Рефераты по экономике

Аналіз рентабельності як показнику прибутковості підприємства

17 Марта 2015, курсовая работа

В умовах фінансової та економічної кризи особливо актуальним є дослідження чинників, що спричинили фінансову та економічну кризу підприємств металургійної галузі. Перед економістами постає завдання: пошук можливих альтернатив щодо удосконалення формування, розміщення та ефективного використання капіталу, використання прибутку та підвищення рентабельності підприємств [1,с.28].

Аналіз ринку природніх ресурсів, земельної ренти та її форм

07 Декабря 2013, практическая работа

У сільськогосподарському виробництві економічний процес відтворення відбувається незалежно від його суспільного характеру завжди переплітається з природнім. Тому раціональне управління в цій галузі вимагає знань і вмілого використання не лише економічних законів, а й законів природи. Науково-технічна революція здійснюється на основі ринкових механізмів, що в сільському господарстві передбачає не просто використання техніки, а створення системи машин. Система машин повинна враховувати особливості й специфіку виробництва кожного виду продукції в їх поєднанні, виходячи з принципу максимального використання робочих машин, агрегатів, транспортних засобів.

Аналіз світового досвіду використання аутсорсингу

14 Мая 2013, реферат

Аутсорсинг не можна назвати абсолютно новим явищем у світовій та вітчизняній бізнес-практиці. Більшість дослідників сходяться на думці, що аутсорсинг є однією з розвинених форм промислової кооперації, який набув поширення і стрімко розвивався у другій половині 20-го століття [9]. Так у Японії, на початку 80-х років частка малих фірм, що працюють за аутсорсинговими схемами, склала 65%, причому в електронній промисловості, основної галузі японської економіки, ця цифра досягала 86%. Наприкінці минулого століття у процес промислової кооперації в країнах Європейського Співтовариства було залучено більше 350 тис. підприємств.

Аналіз середовища безпосереднього оточення

16 Января 2012, контрольная работа

Середовище безпосереднього оточення (мікросередовище) - це та частина зовнішнього середовища, з якою підприємство має конкретну й безпосередню взаємодію, а саме: споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, становище підприємства на ринку серед конкурентів.

Аналіз собівартості продукції та послуг ТОВ „Зорянка”

19 Марта 2013, курсовая работа

Важливим показником, який характеризує діяльність промислового підприємства є собівартість. Собівартість — це поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції в грошовому вираженні.
Від рівня собівартості залежать фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення, фінансовий стан підприємства.

Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

02 Марта 2014, курсовая работа

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості, їх практичне застосування щодо об’єкта господарської діяльності на прикладі ПАТ «Ковельсільмаш». Зазначена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
встановити значення, завдання та інформаційну базу аналізу стану розрахунків на підприємстві;
розглянути методику аналізу стану розрахунків з дебіторами;
розглянути методику аналізу поточних зобов’язань;
визначити особливості аналізу показників платоспроможності;
проаналізувати рівня та динаміки дебіторської заборгованості підприємства;
здійснити аналіз руху кредиторської заборгованості підприємства;
оцінити показники платоспроможності підприємства;

Аналіз сучасних напрямів міграційних процесів України

25 Апреля 2013, курсовая работа

Якісно новою формою міграції робочої сили в епоху НТР є масові переміщення науково-технічних кадрів із Західної Європи та країн СНД (насамперед з Росії та України) до США.Однією рисою міжнародного руху робочої сили в сучасних умовах є послаблення стихійності та посилення урегульованості цього процесу як з боку окремих національних країн, так і міжнародних організацій. Крім того, постійно зростають масштаби нелегальної еміграції. Так, щорічний потік нелегальних емігрантів до США перевищує 1 мли. осіб. Розвинуті країни світу намагаються проводити імміграційну політику з метою припливу й використання найбільш працездатної, мобільної, в розквіті фізичних та розумових здібностей робочої сили.

Аналіз та економічна оцінка природних ресурсів України

02 Марта 2014, курсовая работа

Завдання роботи:
- дослідити економічну сутність поняття «природно-ресурсний потенціал»;
- провести аналіз методичних підходів до оцінки природно-ресурсного потенціалу;
- визначити роль і місце природно-ресурсного потенціалу в розвитку сільськогосподарського виробництва;
- розробити науково-методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу;
- проаналізувати динаміку розвитку та структури сільського господарства.

Аналіз та планування трудових показників

24 Апреля 2014, контрольная работа

У розрахунках звітного і планового балансу робочого часу прийняти:
кількість календарних днів 365;
святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) – 10;
вихідних (субота, неділя) – 104;

Аналіз трудових ресурсів в умовах ВПДзержин- сякий РМЗ ДП «Дзержинськвугілля» та розробка заходів з підвищення ефективності їх використа

29 Мая 2014, дипломная работа

Цель работы – на основе данных исследуемого предприятия провести анализ трудовых ресурсов и разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности их использования.
В связи с отмеченной целью, основными задачами дипломной работы являются:
 изучение основ теоретического анализа трудовых ресурсов и мотивации труда на предприятии в условиях рыночной экономики;
 анализ использование трудовых ресурсов исследуемого предприятия;
 разработка мероприятий по усилению мотивации к труду;
 разработка направлений повышения производительности труда рабочих за счет снижения трудоемкости и потерь рабочего времени.

Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень

24 Декабря 2013, контрольная работа

Методичні вказівки призначені для поглиблення та закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок аналізу та удосконалення трудової та соціально-трудової сфер діяльності підприємства згідно курсу ЕПтаСТВ, шляхом виконання студентами ЗДІА, що вивчають курс ЕПтаСТВ або його окремі частини, курсової роботи, з максимальним наближенням до реальних умов (використання фактичних даних підприємств).

Анализ доходности и определение объёмов выпуска продукции

20 Января 2014, контрольная работа

Цель контрольной работы по экономике, организации и управлению производством:
а) закрепить знания по пройденным дисциплинам экономико-организационного цикла;
б) научить студентов производить основные технико-экономические расчеты, связанные с проектированием организаций;
в) привить навыки использования нормативно-справочной литературы по экономике, организации предприятия и управлению им.

Анализ кредитоспособности предприятия на основе оценки его платежеспособности и финансовой устойчивости

07 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данного исследования является анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и кредитоспособности предприятия.
Исходя из поставленной цели были решены следующие задачи:
Рассмотреть теоретические основы анализа и оценки платежеспособностью и кредитоспособностью предприятия.
Дать общую организационно-экономическую характеристику ООО «Металлопром».
Провести анализ ликвидности и платежеспособности ООО «Металлопром».
Дать оценку кредитоспособности ООО «Металлопром».

Анализ направления антимонопольной политики России

26 Февраля 2014, курсовая работа

Проблема монополизма в экономике вызывает интерес экономистов на протяжении почти всего двадцатого столетия. Эта тема актуальна так как в России существуют мировые экономические гиганты, которые прочно занимают монополистическое место в производстве. И рост таких монополий в России дает толчок для Российского государства развивать и усовершенствовать антимонопольную политику. Целью данной работы является изучение и рассмотрение явления монополизма, его форм и последствий, а также методы борьбы и контроля над монополистическими объединениями. Исходя из цели, можно выделить следующие задачи работы: изучить причины возникновения монополий, рассмотреть общие понятия монополий, их поведение на рынке, сущность монополий, их виды, проследить динамику становления монополизма в России изучить антимонопольную политику и объяснить наиболее важные и эффективные методы, используемые в этой сфере регулирования экономики.

Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств

02 Ноября 2014, курсовая работа

Целью работы является изучение теоретических и методологических вопросов анализа деловой активности и проведение анализа деловой активности по данным бухгалтерской финансовой отчетности конкретного предприятия при помощи структуры и динамики активов и пассивов, коэффициентов оборачиваемости и рентабельности.
В ходе анализа решаются следующие задачи:
1) изучение значения и целей анализа деловой активности организации.
2) рассмотрение классификации методов и приемов анализа

Анализ риска - основа для решения проблем безопасности населения и окружающей среды

30 Сентября 2013, доклад

Эти тенденции развития мирового сообщества выдвинули на передний план в качестве основополагающего принцип долговременного устойчивого развития цивилизации. В этой связи приоритетными становятся научные исследования, позволяющие предложить методы и подходы, обеспечивающие выполнение данного принципа. Исследования подобной направленности нельзя отнести к какой-то одной научной дисциплине, обычно они носят системный характер с привлечением методов, применяемых в разных областях науки. Мы будем называть подобные исследования анализом безопасности человека, общества и природы.

Анализ торговой сети Dиал Электроникс

04 Декабря 2013, дипломная работа

Главной целью современного этапа экономических преобразований, проводимых в торговле, является создание благоприятных
условий для эффективной деятельности торговых предприятий.
В общем плане под предприятием поднимается самостоятельный
хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли
спрос на товары и услуги торговых предприятий с учетом профиля деятельности подвержен значительным колебаниям по временам года, дням недели и даже часам суток.

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии ООО «Рыбокомбинат «За Родину»

23 Апреля 2014, курсовая работа

Трудовые ресурсы предприятия - это совокупность работников различных профессионально квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, их эффективное использование являются ключевыми факторами успешной работы предприятия. Поэтому анализу использования трудовых ресурсов на предприятии должно уделяться большое внимание. Актуальность выбранной темы обусловлена, большим интересом к ней в современной науке, ее значимостью, а также, ее недостаточной практической разработанностью.

Анализ активно-пассивных операций ОАО АКБ «ЭНО»

11 Апреля 2012, курсовая работа

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
1. Дано общее понятие активно-пассивных операций коммерческих банков;
2. Рассмотрена сущность основных видов активно-пассивных операций коммерческих банков.
3. Проанализировать деятельность коммерческого банка по осуществлению активных и пассивных операций на примере ОАО АКБ «ЭНО».
4. Выявить проблемы и риски деятельности коммерческого банка

Анализ активных операций комерческого банка

25 Июля 2013, дипломная работа

Целью дипломной работы является исследование процесса управления активными операциями в коммерческом банке.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
изучить сущность, виды и формы активных операций коммерческих банков;
выполнить анализ финансового состояния «Девон-Кредит» (ОАО);
выполнить анализ влияния активных операций на финансовый результат «Девон-Кредит» (ОАО);
проанализировать практику управления активными операциями
разработать рекомендации по повышению эффективности формирования активных операций «Девон-Кредит» (ОАО).

Анализ ассортимента и качества молочной продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн»

09 Апреля 2014, курсовая работа

Целью курсового проекта проведение анализа ассортимента и качества продукции организации, выявление резервов их увеличения и разработка мероприятий по мобилизации внутренних резервов.
В курсовом проекте решаются следующие основные задачи:
- рассмотреть задачи и информационное обеспечение анализа объемов производства и продаж продукции;
- сравнить различные методики анализа объемов производства и продаж продукции;
- дать общую экономическую характеристику организации – объекта исследования

Анализ банка

20 Января 2013, курсовая работа

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала The Banker (1 июля 2009 г.), Сбербанк занимал 38 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.

Анализ банка ЗАО «Банк Русский Стандарт»

23 Мая 2015, доклад

1. Общая характеристика и организационная структура ЗАО "Банк Русский Стандарт"
2. Анализ финансово-экономической деятельности ЗАО "Банк Русский Стандарт" за 2007-2009 гг.
3. Анализ бухгалтерского баланса ЗАО "Банк Русский Стандарт"
4. Анализ отчета о прибылях и убытках ЗАО "Банк Русский Стандарт"

Анализ банковского баланса

13 Сентября 2014, курсовая работа

Цель написания этой работы – провести анализ банковского баланса на примере ЗАО «Трастбанк»
Задачи курсовой работы:
1) изучение теоретических аспектов в области анализа банковского баланса;
2) анализ деятельности ЗАО «Трастбанк»;

Анализ банковской системы Китая

10 Декабря 2014, аттестационная работа

Вследствие многочисленного населения и обширной занимаемой площади административное деление Китая с древних времён было многоуровневым. В конституции Китайской Народной Республике де-юре предусмотрено трёхступенчатое административное деление: провинции (автономные районы, города центрального подчинения), уезды и волости. Однако де-факто в материковом Китае насчитывается пять уровней местного самоуправления: провинция, округ, уезд, волость и деревня.

Анализ банковской системы Российской Федерации

24 Мая 2014, курсовая работа

Целью написания курсовой работы является изучение банковской системы, ее структуру и функции в экономике.
Задачи исследования:
 рассмотреть банковскую систему, как элемент рыночной экономики;
 изучить банковскую систему Российской Федерации;
 проанализировать основные направления развития российской банковской системы как элемент рыночной экономики.

Анализ безработицы в России

29 Мая 2014, курсовая работа

Осуществляемый в России переход к рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна из них – проблема безработицы, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью.
Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии. Однако, пока не созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые и обостряются старые проблемы занятости, растет безработица.

Анализ бизнес-плана

09 Сентября 2013, реферат

Бeз бизнec - плaнa нeльзя бpaтьcя зa кoммepчecкyю дeятeльнocть, инaчe вoзмoжнocть нeyдaчи бyдeт cлишкoм выcoкa.
Бизнec-плaн - этo дoкyмeнт, кoтopый oпиcывaeт вce ocнoвныe acпeкты бyдyщeгo пpeдпpиятия, aнaлизиpyeт вce пpoблeмы, c кoтopыми oнo мoжeт cтoлкнyтьcя, a тaкжe oпpeдeляeт cпocoбы peшeния этиx пpoблeм. Пoэтoмy пpaвильнo cocтaвлeнный бизнec-плaн в кoнeчнoм cчeтe oтвeчaeт нa вoпpoc: cтoит ли вooбщe вклaдывaть дeньги в этo дeлo и пpинeceт ли oнo дoxoды, кoтopыe oкyпят вce зaтpaты cил и cpeдcтв?
Очeнь вaжнo cдeлaть этo имeннo нa бyмaгe в cooтвeтcтвии c oпpeдeлeнными тpeбoвaниями и пpoвecти cпeциaльныe pacчeты - этo пoмoгaeт yвидeть бyдyщиe пpoблeмы и пoнять, пpeoдoлимы ли oни и гдe нaдo зapaнee "пoдcтeлить coлoмкy".

Анализ бюджетного фонда социального страхования Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015-2016 год

18 Октября 2014, курсовая работа

Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом «страх». Владельцы имущества, вступая между собой в производственные отношения, испытывали страх за его сохранность, за возможность уничтожения или утраты в связи со стихийными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями экономической жизни.

Анализ в системе маркетинга

15 Января 2014, курсовая работа

Современное состояние рынка характеризуется повышением значимости и ценности информации. Увеличиваются темпы роста информатизации общества, потребителю становится доступным все больший объем информации. В этих условиях значение маркетинга растет, а вопрос эффективности использования потенциала маркетингового анализа становится наиболее актуальным. Переход России к новой системе экономических отношений радикальным образом изменил всю структуру представлений о роли маркетинга.