Аналіз джерел формування капіталу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2013 в 16:35, курсовая работа

Краткое описание

Об’єктом роботи обрано ТОВ «Майстер світла» та результати його діяльності.
Метою даної роботи є визначення шляхів підвищення ефективності використання капіталу на підприємства та його оптимізації.
Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:
- дослідити сучасні напрямки аналізу власного капіталу підприємства як джерело фінансування діяльності підприємства;
- визначити сутність власного капіталу, його функції та його складові;
- провести дослідження методик формування власного капіталу підприємства;
- провести оцінку власного капіталу за даними досліджуваного підприємства;
- визначити стан фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження;
- проаналізувати ефективність використання власного капіталу підприємства;

Содержание

Вступ.......................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Власний капітал підприємства: структура, формування і використання..........................................................................................................5
1.1.Сутність, функції і класифікація капіталу підприємства.............................5
1.2 Характеристика форм власного капіталу та нормативно-правових документів.............................................................................................................10
1.3 Підходи до аналізу капіталу підприємства..................................................15
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану підприємства.....................................17
2.1 Загальний аналіз фінансового стану підприємства.....................................17
2.2 Аналіз джерел формування капіталу підприємства....................................26
2.3 Оцінка вартості капіталу................................................................................32
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу.........37
ВИСНОВКИ.........................................................................................40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................42

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота.docx

— 95.41 Кб (Скачать файл)


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Кафедра фінансів

 

 

Аналіз джерел формування капіталу

Курсова робота з фінансового аналізу

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Виконав:

                                                                         студент групи ОАд 09.01/2

Чернік Микола Миколайович

Керівник:

Липова Тетяна Вікторівна,

кандидат економічних наук

 

 

 

Київ - 2013

                                                  Зміст

Вступ.......................................................................................................3  
РОЗДІЛ 1. Власний капітал підприємства: структура, формування і використання..........................................................................................................5 
1.1.Сутність, функції і класифікація капіталу підприємства.............................5 
1.2 Характеристика форм власного капіталу та нормативно-правових документів.............................................................................................................10 
1.3 Підходи до аналізу капіталу підприємства..................................................15

РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану підприємства.....................................17

2.1 Загальний аналіз фінансового стану підприємства.....................................17

2.2 Аналіз джерел формування  капіталу підприємства....................................26

2.3 Оцінка вартості капіталу................................................................................32

РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу.........37

ВИСНОВКИ.........................................................................................40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................42

ДОДАТКИ............................................................................................44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже велика інфраструктура підприємств  яка виготовляє та забезпечує послуги  особам, які того потребують. Але  головним фактором в економіці держави  це є фінанси підприємств, які  використовуються та формуються цими підприємствами. Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами підприємства, є аналіз власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування діяльності підприємства. Саме на основі результатів такого аналізу керівництво приймає рішення щодо ефективності тих чи інших видів господарської діяльності, рішення про доцільність розвитку напрямків виробництва, про прибутковість видів продукції, що показує необхідність дослідження різних методик аналізу і визначає актуальність обраної теми.

Власний капітал підприємства –  це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над  його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів  кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Предметом дослідження є облік формування та аналіз власного капіталу підприємства як головне джерело фінансування діяльності суб’єкта господарювання.

Об’єктом роботи обрано ТОВ «Майстер світла» та результати його діяльності.

Метою даної роботи є визначення шляхів підвищення ефективності використання капіталу на підприємства та його оптимізації.

Для досягнення визначеної мети необхідно  виконати наступні завдання:

- дослідити сучасні напрямки  аналізу власного капіталу підприємства  як джерело фінансування діяльності  підприємства;

- визначити сутність власного  капіталу, його функції та його  складові;

- провести дослідження методик  формування власного капіталу  підприємства;

- провести оцінку власного капіталу  за даними досліджуваного підприємства;

- визначити стан фінансово-господарської  діяльності об’єкта дослідження; 

- проаналізувати ефективність  використання власного капіталу  підприємства;

 

 

РОЗДІЛ 1

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРА, ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

1.1 СУТНІСТЬ, ФУНЦІЇ  І КЛАСИФІКАЦІЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий  зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення  і розвитку підприємства, капітал  у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників  і персоналу.

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики (табл. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Класифікація капіталу підприємства

Характеристика  капіталу підприємства

Обґрунтування характеристики капіталу підприємства

1. Капітал підприємства  є основним фактором виробництва 

В економічній теорії виділяють  три основних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність підприємств:

·        капітал;

·        земля та інші природні ресурси;

·        трудові ресурси.

У системі даних факторів виробництва капіталу відводиться  пріоритетна роль, оскільки він об’єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс

2. Капітал характеризує  фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід 

У даній своїй якості капітал  може виступати ізольовано від виробничого  фактора – у формі позикового капіталу, який забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності

3. Капітал є головним  джерелом формування добробуту  його власників 

Капітал забезпечує необхідний рівень добробуту його власників  як у поточному, так і в перспективному періодах. Частина капіталу, яка  спрямована на задоволення поточних чи перспективних потреб його власників, перестає виконувати функцію капіталу. Капітал, який накопичується, повинен  задовольнити потреби його власників  у перспективному періоді, тобто  формує рівень майбутнього їх добробуту 

4. Капітал підприємства  є головним виміром його ринкової вартості

У даній якості, перш за все, виступає власний капітал підприємства, який визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного ка піталу, який використовує підприємство, одно час но характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. У сукупності з іншими, менш значимими факторами, форму єть ся база оцінки ринкової вартості підприємства

5. Динаміка капіталу підприємства  є важливим барометром рівня  ефективності його господарської  діяльності 

Здатність власного капіталу до зростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову  рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. І навпаки, зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком  неефективної, збиткової діяльності підприємства


 

Велику роль відіграє капітал в  економічному розвитку підприємства і  в забезпеченні інтересів держави, власників і персоналу виступає головним об’єктом фінансового управління підприємством.

На діючому підприємстві власний  капітал має певні основні  форми             (рис. 1).

 

 
Рис. 1. Форми функціонування власного капіталу підприємства 

1. Статутний фонд характеризує  початкову суму власного капіталу  підприємства, інвестовану у формування  його активів для початку здійснення  господарської діяльності. Його розмір визначається статутом підприємства. Для підприємств окремих сфер діяльності й організаційно-правових форм (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю) мінімальний розмір статутного фонду регулюється законодавством.

2. Резервний фонд (резервний капітал)  є зарезервованою частиною власного  капіталу підприємства, призначеного  для внутрішнього страхування  його господарської діяльності. Розмір даної резервної частини  власного капіталу визначається  установчими документами. Формування  резервного фонду здійснюється  за рахунок прибутку підприємства (мінімальний розмір відрахувань  прибутку в резервний фонд  регулюється законодавством).

3. Спеціальні (цільові) фінансові  фонди, до яких належать цілеспрямовано  сформовані фонди власних фінансових  засобів з метою їх наступних  цільових витрат. У складі цих  фінансових фондів виділяють  звичайно амортизаційний фонд, ремонтний  фонд, фонд охорони праці, фонд  спеціальних програм, фонд розвитку  виробництва тощо.

Порядок формування й використання засобів цих фондів регулюється  статутом й іншими установчими та внутрішніми документами підприємства.

4. Нерозподілений прибуток характеризує  частину прибутку підприємства, що був отриманий у попередньому  періоді та не використаний  на споживання власниками (акціонерами,  пайовиками) й персоналом. Ця частина  прибутку призначена для реінвестування  на розвиток виробництва. 

5. Інші форми власного капіталу, до яких належать розрахунки  за майно при передачі його  в оренду, розрахунки з учасниками  стосовно виплати їм прибутків  у формі відсотків або дивідендів  і деякі інші, відображені в  першому розділі пасиву балансу.

Сутність власного капіталу проявляється через його функції. Основні з них такі:

  • Функція заснування та введення в дію підприємства. Власний капітал у частині статутного капіталу (СК) є фінансовою основою для введення в дію нового суб’єкта господарювання.
  • Сутність відповідальності та гарантії. СК є свого роду матеріальним забезпеченням для кредиторів корпорації. Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чисті активи в активній стороні балансу. Чим більший власний капітал, тим вищою є його кредитоспроможність.
  • Захисна функція. Чим більшим є власний капітал тим краще захищеною є корпорація від впливу загрозливих для її існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства.
  • Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Крім вкладів у вигляді матеріальних цінностей, у власний капітал вносяться грошові кошти, які можуть використовуватись на фінансування операційної та інвестиційної діяльності корпорації, а також для погашення заборгованості по позиках. Це, у свою чергу, підвищує ліквідність корпорації та потенціал довгострокового фінансування.
  • База для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний протягом року прибуток розподіляється та виплачується власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів або тезаврується (спрямовується на збільшення статутного чи резервного капіталу). У разі ліквідації чи реорганізації корпорації відбувається розподіл майна відповідно до частки акціонера.

Тезаврація прибутку - це спрямування його на формування власного капіталу підприємства з метою фінансування інвестиційної та операційної діяльності. Тезаврація позначається також як відкрите самофінансування. Тезаврований прибуток відображається в балансі таким чином: У пасиві за статтями: нерозподілений прибуток, резервний капітал, статутний капітал (при тезаврації прибутку, як правило, підвищується курс корпоративних прав) В активі він може бути спрямований на фінансування будь-яких майнових об’єктів: оборотних і необоротних, короткострокових і довгострокових.

 

Коефіцієнт  самофінансування = Птезавр / ПЧ.

 

  • Функція управління та контролю. Згідно з законодавством власники корпорації можуть брати участь в його управлінні. Фактичний контроль над підприємством здійснює власник корпоративних прав.
  • Рекламна (репрезентативна) функція. Солідний статутний капітал створює підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників факторів виробництва і споживачів готової продукції.

Абсолютна та відносна величини власного капіталу залежать від фінансових можливостей корпорації та обраної  політики щодо структури капіталу.

 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ  ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ  ДОКУМЕНТІВ

Поняття “капітал” асоціюється  з поняттям “власність”. При створенні  підприємства його стартовим капіталом виступає вартість майна підприємства. На цьому етапі, коли підприємство ще не має зовнішньої заборгованості, капітал підприємства визначається за такою формулою: Власний капітал (ВК) (початковий капітал) = вартість активів за балансом, власний капітал = Активи. Структура власного капіталу підприємства залежить від форми власності та його виду. Наприклад, для акціонерних товариств чи товариств з обмеженою відповідальністю, заснованих на колективній формі власності, створення і поповнення визначеного розміру статутного капіталу є необхідною умовою їх реєстрації в органах державної влади та легітимності проведення діяльності. Підприємство, засноване на приватній власності створює статутний капітал лише за рішенням власника, виходячи з необхідності забезпечення статутної діяльності. Капітал підприємств формується і використовується суб’єктами господарювання в будь-якій економічній системі відповідно до стратегічних і тактичних установ. У своїй роботі “Фінансовий облік” Г. В. Нашкерська зазначає, що власний капітал підприємства формується за допомогою: вкладенням (інвестиціями) власників; даруванням майна або коштів фізичними та юридичними особами; дооцінкою активів підприємства за умови зростання їх ринкової вартості; реінвестуванням нерозподіленого прибуток . Тоді, як у роботі “Теорія бухгалтерського обліку” Ф. Ф. Бутинець, Олійник О.В. та інші зазначають, що власний капітал формується двома шляхами: 
внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів; 
накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві [27, с.105]. 
Аналіз світової та вітчизняної економічної літератури свідчить про різноманітність підходів до з’ясування формування капітал капіталу. Разом з 
тим майже всі автори одностайні у тому, що формування капіталу – це 
самозростаюча вартість, яка здатна у своєму русі приносити дохід. 
       На діючому підприємстві власний капітал згідно П(с)БО 2 “Баланс” представлений наступними основними формами: статутний капітал, пайовий, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток.Крім основних складових елементів власного капіталу П(С)БО 2 визначає також коригуючи показники, які відображають рух власного капіталу у процесі його формування і управління. До коригуючих показників власного капіталу відносяться неоплачений та вилучений капітал. [4]

Информация о работе Аналіз джерел формування капіталу