Аналіз господарської діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 22:28, контрольная работа

Краткое описание

Як видно з приведеної таблиці, норма прибутку на акціонерний капітал за звітний період мала протилежну до необхідної для цього показника динаміки, тобто, зменшувалась. Це є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки у звітному році кожна вкладена гривня капіталу дає на 0,2 грн. менше, ніж базового року. Отже, ефективність використання вкладених коштів зменшується. Показник рентабельності продукції також мав негативну динаміку, зменшився за аналізований період на 0,167% і становить 0,1789. Це свідчить про зниження ефективності цінової політики підприємства, витратної політики і низької конкурентоздатності продукції.

Вложенные файлы: 1 файл

Analiz_khoz_deyatxelnosti.docx

— 583.52 Кб (Скачать файл)

3.4. Кількісний аналіз

Ціль кількісного  аналізу – визначити величину економії (Е) або втрат (В) коштів унаслідок зміни рівня ефективності витрат. Формула для розрахунку величини одержання додаткового прибутку або недоодержання прибутку наступна:         Е(В)t  =   (С00 – С t / Дt) Дt,

де С0 і Сt – базова та аналізована собівартість продукції;

Д0 і Дt  – величина доходу в базовому та звітному періодах.

Таблиця 3.6

Матриця кількісного  аналізу 

Показники

Економія (+),  втрати (-) коштів через зміну рівня ефективності витрат, грн.

t1

t2

t3

t4

å t

СОБІВАРТІСТЬ, у т.ч.

-1964,84

-1381,20

-2309,48

-2302,96

-7958,47

 • матеріали

-1137,69

-2360,92

+202,18

-504,78

-3801,22

 • енерговитрати

-92,26

+746,14

+288,51

-3412,15

-2469,76

 • заробітна плата

+169,22

-415,74

-453,54

-194,35

-894,42

 • утримання та експлуатація обладнання

+235,27

-119,68

-316,92

-399,19

-600,52

 • цехові та заводські витрати

-1139,37

+769,01

-2029,72

+2207,53

-192,56


Висновок. Втрати коштів за звітний період складають -7958,47 грн. Втрати відбулися за рахунок зниження ефективності використання усіх статей витрат: матеріалів -3801,22 грн., енерговитрат – 2469,76 грн., витрат на з/п -894,42, утримання та експлуатація обладнання – 600,52 грн., цехові та заводські витрати -192,56 грн.

 1. CVP-АНАЛІЗ

  1. Визначення точки беззбитковості

Аналіз  беззбитковості (CVP-аналіз, Cost-Volume-Profit) – метод системного дослідження співвідношення витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства. Розрахунок точки беззбитковості зробимо за допомогою чотирьох її рівнів:

 • класичної точки беззбитковості;
 • мінімальної точки беззбитковості;
 • фінансової точки беззбитковості;
 • фінансової точки беззбитковості з урахуванням оподаткування.

Класична точка  беззбитковості – це виручка від реалізації продукції, при якій підприємство вже не має збитків, та ще не має прибутку.

 

Постійні витрати підприємства представлені цеховими та загально-заводськими  витратами базового періоду. Також  до постійних витрат можна віднести 50% витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією обладнання. Розрахунки здійснюються на базі вихідних даних (табл. 4 «Калькуляція собівартості продукції  підприємства»).

Постійні витрати = 86524,8 + 81117*0,5 = 127083,3 грн./рік

Ці витрати  залишаються незмінними також протягом звітного року t.

Відносний маржинальний доход (ВМД) – відношення маржинального доходу та виручки без ПДВ. Відображає, скільки грошових одиниць маржинального доходу приносить кожна грошова одиниця виручки.

 

Змінні витрати визначаються як різниця повної собівартості і  постійних витрат.

Точка беззбитковості підприємства в базовому і звітному роках склала відповідно:

                     

Визначимо запас безпеки (Z), що являє собою різницю між  фактичним обсягом виробництва  і точкою беззбитковості:

Z0кл= 704833,3 – 307707,75 = 397125,55, що становить

Ztкл= 707250 – 308454,61 = 398795,39, що становить

Висновок. Класична точка беззбитковості для даного підприємства в базовому році дорівнює 307707 грн. У цьому ж періоді запас безпеки складав 56,34%, тобто підприємство здатне витримати зниження обсягів виробництва і реалізації продукції на 56,34% та не понести при цьому збитків. У поточному році точка беззбитковості підвищилася, але зріс і запас безпеки до 56,39%. Це є позитивною тенденцією і пояснюється зростанням обсягу продаж.

 

  1. Розрахунок ступеня операційного важеля

Показник ступеня операційного важеля (OLR) використовується для прогнозування  прибутку при плануванні обсягів  виробництва і реалізації продукції.

Ступінь операційного важеля показує, у скільки разів збільшиться  прибуток при визначеному збільшенні виробництва.

Розраховується ступінь  операційного важеля за формулою:

 

Маржинальний доход (МД) дорівнює:

МД = Виручка –  Змінні витрати.

OLR0 =    

OLRt =

Значення показника відносно 2 характеризує ступінь використання ефекту операційного важеля підприємством: більше 2 – ставка на використання ефект; менше 2 – використання незначною  мірою.

Висновок: значення показника свідчить про незначне використання ефекту операційного важеля на підприємстві, до того ж, протягом  розглянутого періоду спостерігалось незначне підвищення ступеня операційного важеля на 0,003 порівняно з базовим періодом. Чим менше OLR, тим меншою мірою змінюється прибуток при зміні виручки, що створює труднощі для підприємства в нарощуванні прибутку при збільшенні обсягів виробництва. Хоча дає йому і певні переваги – дозволяє не так швидко знижувати прибуток в періоди спаду виробництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Показники

Значення

Відхилення

Норма

базовий період

звітний період

абсо-лютне, 
+ (-) од.

відносне

1.

Рентабельність власного капіталу (Рвк), грн./грн.

0,72

0,7

-0,02

-2,78

→ мах

2.

Рентабельність продукції, грн./грн.

0,1792

0,1789

-0,0003

-0,167

→ мах

3.

Оборотність активів, грн./грн.

2,15

2,21

0,06

2,79

→ мах

3.1.

Період оборотності запасів, дн.

28

29

1

3,57

→ min

3.2.

Термін наданого кредиту, дн.

24

22

-2

-8,3

→ min

3.3.

Термін отриманого кредиту, дн.

73

68

-5

-6,85

→ min

3.4.

Результат політики товарного кредиту, дн.

49

46

-3

-6,12

>0

4.

Показник заборгованості (фінансової залежності)

1,87

1,77

-0,1

-5,35

1-2

5.

Рентабельність інвестованого  капіталу (Рік), грн./грн.

0,59

0,58

-0,01

-1,7

> Рвк

6.

Ефект фінансового важеля

0,129

0,116

-0,013

-10,1

>0

7.

Коефіцієнти ліквідності:

         

7.1.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,49

1,68

0,19

12,75

1-2

7.2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,95

1,06

0,11

11,58

0.75-1

7.3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,47

0,59

0,12

25,5

0.2-0.25

8.

Коефіцієнт покриття основних засобів

0,7

0,65

-0,05

-7,14

0.75-1

9.

Власний оборотний капітал, грн.

49550

61110

11560

23,33

>0

10.

Економія (+) або втрати (-) коштів через  зміну рівня ефективності виробництва, грн.

-

-7958,47

-

-

>0

11.

Запас безпеки

56,34

56,39

0,05

0,09

>0

12.

Ступінь операційного важеля

1,688

1,691

0,003

0,18

>2


 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Як видно з приведеної таблиці, норма прибутку на акціонерний  капітал за звітний період мала протилежну до необхідної для цього показника динаміки, тобто, зменшувалась. Це є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки у звітному році кожна вкладена гривня капіталу дає на 0,2 грн. менше, ніж базового року. Отже, ефективність використання вкладених коштів зменшується.

Показник рентабельності продукції також мав негативну динаміку, зменшився за аналізований період на 0,167% і становить 0,1789. Це свідчить про зниження ефективності цінової політики підприємства, витратної політики і низької конкурентоздатності продукції.

Дещо згладити неефективність використання вкладених коштів допомагає зростання коефіцієнту оборотності активів на 2,79 %, оскільки, чим більше цей показник, тим більше продукції приносить кожна одиниця вкладених коштів.

У звітному році скоротився ( на 8,3%) термін наданого підприємством кредиту, тобто дебітори швидше погашають свою заборгованість перед підприємством. Таке повернення грошей є позитивним і дозволяє підприємству швидше  використовувати свої кошти. Термін одержуваного кредиту також зменшився, що є позитивним явищем. Отже підприємство має значне додаткове джерело фінансування. Але таке значне затримання боргів підприємством може викликати недовіру до нього з боку кредиторів, або навіть може стати причиною судового позову. Тому підприємству терміново потрібно переглянути політику своїх відносин з постачальниками.

Стосовно ж заборгованостей  підприємства з точки зору структури  акціонерного капіталу, коефіцієнт заборгованості знаходиться в межах норми  і має тенденцію до зниження. Це безумовно є позитивним явищем для  підприємства, оскільки свідчить: в  акціонерному капіталі частка власних коштів більше половини і зростає; залежність підприємства від позикових коштів зменшилась; підприємство фінансово стійке.

Платоспроможність підприємства характеризують коефіцієнти ліквідності. Коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності підвищуються, що говорить про підвищення платоспроможності підприємства, крім того усі вони змінюються у межах нормативних значень (окрім КШЛt, що перевищує показник норми, який має бути в межах від 0,75 до 1). Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився з 0,47 в базовому періоді до 0,59 в звітному періоді, і показує нам, яку частину заборгованості підприємство може виплатити найближчим часом. Тобто у нашому випадку підприємство потенціально може виплатити 59% термінових заборгованостей.  

Зменшення коефіцієнта покриття основних засобів свідчить про деяке вивільнення власного капіталу для участі в обігу.  Підприємству необхідно переглянути політику використання коштів. Коефіцієнт покриття також вказує на те, що основні засоби забезпечені переважно власними коштами і в необхідній мірі. Також підприємство має власний оборотний капітал – робочий капітал для отримання прибутку, і ця складова за розглянутий період зростає на 23,33%.

В звітному році підприємству не вдалося покращити ефективність використання вкладених капіталів і за рахунок цього досягти загальної економії , тому воно має втрати в розмірі 7958,47 грн. порівняно з минулим періодом.

Позитивно характеризує фінансовий стан підприємства і наявний запас  безпеки його діяльності порівняно  з беззбитковою точкою. Цей запас  становить більше половини випуску  продукції, а в звітному періоді  досяг 56,39 % випуску.

Проте ступінь операційного важеля підприємства нижче норми  свідчить, що збільшення виробництва  недостатньою мірою збільшує прибутки. Ступінь важеля зменшився і це може завдати підприємству труднощів при нарощуванні прибутку в умовах збільшення обсягів виробництва.

Таким чином, фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як стабільний, виробництво ефективне. Переважна більшість фінансових показників відповідають нормативним  значенням і мають позитивну  динаміку.  Не відповідає нормі тільки ступінь оперативного важеля, та не значною мірою рентабельність продукції. Деяке занепокоєння викликає абсолютна ліквідність та період оборотності запасів.

Тож, підприємство відноситься  до першого класу, тобто з незначними відхиленнями окремих показників. Для  переходу до фінансово абсолютно  стійких підприємств необхідно: визначити напрямок застосування і  задіяти вільні кошти, щоб вони почали приносити прибуток; варто переглянути  ступінь використання операційного важеля в напрямку збільшення залежності прибутку від змін виручки від  реалізації.


Информация о работе Аналіз господарської діяльності