Рефераты по экономике

Акша туралы тусиник

14 Апреля 2014, курсовая работа

Ақша ертеден адамзат пайда болуымен қатар өмір сүріп келеді. Ғасырлар бойы ақша өзгеріп отырған және бүгінде олардың жағдайы аяқталған, соңғы фраза болып табылмайды.Бұл жұмыстың бірінші бөлімінде ақшаның пайда болуына көңіл аудардым. Таур айналысының таралуының дамуы процесінде жалпыға бірдей эквивалент формасында әр алуан тауарлар болған: мал, тері, бақалшақ, металл бұйымдар және тағы басқалар. Мұның барлығы тауар өндірісі мен тауар айналысының болуына негізделген ақша қажеттігінің себептерін түсіндіреді.

Алиментные обязательства родителей и детей

26 Апреля 2013, контрольная работа

Задача. Анатолий Геннадьевич, будучи инвалидом, смог накопить из пособий по инвалидности и алиментов от сына сумму, которую он намеревался потратить на покупку загородного участка. Он нашел подходящее место, но для осуществления своего замысла ему не хватало 90000 руб. Он обратился к своему сыну, что бы он добавил ему недостающую сумму. Но его сын отказался, аргументировав свой ответ тем, что он и так выплачивает ему содержание, а дополнительных средств у него нет. Анатолий Генадьевич заявил что для сына это не такая уж и большая сумма и пригрозил сыну, что потребует уплаты этой суммы через суд. Удовлетворит ли требования Анатолия Геннадьевича суд?

Алкогольсіз сусындар

09 Января 2015, дипломная работа

Кәсіпорынның нарықтық экономика жағдайында қызмет етуінің экономикалық пайдалылығы табыс табумен анықталады. Кәсіпорынның табыстылығы абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштермен сипатталады. Табыстылықтың абсолютті көрсеткіші - бүл табыстар немесе пайдалардың сомасы. Шетелдік арнаулы әде-биеттерде "табыстар" ұғымы келесідей түрде анықгалады:
"Табыстар дегеніміз - қаржының келуі немесе ак-тивтер құнының өсуі, не болмаса пассивтердің азаюы түріндегі есепті кезеңдегі экономикалық пайданың үлғаюы болып табылады, бүл акционерлер салымдары-ның есебінен өсуден басқа жағдайдағы капиталдың өсуіне әкеледі" (15).

Алоэ өсімдігінің емдік қасиеттері

18 Августа 2014, реферат

Сонау есте жоқ ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені мүлде білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал-тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да, шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмекке қарағанда, әлдеқайда қауіпсіз келеді. Себебі, таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін

Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі

18 Июня 2014, контрольная работа

Альтернативна вартість – це втрачена вигода від застосування варіанта з обмеженими ресурсами для досягнення певної мети порівняно з найкращим варіантом.
Інакше кажучи, альтернативна вартість – це вигода, від якої довелося відмовитися за обмеженості ресурсів, це ціна втраченої вигіднішої альтернативи.
Використання обмежених ресурсів з однією метою обов'язково усуває можливість їх застосування з іншою. Таким чином, різне застосування ресурсів наперед визначає різну кількість чистих вигід, які можна отримати від їх використання. Тому необхідно розподіляти ресурси серед альтернативних способів використання так, щоб чисті вигоди були максимальними.

Альтернативная стоимость

26 Июня 2013, лекция

Альтернативная стоимость — стоимость товара или услуги, измеряемая через цену другого товара или услуги, от приобретения которых мы вынуждены отказаться, причем имеется в виду наилучший товар или услуга, от которой мы должны отказаться, отдавая предпочтение данному варианту использования наших денег, способностей и других ресурсов. Например, человек, у которого была возможность получить работу в двух фирмах, одна из которых гарантировала ему зарплату 100 руб. в час, а другая — 150 руб. в час, оставаясь дома, должен понимать, что А. с. одного часа его досуга равна 150 руб.

Альтернативная стоимость. Закон возрастающих затрат

07 Декабря 2014, контрольная работа

Для того чтобы в большей степени удовлетворять потребности людей, надо рационально использовать ресурсы, которые мы имеем. Рациональное использование экономических ресурсов – главная задача любой экономической системы.
Рациональное использование ресурсов имеет 2 аспекта:
Рациональное размещение ресурсов между альтернативными вариантами их использования.
Эффективное или экономичное использование ресурсов.

Альтернативные теории международной торговли

12 Декабря 2013, аттестационная работа

Объектом исследования данной работы является международная торговля, как форма связи между товаропроизводителями разных стран, возникающая на основе международного разделения труда и выражающая их взаимную экономическую зависимость. Предметом исследования являются различные теории международной торговли, разработанные учеными второй половины ХХ века.

Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей

21 Ноября 2013, практическая работа

Задача 2 Пусть Василий затрачивает 1 час на производство табуретки и 2 часа на производство стола, а Иван ─ 2 часа на производство табуретки и 1 час на производство стола. Определите: как выглядит кривая производственных возможностей их одновременного труда в течение 8 часов; как изменится кривая производственных возможностей, если Василий освоит технологию Ивана в производстве столов; каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего стола, изготовленного суммарными усилиями по технологии Ивана.

Альтернативные источники получения электроэнергии

23 Июня 2014, реферат

Во второй половине ХХ столетия перед человечеством восстала глобальная проблема - это загрязнение окружающей среды продуктами сгорания органического топлива. Даже если рассматривать отдельно каждую отрасль этой проблемы, то картина будет складываться ужасная. К примеру, вот данные статистики по выбросам в окружающую среду вредных веществ автомобилями: с выхлопными газами автомобилей в атмосферу попало 14,7 миллиона тонн оксида углерода, 3,4 миллиона тонн углеводородов, около одного миллиона тонн оксидов азота, более 5,5 тысячи тонн высокотоксичных соединений свинца. И это данные на далекий 1993 год и если учесть, что каждый год с конвейеров автомобильных заводов сходит свыше 40 миллионов машин, и темпы производства растут, то можно сказать, что уже через десять лет все крупные города мира увязнут в смоге

Альтернативные источники энергии и перспективы их развития

02 Апреля 2014, творческая работа

Целью работы является рассмотрение ᴨерсᴨектив применения альтернативных источников энергии. Для этого были поставлены следующие задачи:
- изучить опыт использования возобновляемых источников энергии в разных странах.
- рассмотреть технические характеристики основных типов генераторов.
- проанализировать ᴨерсᴨективы массового использования альтернативных источников энергии в РФ.

Альтернативные модели поведения человека

03 Декабря 2014, реферат

Актуальность темы исследования также определяется тем, что человеческий фактор является ключевым и во многом определяет эффективность деятельности фирм, предприятий, государственных организаций и национального хозяйства в целом. С учетом наличия у человека собственных целей, не совпадающих в общем случае с целями фирмы, и асимметричности распространения в фирме информации, всегда существует возможность его оппортунистического поведения.

Альфонс Дежарден

26 Сентября 2013, реферат

В небольшом городке Леви (Levis) шестого декабря 1900 г., в возрасте 46 лет, он основал у себя в Леви первую "народную кассу" – маленькую кооперативную кредитно-сберегательную компанию с нефиксированным капиталом и ограниченной ответственностью. "Народная касса" принимала на хранение и сбережение деньги мелких вкладчиков и выдавала кредиты под относительно небольшие проценты.

Альфрел Маршалл

14 Мая 2013, доклад

Крупнейший представитель неоклассического направления Альфред Маршалл (1842—1924) известен прежде всего как автор теории рыночного ценообразования. Большую часть жизни он преподавал экономическую теорию в Кембриджском университете. В 1890 г. вышел его главный труд «Принципы экономической науки», который выдержал много изданий и в течение нескольких десятилетий служил основным учебником в США, Англии и других странах.

Американская модель экономики

25 Декабря 2012, реферат

Монополистический капитал требует радикального сокращения социальных программ, которые изображаются как одна из главных причин снижения прибыли, усиления инфляции, роста бюджетных дефицитов. Буржуазное государство, отпуская щедрой рукой из федерального бюджета средства на военные цели, беззастенчиво урезывает ассигнования на социальные нужды жилищное строительство, образование, медицинское обслуживание, пособия по безработице, профессионально-техническое обучение и переподготовку рабочей силы, продовольственную помощь беднякам, питание школьников, общественные работы.

Американская модель экономики

15 Декабря 2013, доклад

Американская модель - это либеральная рыночно - капиталистическая модель, предполагающая приоритетную роль частной собственности, рыночно - конкурентного механизма, капиталистических мотиваций, высокий уровень социальной дифференциации. Соединенные Штаты Америки - ведущая держава капиталистического мира, обладающая крупнейшим экономическим и научно-техническим потенциалом. Ни в одной другой стране противоречия капитализма не выступают так обнажено и остро, как в США. Становление и развитие американской модели проходило в идеальных условиях. Это объясняется многими причинами, среди которых можно выделить минимум две: во-первых, США возникли на территории относительно свободной от предшествующих традиций и различных наслоений социального характера.

Американский монетаризм М. Фридмена

13 Мая 2015, реферат

Еще в школе у Фридмана проявился глубокий интерес к математике. В 16-летнем возрасте Фридман по конкурсному отбору был принят в Рутгерский университет в 1928г .
• В 1932 г. он был удостоен степени бакалавра сразу по двум дисциплинам - экономике и математике.

Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів

06 Апреля 2014, реферат

Позитивними аспектами є наступні: простота та швидкість залучення, висока віддача за критерієм прибутковості капіталу, який інвестується, істотне зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства підприємства при їх використанні, повне збереження управління під контролем засновників підприємства.
Таким чином істотна увага повинна приділятись амортизаційній політиці підприємств.
Тому необхідною умовою відтворення основних фондів є передусім розвиток та удосконалення відтворювальної функції амортизації, для чого необхідно здійснювати переоцінку вартості основних засобів, що використовуються підприємством, необхідно опрацювати питання оптимізації норми ставок амортизації для продукції машинобудування.

Амортизационная политика, ее сущность и нормативная база

26 Октября 2014, реферат

Как уже говорилось выше, в соответствии с действующим законодательством предприятиям разрешено самостоятельно определять срок полезного использования основных средств и нематериальных активов в соответствии положениями налогового законодательства и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством; выбирать способ начисления амортизации по однородным объектам амортизируемого имущества; применять специальные ускоренные или пониженные нормы амортизации в случаях, предусмотренных законодательством; немаловажным аспектом являются последние события, происходящие в 2009-2010 годах по поводу переоценки основных средств.

Амортизационные отчисления

25 Сентября 2012, реферат

Амортизационные отчисления — это денежные средства, предназначенные для возмещения износа предметов, относящихся к основным средствам предприятия (основным фондам). Амортизационные отчисления распределяются на полное и частичное восстановление (капитальный ремонт).

Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала

08 Сентября 2012, курсовая работа

Цель работы заключается в исследовании роли амортизационной политики предприятия в обновлении основного капитала на примере МП «Строймонтаж».
В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие задачи:
1. рассмотреть понятие амортизации и износа основных средств;
2. раскрыть понятие нормы амортизации, методов начисления амортизации основных средств;
3. проанализировать управление амортизационными отчислениями на исследуемом предприятии.
4. отразить роль амортизации в обновлении основного капитала.

Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала

07 Июня 2013, контрольная работа

Если срок полезного использования отсутствует в технических условиях или не установлен в централизованном порядке, его определяют исходя из планируемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью и физическим износом, который может зависеть от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы всех видов плановопредупредительного ремонта.

Амортизация основных фондов

05 Ноября 2013, реферат

Амортизация основных фондов - это объективный процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов по мере их износа на себестоимость производимой с их помощью продукции.
Амортизационные отчисления - это часть стоимости основных фондов, включаемая в себестоимость продукции за определенный период времени.
Амортизационные отчисления производятся только до полного переноса стоимости основных фондов на себестоимость продукции.
При расчете амортизационных отчислений используется норма амортизации.

Аналіз і регулювання регіональних ринків праці

08 Июня 2015, реферат

За своєю сутністю регіональний ринок є сукупністю високоспеціалі-зованих соціально-економічних процесів і відносин у сфері обігу, що формуються під впливом особливостей попиту і пропозиції кожного територіально-адміністративного утворення.
Регіональні ринки неоднорідні. їх можна класифікувати за такими ознаками: територіальний масштаб або ареал ринку; місце товарів і послуг у регіональному відтворювальному процесі; споживчі властивості товарів; функціональні особливості руху товарів і формування товарних ресурсів; формування руху робочої сили тощо.

Аналіз витрат комерційного банку

23 Октября 2013, статья

визначено економічну сутність поняття витрати комерційного банку, проаналізовано розподіл валових витрат, розглянуто етапи та процес аналізу витрат банку та запропоновано заходи щодо удосконалення обліку витрат комерційного банку України.

Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми та перспективи

01 Апреля 2014, реферат

В умовах ринкового середовища на господарську діяльність помітно впливають партнерські відносини між підприємствами, організаціями, установами незалежно від їхньої форми власності та організаційно-правової структури. В Україні формування наукових засад партнерських відносин перебуває лише у зародковому стані.
Партнерство — це форма організації бізнесу, за якої дві чи більше окремих юридичних або фізичних осіб вступають у ділові взаємовідносини. Підприємства-партнери можуть бути поділені на три категорії: конкуренти; "нейтрали"; потенційні партнери.

Аналіз ефективності діяльності підприємства

22 Декабря 2013, курсовая работа

Зіставлення ефекту і витрат ресурсів розраховують ефективність – відносну величину. Ефективність може вимірюватись прямою величиною, коли ефект знаходиться в чисельнику і оберненою – кола ефект в знаменнику. В ринковій економіці підприємливість виробника в поєднанні із високою організованістю та дисципліною стає об’єктивною необхідністю і потребою, тому що без цього неможлива конкуренція із іншими підприємствами – виробниками. Оскільки кожне підприємство повинно виробляти тільки ту продукцію, яка потрібна суспільству, то ринковий механізм служить своєрідним інструментом, за допомогою якого забезпечується ефективна кооперація діяльності всіх учасників суспільного виробництва. Ринок підштовхує підприємство застосовувати ті ресурси, які дають найбільшу віддачу.

Аналіз міжнародної міграції робочої сили(еміграція і т.д.) 1997-2009 роки – Росія

28 Апреля 2015, курсовая работа

Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що, будучи одним з найбільш впливових соціальних явищ сучасності, міграційні процеси сьогодні викликають інтерес найширших кіл громадськості. Міграція бере участь у формуванні малюнка розселення та структури населення, трудового потенціалу території, зміну складу населення, сприяє соціально-економічному розвитку країни, а також різнобічному розвитку особистості. Все це підтверджує необхідність всебічного вивчення даного процесу не тільки в теоретичному, а й практичному плані.

Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України

14 Января 2014, курсовая работа

Метою курсової роботи є визначення передумов і тенденцій розвитку елементів кризових явищ в економіці України та впливу цих явищ на економіку сьогодення.
Виходячи з мети потрібно виділити наступні завдання:
• дослідження та детальний аналіз причин виникнення кризових явищ в економіці України;
• дослідження та визначення тенденцій розвитку кризових явиш в Україні;
• розробка пропозицій антикризової політики в Україні.

Аналіз продуктивності праці

08 Февраля 2013, курсовая работа

ема моєї курсової роботи: «Аналіз продуктивності праці». Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Те чи інше використання кадрів прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності праці. Ріст цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом росту національного доходу.