Види трудових договорів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2013 в 20:59, курсовая работа

Краткое описание

Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності.

В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств
різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції,
кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий
досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення
повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме
визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним
розсудом.

Содержание

Вступ...................................................................
........................................5

І Поняття і зміст трудового
договору.................................................7

1.1 Поняття трудового
договору..............................................................7

1.2 Зміст та строки трудового
договору..................................................8

ІІ Загальний порядок укладання трудового договору....................11

2.1. Порядок прийняття на
роботу..........................................................11

2.2. Форма трудового
договору...............................................................1
3

ІІІ Трудова
книжка..................................................................
..............17

3.1. Заповнення трудових
книжок..........................................................17

3.2. Облік трудових
книжок..................................................................
..26

3.3. Видача трудової книжки в разі
звільнення.....................................27

ІV Контракт, як особлива форма трудового договору..................29

4.1. Поняття та мета контракту в трудовому
праві...............................29

4.2. Правова природа
контракту.............................................................31

4.3. Проблеми законодавчого регулювання
контракту........................34

V Види трудових договорів
..................................................................37

5.1. Трудовий контракти та трудові
угоди.............................................37

5.2. Трудовий договір на певний строк та на виконаня певної
роботи..................................................................
......................................38

5.3. Трудовий договір з
трудящим-мігрантом.......................................41

Висновки................................................................
..................................43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................45

ДОДАТКИ.................................................................
...............................48

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 79.31 Кб (Скачать файл)

не пізніше, ніж у тижневий термін (у разі звільнення - в день

звільнення), й мають точно відповідати  текстові наказу (розпорядження).

 

Дати пишуться арабськими цифрами (число й місяць - двозначними),

наприклад: 05.01. 2002.

 

Записи виконують акуратно, кульковою  ручкою або чорнилом чорного,

синього чи фіолетового кольорів і  звіряються печаткою.

 

З кожним записом, що вноситься у  трудову книжку на підставі наказу

(розпорядження) про прийняття  на роботу, переведення чи звільнення,

власник або вповноважений ним  орган зобов’язаний ознайомити працівника

під розписку в особовій картці (типова відомча форма № П-2), в якій має

бути такий самий запис, що й  у трудовій книжці (вкладці).

 

В разі потреби власник або вповноважений  ним орган може видати

працівникові на його прохання завірений  витяг із трудової книжки.

 

Якщо підприємство, на якому зроблено неправильний або неточний запис,

ліквідовано, то виправлення вноситься  правонаступником і засвідчується

печаткою; якщо правонаступника немає - то вищою організацією, якій

підпорядковувалось ліквідоване  підприємство, а в разі її відсутності -

облархівом, держархівом м. Києва, держархівом м. Севастополя та

держархівом при Раді Міністрів Криму.

 

Виправлені відомості про роботу, переведення на іншу роботу,

нагородження, заохочення та інші мають  точно відповідати оригіналові

наказу (розпорядження).

 

У разі витрати наказу (розпорядження) або невідповідності його

фактичного виконуваній роботи виправлення відомостей про роботу

здійснюється на підставі інших  документів, що підтверджують виконання

робіт, не зазначених у трудовій книжці.

 

Свідчення  осіб не можуть бути підставою  для виправлення внесених раніше

записів.

 

У розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження»,

«Відомості про заохочення»  трудової книжки (вкладки) закреслювати

рішення внесені неточні або  неправильні записи забороняється.

 

Якщо, наприклад, треба змінити  запис відомстей про роботу, то після

закінчення відповідного порядкового  номеру запису й дати його внесення в

графі 3 пишуть: «Запис за номером… недійсний. Прийнято на посаду…» і в

графі 4 повторюють дату й номер  наказу (розпорядження) власника або

вповноваженого ним орган, запис  якого неправильно внесено в  трудову

книжку.

 

Так само виправляються недійсні записи про звільнення й переведення  на

іншу постійну роботу в разі їхньої незаконності, встановленої органом  з

постійну роботу в разі їхньої незаконності, встановленої органом з

питань розгляду трудових суперечок, і поновлення на попередній роботі.

Наприклад, пишуть: «Запис за номером… недійсний: поновлений на

попередній роботі». У разі зміни  формулювання причин звільнення пишуть:

«Запис за номером… недійсний: звільнений…» (зазначають правильне

формулювання).

 

У графі 4 в такому разі робиться посилання  на наказ про поновлення на

роботу або про зміну формулювання причини звільнення.

 

Якщо в трудовій книжці є запис  про звільнення або переведення  на іншу

роботу, визначений недійсним, то на прохання працівника видається

дублікат трудової книжки, в який не вноситься цей запис.

 

Внесення відомостей про працівника

 

Відомості про працівника записується  на першій сторінці (титульному

аркуші) трудової книжки. Прізвище, ім’я та по батькові (повністю, без

скорочення або зміни імені  та по батькові ініціалами) і дата народження

вказується на підставі паспорта або  свідоцтва про народження.

 

Після проставляння дати заповнення трудової книжки її власник своїм

підписом засвідчує правильність внесених відомостей. Першу сторінку

(титульний аркуш) трудової книжки  підписує особа яка відповідає  за

видачу трудових книжок. Після цього  ставиться відбиток гербової чи

круглої, що прирівнюється до гербової, печатки підприємства (або печатки

відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка.

 

Зміни в записи прізвища, імені, по батькові й дати народження вносить

власник або вповноважений ним  орган за останнім місцем роботи на

підставі документів (паспорта, свідосцтва про народження, про шлюб,

розірвання шлюбу, про зміну  прізвища, імені, по батькові тощ) з

посиланням на їхні номери й дати.

 

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші)

трудової книжки. Однією рискою закреслюються, наприклад, колишнє

прізвище або ім’я, по батькові, дати народження й записуються нові дані

з посиланням на відповідні документи  на внутрішньому боці обкладинки й

засвідчуються підписом керівника  підприємства або спеціально

вповноваженої ним особи та печаткою підприємства або печаткою відділу

кадрів.

 

Внесення відомостей про роботу

 

У графі 3 розділу «Відомості про  оботу» як заголовок пишеться повна

назва підприємства.

 

Під цим заголовком у графі 1 ставиться  порядковий номер запису,що

вноситьсу, у графу 2 зазначається дата прийняття на роботу.

 

У грфі 3 пишуть: «Прийнятий (призначений) до… цеху (відділу, підрозділу,

…)» і зазначають його конкретну  назву, а також роботу, професію або

посаду і присвоєний розряд. Назви  робот, професій, посад зазначають

відповідно до «Класифікатора професій».

 

Якщо працівник виходить на пенсію за віком на пільгових умовах, то запис

у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами

атестації робочих місць, із посиланням на «Списки» виробництв, пофесій,

посад і показників, що дають право  на пільгове пенсійне забезпечення».

Показники, зазначені в цих списках, обов’язково мають бути підтверджені

в «Карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації» й

ця за результатами атестації» й

можуть записуватися в дужках.

 

Якщо робітникові (працівникові) присвоюється черговий розряд

(категорія), то в трудовій книжці  робиться запис про це.

 

Запис відомостей про роботу за сумісництвом, яка оформлена в

установленому порядку, вноситься  власником або вповноваженим  ним органом

окремим рядком на бажання працівника.

 

Переведення працівника на іншу постійну роботу в межах одного

підприємства оформляється в такому самому порядку, як і прийняття на

роботу.

 

Якщо за час роботи працівника змінилася  назва підприємства, то про це у

графі 3 трудової книжки окремим рядком робиться запис: «Підприємство»

(назва) з (дати) перейменовано  на (назва)», а в графі 4 зазначається

підстава для перейменування - наказ (розпорядження), його дата й номер.

 

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком (до

занесення відомостей про роботу на даному підприємстві) з посиланнями  на

дати, номери та назви відповідних  документів такі записи:

 

про тривалість служби у складі Збройних Сил України та інших військах,

де на тих, хто проходить службу, не поширюється законодавством про  працю

й державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову

(зачислення) й дати звільнення  зі служби;

 

про тривалість навчання у професійно-виховних та інших закладах, у

навчально курсових-комбінатах (центрах, пунктах тощо);

 

про тривалість навчання у вищих  навчальних закладах (всюди входить  і

тривалість роботи в студентських таборах, на виробничій практиці,

виконання науково-дослідної гопдоговірної тематики) та про тривалість

перебування в аспірантурі й  клінічній ординатурі, крім випадків;

 

про роботу як членів колгоспу (якщо чинним законодавством передбачено

зарахування цієї роботи в загальний  трудовий стаж працівників);

 

про час догляду за інвалідом 1-ї  групи або з дитиною-інвалідом  віком до

16 років, а також за пенсіонером,  який згідно з висновком медичного

закладу потребує постійного стороннього  догляду (п.Е ст. 56 Закону

України «Про пенсійне забезпечення»), в тому числі за пристарілим, який

досягає 80-річного віку (згідно з  медичним висновком);

 

про період одержання допомоги у  зв’язку з безробіттям - виноситься у

трудову книжку центром державної  служби зайнятьсті населення.

 

У разі відновлення в установленому  порядку безперевного стажу для

визначення допомоги за державним  соціальним страхуванням у графу 3

розділу «Відомості про роботу»  за останнім місцем роботи вноситься

запис: «Безперервний трудовий стаж відновлено з (дата)», а в графі 4

робиться посилання на постанову  президії відповідної ради профспілок або

президії ЦК відповідної галузевої  профспілки.

 

У трудових книжках працівників, зайнятих на сезонних роботах у тих

галузях народного господарства, де чинним законодавством допускається

підсумовування періодів сезонної роботи та збереження безперевного

трудового стажу в разі повернення в установлений строк на сезонну  роботу

після міжсезонної перерви, у графі 3 розділу «Відомості про роботу»

записують: «Безперервний стаж роботи зберігання».

ня».

 

Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в

іноземних представництвах, в іноземних  кореспондентів, співробітників

міжнародних організацій та інших  прирівнених до них іноземців на

території України, зберігаються: в  м. Києва -  в Генеральній дирекції

Київської державної адміністрації  про обслуговуванню іноземних

представницт, у Республіці Крим та областях - у департаментах зовнішніх

зв’язків обласних державних адміністрацій, у м. Севастополі - в міській

державній адміністрації.

 

Ці організації роблять записи в трудових книжках про прийняття  на роботу

й про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок  від

наймачів. У разі прийняття на роботу робиться, наприклад, такий запис:

«Прийнятий на роботу в систему  Генеральної дирекції Київської  держаної

адміністрації по обслуговуванню іноземних  представництв»; у разі

звільнення: «Звільнений з роботи із системи Генеральної дирекції

Київської держаної адміністрації  по обслуговуванню іноземних

представництв» із посилання на відповідні статті КЗпП України.

 

Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами,

іноземними кореспондентами, співробітниками  міжнародних організацій та

іншими прирівняннями до них іноземцями на тариторії України, вважається

недійсним. До трудових книжок осіб, які  перебували на виправних роботах

без позбавлення волі, власник або  вповноважений ним орган підприємства

за місцем роботи виносить у графу 3 розділу “Відомості про роботу” запис

про те, що тривалість роботи в цей  період не зараховується до загального

і безперевного стажу.

 

У разі коли рішення суду в установленому  законом порядку строк

відбування виправних робіт  без позбавлення волі включено до загального

трудового стажу, в трудових книжках  робиться запис про те, що цей  час не

зараховується в безперевний трудовий стаж.

 

Зазначені записи вносяться у трудову  книжку по закінченні фактичного

строку відбування покарання, що встановлюється за довідками органів МВС

України.

 

При звільнені засудженого з  роботи в порядку передбаченому  чинним

законодавством, і влаштуванні  його на нове місце роботи відповідні

записи вносяться тим підприємством, на яке було прийнято або направлено

засудженого.

 

Підставою для внесення в трудову  книжку передбачених цим пунктом  записів

є наказ (розпорядження) керівника  підприємства, виданий згідно з вироком

(ухвалою) суду.

 

У розділі трудової книжки “Відомості про роботу” роблять такі записи: у

графу 1 зазначається порядковий номер  запису; у графу 2 - дата внесення

запису; у графу 3 пишеться: “Час роботи з (дати) по (дата) не

зараховується в загальний стаж та безперервний трудовий стаж”. У разі

залічення судом часу відбування виправних  робіт до загального трудового

стажу в графі 3 пишиться: “Час роботи з (дати) по (дата) не

зараховується в безперервний трудовий стаж”. У графі 4 зазначається

підстава для внесення запису в  трудову книжку - наказ (розпорядження)

керівника підприємства, дата його видання  та номер.

 

Внесення відомосте про нагородження й заохочення

я

 

У трудові книжки працівників у  розділі “Відомості про нагородження”

вносяться відомості про нагородження державними нагородами України та

відзнаками України, а в розділі  “Відомості про заохочення” - відомості

про заохочення за успіхи у праці.

 

У трудових книжках не роблять записи про премиї, що передбачені системою

заробітної плати або виплати  яких має регулярний характер.

 

Порядок внесення відомостей про нагороди й заохочення такий: у графі 3

відповідного розділу трудової книжки пишиться у вигляді заголовка назва

підприємства, нижче у графі 1 зазначається порядковий номер запису

(нумерація зростає протягом  усього періоду діяльності працівника); у

графі 2 ставиться дата нагородження або заохочення; у графі 3

записується, ким нагороджений або  заохочений працівник, за які

досягнення і якою нагородою  або заохоченням; у графі 4 зазначається, на

Информация о работе Види трудових договорів