Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2014 в 13:59, курсовая работа

Краткое описание

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості, їх практичне застосування щодо об’єкта господарської діяльності на прикладі ПАТ «Ковельсільмаш». Зазначена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
встановити значення, завдання та інформаційну базу аналізу стану розрахунків на підприємстві;
розглянути методику аналізу стану розрахунків з дебіторами;
розглянути методику аналізу поточних зобов’язань;
визначити особливості аналізу показників платоспроможності;
проаналізувати рівня та динаміки дебіторської заборгованості підприємства;
здійснити аналіз руху кредиторської заборгованості підприємства;
оцінити показники платоспроможності підприємства;

Вложенные файлы: 1 файл

curs_eco.docx

— 355.25 Кб (Скачать файл)

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

37015

37015

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

3

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

40501

17296

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

77519

54314

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

 

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

     

Довгострокові кредити банків

440

26390

25691

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

26390

25691

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

40

393

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4465

17212

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

2416

952

- з бюджетом

550

404

498

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

229

7054

- з оплати праці

580

1303

1002

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

9474

6870

Усього за розділом IV

620

18331

33981

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

125664

113986


 

Примітки Додаткова інформація відсутня.

Керівник Заікін М.М.

Головний бухгалтер Конашук Н.Д.

 

Додаток Б

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

59898

66689

Податок на додану вартість

015

5784

6809

Акцизний збір

020

(0)

(0)

 

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(131)

(462)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

53983

59418

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(51611)

(56379)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

2372

3039

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

32504

36462

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(8118)

(10669)

Витрати на збут

080

(1667)

(2177)

Інші операційні витрати

090

(30466)

(34503)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

(5375)

(7848)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

19025

8230

Фінансові витрати

140

(4086)

(4313)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(18406)

(6612)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

(8842)

(10543)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(90)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

577

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

(8932)

(9966)

Надзвичайні:

     

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

(8932)

(9966)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

27494

35191

Витрати на оплату праці

240

10339

14949

Відрахування на соціальні заходи

250

4628

6380

Амортизація

260

4237

3188

Інші операційні витрати

270

2191

4105

Разом

280

48889

63813


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0


 

Примітки Додаткова інформація відсутня.

Керівник М.М. Заікін

Головний бухгалтер Н.Д. Конашук

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

55224

59898

Податок на додану вартість

015

6192

5784

Акцизний збір

020

(0)

(0)

 

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(422)

(131)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

48610

53983

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(44228)

(51611)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

4382

2372

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

34642

32504

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(5256)

(8118)

Витрати на збут

080

(1054)

(1667)

Інші операційні витрати

090

(31548)

(30466)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

1166

0

- збиток

105

(0)

(5375)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

3643

19025

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

(2729)

(4086)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(2768)

(18406)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

(688)

(8842)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(90)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

(688)

(8932)

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

(688)

(8932)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

23799

27494

Витрати на оплату праці

240

8442

10339

Відрахування на соціальні заходи

250

3131

4628

Амортизація

260

4118

4237

Інші операційні витрати

270

6921

2191

Разом

280

46411

48889


 

Примітки Додаткова інформація відсутня.

Керівник Заікін М.М.

Головний бухгалтер Конашук Н.Д.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

52024

0

Податок на додану вартість

015

6966

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

 

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(391)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

44667

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(38364)

(0)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

6303

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

20375

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(4988)

(0)

Витрати на збут

080

(819)

(0)

Інші операційні витрати

090

(27611)

(0)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

(6740)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

7724

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

(6167)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(7207)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

(12390)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

(12390)

(0)

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

(12390)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Информация о работе Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства