, носящие некоммерческий характер, а также отношения связанные с государственным регулированием экономики в целях обеспечения интересов государства и общества. Понятие хозяйственного права включает в себя три группы отношений, регулируемых данной правовой дисциплиной. В первую группу включены отношения, носящие коммерческий или предпринимательский характер, они связаны с процессом производства продукции (работ, услуг), на базе имущества принадлежащего субъекту хозяйствования на праве собственности, аренды или ином законном основании.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций

28 Января 2013, реферат

Некоммерческая организация не относится ни к коммерческому сектору, ни к государственному сектору, а занимает некое промежуточное положение. Это обеспечивает большую гибкость некоммерческим организациям в их деятельности, однако требует значительного мастерства и опыта в их управлении. С одной стороны, управляющие должны знать присущие коммерческим предприятиям методы и особенности менеджмента и выработки стратегических направлений. В то же время, применительно к некоммерческим организациям, такие методы должны быть использованы с определенными поправками.

Предпринимательское право

23 Мая 2012, лекция

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законе порядке.

Прекращение деятельности субъектов хозяйствования

30 Ноября 2013, контрольная работа

Реорганизация может быть добровольной и принудительной. Решение о добровольной реорганизации может быть принято учредителями (участниками) коммерческой организации либо ее органом, уполномоченным на то ее учредительными документами. Принудительная реорганизация осуществляется по решению суда или уполномоченного государственного органа в случаях, прямо указанных в законодательных актах. В решении государственного органа должен быть определен срок реорганизации.

Прекращение деятельности хозяйствующих объектов

01 Июня 2012, контрольная работа

В процессе экономической деятельности хозяйствующих субъектов нередки случаи, когда отпадает необходимость использования определенной коммерческой или некоммерческой структуры. В этом случае актуальным становится прекращение деятельности хозяйствующих субъектов путём ликвидация субъекта хозяйствования. Для юридических лиц возможна реорганизация в форме разделения, слияния или присоединения. Ликвидация подразумевает под собой прекращение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
К хозяйствующим субъектам в общероссийском классификаторе организационно - правовых форм относятся любые юридические лица, а также организации, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и индивидуальные предприниматели.
Целью данной работы будет являться рассмотрение процедуры реорганизации и ликвидации субъектов хозяйственного права в Российской Федерации.
Задачи:
o Рассмотрение оснований для прекращения предпринимательской деятельности;
o Изучение порядка ликвидации хозяйствующего субъекта;
o Выявление и изучение элементов, входящих в процесс реорганизации;
Объект исследования: субъекты хозяйствования.

Приватизация государственного и муниципального имущества

06 Мая 2013, контрольная работа

Приватизация проводится с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий, и эта цель достигается, государство имеет возможность увеличить поступление доходов в бюджет за счет возросших поступлений в форме налогов от этих предприятий.
Целью работы стало исследование.
Для достижения цели контрольной работы были поставлены следующие задачи: проанализировать приватизацию государственных и муниципальных предприятий.

Признаки и виды унитарных предприятий

13 Марта 2014, реферат

Государственные унитарные предприятия занимают прочное место в экономической структуре государства и обеспечивают ее потребности в наиболее значимой продукции, имеющей стратегический и национальный характер. Государственное унитарное предприятие, собственником имущества которого является государство в лице Российской Федерации и субъектов Федерации, вступает не только в гражданско-правовые, но и административно-правовые, государственно-правовые и трудовые отношения. Поэтому необходимо теоретическое и практическое осмысление правового положения государственного унитарного предприятия, имеющего комплексный правовой статус и действующего на основе положений не только гражданского права, но и иных отраслей права, которых недостаточно либо не взаимосвязаны, а также порой противоречат друг другу.

Припинення господарської діяльності

27 Ноября 2012, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає в узагальненні проблем припинення господарьської діяльності , в визначенні специфіки цієї проблеми в господарському судочинстві.
Мета даної курсової роботи передбачає виконання таких завдань:
виділення та розгляд способів припинення господарської діяльності;
характеристика підстав припинення господарської діяльності;
розглянути ліквідацію та реогрганізацію як способи припинення господарської діяльності;
охарактеризувати порядок припинення діяльності юридичних осіб.