Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2013 в 01:28, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження - показати роль уроків інформатики у розвитку пізнавальної активності молодших школярів, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі.
В ході дослідження вирішувалися такі завдання:
аналіз сучасного стану проблеми в педагогічній теорії та практиці на підставі вивченої літератури;
аналіз практичних прийомів викладання інформатики молодшим школярам, ​​практики та перспектив застосування ігрових форм пізнавальної діяльності на уроках „Сходинки до інформатики ”;
визначення змісту, уточнення сутності розвитку пізнавальної активності молодшого школяра;
виявлення основних характеристик пізнавальної активності молодшого школяра;
формулювання основ технологічної концепції викладання інформатики в початковій школі, принципів відбору змісту навчання, розробки дидактичних матеріалів та програмного забезпечення;
розробка методики організації навчально-пізнавальної діяльності курсу „Сходинки до інформатики ” в початковій школі;
виявити та експериментально обґрунтувати сукупність педагогічних умов, що сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ ТА ПАПКАМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ……………………
1.1. Комп’ютер як універсальний засіб навчально-виховного процесу школи…………………………………………………………7
1.2. Основні принципи організації уроків інформатики в початковій школі………………….…………………………………12
1.3.Теоретичні аспекти понять графічного інтерфейсу……14
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ І ПАПКАМИ НА УРОКАХ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ ”
2.1. Курс ,,Сходинки до інформатики’’…………………… 19
2.2. Формування навичок роботи з файлами і папками учнів 3-х класів ……………………………………………………………22
2.3. Операції над файлами і папками учнів 4-х класів на уроках „Сходинки до інформатики ” ………………………………26
2.4. Аналіз програмного забезпечення для формування навичок роботи з файлами і папками у початковій школі……….31
ВИСНОВКИ…………………………………………………..34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………36
ДОДАТКИ ……………………………………………………..38

Вложенные файлы: 1 файл

курсова шевчук т.doc

— 962.00 Кб (Скачать файл)

Вид — для настроювання відображення інформації у вікні,

? — для виклику довідки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК

РОБОТИ  З ФАЙЛАМИ І ПАПКАМИ НА УРОКАХ «СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ»

 

    1. Методичні рекомендації для формування навичок роботи з файлами і папками на уроках ,,Сходинки до інформатики”

 

Програма «Сходинки  до інформатики» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої  галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку:

  • початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;
  • початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;
  • алгоритмічного, логічного та критичного мислення;
  • початкових уявлень та навичок роботи  з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів у молодшій школі  і в наступних класах, формуванню знань, умінь, навичок, всебічному розвитку дитини молодшого шкільного віку.

Зміст модулів професійної складової передбачає вивчення Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462), інваріантної складової змісту початкової загальної освіти – освітньої галузі “Технології”, в якій виокремлено змістову лінію «Комп’ютер та його складові», де відбувається початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства. Спочатку учні ознайомлюються з основними складовими комп’ютера, їх призначенням, виробляють навички використання миші і клавіатури за допомогою програм-тренажерів та розвиваючих програм. На другому етапі передбачається оглядове ознайомлення учнів з пам’яттю і процесором, як пристроями, що забезпечують зберігання і опрацювання даних, тобто реалізацію інформаційних процесів з використанням комп’ютера. На наступних етапах, працюючи з різними програмами, учні закріплюють знання про складові комп’ютера та розширюють уявлення про галузі його застосування для опрацювання інформаційних даних.

У 2-у класі діти вчаться правильно та швидко вводити літери, цифри і розділові знаки з клавіатури (наприклад, для підпису назв файлів, папок, ярликів). Для цього необхідно передбачено систематичну роботу учнів з клавіатурним тренажером, розвиваючими та навчальними програмами при організації практичної складової уроку.

Завданням змістової лінії  «Інформація та інформаційні процеси» є ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані на інтуїтивному рівні. При ознайомленні учнів з інформаційними процесами розглядають ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера. Розуміння інформаційних процесів відбувається також на інтуїтивному рівні, не доцільно вимагати від учнів точних означень всіх теоретичних понять, які розглядаються при вивченні змісту цієї лінії. Важливо, щоб учні мали уявлення про те, що людина постійно зустрічається у житті з кожним із зазначених інформаційних процесів і може при цьому використовувати комп’ютер чи інші пристрої для роботи з повідомленнями та даними. Змістова лінія  допомагатиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах, роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних та технічних системах.

У рамках цієї змістової  лінії розглядаються поняття  об’єкта (наприклад, папка, файл, ярлик, Робочий стіл, Корзина, Мій комп’ютер тощо) властивості об’єктів (наприклад, розмір, фон, тип тощо) і значень цих властивостей. Учні наводять із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковують та групують об’єкти на основі значень властивостей, мають уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Учні повинні розуміти, що будь-яка операція над об’єктом полягає в зміненні значення однієї з його властивостей або значень групи його властивостей. При цьому доцільно знайомити учнів як з конкретними об’єктами (наприклад, робочий, офісний, кухонний  стіл, корзина для сміття тощо) та їх образами – відповідними абстрактними поняттями (наприклад, Робочий стіл, корзина для видалених документів в комп’ютері). Учні мають розглядати складні об’єкти як набір більш простих, кожен з яких виконує свою роль для функціонування об’єкта в цілому, розглядати вплив змін в одній із складових на цілу систему. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів. Вчаться вибирати об’єкти та переміщувати їх з використанням маніпулятора мишки; виконувати операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускати програму на виконання та завершувати роботу з нею; використовувати клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснювати підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора, зберігання на Робочому столі; працювати з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створювати елементарні малюнки та змінювати значення властивостей створених малюнків; працювати з ком’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів тощо.

При вивченні теми «Файли та папки. Вікна та операції над вікнами» (4 – 7 уроки, 3-клас) учні повинні мати уявлення про файли і папки, їх призначення; наводити приклади імен папок, файлів; уміти відкривати потрібну папку, переглядати її вміст та закривати; називати основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область); розуміти призначення основних об‘єктів вікна; пояснювати призначення кнопок керування вікном; називати основні операції, які можна виконувати над вікнами;уміти змінювати розміри вікон, змінювати положення вікон на екрані, згортати і розгортати вікна, розуміти призначення меню, контекстного меню, мати уявлення про різні способи запуску програм на виконання. Нами розроблено урок і подано в додатку А.

При вивченні теми «Операції над папками і файлами» (18 – 20 уроки, 4-клас) учні повинні вміти створювати папки, використовуючи контекстне меню, видаляти папки і файли, використовуючи контекстне меню, копіювати файли і папки, використовуючи контекстне меню. Нами розроблено урок і подано в додатку Б.

Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі,  та носить світоглядний характер. 

 

2.2.  Формування навичок роботи з файлами і папками учнів 3-х класів

 

При завантаженні операційної  системи на екрані монітора з’являється  Робочий стіл, на якому розташовані  в першу чергу стандартні об’єкти (папки) Windows, а потім об’єкти, додані користувачем.

До стандартних об’єктів відносяться:

1) Мой комп’ютер – містить у собі всі об’єкти комп’ютера: диски, периферійні пристрої, панель управління.

2) Корзина – місце на жорсткому диску, куди переміщуються всі об’єкти, що видаляються. Поки корзина не вичищена, можна відновити вилучені файли або папки.

3) Сетевое окружение – можна побачити всі об’єкти, доступні в локальній мереж (за умови роботи в цій комп’ютера).

Внизу Робочого столу  знаходиться Панель задач із кнопками відкритих додатків.

Ліворуч на Панелі задач знаходиться кнопка Пуск, де занесені всі прикладні і службові програми комп’ютера. Вибір меню Пуск (головне меню), дозволяє запустити програму на виконання.

У Windows Робочий стіл можна представити також у вигляді Web-сторінки (сторінки служби World Wide Web, що містить графічну інформацію в Інтернеті).

Папки можна створювати на Робочому столі, будь-якому диску або в іншій папці. Для цього в необхідному місці викличте клацанням правої кнопки миші контекстне меню і виберіть у ньому послідовно команди: Создать – Папка. Папці, що з’явилися, дати ім’я.

Ярлик можна створити як в одній з папок, так і на Робочому столі одним із способів:

1) Необхідно схопити  й перетягнути правою кнопкою  мишки значок файлу або папки,  для яких створюється ярлик, на місце його створення, вибравши у контекстному меню, що з’явиться, команду Создать ярлик. Вхідні значки файлів і папок можуть знаходитися в будь-якому вікні папки Мой комп’ютер чи Проводник.

2) Викликати клацанням  правої кнопки мишки контекстне меню в місці створення ярлика (Робочий стіл, вікно), вибрати в меню команди Создать – Ярлик. Використовуючи в діалоговому вікні, що з’явилося, кнопку Обзор, відшукати вхідний об’єкт (файл, папку) для створення ярлика. Ярлики можна копіювати, видаляти, перейменовувати тощо. Виконання цих операцій не відображається на самих програмах.

Файли і папки можна  виділити за допомогою маніпулятора миші, натиснувши ліву кнопку не відриваючи руки потрібно виділяти мишею потрібні об’єкти.

Об’єктами у Windows є файли, ярлики, папки, вікна, зовнішні пристрої (гнучкі та жорсткі диски, CD, принтери, сканери тощо), комп’ютери за умови роботи у мережі.

Кнопка Пуск – використовується для роботи з програмами та документами.

Викликається Головне меню з такими командами:

Программы – для завантаження будь-якої програми зі списку запропонованих. Пункт Программы/Стандартные дозволяє виконувати роботу з простими текстовими та графічними редакторами (Блокнот, WordPad, Paint), калькулятором, тощо та з програмами перевірки диска (ScanDisk), дефрагментації диска (Defrag), стиснення інформації (DriveSpace), архівації даних (BackUp) тощо. Назви програм з’являються у списку запропонованих при установці Windows (наприклад, Автозагрузка містить програми, які автоматично завантажуються при кожному запуску Windows). Інші програми надходять у список при своїй установці у середовище Windows. Можна додати нові програми самостійно, виконавши такі дії:

Права кнопка мишки на кнопці Пуск, пункт Открыть…

Двічі виділити папку лівою кнопкою миші;

Викликати пункт меню Файл/Создать/Папка й увести назву пункту для програми, що додається;

Натиснути клавішу Enter і  двічі клацнути мишкою по створеній  папці;

Викликати пункт меню Файл/Создать/Ярлык;

Натиснути кнопку Обзор…, вибрати диск, папку та файл, що містить програму;

Натиснути на кнопку Открыть;

Натиснути на кнопку Далее;

Увести ім’я для ярлика й натиснути на кнопку Готово.

Третя дія використовується у випадку, коли в меню команди Программы включається пункт, що буде містити інші пункти, і тоді кроки 5-9 повторюються стільки разів, скільки підпунктів треба додати.

Якщо ж не виконувати третю дію взагалі, то вставлений пункт в меню команди Программы одразу завантажуватиме потрібну програму.

Для розміщення потрібної  програми в головному меню треба  просто перетягти мишкою значок програми на кнопку Пуск.

Для знищення вставленого пункту виконуються  дії 1-2, позначається назва пункту і вибирається пункт меню Файл/ Удалить.

Документы – для завантаження одного з 15 документів, з якими користувач працював останнім часом.

Настройка – для настроювання можливостей Windows згідно з бажанням користувача.

Поиск – для пошуку файлів за іменем, розширенням, датою створення тощо.

Справка – для виклику довідникової системи по роботі у середовищі Windows.

Выполнить – для завантаження програми, якої немає у списку пункту Программы. Здебільшого так завантажуються програми або команди операційної системи Microsoft DOS.

Остановка – для економії енергії під час перерви в роботи. При цьому треба зберегти інформацію, якщо робота відбувається в мережі, інакше вона може бути втрачена.

Завершение  работы – для закінчення сеансу роботи з Windows, перезавантаження комп’ютера або переключенні його у режим роботи з операційною системою Microsoft DOS.

Крім вказаних, у меню кнопки Пуск можуть включатися пункти:

Открыть документ Microsoft Office – для відкриття документа Office, Создать документ Microsoft Office – для створення нового документа засобами Microsoft Office.

Назви програм (наприклад, WinRAR – програми-архіватора і т. ін.) – для завантаження програми.

Свідоме застосування знань  і навичок для виконання складних дій при відкритті програм меню Пуск, керування вікном, способами запуску програм на виконання у 3-му класі сформує уміння і забезпечить можливість багаторазового повторення дій до досконалості. Формування навички є тривалим процесом. Його не можна проводити концентровано, прискорювати багаторазовими  і частими вправами, воно розподілене в часі.

 

  2.3. Операції над файлами і папками учнів 4-х класів на уроках ,,Сходинки до інформатики’’

 

Для збереження та впорядкування  файлів на комп’ютері зручно використовувати  папки. Наприклад, можна створити в  папках «Документи» та «Зображення» нові папки, та в такий спосіб полегшити  впорядкування файлів. Можна створити будь-яку кількість папок і навіть зберігати папки всередині інших папок. Папки, розташовані всередині інших папок, часто називають вкладеними папками.

Створення папок:

Викликається диск і, якщо потрібно, папка, де треба створити нову папку:

Информация о работе Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”