Теорії зародження державності східних слов’ян

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2013 в 21:37, курсовая работа

Краткое описание

Слов'яни — одне з найбільших угруповань давньоєвропейського населення, що сформувалося в середині І тис. до н. е. їх історія в останні століття до нашої ери та в першій половині І тис. н. е. добре відображена в археологічних матеріалах (зарубінецька, черняхівська та інші археологічні культури). Писемні відомості про слов'ян з'явилися на початку нашої ери.
До середини І тис. н. е. слов'яни займали велику територію, що простягалася між Ельбою на заході, Волго-Окським межиріччям на північному сході, озером Ільмень на півночі і Північним

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОЯВА НАЙДАВНІШИХ СЛОВ’ЯН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1.1. Етногенезис слов’ян
1.2. Загальна характеристика слов’янських племен, що проживали на території України
РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК СХІДНИХ СЛОВ'ЯН
РОЗДІЛ 3. ПОЧАТКИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
3.1. Перші центри формування східних слов’ян
3.2. Теорії зародження державності східних слов’ян
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вложенные файлы: 1 файл

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ У СХІДНИХ СЛОВ.docx

— 73.65 Кб (Скачать файл)

Завершення процесів формування Давньоруської держави позитивно  позначилося на етнічному розвитку східнослов'янських племен, які поступово  формувалися в єдину давньоруську народність, її основу становили спільна  територія, єдина мова й культура, відносно міцні економічні зв'язки.  

 

ВИСНОВОК

Становлення державності  у східних слов'ян логічно випливало  з їхнього суспільного розвитку:

1. Еволюція родоплемінної  організації, збільшення об'єднаних  територій, постійна воєнна активність  зумовили необхідність переходу  до нових методів і форм управління. Роль народних зборів поступово занепадає і на перший план у політичному житті дедалі впевненіше виходить князівська влада (спочатку виборна, а пізніше — спадкова).

2. Зростаюча зовнішньополітична  активність перших осередків  державності. Посилення соціально-політичної ролі князівської влади сприяли виділенню дружини на чолі з князем у відособлену привілейовану корпорацію професійних воїнів, що стояла поза общиною і над нею. Будучи спочатку лише силовою опорою для князів і племінної аристократії, дружина з часом перетворилася на своєрідний самостійний орган публічної влади.

3. Прогресуюча соціальна диференціація суспільства зумовила появу постійних органів примусу.

Протягом усього І тис. матеріальна культура східних слов'ян зберігала спільні риси. Як правило, слов'янські поселення мали площу 1—2,5 га ї розташовувалися на південних схилах річок та інших водоймищ цілими групами недалеко одне від одного. Житлом для людей служили напівземлянки або землянки із плетеними чи зрубними стінами і вогнищем, а з V ст. — пічкою-кам'янкою. Кераміка була ліпною, інколи оздоблювалася врізними узорами. Тенденції до формування спільної матеріальної культури посилювалися спільністю діалектних говорів, створюючи сприятливий Грунт для консолідації слов'ян.

Отже, зміни, що відбулися  у суспільному житті східних  слов'ян у VI--IX ст. (удосконалення техніки та технології землеробства, піднесення ремесла, пожвавлення торгівлі, розклад родово-общинного ладу, класова диференціація, виділення дружини на чолі з князем у відособлену привілейовану корпорацію,

формування спільної культури, поява перших протодержав) сприяли  створенню фундаменту, на якому в IX ст. зросла могутня будова Давньоруської  держави.

Подальше становлення  державності у східних слов'ян було закономірним підсумком внутрішньої еволюції їхнього суспільства. У процесі державотворення помітну роль відіграли зовнішні сили: варяги, які сприяли активізації політичного життя східнослов'янського суспільства, та хозарський каганат, який, постійно загрожуючи агресією, підштовхував слов'янські землі до консолідації. Водночас історичні факти свідчать, що перші протодержавні утворення — князівська влада та інші елементи державотворчого процесу, мають головним чином місцеве походження і виникли задовго до утворення Давньоруської держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Баран В. Д. Давні слов'яни. — К., 1998. — С. 148—149.

Боровский Я. Е. Восточные источники о трех группах русов. Артания и Анты // Чернигов и его округа в IX—XIII вв.: Сб. науч. тр. — К., 1983.

Давня історія України. —  К., 1995. — Кн. 2. — С. 146—147.

Захарченко П.І. Історія  держави і права України: Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 368 с.

История государства и  права Украинской ССР. В 3 т. — К, 1987. — Т. I. — С. 233. С. 254.

Історія держави і права  України. Академічний курс / За ред. В.Я.Тація та А.Й.Рогожина. – К.,2000. - Т.1.

Історія держави і права  України. Хрестоматія / За ред. О.О.Шевченко. - К., 1996.

Котляр М. Ф. Давня історія  України // УІЖ. — 1996. — № 2. — С. 142.

Котляр Н. Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях  и легендах. — К, 1986. — С 27.

Кульчицький В. С., Настюк М. І, Тищик Б. Й. Історія держави  і права України. — Львів, 1996.

Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001. – 319 с.

Ловмянский X. Русь и норманны. — М., 1985. — С. 230—245; Авдусин Д. А. Современный антинорманизм // Вопр. истории. — 1988. — № 7. — С. 23—24.

Мартынов В. Этногенез  славян. Слово и миф. Минск, 1993.

Музиченко П. Історія держави  і права України. — К., 1999.

Пашуто В. Т., Флоря В. Н., Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. — М., 1982. — С. 5.

Полонська-Василенко Н. Історія  України: У 2-х т. — К., 1993.

Рикман Э.А. Денежное обращение  у племен Днестровско-Прутского  междуречья в первых веках нашей  эры // Нумизматика и эпиграфика. Т. 9. М., 1971.

Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // УІЖ. — 2001. —  № 2. — С. 26.

Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. — М, — 1984. — Т. 1. —  С. 15.

Рогов В. А. Государственный  строй Древней Руси. — М., 1984. —  С. 7—8.

Рыбаков Б. А. Новая концепция  предыстории Киевской Руси // История  СССР. — 1981. — № 2. — С. 59.

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I-VI вв.). М., 1991.

Седов В.В. Диалектно-племенная  дифференциация славян в начале средневековья // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. Х Международный  съезд славистов. Доклады советской  делегации. М., 1988.

Седов В.В. Древнерусская  народность. Историко-археологическое  исследование. М., 1999.

Седов В.В. Славяне в древности. М., 1994.

Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970.

Седов В.В. Этногенез ранних славян // Вестник Российской Академии наук. — Том 73. — № 7. — С. 594-605 (2003).

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. —  К., 1990. — С. 255.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Теорії зародження державності східних слов’ян