Аналіз господарської діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 22:28, контрольная работа

Краткое описание

Як видно з приведеної таблиці, норма прибутку на акціонерний капітал за звітний період мала протилежну до необхідної для цього показника динаміки, тобто, зменшувалась. Це є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки у звітному році кожна вкладена гривня капіталу дає на 0,2 грн. менше, ніж базового року. Отже, ефективність використання вкладених коштів зменшується. Показник рентабельності продукції також мав негативну динаміку, зменшився за аналізований період на 0,167% і становить 0,1789. Це свідчить про зниження ефективності цінової політики підприємства, витратної політики і низької конкурентоздатності продукції.

Вложенные файлы: 1 файл

Analiz_khoz_deyatxelnosti.docx

— 583.52 Кб (Скачать файл)

 

На рис. 1.3 представлено результати горизонтального аналізу  пасиву за допомогою діаграми.

 

Рис. 1.3. Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства за базовий та звітний  періоди

Висновок: Горизонтальний аналіз нам показує, що у звітному періоді чистий прибуток збільшився на 0,19% порівняно із базовим періодом (на 236,44 грн). На це вплинуло збільшення виручки від реалізації продукції  у звітному періоді (на 2900 грн, що становить 0,34%).

 

1.2. Вертикальний  аналіз

Вертикальний  аналіз балансу характеризує структуру засобів підприємства та їх джерел, коли суми за окремими статтями чи розділами беруться у відсотках до валюти балансу. Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати характеризує структуру доходів та витрат підприємства, коли суми за окремими статтями беруться у відсотках до виручки від реалізації продукції.

Таблиця 1.4.

Вертикальний  аналіз активу балансу підприємства

АКТИВ

Базовий період

Звітний період

Питома вага

Зміна питомої ваги, %

у базовому періоді, %

у звітному періоді, %

1. Необоротні  активи:

178450

169450

54,3

52,9

-1,5

основні засоби

123150

117300

37,5

36,6

-0,9

довгострокові фінансові  інвестиції

55300

52150

16,8

16,3

-0,6

ІІ. Оборотні активи:

150000

151110

45,7

47,1

1,5

запаси

55000

56110

16,7

17,5

0,8

дебіторська заборгованість

47500

42000

14,5

13,1

-1,4

поточні фінансові  інвестиції

17000

19500

5,2

6,1

0,9

грошові кошти

30500

33500

9,3

10,5

1,2

Баланс

328450

320560

100,0

100,0

0,0


На рис. 1.4 та 1.5 за допомогою діаграм представлено структуру активу балансу.

Рис.1.4. Структура  активу балансу за базовий період

Рис. 1.5. Структура  активу балансу за звітний період

Висновок: У структурі активу балансу необоротні активи мають більшу частку, ніж оборотні активи як в базовому періоді, так і в звітному (54,3 - в базовому, 52,9 – в звітному). У цілому за період структура активу балансу суттєво не змінилася. У структурі необоротних активів в обох періодах переважали основні засоби (37,5% і 36,6% від загальної вартості активів, відповідно), питома вага довгострокових фінансових інвестицій складала 16,8% у базовому та 16,3% у звітному періоді. Оборотні активи в обох періодах були сформовані переважно за рахунок запасів (16,7% і 17,5% загальної вартості активів, відповідно) і дебіторської заборгованості (14,5% і 13,1 у звітному періоді) Питома вага поточних фінансових інвестицій складає 5,2% у базовому періоді та 6,1 % у звітному від загальної вартості активів підприємства. Частка грошових коштів збільшилася з 9,3% до 10,5 %.

 

Таблиця 1.5.

Вертикальний  аналіз пасиву балансу підприємства

ПАСИВ

Базовий період

Звітний період

Питома вага

Зміна питомої ваги, %

у базовому періоді, %

у звітному періоді, %

І. Власний  капітал:

175500

180850

53,4

56,4

3,0

статутний капітал

115500

121450

35,2

37,9

2,7

нерозподілений  прибуток

60000

59400

18,3

18,5

0,3

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

         

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

52500

49710

16,0

15,5

-0,5

ІV. Поточні  зобов'язання

100450

90000

30,6

28,1

-2,5

короткострокові кредити

23450

18500

7,1

5,8

-1,4

кредиторська заборгованість

77000

71500

23,4

22,3

-1,1

V. Доходи  майбутніх періодів

         

Баланс

328450

320560

100,0

100,0

0,0


 

На рис. 1.6 та 1.7 за допомогою діаграм представлено структуру пасиву балансу.

Рис. 1.6. Структура  пасиву балансу за базовий період

Рис. 1.7. Структура  пасиву балансу за звітний період

Висновок: У структурі пасиву балансу найбільшу частку має власний капітал (53,4% в базовому та 56,4% в звітному періодах). У структурі власного капіталу в обох періодах переважає статутний капітал (35,2% в базовому періоді і 37,9% в звітному періоді). Нерозподілений прибуток в базовому періоді становить 18,3%, в звітному – 18,5%.  Питома вага довгострокових зобов’язань в звітному періоді зменшилася на 0,5%. Поточні зобов’язання мають досить таки значну питому вагу (30,6% в базовому періоді, 28,1% - в звітному) Поточні зобов’язання сформовані в основному з кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги (23,4% в базовому періоді і 22,3% в звітному періоді). 

Таблиця 1.6.

Вертикальний  аналіз звіту про фінансові 

результати  підприємства

Стаття

Базовий період

Звітний період

Питома вага

Зміна питомої ваги, %

у базовому періоді, %

у звітному періоді, %

Дохід від реалізації продукції

845800

848700

120,00

120,00

0,00

ПДВ (010/6)

140966,7

141450

20,00

20,00

0,00

Чистий дохід  від реалізації продукції

704833,3

707250

100,00

100,00

0,00

Собівартість реалізованої продукції

468580

472636

66,48

66,83

0,35

Валовий прибуток

236253,3

234614

33,52

33,17

-0,35

Адміністративні витрати

51000

48000

7,24

6,79

-0,45

Витрати на збут

12800

14300

1,82

2,02

0,21

Фінансовий  результат від операційної діяльності

172453,3

172314

24,47

24,36

-0,10

Фінансові витрати

8400

7953,6

1,19

1,12

-0,07

Фінансовий  результат від звичайної діяльності до оподаткування

164053,3

164360,4

23,28

23,24

-0,04

Податок на прибуток від звичайної діяльності

37732,27

37802,89

5,35

5,35

-0,01

Чистий  прибуток

126321,1

126557,5

17,92

17,89

-0,03


На рис. 1.8 та 1.9 за допомогою діаграм представлено структуру звіту про фінансові  результати підприємства.

Рис. 1.8. Структура  звіту про фінансові результати за базовий період

Рис. 1.9. Структура  звіту про фінансові результати за звітний період

Висновок:  Вертикальний аналіз показує нам, що питома вага чистого прибутку у чистому доході від реалізації продукції зменшилася на 0,03% у звітному періоді порівняно із базовим періодом (в базовому періоді вона становить 17,92%, у звітному – 17,89%). Зменшення чистого прибутку є негативним явищем для підприємства, оскільки вказує на те, що прибутковість підприємства падає.

Висновок за розділом: Згідно наведених даних, можна визначити, що підприємство має не досить гарні тенденції розвитку. Так як  зменшилась величина вартості необоротних активів на 5,04%, відбулося зменшення основних засобів на суму 5850 грн. та довгострокових фінансових інвестицій – 3150 грн.

Цього роду зменшення  частково компенсують збільшення величини запасів на 2,02%, величини поточних фінансових інвестицій та грошових коштів, збільшення чистого прибутку на 0,19% або 236,44 грн. Така ситуація на підприємстві є негативним явищем, адже може призвести до збитковості підприємства.

  1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

      1. Аналіз рентабельності власного капіталу

Оцінка фінансового  стану підприємства заснована на аналізі відносних показників, що логічно зв'язують між собою вихідні  дані фінансової звітності: балансу  підприємства і звіту про фінансові  результати та ін.

Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме прибутковість  власного капіталу, вкладеного в підприємство, є рентабельність власного капіталу:

 

де ЧП – чистий прибуток (після сплати податку);

ВК – власний  капітал.

Рвк показує, скільки  чистого прибутку формує одна грошова  одиниця вкладених власником  коштів – рівень зворотності капіталу.

Так за даними фінансової звітності підприємства за два періоди  цей показник дорівнює:

Рвк0 = 9062,55 / 21880 = 0,41;                    Рвкt = 14809,5/ 19740 = 0.75.

Віддача на акціонерний  капітал (абсолютне відхилення) зменшилася на:

абс. відх. = 0,75 – 0,41 = 0,34;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

I t = (=  1,81%

Висновок. Рентабельність власного капіталу збильшилась на 2,78% за рахунок збільшення розміру чистого прибутку при більш швидкому зростанні вартості власного капіталу. Зменшення рентабельності власного капіталу є негативною ситуацією на підприємстві.

Для того, щоб визначити, що впливає на рентабельність власного капіталу, за рахунок чого може зрости або зменшитися цей показник, необхідно зробити так зване фінансове розкладання і представити Рвк як добуток трьох співмножників:

 

 

де В – виручка  від реалізації продукції (доход  від продажів);

А – активи підприємства.

Таке розкладання  називається дюпонівською системою фінансового контролю або дюпонівським розкладанням (уперше застосовано менеджерами  французької фірми Дю Пон). Такий  підхід до аналізу дозволяє за допомогою  кожного з трьох коефіцієнтів оцінити такі фактори:

1 – прибутковість  (рентабельність) продукції;

2 – оборотність  активів підприємства;

3 – заборгованість  підприємства.

Для проведення факторного аналізу рентабельності власного капіталу скористаємось методом абсолютних різниць.

Таблиця 2.1

Зміна показника  рентабельності власного капіталу та факторних показників у динаміці

Показник

0-період

t-період

Зміна

1.Рентабельність  продукції

0,1173

0,2013

0,0840

2. Оборотність активів

1,412

1,491

0,0786

3. Коефіцієнт заборгованості

2,500

2,500

0,0000

4. Рентабельність  власного капіталу

0,414

0,750

0,3360


 

  1. Вплив зміни показника рентабельності продукції на зміну показника рентабельності власного капіталу:

 

Рвк (1) = 0,0840 * 1,412* 2,500 = 0,296

  1. Вплив зміни показника оборотності активів на зміну показника рентабельності власного капіталу:

 

Рвк (2) = 0,2013 * 0.0786 * 2,500= 0,040

  1. Вплив зміни коефіцієнта заборгованості на зміну показника рентабельності власного капіталу:

Информация о работе Аналіз господарської діяльності