Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2014 в 13:59, курсовая работа

Краткое описание

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості, їх практичне застосування щодо об’єкта господарської діяльності на прикладі ПАТ «Ковельсільмаш». Зазначена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
встановити значення, завдання та інформаційну базу аналізу стану розрахунків на підприємстві;
розглянути методику аналізу стану розрахунків з дебіторами;
розглянути методику аналізу поточних зобов’язань;
визначити особливості аналізу показників платоспроможності;
проаналізувати рівня та динаміки дебіторської заборгованості підприємства;
здійснити аналіз руху кредиторської заборгованості підприємства;
оцінити показники платоспроможності підприємства;

Вложенные файлы: 1 файл

curs_eco.docx

— 355.25 Кб (Скачать файл)
 • коефіцієнт абсолютної платоспроможності;
 • коефіцієнт термінової платоспроможності;
 • коефіцієнт проміжної платоспроможності;
 • коефіцієнт загальної платоспроможності [13, с.528].

Для оцінки коефіцієнтів платоспроможності треба визначити інформаційні зв’язки факторів їх формування за даними бухгалтерського балансу (рис. 1.1).

Рис.1.1. Структурна модель розрахунку коефіцієнтів платоспроможності

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності розраховується за відношенням суми грошових коштів на рахунках суб’єкта господарювання у національній та іноземній валютах (ГК) до короткотермінових зобов’язань за платежами (КЗ):

(1.10).

Цей коефіцієнт найбільш жорсткий в оцінках платоспроможності і найбільш нестійкий. Він показує, яку частину поточних зобов’язань можна погасити негайно. Гранично допустиме значення цього коефіцієнта – 0,1-0,2. Через високу нестабільність він не може бути єдиним і достатнім в оцінках платоспроможності [13, с.529].

Коефіцієнт термінової платоспроможності розраховується за відношенням грошових коштів (ГК), їх еквівалентів (ЕГК) та поточних фінансових інвестицій (ПФІ) до короткотермінових зобов’язань за платежами:

 (1.11).

Цей коефіцієнт свідчить про те, що суб’єкт господарювання може погасити свої короткотермінові зобов’язання за платежами найближчим часом, оскільки еквіваленти грошових коштів і поточні фінансові інвестиції без особливих труднощів конвертуються у засоби платежу. Його нормативне значення – 0,25-0,35. Період можливого погашення короткотермінових зобов’язань можна досить точно визначити [13, с.529].

Коефіцієнт проміжної платоспроможності обчислюється як відношення суми грошових коштів і їхніх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та реальної короткотермінової дебіторської заборгованості (ДЗр) до короткотермінових зобов’язань за платежами:

 (1.12).

Цей коефіцієнт вказує на потенційну здатність погасити короткотермінові зобов’язання за умови отримання від короткотермінових реальних дебіторів всієї суми заборгованості. Така можливість залежить від багатьох причин, і насамперед від швидкості платіжного документообігу. Допустиме значення цього коефіцієнта – на рівні 0,7-0,8. Визначивши реальні терміни погашення дебіторської заборгованості, можна скласти календар погашення поточних зобов’язань [13, с.530].

Коефіцієнт загальної платоспроможності, який ще називають загальним коефіцієнтом покриття, визначають за відношенням всієї суми оборотних активів (ОА) до короткотермінових зобов’язань за платежами:

 (1.13).

Цей коефіцієнт відображає достатність ресурсів оборотних активів для погашення своїх поточних зобов’язань. Критичним можна вважати значення цього коефіцієнта на рівні kз.п > 0. Нормальний фінансовий стан вважається, коли – 2,0-2,6. Допустиме значення цього коефіцієнта визначає підприємство залежно від конкретних умов господарювання та стану ринкового середовища [13, с.530].

Розглядаючи платоспроможність підприємства у перспективній динаміці, не можна ігнорувати майбутні надходження чистого виторгу, до якого належить сума амортизаційних відрахувань і чистого прибутку, що надходить із загальним виторгом від реалізації продукції. Решту виторгу переведуть на невідкладні платежі, пов’язані з відтворенням виробничих ресурсів, у бюджет та на інші цілі. Чистий виторг залишається у грошовій формі в обороті підприємства.

Для визначення коефіцієнта чистого виторгу знаходять відношення суми амортизаційних відрахувань і чистого прибутку до виторгу від реалізації продукції [22, с.149].

Неплатоспроможним може бути будь-який суб’єкт господарювання внаслідок:

 • невиконання виробничої програми, порушення договорів поставки та втрати ринків збуту продукції;
 • підвищення витрат за всіма видами господарської діяльності;
 • зниження платоспроможності, банкрутство клієнтів і партнерів;
 • співвідношення оборотності оборотних активів;
 • формування понаднормативних запасів та значне відвернення коштів у дебіторську заборгованість;
 • інфляційні процеси та підвищення податкового навантаження [10, с.338].

Отже, суб’єкт господарювання вважається платоспроможним, якщо його загальні активи більші, ніж довго- та короткотермінові зобов’язання. Для детальнішої оцінки платоспроможності розраховують зміну величини чистого оборотного капіталу. Його визначають як різницю оборотних активів і короткотермінових зобов’язань. Оскільки можливість конвертування різних видів оборотних активів у засоби платежу є різною, то для оцінки платоспроможності використовують відповідні коефіцієнти: коефіцієнт абсолютної платоспроможності; коефіцієнт термінової платоспроможності; коефіцієнт проміжної платоспроможності; коефіцієнт загальної платоспроможності.

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Економіко-організаційна  характеристика ПАТ «Ковельсільмаш»

Публічне акціонерне товариство «Ковельсільмаш» – потужний машинобудівний завод сільськогосподарських машин, що спеціалізується на виробництві техніки, комплектуючих та запасних частин для сільського господарства.

Підприємство було засновано в 1966 р. як машинобудівний завод сільськогосподарських машин – техніки для тваринництва, комплектуючих та запасних частин для сільського господарства.

ПАТ «Ковельсільмаш» розташований на площі 75 га. В трьох виробничих корпусах площею 166 тисяч м2 розташовані 9 основних і 12 допоміжних цехів. Підприємство має у своїй структурі підрозділи з механічної обробки, холодного листового штампування, гарячого штампування, виробництва ланцюгів, контактної і дугової зварки, термічної обробки, гальванопокриття, фарбування, складання та інші. Основною спеціалізацією підприємства є виробництво устаткування для механізації робіт у тваринництві та птахівництві.

ПАТ «Ковельсільмаш» засновано відповідно до рішення установчих зборів ПАТ від 22 жовтня 1991 року та листа Фонду державного майна України від 22.10.1991 р. №Ф-372 шляхом перетворення державного виробничого об’єднання «Ковельсільмаш» у відкрите (публічне) акціонерне товариство.

Законодавча база, що регулює питання створення, реорганізації та ліквідації підприємства складається із Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №436-IV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. №435-IV, та інших законодавчих актів – Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. №755-IV, Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576-XII тощо.

Юридична адреса підприємства: Україна, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1.

ПАТ є юридичною особою від дня його державної реєстрації, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. Має самостійний баланс, розрахунковий, валютний рахунок в банках, товарний знак, який затверджується правлінням ПАТ і реєструється згідно з чинним законодавством; печатку зі своєю назвою. Здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку і обсязі органам державної статистики.

У своїй економічній діяльності підприємство керується принципами комерційного розрахунку та самофінансування, забезпечуючи відшкодування поточних та капітальних витрат виключно за рахунок власних коштів та банківських кредитів. Водночас воно має право самостійно вирішувати питання матеріального стимулювання.

Місія діяльності підприємства – задоволення потреб споживачів, забезпечення безробітних роботою, забезпечення міжнародного ринку українськими продуктами.

Метою діяльності ПАТ є отримання прибутку і задоволення матеріальних соціальних та культурно-духовних потреб акціонерів за рахунок виробничо-господарської і комерційної діяльності.

Основними напрямками господарської діяльності підприємства є виробництво і реалізація:

 • сільськогосподарської техніки та запасних частин до даної продукції;
 • стальних кругло-ланкових ланцюгів;
 • продукції ковальсько-пресового підрозділу.

ПАТ «Ковельсільмаш» розташоване на площі 75 га. В трьох виробничих корпусах площею 166 тисяч м2 розташовані 9 основних і 12 допоміжних цехів. Крім того, ще є 4 адміністративно-побутових корпуса. В цехах заводу встановлено 1830 одиниць обладнання, з них у виробництві – 1080 одиниць.

Основні виробничі підрозділи:

1. Корпус №1: філія заводу «Сільгоспмашин»; завод  «Механіка».

2. Корпус №2: філія «Ковальсько-пресове виробництво».

3. Корпус №3: завод «Інструмент»; завод «Енергія»; завод «Ланцюги».

В першому корпусі загальною площею 60480 м2 розташовані заводи «Сільгоспмашини» і «Механіка».

Основна продукція цих заводів:

 • гноєприбиральні конвеєри КСГ-7 (ТСН-160Б), КСГ-7-02 (ТСН-160А), КСГ-8 (ТСН-3,0Б), КСГ-9, КСГ-1-01 (ТСН-2,0Б), КСГ-9 і запчастини до них;
 • установки скреперні для видалення гною УСГ-4 (УС-250А), УСГ-3 (УС-Ф-170А);
 • конвеєри скребкові для птахофабрик НКЦ-7х18-02, і запасні частини до них;
 • машини для внесення твердих органічних добрив РТД-5, РТД-7, РТД-7А, РТД-9, РТД-14;
 • машини для розсіювання мінеральних добрив МРД-4 (вантажопідйомністю 5 тонн);
 • граблі-ворушилки ГВ-3,4 та ГВ-2;
 • насіннеочисні сортувальні машини МНС-1,25;
 • картоплесаджалки КСТ-2, картоплекопалки ККН-07, плуги тракторні 2- та 3-корпусні;
 • крім того, тут виготовляються причепи до легкових автомобілів, а також кінні плуги, сіялки ручні, млини-корморізки, інші товари народного вжитку.

Продовжується співробітництво ковельських машинобудівників з шахтарями. Перелік запасних частин до конвеєрів вугільних шахт значно розширився завдяки впровадженню нової технологічної лінії.

В другому корпусі розміщені завод круглоланкових ланцюгів загальною площею 70130 м2.

В основному виробництві заводу ланцюгів встановлені сотні одиниць вітчизняного та імпортного технологічного обладнання.

Виробничі можливості по випуску різнотипних ланцюгів діаметром від 3 до 26 мм складають 50 тис. тонн в рік.

Замовник має можливість отримувати якісні, помірні за ціною ланцюги такого призначення:

 • ланцюги для сільськогосподарського машинобудування;
 • ланцюги вантажні та підтримуючі для засобів механізації і переміщення вантажів;
 • ланцюги тягові для застосування в конвеєрах із зірочкою різноманітного використання;
 • ланцюги з легованих марок сталей (тягові-вантажні) підвищеної міцності 5-8 класів, які використовуються в гірничодобувній промисловості;
 • ланцюги випробувані некалібровані довголанкові, калібровані випробувані за Європейськими нормативними документами (DIN) 2-6 класів міцності.

У третьому корпусі розташоване одне з найбільших в Україні ковальсько-пресове підприємство загальною площею 35581 м2, що забезпечене кривошипними гаряче штампувальними пресами потужністю 1000, 1600, 2500, 4000, 6300 т. с., а також горизонтально-ковочні машини потужністю 630 та 800 т. с. Тут почали виготовляти продукцію в 1978 р. для сільськогосподарського машинобудування, нафтопереробної, вугледобувної, металургійної промисловості. На сьогодні десятки фірм в Європі та сотні в Україні є клієнтами цього структурного підрозділу «Ковельсільмаш», який виготовляє різноманітні високоякісні штампування і гарячі поковки вагою від 0,2 до 70 кілограмів.

Останні три роки Товариство працювало з такими фінансовими показниками: 2010 рік – збиток становив 9542,5 тис. грн.; 2011 рік – збиток становив 8932,0 тис. грн.; 2012 рік – збиток становив 12390 тис. грн.

За 2012 рік ПАТ «Ковельсільмаш» уклало договорів: по Україні на загальну суму 36509 тис. грн., виконано на суму 17375 тис. грн.; на експорт було укладено договорів на суму 19 554 тис. грн., відвантажено продукції на суму 12 867 тис. грн.

Отже, ПАТ «Ковельсільмаш» – потужний машинобудівний завод сільськогосподарських машин, що спеціалізується на виробництві техніки, комплектуючих та запасних частин для сільського господарства. У своїй економічній діяльності підприємство керується принципами комерційного розрахунку та самофінансування, забезпечуючи відшкодування поточних та капітальних витрат виключно за рахунок власних коштів та банківських кредитів. Водночас воно має право самостійно вирішувати питання матеріального стимулювання. Основними напрямками господарської діяльності підприємства є виробництво і реалізація: сільськогосподарської техніки та запасних частин до даної продукції; стальних кругло-ланкових ланцюгів; продукції ковальсько-пресового підрозділу.

2.2. Аналіз рівня  та динаміки дебіторської заборгованості  підприємства

Рівень дебіторської заборгованості визначаються багатьма факторами:

 • видом продукції;
 • місткістю ринку;
 • ступенем насичення ринку;
 • загальноприйнятою системою розрахунків;

Оборотний капітал – це сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і котрі повністю споживаються протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу.

До оборотного капіталу належать майнові цінності всіх видів із терміном використання до року. Основними елементами оборотного капіталу є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі. Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства [23, с.93].

Информация о работе Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства