Види трудових договорів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2013 в 20:59, курсовая работа

Краткое описание

Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності.

В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств
різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції,
кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий
досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення
повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме
визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним
розсудом.

Содержание

Вступ...................................................................
........................................5

І Поняття і зміст трудового
договору.................................................7

1.1 Поняття трудового
договору..............................................................7

1.2 Зміст та строки трудового
договору..................................................8

ІІ Загальний порядок укладання трудового договору....................11

2.1. Порядок прийняття на
роботу..........................................................11

2.2. Форма трудового
договору...............................................................1
3

ІІІ Трудова
книжка..................................................................
..............17

3.1. Заповнення трудових
книжок..........................................................17

3.2. Облік трудових
книжок..................................................................
..26

3.3. Видача трудової книжки в разі
звільнення.....................................27

ІV Контракт, як особлива форма трудового договору..................29

4.1. Поняття та мета контракту в трудовому
праві...............................29

4.2. Правова природа
контракту.............................................................31

4.3. Проблеми законодавчого регулювання
контракту........................34

V Види трудових договорів
..................................................................37

5.1. Трудовий контракти та трудові
угоди.............................................37

5.2. Трудовий договір на певний строк та на виконаня певної
роботи..................................................................
......................................38

5.3. Трудовий договір з
трудящим-мігрантом.......................................41

Висновки................................................................
..................................43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................45

ДОДАТКИ.................................................................
...............................48

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 79.31 Кб (Скачать файл)

підставі чого внесено запис (із посиланням на дату, номер і назву

документа).

 

Внесення відомостей у разі звільнення

 

Запис про причини звільнення у  трудовій книжці мають точно відповідати

формулюванню чинного законодавства  і містити посилання на статтю, пункт

закону. Наприклад: “Звільнений у зв’язку з прогулом, п.У ст. 40 КЗпП

України”.

 

У разі розірвання трудового договору з ініціативи працівника з причин,

за яких законодавство передбачено  надання певних пільг і переваг, запис

про звільнення вноситься із зазначенням  цих причин. Наприклад:

“Звільнений за власним бажанням у зв’язку з зачисленням до вищого

навчального закладу, ст. 38 КЗпП України”.

 

Запис про звільнення працівника робиться за такими правилами: у графі 1

ставиться порядковий номер запису; у графі 2 - дата звільнення; у графі

3 зазначається причина звільнення, наприклад: “Звільнено за скороченням

штатів, п 1 ст. 40 КЗпП України”; у графі 4 - підстава - наказ

(розпорядження), його дата і  номер.

 

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

У разі переведення працівника з  одного підприємства на інше за

погодженням між керівниками підприємтсв у графі 3 записується посилання

на погодження “Звільнено у зв’язку з переведенням на роботу на роботу на

(назва підприємства), п. 5 ст. 36 КЗпП України”.

 

У разі переходу на виборну посаду в графі 3 робиться запис: “Звільнено у

зв’язку з обранням на виборну  посаду в (назва організації), п. 5 ст. 36

КЗпП України”.

 

У разі розірванні трудового договору з ініціативи власника або

вповноваженого ним органу у  зв’язку зі здійсненням заходів  щодо

вдосконалення організації управління промисловістю та іншими галузями,

народного господарства, крім зазначення підстав, передбачених чинним

законодавством, робиться посилання  на відповідне рішення Уряду України.

Наприклад, у графі 3 записується: “Звільнено за скороченням штатів

(чисельності) працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України” і далі в дужках

зазначають відповідну постанову  Кабінету Міністрів України.

 

У разі призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років у розділі

“Відомості про призначення пенсії” трудової книжки органами соціального

забезпечення ставиться відбиток штампа “Пенсію призначено”. У трудових

ідбиток штампа “Пенсію призначено”. У трудових

книжках раніше встановленого зразка (1938 р.) відбиток зазначеного

штампа ставиться на першій сторінці.

 

3.2. Облік трудових книжок

 

На підприємстві ведеться також  документація щодо обліку бланків трудових

книжок і заповнення трудових книжок:

 

книга обліку бланків трудових книжок і вкладок до них;

 

книга обліку руху трудових книжок і  вкладок до них.

 

Ђ

 

 

д

 

Љ

 

 

 

Љ

 

 

 

 

 

¬

 

®

 

У книзі обліку руху трудових книжок і вкладок до них фіксуються всі

операції, що пов’язані з одержанням і витраченням бланків трудових

книжок і вкладок до них із зазначенням серії та номера кожного  бланка.

Книга ведеться бухгалтерією підприємства.

 

Книга обліку руху трудових книжок і  вкладок до них ведеться відділом

кадрів або іншим підрозділом  підприємства, який здійснює прийняття  і

звільнення працівників. У цій  книзі реєструються всі трудові  книжки, що

одержано від працівників при  влаштуванні їх на роботу, а також  трудові

книжки і вкладки до них, виписані працівникам, які раніше не мали їх.

 

Про одержання трудової книжки у  зв’язку зі звільненням працівникі

розписуються в особовій картці й у книзі обліку.

 

Обидві зазначені книги мають  бути пронумеровані, прошнуровані та

стверджені підписом керівника  підприємства й відбиток гербової (круглої,

що прирівнюється до гербової) печатки.

 

Бланки трудових книжок і вкладок  до них зберігаються в бухгалтерії

підприємства як документи суворої  звітності й видаються на заяву  під

звіт особі, котра відповідає за ведення трудових книжок.

 

Особа, яка відповідає за ведення  трудових книжок, щомісяця подає до

бухгалтерії звіт про наявність  бланків трудових книжок і вкладок  до них

і про суми, одержані за заповнені  трудові книжки та вкладки до них,

разом з прибутковим ордером  каси підприємства. На зіпсовані під  час

заповнення бланки трудових книжок і вкладок до них складається  акт за

типовою формою № П - 11 (дод. 85)

 

3.3. Видача трудової книжки в  разі звільнення

 

У разі звільнення працівника всі  записи про роботу й нагороди, внесені  в

трудову книжку за час роботи на цьому  підприємстві, засвідчуються

підписом керівника підприємства або спеціально вповноваженої ним  особи

та печаткою підприємства чи ввіділу кадрів.

 

Якщо працівник працездатного  віку протягом останніх двох років  перед

звільненням підвищував кваліфікацію, то треба це зазначити.

 

У разі звільнення осіб, які працювали  в селянському (фермерському)

господарстві за трудовим договором, або припинення членства в

селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у

трудових книжках, зроблених головою  селянського (фермерського)

господарства, трудовий стаж, у цьому  господарстві підтверджується

підписом керівника, заступника, іншої  уповноваженої на це особи та

засвідчується печаткою місцевого  органу державної виконавчої влади.

 

Трудова книжка заповнюється одночасно  українською та російською мовами,

й окремо завіряються обидва тексти.

 

Власник або вповноважений ним  орган зобов’язаний видати працівникові

його трудову книжку в день звільнення із внесеним у неї записом про

ь звільнення із внесеним у неї  записом про

звільнення.

 

У разі затримки видачі трудової книжки з вени власника або

вповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток  за

весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважається

день видачі трудової книжки. Про  новий день звільнення видається  наказ і

виноситься запис у трудову  книжку працівника. Раніше внесений запис  про

день звільнення визначається недійсним  у в становленому порядку.

 

Якщо працівник був відсутній  на роботі у день звільнення, то власник  або

вповноважений ним орган у цей  день надсилає йому поштове повідомлення

про необхідність одержати трудову  книжку.

 

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу

допускається тільки з письмової  згоди працівника.

 

У разі смерті працівника трудова  книжка видається на руки його

найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їхню вимогу.

У трудовій книжці померлого працівника в розділі “Відомості про роботу”

зазначають дату запису і в графі 3 записують: “Роботу припинено у

зв’язку зі смертю”. Далі заповнюють графу 4, де зазначають дату й номер

наказу (розпорядження). Цей запис  засвідчується в установленому  порядку.

 

 

ІV. Контракт, як особлива форма трудового  договору

 

4.1. Поняття та мета контракту  в трудовому праві

 

Оформлення трудових відносин за   посередництвом трудового контракту

широко застосовується в країнах  з ринковою економікою. Найм за

контрактом, як відносно нова правова  модель підбору, розподілу і

використання кадрів на підприємствах  всіх форм власності, закріплений і

в законодавстві України. Так, термін контракт як підстава виникнення

трудових відносин, як інститут трудового  законодавства був легалізований

в нинішній редакції в зв’язку  з прийняттям Закону України від 20 травня

1991 року «Про внесення змін  і доповнень у Кодекс законів  про працю

Української РСР при переході до ринкової економіки».

 

Контрактна форма найму покликана  забезпечити поєднання інтересів

працівника, власника майна підприємства і трудового колективу, тобто  є

важливим елементом соціального  партнерства.

 

В умовах дії жорстоких законів  ринку успіх і благополуччя підприємства

різних форм власності вирішальною  мірою залежать від компетенції,

кваліфікації і підприємливості  кадрового персоналу. Введення контрактної

системи найму дозволяє роботодавцю  легко позбавлятися від

безперспективних, несумлінних працівників  і сформувати мобільні творчі

колективи.

 

Контракт набув особливої популярності у роботодавців усіх форм

власності, оскільки надає їм можливість вільного маневрування трудовими

ресурсами. Його активне впровадження в практику регулювання трудових

відносин почалось з 1990-1991 рр., тобто  співпало з формуванням України

як незалежної держави в період, коли в Україні намітились контури

«капіталізації» виробництва.

 

Таким чином, правова модель трудового  контракту народилась на зламі двох

правових систем, покликаних обслуговувати  два економічних лада -

перехідний період від планової соціалістичної економіки до капіталізму.

капіталізму.

 

На цій основі грунтується думка про існування двох правових моделей:

трудового договору і контракту  в законодавстві України.

 

Трудовий контракт, розширивши можливості індивідуально-договірного

регулювання, вніс багато корисних ринкових елементів у трудові

відносини, консервативні за своєю  суттю.

 

Легальне поняття контракту  дається в частині третій ст. 21 КЗпП України:

«Особливою формою трудового договору , - підкреслюється в згаданій

статті КЗпП, - є контракт, в якому строк його дії, права обов’язки і

відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального

забезпечення і організації  праці працівника, умови розірвання договору,

в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін».

 

Проте, варто відмітити, що в юридичній  літературі немає єдиної точки

зору з приводу правової природи  контракту. Поняття контракту ч. З ст.21

КЗпП України визначає як особливу форму трудового договору. Виходячи з

цього, одні автори вбачають в ньому  форму строкового трудового договору,

інші - його різновид, треті прийшли  до висновку, що це контрактна форма

укладання трудового договору. З  такими твердженнями важко погодитись. У

першу чергу зміст, який вкладається  різними словниками у це поняття,

зводиться до того, що контракт є угода, письмова угода, договір у

законному порядку. Значить за формою він не просто письмова угода чи

угода в письмовій формі, а угода, за якою держава визнає встановлення

умов праці, прав і обов’язків сторін. Такий порядок визначення змісту

контракту держава визнає законним. Звідси, контракт не просто форма

договору, а й законний порядок  визначення його змісту.

 

Таким чином, мета контракту -   забезпечити  умови для виявлення

ініціативи й самостійності  працівників, урахувати індивідуальні

здібності і професійні навички, підвищення взаємної відповідальності, а

також забезпечити їх правовий і  соціальний захист.

 

Саме тому КЗпП вказує на особливість контракту, яка полягає в тому, що в

ньому можна передбачити положення, котрі виходять за межі, встановлені

законодавством про працю. Зокрема, тут передбачається обсяг роботи та

вимоги до якості і терміну її виконання, строк дії контракту, права,

обов’язки і взаємна відповідальність сторін, умови оплати і організації

праці, підстави для припинення й  розірвання контракту,

соціально-побутові і інші умови, необхідні  для виконання взятих

сторонами обов’язків. У цьому  суть і призначення контракту  в трудовому

праві.

 

На думку С.Н. Прилипко, законодавство встановлює різницю між трудовим

договором і контрактом, тобто протиставляє трудовий договір контракту,

але будь-яких аргументів у підтвердження  сказаного не наводить. Між тим,

аналіз ст.21 КЗпП та інших правових норм, що регулюють трудовий договір,

свідчать, що сучасне законодавство  не розмежовує, не встановлює суттєвих

відмінностей між трудовим договором  і його особливою формою -контрактом.

Не передбачено поділу на такі види трудового договору і в законодавстві

про працю великих, з розвинутою ринковою економікою, країнах далекого

х далекого

зарубіжжя.

 

На мій погляд, поняття трудовий договір і контракт є однопорядковими,

оскільки термін контракт має латинське  походження і в перекладі на

українську мову означає договір.

 

Тому, трудовий договір є більш  загальним поняттям, збиральною правовою

категорією, він включає в себе і контракт як особливу форму. Такий

висновок підтверджується аналізом першої і третьої частин ст. 21 КЗпП

України. Таким чином, терміни трудовий договір і контракт є синонімами.

 

4.2. Правова природа контракту

 

Фахівці в галузі трудового права  дотримуються різних точок зору стосовно

правової природи контракту. На погляд Ю. Баранюка, контракт слід

розглядати як окремий, специфічний  вид трудового договору. На відміну

від звичайного строкового трудового  договору робота, що виконується за

контрактом, як правило, є постійною, а не тимчасовою. Встановлення

строку обумовлене не характером виконуваних  обов’язків, а їх орієнтацією

Информация о работе Види трудових договорів