Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2014 в 13:59, курсовая работа

Краткое описание

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості, їх практичне застосування щодо об’єкта господарської діяльності на прикладі ПАТ «Ковельсільмаш». Зазначена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
встановити значення, завдання та інформаційну базу аналізу стану розрахунків на підприємстві;
розглянути методику аналізу стану розрахунків з дебіторами;
розглянути методику аналізу поточних зобов’язань;
визначити особливості аналізу показників платоспроможності;
проаналізувати рівня та динаміки дебіторської заборгованості підприємства;
здійснити аналіз руху кредиторської заборгованості підприємства;
оцінити показники платоспроможності підприємства;

Вложенные файлы: 1 файл

curs_eco.docx

— 355.25 Кб (Скачать файл)

Для аналізу рівня дебіторської заборгованості ПАТ «Ковельсільмаш» і його динаміки у 2010-2012 році проведемо оцінку цього рівня на основі визначення коефіцієнта залучення оборотних активів у дебіторську заборгованість, який розраховується за формулою 1.1. Проведемо розрахунок, використавши дані річної фінансової звітності підприємства за відповідні роки (Додаток А):

,

;

;

.

Як видно із розрахунків, коефіцієнт залучення оборотних активів в дебіторську заборгованість за аналізований період зріс більш ніж в 2 рази (з 0,27 в 2010 р. до 0,57 у звітному 2012 р.), що є негативним явищем, оскільки вказує на зменшення ефективності використання оборотних активів у господарській діяльності [4, с.245].

Визначимо середній період обертання дебіторської заборгованості і кількість її обертів у досліджуваному періоді. Показник швидкості обертання дебіторської заборгованості розраховується за формулою 1.3. Проведемо розрахунок, використавши дані річної фінансової звітності підприємства за відповідні роки (Додаток А, Б):

,

;

;

.

Кількість оборотів дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності) показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість [4, с.246]. На підприємстві кошти, інвестовані в дебіторську заборгованість у 2010 р., перебували в обігу три рази, а в 2012 р. – лише 1, що є негативним для підприємства.

Розрахуємо середній термін погашення (інкасування) дебіторської заборгованості за формулою 1.2:

;

;

.

Середній період інкасації дебіторської заборгованості характеризує роль дебіторської заборгованості у фактичній тривалості фінансового та загального операційного циклу підприємства. Тому збільшення цього показника є негативним для підприємства.

Однією з головних частин аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві є аналіз її складу та руху.

Для аналізу складу і руху дебіторської заборгованості використаємо дані фінансової звітності ПАТ «Ковельсільмаш» за звітний (2012) та попередні (2010-2011) періоди (Додаток А). Наведені дані представимо у вигляді таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1

Склад і структура дебіторської заборгованості 
ПАТ «Ковельсільмаш», тис. грн.

Показники

Абсолютне значення

Питома вага

Відхилення 2012 року до

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010, тис. грн.

2010, %

2011, тис. грн.

2011, %

Векселі одержані

8122

8122

8122

48,7

29

18,3

0

-30,4

0

-10,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

             

чиста реалізаційна вартість

6875

6363

6162

41,3

22,6

13,9

-713

-27,4

-201

-8,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

             

за бюджетом

293

362

307

1,8

1,3

0,7

14

1,1

-55

-0,6

за виданими авансами

562

11647

25688

3,4

41,6

57,9

25126

54,5

14041

16,3

Інша поточна дебіторська заборгованість

800

1528

4113

4,8

5,5

9,2

3313

4,4

2585

3,7

Всього

16652

28022

44392

100

100

100

27740

-

16370

-


Проаналізувавши склад та структуру дебіторської заборгованості, використовуючи дані фінансової звітності ПАТ «Ковельсільмаш», можна сказати, що загальна сума дебіторської заборгованості на кінець звітного року, порівняно з попереднім роком, збільшилася на 16370 тис. грн., а в порівнянні з 2010 роком – на 27740 тис. грн. Це збільшення сталося в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за виданими авансами.

Слід відмітити, що найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості також складає дебіторська заборгованість за виданими авансами – 41,6% у по передньому році, та 57,9% у звітному році.

Контролювати дебіторську заборгованість доцільно попередньо та здійснювати аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами утворення (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Дебіторська заборгованість за термінами непогашення, тис. грн. 
(за даними розділу IX приміток до річної фінансової звітності)

Рік

Показник

Усього на кінець року

У тому числі за строками погашення

до 3 міс.

від 3 до 6 міс.

від 6 до 12 міс.

2010

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6875

3208

2695

972

Інша поточна дебіторська заборгованість

800

383

262

235

2011

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6363

6022

149

192

Інша поточна дебіторська заборгованість

1528

1264

22

242

2012

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6162

4638

896

628

Інша поточна дебіторська заборгованість

4113

3574

201

338


Відповідно до облікової політики підприємства нормальною вважають дебіторську заборгованість зі строком погашення до 3-х міс., а зі строком погашення більше від 3-х міс. – простроченою.

Визначимо коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості за формулою 1.4:

;

;

.

З 2010 по 2012 р. простежувалося зменшення частки простроченої дебіторської заборгованості з 54 до 20%. Такий стан слід оцінювати як позитивний, оскільки зменшується ймовірність переходу частини простроченої дебіторської заборгованості в безнадійну [6, с.81].

Середній вік простроченої дебіторської заборгованості визначається за формулою 1.5. Для цього спочатку визначаємо одноденний оборот реалізації, як частку: Чистий дохід / Кількість днів у звітному періоді:

;

;

Середній вік простроченої дебіторської заборгованості:

;

;

.

Середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості зменшився з 14 днів у 2010 р. до 8 днів у 2012 р. Скорочення середнього «віку» простроченої дебіторської заборгованості відбулося внаслідок зменшення коефіцієнта простроченої дебіторської заборгованості.

Повний аналіз стану дебіторської заборгованості неможливий без порівняння її з рівнем кредиторської заборгованості на підприємстві. Фінансові служби підприємства мають постійно стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових коштів, а перевищення кредиторської заборгованості може призвести до неплатоспроможності підприємства.

2.3. Аналіз руху  кредиторської заборгованості підприємства

Аналіз власне кредиторської заборгованості починається з вивчення складу і структури кредиторської заборгованості за даними форми №1 «Баланс».

Для цього розраховують питому вагу кожного виду кредиторської заборгованості в загальній сумі. Такі показники розраховуються за звітом і за планом, а порівнюючи їх, визначають відхилення в структурі кредиторської заборгованості, установлюють причини змін її окремих складових і розробляють заходи для регулювання заборгованості, особливо тих її складових, які негативно впливають на діяльність підприємства [3, с.385].

Використовуючи дані форми 1 «Баланс», проаналізуємо структуру та динаміку кредиторської заборгованості за звітний та попередній роки, а також питому вагу кредиторської заборгованості в сумі поточних активів.

Таблиця 2.3

Аналіз складу, структури та динаміки кредиторської заборгованості

Показники

Абсолютне значення

Питома вага

Відхилення 2012 року до

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010,тис. грн.

2010, %

2011, тис. грн.

2011,%

Векселі видані

40

40

393

0,3

0,2

1,2

353

0,9

353

1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4959

4465

17212

42,7

24,4

50,7

12253

8

12747

26,5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

             

з одержаних авансів

3097

2416

952

26,7

13,2

2,8

-2145

-23,9

-1464

-10,4

з бюджетом

540

404

498

4,6

2,2

1,5

-42

-3,1

94

-0,7

зі страхування

416

229

7054

3,6

1,2

20,7

6638

17,1

6825

19,5

з оплати праці

2497

1303

1002

21,5

7,1

2,9

-1495

-18,6

-301

-4,2

Інші поточні зобов’язання

67

9474

6870

0,6

51,7

20,2

6803

20

-2604

-31,5

Всього

11616

18331

33981

100

100

100

22365

-

15650

-


Проаналізувавши структуру та динаміку кредиторської заборгованості, можна зробити наступні висновки:

1. Загальна сума кредиторської заборгованості в звітному році порівняно з попереднім зросла на 15650 тис. грн., що є негативним для фінансового стану підприємства, тобто рівень кредиторської заборгованості залишається високим.

2. Сума кредиторської  заборгованості за товари, роботи, послуги збільшилась на 12747 тис. грн.

3. Поточні зобов’язання за розрахунками:

  • з бюджетом в звітному році порівняно з попереднім збільшилась на 94 тис. грн.;
  • з одержаних авансів скоротились на 1464 тис. грн.;
  • зі страхування в звітному році порівняно з попереднім – збільшилось на 6825 тис. грн.;
  • з оплати праці в звітному році порівняно з попереднім роком – зменшилось на 301 тис. грн.

4. Інші поточні зобов’язання в звітному році порівняно з попереднім – зменшились на 2704 тис. грн.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, скільки оборотів необхідно підприємству для погашення наявної кредиторської заборгованості. Він розраховується як відношення загального обсягу реалізації до середнього розміру кредиторської заборгованості:

;

;

.

Для аналізу оборотності кредиторської заборгованості, так само як і для аналізу дебіторської, використовують показник періоду обороту кредиторської заборгованості:

;

;

.

В результаті розрахунку цього показника отримуємо кількість днів для погашення кредиту, отриманого від постачальників підприємства.

Під час аналізу кредиторської заборгованості слід враховувати, що вона одночасно є джерелом покриття дебіторської заборгованості. Тому рекомендується порівняти суми дебіторської і кредиторської заборгованостей.

Таке порівняння проводять за допомогою складання розрахункового балансу.

Отже, складемо розрахунковий баланс аналізованого підприємства за звітний період.

 

Таблиця 2.4

Розрахунковий баланс ПАТ «Ковельсільмаш»

Дебітори

Сума, тис. грн.

Кредитори

Сума, тис. грн.

1

Векселі одержані

8122

1

Векселі видані

393

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17212

2

чиста реалізаційна вартість

6162

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 
 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

3

з одержаних авансів

952

3

за бюджетом

307

4

з бюджетом

498

4

за виданими авансами

25688

5

з позабюджетних платежів

0

5

з нарахованих доходів

0

6

зі страхування

7054

6

із внутрішніх розрахунків

0

7

з оплати праці

1002

7

Інша поточна дебіторська заборгованість

4113

8

із внутрішніх розрахунків

0

     

9

Інші поточні зобов’язання

6870

Всього

44392

Всього

33981

Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською

10411

 

БАЛАНС

125664

БАЛАНС

125664


Таким чином, згідно складеного розрахункового балансу, у звітному році маємо активне сальдо – перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською на 10411 тис. грн. Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською говорить про відволікання оборотних коштів підприємства на розрахунки з дебіторами. Значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською може привести до так званого технічного банкрутства. Це пов’язано із значним відверненням засобів підприємства з обороту і неможливістю гасити вчасно заборгованість перед кредиторами [21, с.513].

2.4. Оцінка платоспроможності підприємства

Проведемо оцінку платоспроможності ПАТ «Ковельсільмаш», розрахувавши такі її показники:

  • коефіцієнт абсолютної платоспроможності;
  • коефіцієнт термінової платоспроможності;
  • коефіцієнт проміжної платоспроможності;
  • коефіцієнт загальної платоспроможності.

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності розрахуємо за формулою 1.10:

;

;

.

Він показує, яку частину поточних зобов’язань можна погасити негайно. Гранично допустиме значення цього коефіцієнта – 0,1-0,2. Проведені розрахунки показують, що за аналізований період значення коефіцієнта абсолютної платоспроможності було значно нижчим від норми, що свідчить про важкий фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт термінової платоспроможності розрахуємо за формулою 1.11:

;

;

.

Нормативне значення коефіцієнта термінової платоспроможності – 0,25-0,35.

Коефіцієнт проміжної платоспроможності обчислюється за формулою 1.12:

;

;

.

Допустиме значення цього коефіцієнта – на рівні 0,7-0,8.

Коефіцієнт загальної платоспроможності (загальний коефіцієнт покриття), визначають за відношенням всієї суми оборотних активів до короткотермінових зобов’язань (формула 1.13):

;

;

.

Допустиме значення цього коефіцієнта визначає підприємство залежно від конкретних умов господарювання та стану ринкового середовища. Нормальний фінансовий стан вважається, коли – 2,0-2,6.

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загальної політики управління оборотними активами підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції, що полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості і забезпеченні своєчасної її інкасації.

Информация о работе Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства