Аналіз фінансового результату підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2013 в 13:32, курсовая работа

Краткое описание

Тема цієї курсової роботи «Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів».
Актуальність даної теми полягає в тому, що метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. На підставі розміру отриманих доходів визначається економічна стратегія підприємства з питань управління матеріальними трудовими та фінансовими ресурсами, а також із питань, пов’язаних із інвестуванням у розвиток підприємства.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Фінансовий результат як економічна категорія. Його класифікація та оцінка
1.2. Методика аналізу фінансових результатів
1.3. Інформаційна база аналізу фінансових результатів
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів
2.3. Аналіз показників рентабельності
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова робота Фін. аналіз.doc

— 432.50 Кб (Скачать файл)


ЗМІСТ

   

стор.

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1.

Фінансовий результат як економічна категорія. Його класифікація та оцінка

 

1.2.

Методика аналізу фінансових результатів

 

1.3.

Інформаційна база аналізу  фінансових результатів 

 
   

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

2.1.

Характеристика підприємства

 

2.2.

Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів

 

2.3.

Аналіз показників рентабельності

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

 
     

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

 

 

 

ВСТУП

 

Тема цієї курсової роботи «Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів».

Актуальність даної теми полягає в тому, що метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. На підставі розміру отриманих доходів визначається економічна стратегія підприємства з питань управління матеріальними трудовими та фінансовими ресурсами, а також із питань, пов’язаних із інвестуванням у розвиток підприємства.

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого  підприємства визначають фінансові  результати, отримані внаслідок його діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки.

Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства.

Законодавче регулювання  даної тематики:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
 • План рахунків бухгалтерського обліку;
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Про актуальність тематики аналізу фінансових результатів  свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Серед видатних вчених, які внесли вагомий внесок у розвиток тематики є Баканов М.И., Шеремет А.Д., Артеменко В.Г, Беллендир М.В. та ін

Предметом дослідження  даної курсової роботи є економічний  аналіз фінансових результатів.

Об’єктом дослідження  є фінансовий результат ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат».

 

Метою курсової роботи є поглиблення отриманих теоретичних знань з дисципліни «Фінансовий аналіз» та отримання навичок застосування цих знань на практиці. Також систематизації теоретичних і практичних знань з аналізу фінансових результатів.

Виходячи з мети курсової роботи визначаються такі завдання дослідження:

  • дослідити економічний зміст фінансового результату;
  • дослідити і надати його оцінку;
  • опрацювати інформаційну базу для аналізу фінансових результатів;
  • провести аналізу фінансових результатів ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»;
  • дослідити показники рентабельності підприємства.

Методи дослідження, які  використовуються при написанні  курсової роботи: узагальнення, аналіз і синтез, аналогія та конкретизація, прийоми групування і деталізації, дедуктивний, спостереження, порівняння, логічного викладення, арифметичний, відсоткових чисел та ін.

Базою дослідження є  Звіт про сукупний дохід(Звіт про  фінансові результати) за 2009 – 2011рр.

 

РОЗДІЛ 1

 

 

ЕКОНОМІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ФІНАНСОВОГО  РЕЗУЛЬТАТУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

1.1. Фінансовий результат як економічна категорія. Його класифікація і оцінка

 

Головною метою створення  та подальшої діяльність будь-якого  господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності.

Поняття фінансового результату тісно пов'язане з поняттями прибутків і витрат. У національному положенні (стандарті) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» надані наступні визначення прибутку та збитку.

Прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

Збиток - це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат. Отже, для визначення фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення. Тобто, якщо доходи суб'єкта господарської діяльності перевищують витрати, що були здійснені для отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат (прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб'єкт отримує негативний фінансовий результат (збитки).

Як економічна категорія  фінансові результати визначається як різниця між сукупною виручкою та сукупними витратами підприємства. Таким чином, основоположними поняттями фінансових результатів як економічної та бухгалтерської категорії є поняття доходів і витрат.

Доход - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Щодо економічної вигоди, то згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вона визначається як потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Існує досить багато класифікаційних  критеріїв щодо фінансових результатів. Насамперед, відносно своєї величини фінансові результати розрізняться на позитивні фінансові результати (прибуток), нульовий фінансовий результат та негативний фінансовий результат (збиток).

Згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», фінансові результати класифікуються наступним чином:

- фінансові результати  операційної діяльності;

- фінансові результати  інвестиційної діяльності;

- фінансові результати  фінансової діяльності;

- фінансові результати  надзвичайних подій. 

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які  не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність визначається як операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Надзвичайна подія - це подія  або операція, яка відрізняється  від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься  періодично або в кожному наступному звітному періоді.

За цією класифікацію фінансові результати визначаються та відображаються у звіті про фінансові результати.

План рахунків бухгалтерського  обліку містить окремий рахунок 79 «Фінансові результати», який безпосередньо призначений для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства, має субрахунки відповідно до яких фінансові результати класифікуються на:

- результат основної  діяльності;

- результат фінансових  операцій;

- результат іншої звичайної  діяльності;

- результат надзвичайних  подій. 

Згідно з Інструкцією до Плану рахунків фінансовий результат від основної діяльності - це прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства, який є різницею між сумою доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг й доходів від іншої операційної діяльності та сумою собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Результат фінансових операцій визначається як прибуток (збиток) від  фінансових операцій підприємства, який є різницею між сумою доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів та сумою фінансових витрат.

Результат від іншої  звичайної діяльності - це прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства, який дорівнює різниці  між сумою доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства та сумою інших витрат.

Результат надзвичайних подій визначається як прибуток (збиток) від надзвичайних подій, який становить  різницю між сумою доходів, одержаних  від надзвичайних подій, та сумою витрат від надзвичайних подій.

Відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток» фінансові результати поділяються на облікові та податкові.

Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському  обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена  за податковим законодавством об'єктом  оподаткування за звітний період.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) поточного та минулих років обліковуються на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», субрахунки якого також утворюють відповідну класифікацію фінансових результатів:

- прибуток нерозподілений;

- непокриті збитки;

- прибуток, використаний  у звітному періоді.

Прибуток нерозподілений - це прибуток поточного та минулого звітного періодів, який не був використаний у поточному або минулих звітних періодах.

Непокриті збитки - це збитки підприємства, які не були покриті  у поточному або минулих звітних  періодах за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

Прибуток, використаний у звітному періоді це сума прибутку, який був розподілений між власниками (нарахування дивідендів), або був  спрямований виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

 

 

1.2. Методика аналізу фінансових результатів

 

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток — це грошовий дохід, утворений в результаті виробничо-господарської діяльності. Він виконує такі основні функції: 

- оцінки підсумків діяльності підприємства; 

- розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою); 

- джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів. 

Отже, у зростанні прибутку заінтересовані як підприємство, так і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а й за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування, розподілу та використання прибутку. Цей аналіз має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб'єктів (місцевих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків). 

Основними завданнями економічного аналізу фінансових результатів  є:

Информация о работе Аналіз фінансового результату підприємства