Рефераты по политологии

Судебная защита прав и свобод человека

02 Сентября 2013, курсовая работа

Данте Алигьери писал: "Всюду, где может возникнуть раздор, там должен быть и суд, иначе несовершенное существовало бы без того, что придает ему совершенство, а это невозможно.
В первобытном обществе конфликты выносились на суд старейшин, который и принимал решение по спору. В рабовладельческом обществе все решали рабовладельцы, а в феодальном - монарх единолично принимал решения.

Судебная система Российской Федерации

26 Марта 2015, курсовая работа

Цель исследования. Целью данной работы является изучение особенностей построения судебной системы Российской Федерации, особенностей формирования судебной власти, организации судебных органов, а также определение статуса судей, которые являются непосредственными носителями судебной власти.

Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні

22 Апреля 2014, курсовая работа

Через чотири місяці після з'їзду — 30 червня 1956 р.— ЦК КПРС прийняв постанову "Про подолання культу особи та його наслідків", де висловлювалася рішучість держави і партії продовжувати боротьбу проти культу особи, тобто викривати і усувати негативні наслідки цього режиму. Викриття культу особи Сталіна — найбільш грандіозна подія в житті радянського суспільства в період, що вивчається, яка за своїм значенням далеко виходить за межі цього періоду. Вона вплинула на весь наступний розвиток радянського суспільства і держави, а також на подальший хід світової історії.

Сутність перехідної економіки: теорія та практика

16 Мая 2013, реферат

Проблема перехідної економіки — це проблема взаємозв'язку загальноекономічного і специфічного в суспільному розвитку. Особливості перехідних економік визначаються об'єктивною закономірністю розвитку від нижчого рівня до вищого і специфікою переходу від одного якісного стану до іншого (від феодалізму до капіталізму, від капіталізму до соціалізму і знову до капіталізму).
Ситуація, в якій опинилася Україна, зобов’язує розробляти теорію економіки перехідних суспільств. Суть перехідного періоду полягає в здійсненні трансформаційного процесу, в зміні моделі економіки.
Розгляду та розробці теоретичних та методологічних основ перехідної економіки присвячені праці В. Гейця, М. Павловського, В. Ющенко, В. Лисицького, Ю. Пахомова, А. Гальчинського, Є. Гайдара тощо.

Сутність політичного лідерства

07 Февраля 2013, доклад

Однією з головних функцій політичної еліти є висування зі свого середовища політичних лідерів (від англ. leader -ведучий, керуючий). Лідери виступають ключовими фігурами політичного життя і реально впливають на суспільні процеси. До таких прийнято відносити індивідів, які визнаються суспільством як керівники і отримують в силу цього право на прийняття політичних рішень. В ролі лідерів можуть виступати не тільки окремі особистості, але й цілі організації: партії (КПРС в колишньому СРСР), держави (США у сучасному світі).

Сутність та особливості виборчих технологій та їх класифікація.

07 Мая 2015, лекция

...У широкому розумінні виборчі технології є частиною політичних технологій, хоча провести чітку межу між політичними та виборчими технологіями можна тільки формально. Виборчі технології застосовуються з початком офіційної виборчої кампанії (строки проведення якої прописані у національному законодавстві) і закінчуються разом із формальним закінченням виборчої кампанії (хоча хронологічні рамки проведення виборчих технологій є значно ширшими, ніж рамки офіційної виборчої кампанії). Тому при окресленні проблематики виборчих технологій має розглядатися і комплекс політичних технологій, що проводився напередодні виборів.

Сутність, зміст та відмінні ознаки політичної (державної) влади

04 Января 2013, реферат

Влада в загально-соціологічному понятті припускає здібність окремого індивіда або групи людей за допомогою різних засобів та методів затверджувати у сфері соціальних відношень власну волю. Без власних відносин неможливе функціонування суспільства в цілому, а також його елементів, їх організація та взаємодія. Політична влада є одна з відмін влади. На відміну від моральної, сімейної влади політична влада має не особисто – безпосередній, а суспільно - опосередкований характер.

Сучасний український лібералізм

19 Ноября 2012, реферат

Некоторые современные течения либерализма более терпимы к государственному регулированию свободных рынков ради обеспечения равенства возможностей достижения успеха, всеобщего образования и уменьшения разницы в доходах населения. Сторонники таких взглядов считают, что политическая система должна содержать элементы социального государства, включая государственную помощь по безработице, приюты для бездомных и бесплатное здравоохранение.

Существующие классификации политических режимов

22 Марта 2014, курсовая работа

Политический режим - понятие широкое, поскольку оно включает в себя не только методы государственного властвования, но и характерные способы деятельности негосударственных политических организаций (партии, движения, клубы, союзы).По данным Вятр Е., Стародубский Б.А. и др. в современном мире можно говорить о 140-160 режимах, которые незначительно отличаются друг от друга. Это и объясняет то значительное разнообразие позиций при анализе политических режимов. Разные авторы предлагают различные трактовки данного понятия, но как бы там не было, политический режим – это совокупность приемов, форм, средств осуществления политической государственной власти в обществе, характеризует степень политической свободы, правовое положение личности в обществе и определенный тип политической системы, существующей в стране.

Сущностные характеристики правонарушений

23 Апреля 2014, контрольная работа

В борьбе с правонарушениями основные усилия направлены на профилактику этих проступков и на устранение причин, их порождающих. Однако это не исключает их проявления и это ведет к применению правовых санкций к правонарушителю. Эти санкции реализуются не сами по себе, а в процессе правовой деятельности, получившее название административной юрисдикции. В процессе ее осуществления, компетентные органы рассматривают дела о правонарушениях и принимают решения. Поэтому осуществление юрисдикции не возможно без глубокого знания самого прав

Сущность авторитарного режима и его разновидности

24 Апреля 2013, контрольная работа

Цель работы - дать чёткое определение понятию "авторитаризм", выявить его типологию.
1. Сущность авторитарного режима и его разновидности

Сущность власти

13 Августа 2012, контрольная работа

Власть - одно из фундаментальных начал человеческого общества. Она существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в семье, производственных коллективах, различного рода организациях и учреждениях, во всем государстве.

Сущность власти. Понятие, функции и структура политической власти

16 Июня 2014, реферат

Будучи неотъемлемой стороной социальной жизни, власть развивается в процессе эволюции человеческого сообщества, приобретая те или иные формы в зависимости от различных этапов исторической эволюции и общественных изменений. Как непременный спутник развития общества власть возникла задолго до появления государства и его политической сферы. Приблизительно 40 тыс. лет она существовала вдогосударственных и дополитических формах, выступая в качестве способа поддержания баланса внутриклановых отношений в виде господства вождей, шаманов и других лидеров первобытных обществ.

Сущность демократического политического режима

09 Декабря 2013, контрольная работа

В переводе с греческого "демократия" означает "власть народа" (demos - народ, cratos - власть). Более развернутое определение демократии, ставшее классическим, было дано американским президентом А. Линкольном в его известной геттисбургской речи (1863 г.): правление народа, избранное народом и для народа. Но, несмотря на очевидность трактовки демократии как народовластия, существует ряд проблем, относящихся к содержанию и функционированию демократии. Эти вопросы вызывают серьезные споры, что нашло отражение в появлении разных теорий демократии. Упор делается на ее различные свойства: свободу (либерализм), равенство (марксизм), участие народа в принятии решений (партисипаторная теория, или демократия участия), конкуренцию за голоса избирателей между элитами (элитарные теории).

Сущность и функции политической элиты

06 Декабря 2013, реферат

Роль высшей политической элиты в любом государстве трудно переоценить. Отличительной особенностью нашей страны является то, что в силу исторического развития политическая элита играет особую роль в жизни общества. Если эволюционное развитие государства в его классическом понимании, характерное для Запада и США, характеризуется изменениями в обществе, инициируемыми потребностями «снизу», то есть общество строит государство, то в России наблюдаются противоположные тенденции. Практически все российские революции и все успешные российские модернизации представляли собой «революции сверху». Отсюда доминирующая роль политической элиты в жизни общества нашей страны в процессе ее исторического развития.

Сущность и виды власти. Основные концепции власти в современной политологии. Политическая власть и ее функции

06 Июня 2012, контрольная работа

Власть - одно из фундаментальных начал человеческого общества. Она существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в семье, производственных коллективах, различного рода организациях и учреждениях, во всем государстве. В общепринятом понимании власть предстает как взаимодействие ее субъекта и объекта, при котором субъект с помощью определенных средств контролирует объект и добивается него выполнения своих волевых установок.

Сущность и исторические модели демократии

16 Октября 2015, реферат

В XX в. слово «демократия» стало одним из самым популярных. Сегодня нет ни одного влиятельного политического движения, которое не претендовало бы на осуществление демократии, не использовало этот термин в своих целях.
В политической литературе, да и в публицистике, а также средствах массовой информации редко можно встретить какой-либо другой термин, который использовался бы столь часто, как термин «демократия». Что же такое демократия? Как она развивалась? Каковы ее принципы? Какие существуют модели и теории демократии?

Сущность и метод политического прогнозироване

27 Октября 2012, реферат

Политическое прогнозирование – это процесс получения научно обоснованных знаний о возможном состоянии политической жизни общества, политической ситуации, политики в будущем на основе уже известных знаний об их прошлом и настоящем.
Научное предвидение не может претендовать на абсолютно точное и полное знание будущего, на свою обязательную достоверность: даже тщательно выверенные и взвешенные прогнозы оправдываются лишь с определенной степенью достоверности. Следовательно, научное предвидение есть вероятное знание. Степень его достоверности зависит от ряда факторов:
1. Срок, который отделяет нас от предвидимого события, явления, процесса.
2. Знания соответствующих закономерностей, традиций, менталитета.
3. Сложность и динамичность прогнозируемого состояния общества или отдельного его компонента.

Сущность и методы политического прогнозирования

14 Декабря 2011, реферат

Политический деятель, желающий успешно реализовать определённые программы, планы, решения, должен с помощью прогноза ответить, прежде всего, на следующие вопросы: как изменится существующая в настоящее время политическая ситуация до момента начала осуществления предусмотренных планов? Сколько времени придется ждать первых результатов? Как изменилась бы ситуация если бы мероприятие не было проведено вообще?

Сущность и назначение конституции РФ

02 Октября 2014, реферат

Конституция для России сегодня значит очень много. В Конституции и через нее российское общество реализует свое видение обновляемой государственности, а в известных пределах и свою национальную идею. Разумеется, Конституция - это не собрание политических программ и философских концепций. В соответствии со своим назначением, отведенной ролью в жизни страны она представляет собой юридический акт со всеми чертами и свойствами, присущими Основному закону.

Сущность и направление кадровой политики

27 Февраля 2013, реферат

Кадровая политика организации — генеральное направление работы с персоналом, отражающее совокупность принципов, методов, набор правил и норм в области работы с персоналом, которые должны быть осознаны и определенным образом сформулированы.
Цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.

Сущность и основные характеристики политических процессов

25 Декабря 2012, контрольная работа

Иногда политический процесс сравнивают с двуликим Янусом – римским божеством дверей, входа и выхода, всякого начала, одно лицо которого обращено в прошлое, другое – в будущее. Подобно ему, политический процесс связан с прошлым и направлен в будущее, хотя и совершается в настоящем времени. Он отражает политическую реальность, которая складывается не по желанию лидеров и предписаниям ученых, а является результатом переплетения, борьбы интересов различных политических сил, социальных групп, поведения этих групп и граждан, их представлений о том, что бы они хотели получить от правительства и государства. В политическом процессе действуют живые люди со своими надеждами, ожиданиями, предрассудками, уровнем культуры, образования.

Сущность и содержание власти. Структура власти

09 Февраля 2014, контрольная работа

Целью данной работы является выявление особенностей политической власти.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- выявить сущность власти и ее содержание;
- определить структуру власти;
- рассмотреть механизмы осуществления политической власти;
- проанализировать эффективность и легитимность власти в России.

Сущность и содержание политической культуры

04 Мая 2013, реферат

Американский теоретик Г. Алмонд, исследуя политическую систему, выделил два уровня ее анализа: институциональный, характеризовавший институты и их функции, нормы и механизмы формирования государственной политики, и ориентационный, выражающий особые формы ориентации населения на политические объекты. Эти ориентации содержали в себе «познавательные» (представая как знания о строении политической системы, ее основных институтах, механизмах организации власти), «эмоциональные» (выражающие чувства людей к тем, кто обеспечивал функционирование властных институтов и олицетворял власть в глазах населения), а также «оценочные» (выступающие как суждения, опирающиеся на ценностные критерии и стандарты оценки политических явлений) аспекты.

Сущность и специфика политики, как общественного явления

08 Октября 2013, реферат

Политика включает в себя следующие структурные звенья: политические интересы, политические отношения (устойчивые взаимосвязи общественных групп между собой и властью), политическое сознание (отношение людей к власти), политическую организацию (институты публичной власти), политическую деятельность.
Таким образом, целью данной работы является рассмотрение понятия и сущности политики как особой сферы социальной жизни и уровней ее функционирования. Выделим основные задачи работы: - Дать определение и показать основные подходы к политике; - Рассмотреть субъекты и объекты политики; - Изучить структуру и уровни политики.

Сущность и специфика политики, как общественного явления

15 Октября 2013, реферат

Целью данной работы является рассмотрение понятия и сущности политики как особой сферы социальной жизни и уровней ее функционирования.
Выделим основные задачи работы:
- Дать определение и показать основные подходы к политике;
- Рассмотреть субъекты и объекты политики;
- Изучить структуру и уровни политики.

Сущность и специфика прикладной политологии

12 Марта 2014, реферат

Политология – наука о политике. Ее задача – изучение политики как в ее сущности, так и в ее проявлении. Таким образом она, естественно, разделяется на теоретическую и практическую (прикладную). Политология становится сегодня одной из авторитетных обществоведческих дисциплин, а политолог – специалистом по технологии политики и власти, профессиональным советником народа и политиков. Политическая теория является практической в том смысле, что создается не для того, чтобы “просто понять” какой-либо социально-политический феномен, но понять так, чтобы изменить его при определенных условиях или поставить под контроль. Политическая наука своими средствами и методами позволяет проникнуть в тайны политики и раскрыть подлинную суть деятельности политических лидеров, элиты, партий, политического поведения масс.

Сущность и структура политической власти

21 Февраля 2015, контрольная работа

Мы живем в переломное время. Особенность этого времени заключается в том, что сейчас ни для кого нет непререкаемых авторитетов.
У каждого человека, живущего в настоящее время, своя правда. И каждый человек, умеющий думать, анализировать и сопоставлять информацию, понимает, что сегодняшняя власть не способна создать единую идеологию и на основе этой идеологии управлять народом.

Сущность и структура политической системы

23 Января 2013, контрольная работа

Под политической системой понимается совокупность государственных, партийных и общественных органов и организаций, участвующих в политической жизни страны. Эта система обеспечивает интеграцию всех элементов общества и само его существование как единого, управляемого политической властью организма. В зависимости от места и времени понятие "политическая система" имеет различное содержание, т. к. ее компоненты варьируются соответственно отношением власти, типом политического режима (авторитаризм, демократия, диктатура), типом политической системы (президентская, парламентская).

Сущность и формы тоталитаризма

09 Января 2012, курсовая работа

Предпосылки возникновения тоталитаризма. Основные черты тоталитарного общества. Особенности воздействия тоталитаризма на личность.