Аналіз господарської діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 22:28, контрольная работа

Краткое описание

Як видно з приведеної таблиці, норма прибутку на акціонерний капітал за звітний період мала протилежну до необхідної для цього показника динаміки, тобто, зменшувалась. Це є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки у звітному році кожна вкладена гривня капіталу дає на 0,2 грн. менше, ніж базового року. Отже, ефективність використання вкладених коштів зменшується. Показник рентабельності продукції також мав негативну динаміку, зменшився за аналізований період на 0,167% і становить 0,1789. Це свідчить про зниження ефективності цінової політики підприємства, витратної політики і низької конкурентоздатності продукції.

Вложенные файлы: 1 файл

Analiz_khoz_deyatxelnosti.docx

— 583.52 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ  ВИРОБНИЦТВА

  1. Розрахунок вихідних даних

У результаті аналізу виробництва  представляється можливим визначити:

 • ефективно або неефективно здійснювалися витрати в кожному кварталі звітного року (t) у порівнянні з досягнутим рівнем ефективності виробництва в попередньому році (0);
 • фактори зміни ефективності;
 • фінансові результати зміни ефективності виробництва.

Вихідними даними до третьому розділу служать показники  виручки від реалізації без ПДВ (чистого доходу), а також дані калькуляції собівартості за статтями витрат. Базовими (нормативними) значеннями приймаються середньоквартальні дані показників року 0: t0. Аналізовані значення показників являють собою дані за кожен квартал року t: t1, t2, t3, t4.

Таблиця 3.1

Вихідні дані

Показники

Середньо-квартальні значення за базовий рік 0

Значення показників звітного року t за квартал:

t0

t1

t2

t3

t4

1.

Виручка (доход) без ПДВ

176208,33

176000

182300

179500

172920

2.

Собівартість, в т.ч.

135195

137000

141250

140030

134975

 

-     матеріали

47318,25

48400

51315

48000

46940

 

-     енерговитрати

29742,9

29800

30025

30010

32600

 

-     заробітна плата

16223,4

16035

17200

16980

16115

 

-     утримання та експлуатація обладнання

20279,25

20020

21100

20975

20300

 

-     цехові та заводські витрати

21631,2

22745

21610

24065

19020

3.

Результат (прибуток або  збиток)

41013,33

39000

41050

39470

37945


 

   1. Дослідження абсолютних значень показників

З метою наочного зображення динаміки змін основних показників (доходу і прибутку), що характеризують діяльність підприємства,  необхідно побудувати графіки, розрахувати статистичні характеристики (індекси, середній індекс, середнє значення показника, середньо-квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації) і зробити висновки.

Показник 1. Доход

Таблиця 3.2

Статистичні характеристики доходу від реалізації продукції

Дата

Значення

(Д)

Індекс

(I)

Середнє

значення

(

)

Середній

індекс

(

)

Середньо-

квадратичне відхилення (s)

Коефіцієнт

варіації

(&)

t0

176208,33

1,000

177680

1,008

4088

s/2 =2044

0,023

t1

176000

0,999

t2

182300

1,035

t3

179500

1,019

t4

172920

0,981


 

Індекс: 

 

Середнє значення:

Д=

 

Середній індекс:   

Середньоквадратичне  відхилення:

=

s/2 =2044

Коефіцієнт варіації:

&Д = = 0,023


Рис. 3.1. Доход від реалізації продукції

Висновок.  Доход від реалізації продукції в першому кварталі знизився на 0,1%, у другому кварталі обсяг продаж виріс на 3,5% та у третьому кварталі t3 – на 1,9%, а в четвертому кварталі спостерігалося максимальне зниження на 1,9% у порівнянні з базовим кварталом. У цілому за рік доход від реалізації продукції збільшився на 0,8%. Середнє значення за поточний рік складає 177680 грн. Відхилення від середнього значення – 2044 грн. Дана величина є резервом зростання доходу підприємства.

 

Показник 2. Прибуток

Таблиця 3.3

Статистичні характеристики прибутку

Дата

Значення

(П)

Індекс

(I)

Середнє

значення

(

)

Середній

індекс

(

)

Середньо-

квадратичне відхилення (s)

Коефіцієнт

варіації

(&)

t0

41013,33

1,000

39366

0,960

1291

s/2 =645,5

0,033

t1

39000

0,951

t2

41050

1,001

t3

39470

0,962

t4

37945

0,925


 

 

Рис. 3.2. Прибуток

Висновок.  Прибуток в першому кварталі знизився на 4,9%, у другому кварталі прибуток виріс на 0,1% , у третьому кварталі знизився на 3,8%, а в четвертому кварталі спостерігалося максимальне зниження на 7,5% у порівнянні з базовим кварталом. У цілому за рік прибуток зменшився на 4%. Середнє значення за поточний рік складає 39366 грн. Відхилення від середнього значення – 645,5 грн.

 3.3. Дослідження відносних показників

Показник 3. Витратоємкість продукції

Даний показник характеризує величину собівартості на одиницю продукції та розраховується як відношення собівартості до чистого  доходу.

Таблиця 3.3

Статистичні характеристики витратоємкості продукції

Дата

Значення

(В)

Індекс

(I)

Середнє

значення

(

)

Середній

індекс

(

)

Середньо-

квадратичне відхилення (s)

Коефіцієнт

варіації

(&)

t0

0,767

1,000

0,778

1,015

0,013

s/2 =0,0065

0,017

t1

0,778

1,015

t2

0,775

1,010

t3

0,780

1,017

t4

0,781

1,017


 

 


Рис. 3.3. Витратоємкість продукції

Висновок.  Витратоємкість в усіх кварталах зростала: у першому кварталі на 1,5%, у другому кварталі – на 1%., третьому та четвертому кварталах на 1,7%. Середнє значення дорівнює 0,778. Середньоквадратичне відхилення = 0,0065.

Для показників – витратоємкість продукції, матеріалоємність, енергоємність та ін., а також рентабельність необхідно розрахувати індекси і скласти матрицю якісного аналізу.

Таблиця 3.4  

Ємкісні значення показників ефективності виробництва

Показники

Значення показників у  кварталах базового (0) і звітного (t) періодах:

Річне значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/Д)

0,767

0,778

0,775

0,780

0,781

0,776

 • матеріалоємність (М/Д)

0,269

0,275

0,281

0,267

0,271

0,273

 • енергоємність (Е/Д)

0,169

0,169

0,165

0,167

0,189

0,172

 • зарплатоемність   (ЗП/Д)

0,092

0,091

0,094

0,095

0,093

0,093

 • питомі витрати на утримання та експлуатацію обладнання (УЕО/Д)

0,115

0,114

0,116

0,117

0,117

0,116

 • питомі цехові та заводські витрати (ЦЗВ/Д)

0,123

0,129

0,119

0,134

0,110

0,123

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/Д)

0,233

0,221

0,233

0,224

0,215

0,225


Таблиця 3.5

Матриця якісного аналізу ефективності

Показники

Індекси показників у кварталах  
звітного періоду (t):

Індекс річного значення показника

t0

t1

t2

t3

t4

t

ВИТРАТОЄМКІСТЬ (В/Д)

1

1,015

1,010

1,017

1,017

1,012

 • матеріалоємність (М/Д)

1

1,024

1,048

0,996

1,011

1,016

 • енергоємність (Е/Д)

1

1,003

0,976

0,990

1,117

1,017

 • зарплатоемність   (ЗП/Д)

1

0,990

1,025

1,027

1,012

1,011

 • питомі витрати на утримання та експлуатацію обладнання (УЕО/Д)

1

0,988

1,006

1,015

1,020

1,006

 • питомі цехові та заводські витрати (ЦЗВ/Д)

1

1,053

0,966

1,092

0,896

1,001

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ (П/Д)

1

0,951

1,001

0,962

0,925

0,968


Висновок. Отримані дані свідчать: за аналізований період підприємство збільшило витратоємкість своєї продукції на 1,2%. Тобто ефективність використання усіх ресурсів знизилася, найбільшою мірою – щодо енергоємних та матеріалоємних витрат, а найменших змін зазнала питомі цехові та заводські витрати – 0,1%. Крім того, індекс рентабельності менше одиниці, що свідчить про його зниження за аналізований період на 3,2%. Зниження рентабельності є негативним явищем для підприємства.

Информация о работе Аналіз господарської діяльності