Рефераты по инвестициям

American depository receipts. Theory and practice

22 Мая 2012, курсовая работа

Nowadays more and more companies all over the world are looking forward to attract international investors. Going public at a stock exchange is one of the most attractive and cost efficient ways of getting financial inflows. Hence there are companies that prefer local, state stock exchanges, large majority rushes for international stock exchanges, such as NYSE and LSE.

Cущностm инвестиционного рынка

24 Мая 2013, реферат

Целью данной работы является раскрытие сущности инвестиционного рынка.
В соответствии с целью основными задачами данной работы являются:
1. раскрытие сущности инвестиционного рынка;
2. определение факторов инвестиционного рынка;
3. определение функций инвестиционного рынка;
4. определение участников инвестиционного рынка.

Cущность инвестиционной деятельности предприятия

14 Июня 2015, курсовая работа

Объектом исследования в данной работе является инвестиционная деятельность.
Предметом исследования выступают различные асᴨекты инвестиционной деятельности предприятия.
Цель работы состоит в изучение понятия и сущности инвестиционной деятельности предприятия.

Iнвестиційна політика підприємства

27 Декабря 2012, курсовая работа

Метою дослідження в курсовій роботі – це особливості обліку фінансових інвестицій на підприємствах України.
Для досягнення встановленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити економічну сутність та надати характеристику фінансових інвестицій;
- встановити методи оцінки фінансових інвестицій;
- визначити шляхи удосконалення обліку фінансових інвестицій страхової компанії.

"Даму" кәсіпкерліктің даму қоры

29 Ноября 2013, курсовая работа

Соңғы жылдары шағын және орта бизнес Қазақстан Республикасының экономикасындағы ролі артып келе жатыр. Шағын және орта кәсіпкерлік секторының Қазақстан экономикасындағы маңыздылығы барған сайын салмақты болып келеді. Бәрімізге мәлім кәсіпкерлік секторы экономиканың диверсификациялауға, тұрақты қарқындармен дамытуға мүмкіндік береді.

Інвестиційна діяльність комерційних банків і страхових компаній

18 Июня 2013, курсовая работа

Метою роботи є узагальнення теоретичних засад інвестиційної діяльності комерційних банків та страхових компаній та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму її реалізації в Україні.
Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення:
узагальнити сучасні теоретичні підходи на економічну природу інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів;
визначити форми участі банків та страхових компаній в інвестиційному процесі на ринку цінних паперів та виявити ризики інвестиційної діяльності банків;
розробити рекомендації щодо удосконалення механізму реалізації інвестиційної діяльності комерційних банків в умовах розвитку ринку цінних паперів України;
розробити методичне забезпечення для формування інвестиційних портфелів комерційних банків в Україні.

Інвестиційна діяльність в Україні. Концепція проекту

29 Ноября 2013, реферат

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов'язаний із реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладення капіталу до здавання його в експлуатацію та одержання прибутку), краще назвати інвестиційним. Інвестиційний проект - це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи соціального ефекту.

Інвестиційна політика підприємств

10 Апреля 2014, доклад

Постановка проблеми. Інвестиційна політика є одним із найважливіших складових системи управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. В процесі її розробки та реалізації визначаються пріоритетні напрямки та форми інвестиційної діяльності, характер формування інвестиційних ресурсів підприємства, послідовність етапів реалізації короткострокових та довгострокових цілей суб’єкта господарювання, межі можливої інвестиційної активності підприємства по напрямках і формах його інвестиційної діяльності, система формалізованих критеріїв, за якими господарюючий суб’єкт реалізовує і оцінює свою інвестиційну діяльність тощо.

Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та шляхи поширення

23 Сентября 2013, доклад

Останнім часом, в Україні склалася непроста політична й економічна ситуація. Щоб завершити процес реформування економіки потрібно переоцінити власні можливості народного господарства і вивчити тенденції світового ринку. У цій ситуації стає актуальним залучення іноземних інвестицій. Доцільність цього процесу обумовлена тим, що відчувається гостра нестача власних фінансових ресурсів та сучасних технологій, а також іноземні інвестиції сприяють входженню України в систему світового економічного господарства і формуванню власної ринкової інфраструктури.

Інституційний аналіз

22 Декабря 2013, доклад

Мета інституційного аналізу – визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект та ін.) факторів на можливість успішної реалізації проекту.

Інформаційне забезпечення банківської діяльності.

26 Мая 2015, контрольная работа

Інвестування являє собою один з найбільш важливих аспектів діяльності будь-якої організації, що динамічно розвивається, керівництво якої віддає перевагу рентабельності з позиції довгострокової, а не короткострокової перспективи. Інвестиції у виробництво і ринки збуту забезпечують підвищення конкурентоспроможності фірми, створюючи умови для підвищення якості продукції, зниження витрат, збільшення обсягів продажу. Інвестиції вирішують тактичні і головним чином стратегічні задачі фірми.
Інвестиційний менеджер вирішує одну з таких проблем як скільки має інвестувати фірма та в які види активів? Відповіддю на це питання є інвестиційне рішення фірми.
Інвестиційне рішення (або рішення про планування довгострокових вкладень) – рішення, пов’язане з придбанням активів з метою виробництва товарів і надання послуг, що задовольняють потреби споживачів.

Автоматизированная система управления предприятием

22 Октября 2015, контрольная работа

Эффективность АСУ определяют сопоставлением результатов от функционирования АСУ и затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее создания и развития. Данное определение было зафиксировано уже в ГОСТ 24.702-85 «Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения». Кроме того, в ГОСТ 24.702-85 отмечается, что «Оценку эффективности АСУ проводят при:
формировании требований, предъявляемых к АСУ;
анализе создаваемых и функционирующих АСУ на соответствие заданным требованиям;
выборе наилучшего варианта создания, функционирования и развития АСУ;

Авторское право

08 Декабря 2013, реферат

Авторское право охраняет именно форму выражения идей, а не сами идеи. Как только идеи воплощаются в произведении, возникает авторско-правовая охрана их формы — в смысле расположения слов, нот, знаков и т.д. Авторское право охраняет права авторов художественных произведений от тех, кто их копирует, т.е. от тех, кто использует такие формы, которые являются оригинальные созданием автора.

Акклиматизация в условиях холодного и жаркого климата. Гигиеническое обеспечение

23 Апреля 2014, реферат

Акклиматизация - это длительный и сложный социально-биологический процесс физиологического приспособления (адаптации) организма человека к новым климатическим условиям. Человек не ощущает действия климата в той местности, где он живет и работает, т. е. на сравнительно небольшой территории. В процессе жизни у него устанавливается определенная форма взаимодействия с окружающей средой, получившая название динамического стереотипа. Перемещение отдельных людей и коллективов в новые климатические условия вызывает необходимость перестройки динамического стереотипа - акклиматизации.

Акции компаний. Понятие виды, экономическое содержание

06 Сентября 2013, реферат

Цель работы – подробное изучение понятия акции
Исходя, из цели работы выделим следующие задачи:
1) разобрать понятие акции и их виды;
2) выделить виды акций.

Акции,их виды и модели

15 Мая 2012, контрольная работа

Основной целью исследования является рассмотрение методов оценки обыкновенных акций.
В курсовой работе необходимо рассмотреть:
Понятие, сущность акций;
Виды акций и их предназначение;
Методы и модели оценки обыкновенных акций.

Акционирование и его роль в инвестиционной деятельности

10 Сентября 2013, курсовая работа

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. [2]
Инвестиционная деятельность – одна из важнейших составляющих деятельности предприятия. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально – технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.
Финансирование любого инвестиционного процесса должно обеспечить с одной стороны условия для реализации проекта в рамках планируемого бюджета и времени, с другой - снижение затрат и рисков путем оптимального использования денежных средств и налоговых льгот. [9]

Аналіз інвестиційної привабливості галузей легкої і харчової промисловості України за останні 4 роки

28 Января 2014, контрольная работа

Рівняння визначає TV при припущенні, що ставка реінвестування i зберігається постійною протягом усього терміну існування проекту.
Введемо тепер поняття модифікованої ЧТВ (позначимо її як NPV*).
Особливості модифікації полягають у тому, що ставка реінвестування (i) може і не дорівнювати необхідній ставці прибутковості фірми (k) як у рівняннях. У моделях NPV* передбачається, що грошові надходження проекту реінвестовуватимуться за річною ставкою прибутковості i, а необхідна ставка прибутковості дорівнюватиме k.

Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні за 2012 рік

06 Декабря 2013, реферат

Аналіз визначень прямих іноземних інвестицій,пропонованих сучасною економічною думкою, ілюструє кілька дещо відмінних підходів. Але всі вони окреслюють ту саму сутність феномену ПІІ.
Основне визначення прямих іноземних інвестицій сформулювали експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 1977 р. та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 1983 р.: "інвестиції вважаються прямими, якщо здійснюються за межами національних кордонів з метою розширення виробництва товарів і послуг, закупівлі товарів для імпорту в країну базування або експорту в треті країни.

Аналіз фінансових звітів об’єктів інвестування

12 Апреля 2012, контрольная работа

Заключним етапом вивчення інвестиційного ринку є аналіз і оцінка інвестиційної привабливості окремих компаній і фірм, які розглядаються в якості потенційних об’єктів інвестування. Така оцінка проводиться інвестором при визначенні доцільності здійснення капітальних вкладень в розширення і технічне переозброєння діючих підприємств; виборі для придбання альтернативних об’єктів приватизації, купівлі акцій окремих компаній.

Анализ финансовых инструментов

01 Сентября 2013, курсовая работа

Вопрос об экономической сущности ценных бумаг дискутируется до сих пор, хотя ценные бумаги в никем не оспариваемых формах существуют уже сотни лет. Экономическую сущность ценных бумаг нельзя рассматривать в отрыве от развития банковского кредита, отвечающего требованиям современного производства.
Банковский кредит, предоставляемый в денежной форме специализированными финансово-кредитными:
• позволяет снять ограничения по объемам предоставляемых кредитов, что достигается за счет мобилизации свободных денежных средств широкого круга вкладчиков;
• снижает ограничения по срокам пользования кредитом;

Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка ценных бумаг

12 Ноября 2012, курсовая работа

Появление этой разновидности капитала связано с развитием потребности в привлечении все большего объема кредитных ресурсов вследствие усложнения и расширения коммерческой и производственной деятельности. Таким образом, фондовый рынок исторически начинает развиваться на основе ссудного капитала, т.к. покупка ценных бумаг означает не что иное, как передачу части денежного капитала в ссуду.

Анализ и оценка инвестиционных рисков ООО «Невинномысский хлебокомбинат»

17 Марта 2014, курсовая работа

Цель работы - анализ инвестиционной деятельности ООО «Невинномысский хлебокомбинат», оценка инвестиционных предприятия и определение направлений снижения этих рисков.
Задачи работы:
- изучение методов оценки риска и их снижения;
- анализ инвестиционной деятельности предприятия и оценка ее рисков;
- разработка рекомендаций по снижению инвестиционных рисков предприятия.

Анализ инвестиционной деятельности российских банков за рубежом

24 Сентября 2014, курсовая работа

Целью настоящей работы является анализ инвестиционной деятельности российских банков за рубежом на примере ОАО «Альфа-Банк». В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
- анализ теоретических основ инвестиционной деятельности коммерческих банков;
- анализ деятельности ОАО «Альфа-Банк»;
- предложение путей совершенствования инвестиционной деятельности российских банков за рубежом.
Объект исследования – огрганизационно-экономические отношения, возникающие в процессе осуществления коммерческим банком инвестиционной деятельности за рубежом.

Анализ инвестиционной политики в переходной экономике Республики Беларусь

11 Апреля 2014, курсовая работа

Объект исследования – инвестиционная деятельность в трансформационной экономике (на примере Республики Беларусь). Цель исследования – показать особенности инвестиционного процесса в Республике Беларусь и тенденции его развития.
Задачи:
- раскрыть общетеоретический аспект инвестиций и инвестиционной политики;
- исследовать инвестиционную политику в переходной экономике Республики Беларусь;
- проанализировать основные направления, проблемы государственного регулирования инвестиционной политики.

Анализ инвестиционной политики РФ в современных условиях

06 Мая 2013, курсовая работа

Цель исследования - изучить основы инвестиционной политики РФ в современных условиях.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты инвестиционной политики;
- проанализировать инвестиционную политику РФ в современных условиях;
- рассмотреть проблемы и перспективы развития инвестиционной политики России.

Анализ инвестиционной привлекательности организации

18 Июня 2015, курсовая работа

Целью работы является изучение анализа инвестиционной привлекательности предприятия. Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих основных задач:
1) Определение экономической сущности инвестирования и инвестиционной привлекательности предприятия;
2) Рассмотрение методических подходов и алгоритма мониторинга инвестиционной привлекательности;
3) Предложить пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия.

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия ОАО «ЛУКОЙЛ»

30 Января 2013, курсовая работа

Целью данной работы является анализ инвестиционной привлекательности конкретного предприятия на основе определенных показателей.
Цель исследования позволила сформулировать задачи, которые решались в данной работе:
1. раскрыть понятие инвестиционной привлекательности;
2. определить факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность;

Анализ инвестиционной привлекательности Приморского края

22 Декабря 2010, контрольная работа

Приморский край имеет стратегическое значение для России, прежде всего в связи с развитием его «контактных» функций, созданием свободных экономических и свободных торговых зон.
Основные факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность Приморского края:
• выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, богатый ресурсный потенциал;
• развитая транспортная инфраструктура (на территории края действует Владивостокский морской торговый порт – главные транспортные ворота России в Северо-Восточной Азии);
• диверсифицированная система производства.

Анализ инвестиционных проектов и предложений

21 Февраля 2013, реферат

Инвестиционный проект — экономический или социальный проект, основывающийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления прямых инвестиций в определенный объект, включающее проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами.
Иногда для удобства выделяют понятие бизнес-плана для обозначения обоснования, при этом сам проект называют "Инвестиционный проект".