Рефераты по биологии

10 фактов о генетики и мутациях

20 Ноября 2013, реферат

1. Генетическая коррекция человека вполне может стать реальностью ближайшего будущего. Так, в декабре 2008 года было объявлено, что в Лондоне ожидается рождение первого в мире генетически модифицированного ребёнка. В январе 2009 года было объявлено об успешном рождении девочки.
2. Оптимистический или пессимистический взгляд на мир каждого конкретного человека программируется генетически. Согласно исследованиям учёных из Мичиганского университета, он определяется концентрацией нейропептидов Y в мозгу: пониженная концентрация заставляет воспринимать окружающее пессимистично и депрессивно.

Botkin’s Disease

08 Июня 2015, реферат

Botkin’s Disease - a viral disease that destroys the liver and bile ducts. Another definition of Botkin's disease is - viral hepatitis.
Symptoms can include:
Loss of appetite
Fever
Stomach-ache
Diarrhea
Dark urine
Jaundice (yellow skin and eyes)
Fatigue
Joint pains
Depression

L-аргинин

19 Ноября 2013, реферат

Процесс синтеза белков в организме является постоянным, но в случае, когда хотя бы одна незаменимая аминокислота отсутствует, их образование приостанавливается, и из-за невозможности реализации множества биохимических процессов это приводит к развитию различных заболеваний.
Естественным источником аргинина являются такие продукты как, соя, шоколад, какао, арахис.
Аргинин - аминокислота, которая способна синтезироваться в организме самостоятельно из других аминокислот, но при различных заболеваниях или дефиците в рационе белка ее синтез резко снижается, также одним из факторов снижения синтеза аргинина является возраст.

L-формы бактерий

04 Декабря 2012, реферат

L-формы бактерий (синоним L-варианты бактерий). Способность превращаться в L-формы, или L-трансформация, присуща всем видам бактерий. В настоящее время L-формы получены также у Treponema pallidum. Независимо от видовой принадлежности бактерий, L-формы образуются при воздействиях, блокирующих некоторые звенья биосинтеза клеточной стенки, и при одновременном торможении деления бактериальной клетки при сохранении ее роста. Способность к L-трансформации зависит от происхождения культур, степени их чувствительности к трансформирующему воздействию, индивидуальных особенностей штаммов и отдельных клеток популяции.

Polycomponent immobilized probiotic with antimutagen activity

05 Мая 2013, научная работа

Materials and methods. Carbonized rice husk with nanostructured surface of carrier was used. Three from 12 strains including L.acidophilus, L.fermentum and L.plantarum with expressive antimutagen activity are used. Ames bacterial test system on strains S. typhimurim TA 98 and ТA 100 was used. The genoprotector properties of consortium are investigated by means of the algorithm including bacterial Rec- and SOS- bacterial systems and the metaphase analysis of a marrow of white mice. The mice model of antibiotic-induced dysbiosis caused by peroral application of ciprofloxacin and treatment effect of immobilized probiotic was used.

The Cardiac Output

16 Ноября 2013, реферат

Cardiac output refers to the volume of blood which the left ventricle forces into the aorta per minute of time. It must be noted that this term refers to the output of the left ventricle only,and that the total output is twice as much. The reason that the output ot the left ventricle is considered so important that it is given is special name is that it supplies the entire body (except the lungs) with the blood. Another reason is that it does a much greater amount of work than does the right and consequently is more likely to fail. The work that the ventricle does depends not only on the volume they must beat ,and that pressure is about six times as great in the aorta as in pulmonary artery - about 80 mm in the first and only about 15 mm in the second.

«Fast Food» – тың адам ағзасына әсері туралы

06 Мая 2014, реферат

Өткен ғасырдың 80-90 жж. «жүгіріп жүріп қоректену» деп аталатын немесе Фаст-фуд мәдениеті бүкіл әлемге тараған, бірақ ақырғы уақытта ғалымдар дабыл соқты, ал қоғамдық ұйымдар зиянды тағамға белсенді қарсы шықты. Мамандардың айтуы бойынша – фаст-фуд әдеттенуді туғызады, көбінесе балалар мен жасөспірімдерде. Олардың денсаулықтарына үлкен зиян келтіретін гамбургерлер, чипсілер және пицца біздің балаларымыздың сүйікті тағамдары болды. Артық салмақ, гастрит және жалпы әлсіздік – осылар зиянды дағдылардың нәтижесі болып табылады. Салауатты өмір сүруді құру мәселесінің Ұлттық орталығының мамандары бұл мәселеге үлкен көңіл бөлуге шешім қабылдады.

«Романтикалық» кезең

21 Апреля 2014, лабораторная работа

Ч. Дарвиннің “ТурлердіңПАЙДА БОЛУЫ...” атты еңбегінің жарты айдан соң жарыққа шығып ж/е екінші басылымының тез арада сатылды. Кітапты барлық европалық тілдерге аудара бастады ж/е ол европа елдерінде, яғни Э.Геккеля, Ф. Мюллера, К. Гегенбаура - Германияда, К. А. Тимирязева, И.И. Мечникова, А. О. Ковалевского, В.О. Ковалевского и И. М. Сеченова - Ресейде, Т. Гексли. А. Уоллеса ж/е Дж. Гукера - Англияда; Аза Грея - АҚШ-тағы оқымыстылар арасында аса маңызды роль атқарды. Бірнеше жылдар өткен соң креационизм өз құндылығын жоғалтады. Нәтижесінде биология ғылымы өз алдында жаңа салалар аша бастады. Олар: экология, биогеоценология, эволюциялық эмбриология ж/е т.б. XIX ғ екінші жартысында жануарлардың ж/е өсімдіктердің организмдерінің филогенетикалық древ қарқынды дамыды. Биологиялық зерттеулерде Э. Геккел өзінің “үштік параллелизм” – эмбриология, салыстырмалы анатомия ж/е полеонтология әдісін ұсынады.

Інфекційні захворіння у дітей

27 Января 2014, реферат

Кір – надзвичайно контагіозна гостра інфекційна хвороба, первахно дитячого віку, яка характеризується інтоксикацією, підвищенням температури тіля, катаром слизових облонок дихальних шляхів та конюктив, наступною появою аписто папульозного висипу, що покриває шкіру хворого.
Актуальність – кір поширений повсюдно. Легкість перенесення зхбудника і відсуиність специфічного імунітету у дітей є передумовами їх інфікування та захворювання вже у перші роки життя. Разом з тим, у звязку з плановою активною імунізацією проти кору захворювання вже у перші роки життя.

Іонізуюче випромінювання на виробництві, його нормування

15 Октября 2013, реферат

Людина здійснює свою життєдіяльність у навколишньому середовищі, яке складається із природного і штучного, створеного людьми у процесі розвитку, тобто техносфері (виробництво, транспорт, побут). Однією із складових техносфери є виробництво, де людина здійснює свою трудову діяльність і постійно знаходиться під впливом вражаючих, небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища.

Історія відкриття та дослідження клітин

22 Ноября 2013, реферат

Кліти́на (від лат. cellula — комірка) — структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до відтворення. Від середовища, яке її оточує, клітина відмежована плазматичною мембраною (плазмалемою). Розрізняють два типи клітин: прокаріотичні, що не мають сформованого ядра, характерні для бактерій та архей, та еукаріотичні, в яких наявне ядро, властиві для всіх інших клітинних форм життя, зокрема рослин, грибів та тварин. До неклітинних форм життя належать лише віруси, але вони не мають власного метаболізму і не можуть розмножуватись поза межами клітин-живителів.

Історія розвитку фізіології

20 Июня 2015, реферат

Фізіологія — наука про функції і процеси життєдіяльності організму загалом, його органів, тканин, клітин тощо. Назва науки походить від грецького physis — природа.
Поряд із загальною фізіологією існують її окремі розділи. До них відносять фізіологію різних систем органів (кровообігу, травлення, виділення та ін.), а також дитячу, праці, спорту тощо.

Ішкі секреция безінің иондаушы сәулеге әсері

30 Апреля 2014, творческая работа

Радиоактивтіліктің көрінісі болып табылатын иондаушы сәулелердің ашылуы ғылыми техникалық прогрестің дамуы үшін иондаушы сәулелермен атом энергияларының кең масштабта қолданыу атом ядроларының синтезі және бөліну реакцияларында, өндірістік қиындықтардың өсулерінде, қоғамдық байлықтың жоғарлауында, науқас адамдардың емі мен диагностикасын анықтауда қолданылады. Радиоактивті заттар металлургияда, машинақұрылымында, химиялық өндірістерде, ауыл шаруашылығында, медицинада және көптеген ғылыми зерттеу лабораторияларында қолданылады. Белсенділіктің жоғарлауы, радиоулылығы, физикалық химиялық қасиеті, сонымен қатар оның қолданулары әртүрліліктермен ерекшеленеді. Радиоактивті заттар қатты, сұйық және газ түрінде қолданулары мүмкін. Радиоактивті заттар ағзаға түскен кезде ең алдымен критикалық ағзаларға - радионуклеид депосына және маңайындағы тіндерге әсер етеді.

Абиогинез. Возникновение жизни на Земле

17 Ноября 2011, реферат

Существовало множество теорий о происхождении жизни на Земле. Часть ученых считала, что жизнь была создана Творцом, другие же полагали, что существуют некие «семена жизни», переносимые с планеты на планету метеоритами - «теория панспермии». Третья группа ученых считала, что жизнь зародилась сама собой, благодаря «жизненной силе». По их мнению, эта «жизненная сила» существует везде. Идея виталистов господствовала в средние века. Теория самозарождения включала в себя то, что рыбы могли зарождаться из ила, черви из почвы, мыши из грязи, мухи из мяса и т. д.

Абиогинез. Возникновение жизни на Земле

05 Декабря 2012, реферат

Существовало множество теорий о происхождении жизни на Земле. Часть
ученых считала, что жизнь была создана Творцом, другие же полагали, что
существуют некие «семена жизни», переносимые с планеты на планету
метеоритами - «теория панспермии». Третья группа ученых считала, что жизнь
зародилась сама собой, благодаря «жизненной силе»

Абиссинский центр, современная Эфиопия

10 Мая 2012, реферат

Родина сорго — Северо-Восточная Африка, в частности, Эфиопия и Судан, где в настоящее время находится наибольшее количество её диких видов и культурных форм. Как культурное растение культивируется с IV—III веков до н. э.

Австралийская область и её флора

28 Ноября 2013, доклад

В зоогеографии к данной области принято относить материк Австралию и целый ряд островов: Тасмания, Новая Гвинея,Соломоновы острова, архипелаг Бисмарка, часть Малых Зондских,Новая Зеландия, Меланезия, Микронезия, Полинезия и Гавайские острова; в географии растений — только Австралию и Тасманию. Причиной такого двойственного распределения является различия в возможностях расселения животных и растений.

Автономная нервная система

21 Декабря 2010, лекция

Нервная система разделяется на соматическую нервную систему, отвечающую, главным образом, за произвольный контроль деятельности скелетной мускулатуры, и автономную нервную систему, которая регулирует функции каждого органа, а также гомеостаз в целом и в большинстве случаев не поддается произвольной регуляции. В нейрофизиологии она известна как висцеральная или вегетативная нервная система.

Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

04 Ноября 2013, реферат

Под влиянием агрессивного воздействия организм испытывает состояние напряжения, стресс (англ. stress - напряжение). При умеренном стрессе обнаруживается усиление активности вегетативной нервной системы. Стимуляция мозгового слоя надпочечников через вегетативные нервы заставляет их выделять в кровь адреналин. При этом происходят изменения в различных частях организма. Начинается секреция потовых желез, шерсть встаёт дыбом, сердце бьётся быстрее, дыхание делается более частым и глубоким, кровь от пищеварительного тракта перенаправляется к мышцам. Всё это подготавливает организм к энергичным действиям требуемого типа. Под действием хронического стресса животное заболевает и может умереть.

Агротехнические требования к качеству вспашки и виды вспашки

07 Июня 2015, реферат

Земля, по выражению К. Маркса, «постоянно улучшается, если правильно обращаться с ней». Таким образом, применение правильных, научно обоснованных приемов обработки почвы — основа повышения не только эффективного, но и потенциального плодородия почвы.
Однако свойства почвы в различных природно-климатических зонах страны весьма разнообразны, а следовательно, разнообразными должны быть и приемы ее обработки. Еще В. И. Ленин писал, что «Земледелие в Калужской губернии не то, что в Казанской»,— и указывал на непозволительность «мешать местным работникам в том учете местных различий, которые являются основой разумной работы».

Агроэкологическая оценка админстративных районов красноярского края На примере ОАО «Рассвет» Канского Района

14 Января 2014, курсовая работа

Любая человеческая деятельность в той или иной мере оказывает влияние на окружающую среду. При этом степень и последствия влияния определяются продолжительностью и интенсивностью воздействия. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся многие представители животного мира. Чаще всего это происходит из-за недооценки человеком своих поступков по отношению к природе.

Адам ағзасының төмен температураға бейімделуінің физиологиялық механизмі

17 Ноября 2013, реферат

Актуалдылық. Абиогендік факторлар ортасы – бұл органикалық емес табиғаттың организмге әсер ететін факторлары. Эволюциялық дамулардын барысында адам организмі адаптациялық өзгерістерге табиғаттың кең мүмкіндіктерінің арқасында ұшырады. Ол табиғат мүмкіндіктеріне белгілі бір қысымдар мен гравитациялар, косметикалық және сәулелік жылу деңгейі, қоршадағы атмосфераның белгілі бір газдық құрамы, жыл мезгілдері мен күн мен түннің ауысуы. Организмнің тіршілік ету үшін алдымен жылу қажеттілігі барлық тіршілік процестерінің жылудың қатысуымен, белгілі бір жылу мөлшерімен және оның қимылының жалғасымдылығымен шартталған. Қоршаған ортаның температурасы мен организнің температурасы тығыз байланысты, олар зат алмасуды реттейтін химиялық реакциялардың жылдамдығы мен жүруінің ерекшелігін өзгертеді

Адам денсаулығын жақсартуға арналған «Бапол» тағамдық өнімді өндірудің биотехнологиялық негіздері

26 Февраля 2014, дипломная работа

Біріншіден, біздің халықтар арасында дұрыс тамақтану мәдиениеті әлі толық деңгейде қалыптаспаған, парықсыз тамақ қабылдау кеңінен дамыған. Жасына, жынысына, қуатына жыл мезгіліне, тәулігіне, артық не кем салмағына, ауру күйіне т.б. байланысты тамақтану ережелері әлі халықтар арасында жеткіліксіз.
Екіншіден, техникалық жетістіктерге байланысты дене қозғалысы шектеліп (гиподинамия), энергия шығыны азаюда.Оның үстіне қуатты тағамдар көп қолданылуда.

Адам және жануарлар ағзасындағы көмірсулар

04 Декабря 2014, реферат

Көмірсулар-барлық тірі организмде негізгі энергия беретін зат және көміртегінің көзі болып табылады.
Көміртегі-бүкіл тіршіліктің негізгі элементі. Көмірсулардың қызметі алуан түрлі және оларды басқа заттармен ауыстыруға болмайды
-Ең алдымен көмірсулар –өсімдіктер мен жануарлар клеткасы үшін энергия аккумуляторы, қуат көзі (глюкоза, крахмал, гликоген)
-Бірқатар көмірсулар өсімдіктер мен бактерия клеткаларының қаңқасы қызметін атқарады. Мысалы:өсімдік клеткаларының қабығыцеллюлозаның мықты талшықтарынан тұрады. Оны гемицеллюлоза,пектин сияқты полсахаридтер бекітеді

Адам миы және ақыл

02 Апреля 2013, реферат

Ақыл-ойлы материаның ең жетілген өкілі-ми болып саналады. Ми ешқашанда демалмайды. Тіпті, түнде дененің көптеген мүшелері босаңсып, қозғалмайтын күйге түссе де, ми жұмыс істеп жатады. Ол жүректің соғысын, дененің қызуын, ас қорыту жүйесін және ішкі үдерістерді бақылап, тыным таппайды. Сол себепті, мидың қызметі қызықтырмайтын ғалым жоқ. Академик П.Анохиннің өзі ол жөнінде былайша ой толғайды:

Адам миы және ақыл-ой

20 Ноября 2014, реферат

Ақыл-ойлы материаның ең жетілген өкілі-ми болып саналады. Ми ешқашанда демалмайды. Тіпті, түнде дененің көптеген мүшелері босаңсып, қозғалмайтын күйге түссе де, ми жұмыс істеп жатады. Ол жүректің соғысын, дененің қызуын, ас қорыту жүйесін және ішкі үдерістерді бақылап, тыным таппайды. Сол себепті, мидың қызметі қызықтырмайтын ғалым жоқ.

Адам патологиясына тұқым қуалаушылық пен ортаның рөлі

14 Апреля 2014, реферат

Патология грек тілінен аударғанда pathos – қасірет және logos – ілім деген мағынаны білдіреді. Ол патологиялық процестер мен жеке ауруларды зерттейтін ғылымның саласы. Қалыптан тыс ауытқу әдетте ''патология'' деп аталады.
Ағзаның тұқымқуалаушылығының бұзылуына себеп болатын орта факторын зерттеумен биологиялық токсикогенетика саласы айналысады. Бүгінгі таңда 100 мыңдаған мутогендер түрі белгелі. Оның құрамына түрлі физикалық факторлар (ультрофиопетті күн родиациясы, т.б.) антропогенді және табиғи химиялық қосылыстар, биологиялық факторлар (вирус) жатады. Мутагендер адам қолданатын көптеген заттардың құрамынан табылып:отыр, ол; шашқа арналған краскада, ксерокстың краскасында, қызыл шарапта, жоғары t - да қуырылған ет пен балықта, темекі түтігінде,ол көбінесе лас шаруашылықта,қала аусында,табиғи сулардан табылған.

Адам эволюциясының сатылары

09 Апреля 2014, реферат

Адам эволюциясын антропология ғылымы зерттейді. Антропология Х1Х ғасырдың екінші жартысында Дарвиннің эволюциялық теориясы ашылғаннан соң күрт дами бастады. Археологиялық қаба кезінде табылған Ramapіthecus миоцен – плиоценде тіршілік еткен адам тәрізді маймылдың қалдықтары, гоминидтер тармағының бастапқы түрі, яғни олар адам мен оған туыстастардың арғы тегі деп саналды. Бұл маймылдың қалдықтары ндістан мен Пәкістаннан, Таяу Шығыс пен Неандерталдық Кроманьондық Homo sapіens

Адам эмбриологиясы

28 Декабря 2014, реферат

Жеке организмдердің өмір сүру ұзақтығы сол түрдің тіршілік ету ұзақтығынан әлдеқайда аз. Түрдің тіршілік етуі оны құрайтын жеке-даралардың тіршілігімен сипатталады.Табиғатта түрдің сақталуы, дамуы оның дараларының көбеюіне байланысты. Көбеюдің арқасында ұрпақтар жалғасады,түр сақталады. Әрбір түр өкілдерінің жеке дамуында осы түрдің тарихи дамуына тән ерекшеліктері қалыптасады. Жеке даму мен тарихи дамуына тән ерекшеліктері қалыптасады. Жеке дамуы мен тарихи дамудың,онтогенезбен филогенездің арасындағы байланысты ХIX ғасырда Ч.Дарвин,Ф.Мюллер,Э.Геккель биогенетикалық заңында көрсеткен.Ұрықтық дамуы тарихи дамудың қысқаша,жылдам қайталануы,басқаша айтқанда, онтогенез филогенездің қысқаша,жылдам қайталануы.

Адамның туа біткен ақаулықтары

04 Октября 2015, реферат

Гистологияның негізгі зерттеу нысаны - тіндер онтогенезің алғашқы сатысында, яғни эмбриондық даму кезінде пайда болады. Сол себепті, тіндердің қасиеттерін жан-жақты бағалау үшін, олардың эмбриондық даму көздерін механизмдерін т.б. жеткілікті білу қажет. Осы заңдылықтарды зерттейтін ғылым- эмбриология адам эмбриологиясы мен көптеген: педиатрия, акушерлік қызмет, гинекология, терапия және т. б. ғылыми іргесін қайталайды.