Рефераты по ДКБ

Акционерные общества

24 Мая 2012, контрольная работа

Последнее обстоятельство особенно важно в условиях нестабильной экономики, когда непредвиденная обстановка производства может привести к огромным убыткам, долгам, на погашение у которых может не хватить всего имеющегося имущества. Подобной ответственности подвергаются индивидуальные предприниматели и некоторые юридические лица, имеющие другую организационно-правовую форму. Акционерные общества позволяют более эффективно использовать материальные и другие ресурсы, оптимально сочетать личные и общественные интересы всех участников.

Аналіз банківської діяльності

01 Июня 2013, курс лекций

Вивчення явищ природи і громадського життя неможливе без аналізу. Термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає «розділяю», «розчленовую». Отже, аналіз у вузькому розумінні являє собою розчленовування явища або предмета на складові для вивчення їх як частин цілого.
У зв'язку з суттєвими змінами на фінансовому ринку України зростає роль і значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів банку і держави в цілому. Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності дає змогу йому ефективно управляти активними й пасивними операціями для максимізації прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану.

Аналіз впливу зміни вартості грошей на економічні процеси

27 Сентября 2014, курсовая работа

Метою роботи є аналіз впливу зміни вартості грошей на економічні процеси.
Завдання, вирішувані у процесі роботи:
- Загальна характеристика функції міри вартості грошей;
- Вплив ревальвації гривні на економічні процеси;
- Вплив приросту грошової маси на економічні процеси.

Аналіз діяльності комерційного банку

20 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Перехід до ринкової економіки вимагає від українських комерційних банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів.

Аналіз ринку депозитних ресурсів банків України

21 Января 2015, курсовая работа

Метою написання курсової роботи є дослідження теоретичних основ та механізму формування депозитних ресурсів банку. Для її досягнення в роботі поставлено такі задачі:
розглянути сутнicть депoзитниx pеcуpciв бaнку тa джеpел їx формування;
дослідити види банківських депозитів;
охарактеризувати операції банку, що пов’язані з формування депозитних ресурсів;

Аналіз створення та перспективи розвитку земельних банків

10 Ноября 2014, курсовая работа

Відповідно до Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 794 передбачається можливість надання компенсації відсоткової ставки за кредитами в розмірі: у національній валюті – 15 % (подвійна облікова ставка НБУ) в іноземній валюті - 7 % річних.
Таким чином, при середньоринковій процентній ставці за користування кредитами в національній валюті 22-24% річних підприємства АПК сплачують 7-9% річних.

Аналіз фінансових результатів банку (на прикладі ПАТ ’’Альфа-Банк’’)

30 Октября 2013, курсовая работа

Сьогодні в конкурентному середовищі, що склалося на ринку банківських послуг, зростає зацікавленість клієнтів та власників банку щодо якості фінансового стану банківської установи. Тому , стабільність діяльності банку стає першочерговим питанням. Фінансовий результат є важливою категорією, що характеризує стійкість та надійність комерційного банку. Він необхідний для створення резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються.

Анализ ликвидности коммерческого банка

05 Августа 2013, реферат

Сегодня в связи с серьезными проблемами на макроэкономическом уровне, проявляющимися в кризисе производства, платежном кризисе, инфляции, поддержание ликвидности коммерческими банками значительно осложняется. Для того, чтобы в постоянно меняющихся условиях коммерческий банк мог стабильно и эффективно функционировать, руководство банка должно уделять большое внимание анализу показателей деятельности банка и проводимых операций.

Анализ основных теорий мотивации

27 Октября 2013, реферат

Представленная работа посвящена теме "Привлеченные средства коммерческого банка».

Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов.

Тема "Привлеченные средства коммерческого банка" изучается на стыке сразу нескольких взаимосвязанных дисциплин. Для современного состояния науки характерен переход к глобальному рассмотрению проблем тематики "Привлеченные средства коммерческого банка".

Анализ авто кредита на примере Сбербанка России Иркутском ОСБ № 8586/0350

16 Июня 2013, курсовая работа

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что формирование качественного кредитного портфеля является для банка достижимой целью, а управление ссудными операциями банка служит ее достижению.
В целом же, проблемы банковской системы России обусловлены двумя причинами: во-первых, на лицо неблагоприятные макроэкономические условия, во-вторых, существуют внутренние причины, связанные с особенностями деятельности самих коммерческих банков.
Актуальность выбранной темы курсовой работы обусловлена тем, что кредитная деятельность — один из важнейших, конституирующих само понятие банка признаков. Не будет преувеличением утверждать, что уровень организации кредитного процесса — едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.

Анализ автокредитования в Банке ЗАО «ВТБ24»

16 Февраля 2014, курсовая работа

Актуальность исследования обусловлена тем, что кредитование населения на приобретение транспортных средств - один из наиболее развитых и конкурентных сегментов кредитования физических лиц на российском рынке. Практически все официальные дилеры могут предложить своим потенциальным клиентам на выбор кредитные программы нескольких банков. На рынке автокредитования в последние полтора года появилось много новых кредитных продуктов, что связано с активным развитием этого сегмента и обострением конкуренции между участниками

Анализ активных операций ООО КБ "Сембанк"

29 Марта 2014, курсовая работа

Целью работы является изучение услуг коммерческих банков на современном этапе развития.
Для достижения этой цели в ходе работы решаются следующие задачи:
- раскрыть сущность понятия "коммерческий банк";
- определить функции и роль активных операций коммерческих банков;
- изучить основные виды активных операций банков в России;

Анализ активных операций коммерческого банка (на примере ЗАО ВТБ-24)

06 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является исследовать в теоретическом плане сущность и значение активных операций коммерческих банков, а также изучить практику анализа данных операций.

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:

определить сущность активных операций коммерческих банков;

выяснить структуру активов активных операций банков и кратко охарактеризовать основные из них;

изучить основные аспекты анализа активных операций банков;

проведение аналитического исследования активных операций ЗАО «ВТБ-24»;

Анализ активных операций на примере конкретного банка

01 Марта 2014, курсовая работа

Целью работы является проведение анализа активных операций на примере конкретного банка.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- изучить экономическую сущность кредита;
- рассмотреть классификацию активных операций;
- провести анализ кредитного портфеля Управления «Урюпинское отделение».

Анализ активных операций проводимых коммерческим банком

06 Февраля 2013, доклад

За 2009 год средства, размещенные в активах банковского сектора, увеличились на 4,7 трлн. тенге, или на 31,8%, и составили 14614,9 млрд. тенге. Основным фактором роста активов банковского сектора является увеличение объемов кредитных операций банков.

Анализ баланса коммерческого банка на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»

12 Марта 2014, практическая работа

Рассмотрим баланс кредитной организации ЗАО «Банк Русский Стандарт» по следующим основным направлениям:
- анализ динамики валюты баланса;
- анализ состава и структуры пассива баланса;
- анализ состава и структуры актива баланса.
Самую общую оценку деятельности банка можно получить, анализируя динамику абсолютной величины баланса. Анализируя график динамики валюты баланса ЗАО «Русский Стандарт» за первое полугодие 2013 г. (рис.1) можно отметить её значительный рост по сравнению с началом года, который составил 21,8%.

Анализ банка Альфа-Банка

01 Мая 2013, реферат

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России и за рубежом открыто 511 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. В Альфа-Банке работает около 21 тысячи сотрудников. Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка. Бенефициарными акционерами банковской группы «Альфа-Банк» в составе Консорциума «Альфа-Групп» являются 6 физических лиц.

Анализ банковских рисков

29 Января 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является раскрытие основных подходов к классификации банковских рисков, методов управления ими, а также определение путей их минимизации.
Основными задачами написания данной курсовой работы является:
1. Определение сущности банковских рисков;
2. Раскрытие видов банковских рисков, а также их особенностей;

Анализ банковского маркетинга на примере АО «Альянс-банк»

05 Апреля 2014, дипломная работа

Целью дипломной работы стала систематизация и обобщение имеющегося материала по организации маркетинга в АО «Альянс-банке» и разработка предложений по совершенствованию его маркетинговой деятельности.
Для полного раскрытия темы перед работой были поставлены следующие задачи:
Выявить теоретические аспекты организации маркетинга в коммерческих банках на современном этапе;
Изучить процесс организации маркетинга в АО «Альянс-банк»;
Разработать предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности в АО «Альянс-банк»;

Анализ банковской системы

09 Мая 2013, реферат

Коммерческие банки выполняют функции кредитования и инвестирования предприятий, государства и населения. Банки выступают в качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных кредиторов и давая их конечным заемщикам. За счет кредитов банка осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства. В ходе проведения правительством РФ реформ, направленных на стабилизацию экономики, банки столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению ими данных функций.

Анализ валютной системы Республики Беларусь

11 Декабря 2014, практическая работа

Валютная система - совокупность валют, правил и норм их использования и взаимного обмена, применения в качестве платежных средств, а также денежно-кредитных отношений, связанных с применением валюты. К валютной системе относятся и органы, регулирующие выпуск и обращение валюты.

Анализ валютных рынков

18 Мая 2013, курсовая работа

Его участниками выступают:
крупные банки, через которые производится основная масса всех международных расчетов;
компании;
международные инвестиционные фонды;
организации, физические лица;
центральные банки и валютные биржи.
Усилению роли валютных рынков, как совокупности валютных операций, осуществляемых их участниками, способствовало:
развитие международных экономических связей;
интернационализация хозяйственных связей;
образование мировой валютной системы;
усиление концентрации и централизации банковского капитала.

Анализ государственного регулирования банковской деятельности в Казахстане

04 Июня 2013, дипломная работа

Целью дипломной работы является изучение системы государственного регулирования банковской деятельности. Исходя из данной цели, можно выделить следующие задачи:
необходимость системы государственного регулирования банковской деятельности в регулировании деятельности коммерческих банков и важность её развития в будущем;
анализ деятельности коммерческих банков на финансовом рынке страны;
анализ выполнения нормативов коммерческих банков

Анализ движения денежных средств

12 Января 2011, контрольная работа

Анализ движения денежных средств - определение моментов и величин притоков и оттоков денежной наличности.
Одним из основных условий финансового благополучия предприятия является приток денежных средств, обеспечивающий покрытие его обязательств. Отсутствие такого минимально необходимого запаса денежных средств свидетельствует о его серьезных финансовых затруднениях.

Анализ денежно-кредитной политики в современных условиях

15 Октября 2012, контрольная работа

Целью работы является анализ денежно-кредитной политики в современных условиях. Для достижения цели необходимо рассмотреть, как Центральный Банк справлялся с задачами стоящими перед ним на современном этапе экономических реформ, какие основные методы и инструменты денежно-кредитного регулирования необходимо применять в условиях России.

Анализ депозитов юридических лиц

22 Декабря 2013, реферат

Вложение свободных денег на депозитный банковский счет можно считать одним из наиболее выгодных способов сбережения средств организации или предприятия, полученных в виде прибыли, а также получения дополнительного дохода. Сегодня депозитные программы для юридических лиц предлагают многие коммерческие банки, а ставки по таким вкладам могут в значительной мере различаться. Рассмотрим депозитарную деятельность трех коммерческих банков: Ханты-Мансийский банк, Сбербанк России, Альфа-Банк.

Анализ деятельности банков

10 Июля 2014, курсовая работа

Целью работы будет проведение анализа банка и разработка мероприятий по его усовершенствованию.
Поставленная цель обуславливает решение следующих задач:
- выявить теоретические аспекты банка
- проанализировать деятельность банка, выявить преимущества и недостатки, анализ активов и пассивов и тд.
- разработать рекомендации по совершенствованию деятельности банка.
Объектом курсовой работы является коммерческий государственный банк - ОАО « Сбербанк России».

Анализ деятельности коммерческих банков с физическими лицами (на примере ОАО Новокузнецкий Муниципальный банк)

21 Мая 2013, курсовая работа

Исходя из актуальности, целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности банка АКБ «Новокузнецкий Муниципальный банк» ОАО (далее АКБ НМБ ОАО).
На основе поставленной цели нужно решить следующие задачи:
Рассмотреть понятие и виды коммерческих банков;
Определить функции коммерческих банков;
Определить принципы коммерческих банков;
Определить роль коммерческих банков;
Дать характеристику банка (на примере АКБ НМБ ОАО);
Проанализировать операции банка (на примере АКБ НМБ ОАО);
Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности банка; 32

Анализ деятельности коммерческого банка

19 Марта 2014, курсовая работа

Цель данной работы – провести финансовый анализ деятельности ОАО «Газпромбанка». Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
Изучить систему финансового анализа и ее роль в повышении эффективности деятельности коммерческого банка;
Рассмотреть технологию финансового анализа коммерческого банка;
Провести финансовый анализ ОАО «Газпромбанка»;
Оценить качество активов и структуры пассивов ОАО «Газпромбанка»;
Оценить эффективность управления банком;
Разработать стратегию улучшения финансового состояния ОАО «Газпрмбанка».

Анализ деятельности ОАО «Банк Москва-Минск»

16 Декабря 2012, практическая работа

Унитарное предприятие «Иностранный Банк «Москва-Минск» зарегистрировано 7 апреля 2000 года со 100%-ным участием Банка Москвы.
Постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 24 октября 2007 года № 196 Унитарное предприятие «Иностранный банк «Москва-Минск» реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск». К ОАО «Банк Москва-Минск» перешли все права и обязанности Унитарного предприятия «Иностранный банк «Москва-Минск».
Благодаря работе коллектива и поддержке учредителя ОАО «Банк Москва-Минск» удалось обеспечить поступательное развитие и занять достойное место на финансовом рынке республики.