Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 12:20, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є визначення передумов і тенденцій розвитку елементів кризових явищ в економіці України та впливу цих явищ на економіку сьогодення.
Виходячи з мети визначено наступні завдання:
• Дослідження загальних понять та сутності кризових явищ вцілому;
• вивчення основних причин виникнення кризових явищ;
• дослідження стану загального розвитку України в умовах економічної кризи;
• аналіз кризових явищ на прикладі державних підприємств;
• дослідження наслідків економічних криз для розвитку України;
• розробка основних заходів антикризової політики.

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА.docx

— 136.81 Кб (Скачать файл)

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний  капітал

     

Статутний капітал

300

18000

19000

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений капітал

320

   

Інший додатковий капітал

330

   

Резервний капітал

340

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

   

Неоплачений капітал

360

(              )

(               )

Вилучений капітал

370

(             )

(               )

Усього за розділом I

380

18000

19000

II. Забезпечення  наступних витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Цільове фінансування

420

   

Усього за розділом II

430

   

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

3500

3300

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

   

Відстрочені податкові зобов'язання

460

   

Інші довгострокові зобов'язання

470

   

Усього за розділом III

480

3500

3300

IV. Поточні  зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

500

1000

1000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

129

311

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

    з одержаних авансів

540

   

    з бюджетом

550

500

430

    з позабюджетних платежів

560

   

    зі страхування

570

   

    з оплати праці

580

500

500

    з учасниками

590

   

    із внутрішніх розрахунків

600

   

Інші поточні зобов'язання

610

   

Усього за розділом IV

620

2129

2241

V. Доходи майбутніх періодів

630

   

Баланс

640

23629

24541


 

 

 

Керівник                                                                                   .

 

 

Головний бухгалтер                                                              .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3,

(Наказ Міністерства фінансів  України

від 31.03.99 р. N 87)


 

 

 

   

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

 

Територія

за КОАТУУ

 

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за  2013 р.

 

                                                                 Форма N 2

Код за ДКУД

1801003


 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код

рядка

За звітний  
період

За

Попередній

Період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4630,5

4597,2

Податок на додану вартість

015

771,75

766,2

Акцизний збір

020

   
 

025

   

Інші вирахування з доходу

030

   

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3858,75

3831,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3137,19

3114,6

Валовий:

     

   Прибуток

050

721,56

716,4

   Збиток

055

   

Інші операційні доходи

060

100,00

90,00

Адміністративні витрати

070

327,00

314,00

Витрати на збут

080

450,00

430,00

Інші операційні витрати

090

   

Фінансові результати від операційної діяльності:

     

   Прибуток

100

44,56

62,4

   Збиток

105

   

Доход від участі в капіталі

110

   

Інші фінансові доходи

120

   

Інші доходи

130

   

Фінансові витрати

140

   

Втрати від участі в капіталі

150

   

Інші витрати

160

   

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     

   Прибуток

170

44,56

62,4

   Збиток

175

   

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

11,14

15,6

Фінансові результати від звичайної діяльності:

     

   Прибуток

190

33,42

46,8

   Збиток

195

   

Надзвичайні:

     

   Доходи

200

   

   Витрати

205

   

Податки з надзвичайного прибутку

210

   

Чистий:

     

   Прибуток

220

33,42

46,8

   Збиток

225

   

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код

рядка

За звітний  
період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

   

Витрати на оплату праці

240

   

Відрахування на соціальні заходи

250

   

Амортизація

260

23

25

Інші операційні витрати

270

   

Разом

280

   

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ  ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний  
період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

2000

2000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

   

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

16,71

23,40

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

   

Дивіденди на одну просту акцію

340

   

 

 

Керівник                                                            _

Головний бухгалтер                                       _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел:

 

 1. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи. - ЖалілоЯ.А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. /за заг. ред. Я.А.Жаліла. - К.: НІСД, 2009.- 142 с. ISBN 966–554–150–1.
 2. 1. Баранецький, І. Світова фінансова криза: перші результати та уроки для України / І. Баранецький // Зовнішні справи. – 2008. – № 12 (груд.). – с. 27-30.
 3. Демедюк, Я.Ю. Фінансова криза в Україні: наслідки і шляхи подолання / Я. Ю. Демедюк // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 5-6 бер. 2009 р. / МОНУ, МФУ, БДФА, Молдовськаекон. академія, Лозька політехніка. – Чернівці, 2009. – с. 54-57.
 4. Орлова, О.В. Основні причини виникнення світової фінансової кризи: її вплив на економіку України та шляхи її подолання / О.В. Орлова, Л.Д Будей // Науковий вісник БДФА / Міністерство фінансів України, БДФА: Технодрук, 2009. – Вип. 1. – с. 104-113.
 5. Прядко, В.В. Наслідки світової економічної кризи для економіки України / В.В. Прядко // Науковий вісник БДФА: Технодрук, 2009. – Вип.2. – с. 8-11
 6. Савченко, Л. Фінансова криза – уроки для України / Л. Савченко // Цінні папери України. – 2009. - №15. – с. 11.
 1. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2003.

 1. Экономическая теория: Учебник / С.В. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко. Под ред. С.В. Мочерного – 2-е изд., испр. и доп. - К.: О-во «Знання», КОО, 2003.

 1.   Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г.Осауленка; Відп. за вип. В.А.Головко. К.: Техніка, 2009.
 2. Петрик О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання // Вісник НБУ.-2009.-№8.
 3. Экономический кризис в Украине и финансовая помощь Запада. // Мировая экономика и международные отношения.–1995.–№3.–С.65-74
 4.   Экономика мира. // Зеркало недели.–2012.–№57.–С.12
 5.   Основные причины социально-экономического кризиса в Украине и пути егопреодоления. //Экономика Украины.–1995.–№2.–С.48-51
 6.   Національна доктрина економічних трансформацій в Україні.// Профспілки України.– 2002.–№2.– С.3
 7.   Экономика: Второй год подъема после десяти лет падения. //Зеркало недели.–2012–№15.–С.15.
 8. Офіційний веб-сайт «Державний комітет статистики України». http://www.ukrstat.gov.ua
 9. http://www.minfin.gov.ua

 

 

 


Информация о работе Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України