Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 12:20, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є визначення передумов і тенденцій розвитку елементів кризових явищ в економіці України та впливу цих явищ на економіку сьогодення.
Виходячи з мети визначено наступні завдання:
• Дослідження загальних понять та сутності кризових явищ вцілому;
• вивчення основних причин виникнення кризових явищ;
• дослідження стану загального розвитку України в умовах економічної кризи;
• аналіз кризових явищ на прикладі державних підприємств;
• дослідження наслідків економічних криз для розвитку України;
• розробка основних заходів антикризової політики.

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА.docx

— 136.81 Кб (Скачать файл)

При кризі важливим є проблема керування. Висока комплексність керування в умовах кризи дозволяє з однієї сторони впливати на розвиток автономних процесів і охоплює з іншої сторони специфічну проблематику керівництва: необхідність його високої якості й наявність тільки двох варіантів кінцевого результату дій менеджменту, тобто можливо або банкрутство, або успішне подолання кризи.

 

 

  1. Класифікація та основні причини виникнення кризових явищ

 

Класифікація економічних криз.

Перша підстава - по масштабах порушення рівноваги в господарських системах.

Загальні кризи охоплюють все національне господарство.Часткові - поширюються на яку-небудь одну сферу або галузь економіки.

  • Фінансова криза - глибокий розлад державних фінансів. Воно проявляється в постійних бюджетних дефіцитах.
  • грошово-кредитна криза - потрясіння грошово-кредитної системи. Відбувається різке скорочення комерційного й банківського кредиту, масове вилучення внесків і крах банків, погоня населення й підприємців за готівкою, падіння курсів акцій і облігацій, a також норми банківського відсотка.
  • валютна криза виражається в ліквідації золотого стандарту в обігу на світовому ринку й знеціненні валюти окремих країн (недостача іноземних «твердих» валют, виснаження валютних резервів у банках, падіння валютних курсів).
  • біржова криза - різке зниження курсів цінних паперів, значне скорочення їхніх емісій, глибокі спади в діяльності фондової біржі.

Друга підстава класифікації криз - по регулярності порушення рівноваги в економіці:

  • Періодичні кризи повторюються регулярно через якісь проміжки часу (інша назва - циклічні кризи).
  • Проміжні не дають початку повного ділового циклу й перериваються на якійсь фазі; є менш глибокими й менш тривалими.
  • Нерегулярні кризи мають свої особливі причини виникнення.
  • Галузева криза охоплює одну з галузей народного господарства й викликається зміною структури виробництва, порушенням нормальних господарських зв'язків і ін.
  • Аграрна криза - це різке припинення збуту сільськогосподарської продукції (падіння цін на сільськогосподарську продукцію).
  • Структурна криза обумовлена порушенням нормальних співвідношень між галузями виробництва (однобоким і виродливим розвитком одних галузей на шкоду іншим, погіршенням положення в окремих видах виробництва).

Третя підстава класифікації криз - пo xарактерi порушення пропорцій відтворення. Тут виділяють 2 види криз:

  • Криза надвиробництва товарів - випуск зайвої кількості корисних речей, що не знаходять збуту.
  • криза недовироблення товарів - гостра їхня недостача для задоволення платоспроможного попиту населення.

Щодо основних причин виникнення кризових явищ, то досить суперечливі точки зору на причини економічних криз. I для цього е чимало об’єктивних передумов. Справа в тому, що вплив на циклічність відтворення тих самих факторів у різні періоди досить по-різному й до того ж прояв їх в окремих державах має свої особливості. Багато економістів тривалість циклу зв'язують із науково-технічним прогресом (НТП). Активна частина основного капіталу морально застарівала протягом 10-12 років. Це вимагало її відновлення, що служило стимулом економічного пожвавлення. Тому що вихідним поштовхом служить заміна встаткування й технологій, то відновлення основного капіталу називають матеріальною основою економічного циклу.

У К. Маркса була своя система поглядів не тільки на причини, що визначають тривалість циклів, але й на саму природу циклічності. Принциповою відмінністю точки зору К. Маркса в даній проблемі е те, що причини циклічності капіталістичного відтворення він бачив у самій природі капіталізму, безпосередньо в протиріччі між суспільним характером виробництва й часткою характером присвоєння його результатів (Рис. 1.1., Рис 1.2).

К. Маркс виділяв 4 фази циклу, що послідовно поміняють один одного: криза, депресія, пожвавлення, підйом. У сучасній економічній літературі широко використають термінологію, вироблену Національним бюро економічних досліджень США, відповідно до якої цикл включає наступні 4 фази: вершина (пік, бум), стиск (рецесія, спад), дно (депресія), пожвавлення (розширення).

Ha графіку пo горизонтальній  осі відкладається час (t), пo вертикалі - обсяг виробництва (Q). Зростаюча  пряма ОА свідчить про постійний  економічний picm i розвиток ринкової  економіки в цілому.

 

Рис. 1.1. Графік постійного економічного росту

Рис.1.2. Динаміка розвитку ринкової економіки у різних періодах

 

Якщо брати більше короткі проміжки часу, то динаміка розвитку ринкової економіки з урахуванням різних періодів (100, 50, 8-10 років) може бути представлена іншим, більше точним графіком.

Під економічним ростом прийнято розуміти збільшення обсягів товарів і послуг, створених за певний період.

Представники неокласичної й ліберальної шкіл висувають різні причини економічних криз, не зв'язуючи їх із природою капіталізму. Багато хто них уважають причиною криз недоспоживання населення, що викликає надвиробництво. Наслідницею теорії недоспоживання була Джоан Робісон, лідер лівого кейнсіанства. Ліками від криз уважалося стимулювання споживання. Але виникаючий недолік споживання (платоспроможності) е скоріше слідством, чим причиною криз.

Більше близькі до марксистської позиції економісти, що вважають причиною криз диспропорціональність, або « нерівновага». Кризи обумовлені відсутністю правильних пропорцій між галузями, стихійними діями підприємців. Теорія нерівноваги сполучається з іншим розповсюдженим поглядом па кризи як на породження зовнішніх умов - політичних, демографічних, природних. Ф. фон Хайек - прихильник ринкової волі й лютий супротивник державного втручання вважав, що кризи надвиробництва виникають через надлишкове фінансування з боку держави (дешевих кредитів, накачування попиту).

Існує й психологічна теорія криз. На думку Й. Шумпетера, кожній фазі властива своя психологічна картина, що формує відношення до інвестицій. Паніка й розбрід кризового стану ведуть до застою капіталовкладень, підвищений мій настрій в умовах підйому стимулює гарячку.

Економічною наукою до теперішнього часу розроблений цілий ряд різних теорій, що пояснюють причини економічних циклів і криз. П. Самуельсон, наприклад, у якості найбільше відомих теорій циклів і криз у своїй Книзі «Економіка» відзначає наступні:

• грошову теорію, що пояснює цикл експансією банківського кредиту (Хоутри й ін.);

• теорію нововведень, що пояснює цикл використанням і виробництві важливих нововведень (Шумпетер, Хансен);

• психологічну теорію, що трактує цикл як наслідок хвиль, що охоплюють населення, песимістичного й оптимістичного настрою (Пігу, Беджгот і ін.);

• теорію недоспоживання, що вбачає причину циклу в (лишком великій частці доходу, що йде багатим і ощадливим людям, у порівнянні з ти що може бути інвестоване (Гобсон, Фостер, Кетчінгс і ін.);

• теорію надмірного інвестування, прихильники якої думають. н1о причиною рецесії е, скоріше, надмірне, чим недостатнє, інвестування (Хайек., Мізес і ін.);

 • теорію сонячних плям - погоди - урожаю (Джевонс, Мур).

 • теорію мультиплікатора, що надалі стала широко використатися при причин циклічності ( Рис.1.3).

Рис.1.3 Циклічність економічних криз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2: Оцінка розвитку економічних криз в Україні

 

2.1. Стан загального положення України в умовах економічної кризи

 

Україна останнім часом докладає значних зусиль, щоб подолати кризу, яка має системний характер, позбутися наслідків колоніального минулого і сформувати соціально-економічну модель, засновану на інституті приватної власності. Для цього їй доводиться повністю вибудовувати нову ринкову інфраструктуру.

Україна перебуває під негативним впливом зовнішніх факторів, насамперед економічних процесів, які відбуваються в Росії, через тісну прив'язку до енергопостачання з цієї країни. По суті, в Україні склалася ненормальна, однобока структура постачання енергоносіїв, яку, на жаль, за роки незалежності нам не вдалося змінити.

Економічна криза в Україні спричиняється також повільним та непослідовним проведенням економічних трансформацій. Конкретним механізмом виходу із стану рецесії є проведення курсу жорсткої монетарної політики, підтримуваного Національним банком.

Україна вже є складовою світового господарства, то, природно, були порушені цінові пропорції, які пов'язують Україну з цим господарством. Це завдало серйозних збитків економічному розвиткові загалом, порушило процес економічної стабілізації, спричинило до спаду валового національного продукту. З цієї ситуації Україна зробила такі висновки.

По-перше, у будь-яких умовах і за будь-яких обставин не можна жертвувати національною валютою, слід уникати тотальних процесів девальвації.

По-друге, необхідно будь-що диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв. Сьогодні вдалося вирішити проблему альтернативного надходження нафтопродуктів з Азербайджану, Греції. Якщо ми зможемо налагодити систему постачання Каспійської нафти та створити у регіоні Чорного моря ринок нафти, незалежний від Росії, це дозволить ліквідувати в Україні причини рецесії, пов'язані із зовнішніми факторами.

Ще один показовий приклад. Рівень споживання в Україні у 2012 році становив 20 % ВВП, а вже в 2013 році аж 28 % ВВП. Тобто - економічна криза поглиблюється, а державні витрати замість скорочення стрімко зростають. Виникає питання: чому у нас відбувається не так, як у всіх інших країнах світу, що в умовах економічної кризи в першу чергу істотно скорочують державні витрати, а заощаджені кошти направляють на соціальні виплати (пенсіонерам, непрацездатним та деяким іншим).

Протягом 2008 року тривала економічна криза, що виражалася у:

 • зниженні обсягів ВВП (на 0,4 %), реального рівня споживання населення (на 10,9%), скорочення внутрішнього (на 5,4%) і зовнішнього (на 14,5%) товарообігу;

 • високому рівні інфляції (23%), падінні загальної платоспроможності, реальному зменшенні порівняно з 2009 роком бюджетних прибутків (на 8%) і зростанні поточної бюджетної заборгованості (на 2,4 млрд. грн.);

 • зменшенні обсягів інвестицій в основні фонди у доларовому обчисленні - на 28%.

Сталися структурні зміни негативного значення, що подовжують тривалість кризи:

 • у промисловості прискорено зростали обсяги проміжного продукту (металургії, електроенергетики);

 • різко збільшилася готівково-грошова (на 33,8%) та бюджетно вексельна маса при високому офіційному (1, 52% ВВП) неофіційному (1,0%) дефіциті бюджету та рості зовнішнього боргу (на 2,1 млрд. дол.);

 • збільшилася також обсяг тіньового обороту і скоротилися податкові відрахування (58% від планової суми).

Уповільнилися ринкові реформи, внаслідок чого зросли неплатежі постачальникам і по заробітній платі; знизився прибуток і впали реінвестиції; посилилася цінова незбалансованість на ринках монопольних товарів.

3 позитивних явищ 2008 року варто назвати деякі збільшення реальної маси банківських кредитів економіці (на 5,4%); досягнення прибутковості зовнішньої торгівлі України (1,9 млрд. дол.) та позитивного сальдо поточного платіжного балансу (1,7 млрд. дол.); часткове поліпшення структури грошової маси - збільшення частки депозитів і резервної міжнародної валюти (із 54,5%)

- у 2007 р. до 56,6% - у 1999 р. ), завдяки чому вдавалося утримувати плавність динаміки цін та валютного курсу.

ВВП знизився у порівнянні з 2007 р. на 0,4%, були знижені також галузеві показники: обсяг роздрібного товарообігу - на 5,4%, обсяг платних послуг населенню - на 7,1 %, обсяг сільськогосподарського виробництва - на 5,7%, вантажообіг транспорту - на 3,8%, обсяг зовнішньої торгівлі товарами і послугами на 14,6%. Вперше за роки незалежності України зафіксовано зростання промислового виробництва, що склало 4,3%, середньодобове виробництво зросло на 5,6%. Основними чинниками достатньо стійкого (з травня 2010 р.) росту в промисловості були:

 • плавна девальвація гривні, що сприяє підвищенню конкурентноздатності продукції національної промисловості на внутрішньому і зовнішньому ринках, імпортозаміщенню;

 • деяке пожвавлення з платежами за рахунок векселів і кредитної емісії НБУ;

 • краща від прогнозованої, зовнішньоекономічна кон'юнктура для окремих продуктів українського експорту (насамперед, чорної металургії).

Істотно вплинув на загальний показник ріст виробництва у харчовій, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості, обумовлений результатами приватизації й припливом іноземних інвестицій у цій галузі.

В умовах фінансової нестабільності 2009 р. була здійснена лібералізація валютного ринку і курсоутворення гривні. Це дало можливість вийти на реальні значення валютного курсу, починаючи з ІІ кварталу. Девальвація гривні (а в цілому за рік вона знецінилася щодо американського долара на 52%) дозволила обмежити імпорт і стимулювати експорт, внаслідок чого з ІІІ кварталу року зовнішня торгівля стала прибутковою. Експорт товарів і послуг за рік - 14,7 млрд. дол. (16,5 у 2008р.), імпорт товарів і послуг - 12,8 млрд. (16,1 у 2008 р.), позитивне сальдо - 1,9 млрд. дол. (350,7 млн. у 2008 р.). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишалося негативним (експорт - 11,6 млрд. дол., імпорт – 11,8 млрд. дол., негативне сальдо – «-» 264,6 млн. дол.).

Информация о работе Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України