Інвестиційна діяльність в Україні. Концепція проекту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2013 в 21:39, реферат

Краткое описание

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов'язаний із реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладення капіталу до здавання його в експлуатацію та одержання прибутку), краще назвати інвестиційним. Інвестиційний проект - це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи соціального ефекту.

Содержание

Сутність інвестиційного проекту 3
Форми інвестиційного проекту 4
Складові інвестиційного проекту 5
Класифікація інвестиційних проектів 8
Фази інвестиційного циклу 11
Зовнішнє середовище проекту 15
Внутрішнє середовище проекту 17
Висновки 21
Список використаної літератури 23

Вложенные файлы: 1 файл

реферат.doc

— 284.00 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Одеська національна  академія харчових технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему:

 

«Інвестиційна діяльність в Україні. Концепція проекту»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала студентка  групи ФЕБіК 502

Бердик А.О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2013 рік

План:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток економіки  будь-якої країни базується на реалізації інвестиційних проектів, які забезпечують процес розширеного відтворення, створюють нові вартості, робочі місця, новий виробничий і споживчий потенціал.

Залежно від  конкретної мети існує ряд визначень  терміна "проект", у тому числі, це:

• деякий захід із заздалегідь  визначеною мстою, досягнення якої означає завершення проекту;

• окремий захід із визначеними цілями, що часто містять  вимоги щодо часу, вартості і якості результатів, що досягаються;

• це одноразова сукупність завдань і дій, яка має характерні ознаки:

• чіткі цілі, які повинні  бути досягненні з одночасним виконанням ряду технічних, економічних та інших вимог;

• внутрішні та зовнішні взаємозв'язки операцій, завдань і  ресурсів, які потребують чіткої координації  в процесі виконання проекту;

• визначені строки початку  і закінчення проекту;

• обмежені ресурси;

• певна міра унікальності мети проекту, умов здійснення;

• неминучість різних конфліктів.

На практиці поняття  проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний  та робочий проект, проект організації  будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов'язаний із реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладення капіталу до здавання його в експлуатацію та одержання прибутку), краще назвати інвестиційним.

Сутність інвестиційного проекту

Інвестиційний проект - це системно обмежений і закінчений комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є прибуток (дохід), матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні фонди (комплекси об'єктів), або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи соціального ефекту.

Тобто, під інвестиційним  проектом слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт. Отже, інвестиційні проекти є дійовим фактором розвитку національної економіки.

Найчастіше  інвестиційний проект - це об'єкт  реального інвестування, який може бути представленим у вигляді інвестицій:

♦ у підвищення ефективності виробництва. Їх метою є, насамперед, створення умов для зниження витрат фірми за рахунок удосконаленішого обладнання, навчання персоналу або  переміщення виробничих потужностей  у регіони з вигіднішими умовами виробництва.

♦ у розширення виробництва. Завданням такого виду інвестування є розширення можливостей випуску  товарів для ринків, що раніше сформувалися, в рамках вже існуючих виробництв.

♦ у створення нових  підприємств. Такі інвестиції забезпечують створення зовсім нових підприємств, які будуть випускати товари, що раніше не виготовлялися фірмою, або дозволять фірмі вжити спробу виходу з товарами, що вже раніше випускалися, на нові для неї ринки.

♦ заради задоволення  вимог державних органів управління. Цей різновид інвестиції стає необхідним у разі, коли фірма опиняється перед необхідністю задовольнити вимоги влади в частині або екологічних стандартів, або безпеки продукції, або інших умов діяльності, які не можуть бути забезпечені лише за рахунок вдосконалення менеджменту.

Зважаючи на таку класифікацію, інвестиційний проект може існувати в формі:

а) нульового проекту - який передбачає утворення нового виробництва;

б) реконструкції - впровадження передових технологій без зміни  профілю підприємства;

в) реабілітації (перепрофілювання) діючого підприємства.

Незалежно від виду та форми, змістом реальних інвестиційних  проектів є заходи щодо проектування, будівництва, придбання технології та обладнання, підготовку кадрів тощо, направлених на утворення нового або модернізацію діючого виробництва товарів (продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди. Це не лише система організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення будь-яких дій, але й заходи (діяльність), які передбачають їх виконання для досягнення конкретних цілей.

Таким чином, кожен проект у будь-якому випадку має містити такі складові:

• проектні матеріали;

• учасники та дії, які  виконуються ними;

• організаційно-економічний  механізм реалізації проекту (взаємодія учасників);

• організаційні, операційні і часові рамки.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) — це розрахунок економічної доцільності здійснення проекту, заснований на порівняльній оцінці витрат і результатів ефективності використання, а також строку окупності вкладень. ТЕО — це виваженість кожного Вашого кроку в реалізації задуманого.

Проектні  матеріали:

1) Офіційні документи,  обов'язкові при проектуванні  об'єктів капітального будівництва  (проектна документація), у тому  числі:

♦ ТЕО проекту будівництва підприємства, будівель, споруд;

♦ проект будівництва  підприємства, будівель, споруд;

♦ обґрунтування інвестицій в будівництво підприємства, будівлі  чи споруди;

♦ бізнес-план, що подається  в певній формі в складі заявки на участь в конкурсному розподілі централізованих інвестиційних ресурсів.

2) Додаткові матеріали,  що розроблюються учасниками  інвестиційного проекту при експертизі  цих проектів і підготовці  до реалізації проектів.

Вихідна інформація про проект міститься у проектних  матеріалах. Для того, щоб проектні матеріали могли бути використані при оцінці проекту, його аналізі та експертизі необхідно, щоб в них містилися такі відомості:

1) опис складу учасників;

2) опис дій, які необхідно  виконати з вказівкою визначених  обсягів, строків та виконавців;

3) інформація про підприємства-учасники;

4) інформація про продукцію,  що буде вироблятися, у тому  числі, відмінність від тої,  що присутня на ринку;

5) інформація про кон'юнктуру  продукції, що буде вироблятися,  а також про необхідні ресурси;

6) обґрунтування допустимості  в проекті містобудівних, архітектурних,  інженерних, технологічних та інших  рішень, відомості про наявність  вихідної дозвільної інформації;

7) обґрунтування можливості  укомплектування підприємства спеціалістами  необхідної професії і кваліфікації в період реалізації проекту;

8) інформація про екологічні  та соціальні наслідки реалізації  проекту;

9) обґрунтування юридичної  допустимості проекту;

10) обґрунтування комерційної  реалізації проекту;

11) відносини місцевої  адміністрації до реалізації проекту;

12) обґрунтування прийнятих  у проекті цін на продукцію,  що виробляється, роботи та послуги;

13) опис організаційно-економічного  механізму реалізації проекту,  у т. ч. перелік необхідних  заходів державної підтримки;

14) розрахунки й обґрунтування результатів і витрат для кожного учасника проекту, а також для сторонніх економічних суб'єктів, інтересів яких торкаються в процесі реалізації проекту;

15) обґрунтування економічної  доцільності реалізації проекту  для його учасників народного господарства загалом й окремих регіонів, зокрема;

16) умови припинення  реалізації проекту.

Наказом Міністерства економіки  України затверджені методичні  рекомендації щодо складання бізнес-плану, які узагальнюють світовий досвід розроблення  бізнес-плану підприємств [2]. Ці рекомендації призначені для надання методичної допомоги підприємствам при складанні річних та довгострокових планів їх розвитку.

Учасник інвестиційного проекту - це особа (фізична або юридична), яка зобов'язана виконати відповідну дію у випадку, коли вона прийме рішення про участь в реалізації проекту. Інтереси учасника повинні враховуватися при реалізації проекту. До них можуть входити: інвестори, фінансові установи, підрядчики, постачальники обладнання, гуртові покупці продукції та ін. До складу учасників також можуть входити державні та комунальні установи.

До дій, що виконують  учасники проекту, варто віднести здійснення інвестицій і виробництво продукції (надання послуг чи виконання робіт, разом із будівельно-монтажними), продаж чи покупку цінних паперів. Сюди належить також операції з надання (погашення) позик, продажу чи покупки товарів учасником проекту.

Організаційно-економічний  механізм реалізації проекту - це форма  взаємодії учасників проекту.

Організаційно-економічний  механізм містить:

– Нормативні документи, на основі яких здійснюється взаємодія  учасників.

– Зобов'язання, що приймаються  учасниками у зв'язку зі здійсненням  спільних дій з реалізації проекту, гарантії таких зобов'язань і  санкції за їх порушення.

– Умови фінансування інвестицій, а також заходи із взаємної фінансової, організаційної або іншої підтримки.

– Особливі умови обороту  продукції та ресурсів між учасниками, цін для взаємних розрахунків, товарне  кредитування, безкоштовне передавання  основних засобів у постійне або тимчасове користування.

– Система управління реалізацією проекту, що забезпечує відповідну синхронізацію діяльності учасників, захист інтересів кожного  із них і своєчасне коригування  подальших дій.

– Основні особливості  облікової політики кожного підприємства-учасника.

Організаційні, операційні та часові рамки проекту

Операційні рамки проекту  характеризуються складом учасників  та їх діями. Різноманітні дії, передбачені  проектом, можуть відображатися у  проектних матеріалах і розрахунках  ефективності з різною мірою деталізації.

Часові рамки характеризуються періодом реалізації проекту та його розбиттям на окремі інтервали часу, кроки.

Період реалізації проекту - відрізок часу, протягом якого здійснюються передбачені в проекті дії.

Графік реалізації проекту, у якому відображаються всі види діяльності, які планують виконати учасники в рамках реалізації проекту.

Враховуючи основні  риси інвестиційних проектів, їх класифікують за такими ознаками, див. табл. 6.1. Однак, деякі з наведених характеристик  при класифікації проектів не є абсолютними, і певною мірою, достатньо умовні. Зокрема, розподіл проектів за обсягом необхідних інвестицій залежить від розмірів компанії, бо очевидно, що в великій фінансово- промисловій групі та невеликому заводі з виробництва меблів критерії для великих та малих інвестиційних проектів різні.

Таблиця 1. Класифікація інвестиційних проектів

Ознаки класифікації проектів

Обсяг інвестицій

– великі

– середні

– дрібні

Напрями інвестування

– промислові (реальні)

– фінансові

– інноваційні (венчурні)

– галузеві

– регіональні

– національні

– міжнародні

Тип доходів

– дохід  від скорочення витрат

– дохід  від розширення

– дохід  від нових ринків збуту

– дохід  від нових сфер бізнесу

– дохід  від зниження ринку виробництва  та збуту

– соціальний ефект

Тип відношень

– незалежність

– альтернативність

– компліментарність

– заміщення

Тип грошового потоку

– ординарний

– неординарний

Рівень ризику

– поза ризикові

– з  мінімальним ризиком

– з  середнім ризиком

– високо ризиковані

Форма власності

– державні

– індивідуальні

– колективні

– спільні

Информация о работе Інвестиційна діяльність в Україні. Концепція проекту