Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2014 в 13:59, курсовая работа

Краткое описание

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості, їх практичне застосування щодо об’єкта господарської діяльності на прикладі ПАТ «Ковельсільмаш». Зазначена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
встановити значення, завдання та інформаційну базу аналізу стану розрахунків на підприємстві;
розглянути методику аналізу стану розрахунків з дебіторами;
розглянути методику аналізу поточних зобов’язань;
визначити особливості аналізу показників платоспроможності;
проаналізувати рівня та динаміки дебіторської заборгованості підприємства;
здійснити аналіз руху кредиторської заборгованості підприємства;
оцінити показники платоспроможності підприємства;

Вложенные файлы: 1 файл

curs_eco.docx

— 355.25 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток А

     

Коди

   

Дата

01.01.2011

Підприємство

Публічне акціонерне товариство «Ковельсільмаш»

за ЄДРПОУ

00238138

Територія

Волинська Ковельський 45007 м. Ковель вул. Варшавська, 1

за КОАТУУ

0710400000

Вид економічної діяльності

Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства

за КВЕД

29.32.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

 

Адреса:

Волинська Ковельський 45007 м. Ковель вул. Варшавська, 1

   

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

446

362

- первісна вартість

011

696

696

- накопичена амортизація

012

(250)

(334)

Незавершене будівництво

020

3547

3273

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

42863

118139

- первісна вартість

031

166032

1473793

- знос

032

(123169)

(1355654)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

3591

5588

- інші фінансові інвестиції

045

60

60

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

260

170

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

50767

127592

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

9660

6754

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

282

115

Готова продукція

130

6719

4765

Товари

140

127

667

Векселі одержані

150

8122

8122

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4913

6875

- первісна вартість

161

4913

6875

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

614

293

- за виданими авансами

180

453

562

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

1229

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

750

800

Поточні фінансові інвестиції

220

32416

32593

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

8

137

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

319

83

Інші оборотні активи

250

1196

1008

Усього за розділом II

260

66808

62774

III. Витрати майбутніх періодів

270

152

152

IV. Необоротні активи та групи  вибуття

275

0

3396

Баланс

280

117727

193914


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

37015

37015

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

71372

157665

Резервний капітал

340

3

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-25916

-34563

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

82474

160120

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові кредити банків

440

22730

22178

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

22730

22178

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1474

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

40

40

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2864

4959

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

4145

3097

- з бюджетом

550

191

540

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

371

416

- з оплати праці

580

1987

2497

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

1229

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

222

67

Усього за розділом IV

620

12523

11616

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

117727

193914


 

Примітки Додаткова інформація відсутня.

Керівник М.М. Заікін

Головний бухгалтер Н.Д. Конашук

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

362

518

- первісна вартість

011

696

923

- накопичена амортизація

012

(334)

(405)

Незавершене будівництво

020

3273

3272

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

118139

33151

- первісна вартість

031

1473793

122297

- знос

032

(1355654)

(89146)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

5588

15050

- інші фінансові інвестиції

045

60

60

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

170

170

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

127592

52221

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6754

6254

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

115

56

Готова продукція

130

4765

2655

Товари

140

667

925

Векселі одержані

150

8122

8122

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

6875

6363

- первісна вартість

161

6875

6363

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

293

362

- за виданими авансами

180

562

11647

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

800

1528

Поточні фінансові інвестиції

220

32593

32098

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

137

12

- у т.ч. в касі

231

2

1

- в іноземній валюті

240

83

49

Інші оборотні активи

250

1008

0

Усього за розділом II

260

62774

70071

III. Витрати майбутніх періодів

270

152

152

IV. Необоротні активи та групи  вибуття

275

3396

3220

Баланс

280

193914

125664


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

37015

37015

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

157665

67513

Резервний капітал

340

3

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-34563

-23588

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

160120

80943

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат  та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

22178

26390

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

22178

26390

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

40

40

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4959

4465

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

3097

2416

- з бюджетом

550

540

404

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

416

229

- з оплати праці

580

2497

1303

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

67

9474

Усього за розділом IV

620

11616

18331

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

193914

125664


 

Примітки Додаткова інформація відсутня.

Керівник Заікін М.М.

Головний бухгалтер Конашук Н.Д.

Баланс станом на 2012 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

518

395

- первісна вартість

011

923

923

- накопичена амортизація

012

(405)

(528)

Незавершене будівництво

020

3272

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

33151

12999

- первісна вартість

031

122297

42238

- знос

032

(89146)

(29239)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

040

15050

22759

- інші фінансові інвестиції

045

60

60

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

170

170

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

52221

36383

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6254

5333

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

56

54

Готова продукція

130

2655

1728

Товари

140

925

876

Векселі одержані

150

8122

8122

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

6363

6162

- первісна вартість

161

6363

6162

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

362

307

- за виданими авансами

180

11647

25688

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1528

4113

Поточні фінансові інвестиції

220

32098

25000

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

12

18

- у т.ч. в касі

231

1

1

- в іноземній валюті

240

49

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

70071

77401

III. Витрати майбутніх періодів

270

152

149

IV. Необоротні активи та групи  вибуття

275

3220

202

Баланс

280

125664

113986

Информация о работе Аналіз стану дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства