Kredit portfelini boshqarish

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 11:48, диссертация

Краткое описание

Банк активларининг сифатини аниқлашга уларнинг кредит портфелини ўрнатилган меъёрлар асосида тавсифлаб чиқиш орқали эришилиши мумкин. Ўзбекистонда Марказий банк тасдиқлаган кўрсатмага асосан тижорат банклари активларини тавсифлаш ва ссудалар бўйича йўқотишлар буйича заҳиралар ташкил қилиш амалга оширилмокда. Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида»ги ва «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонунларига асосан активларни таснифлаш, муаммоли ёки харакатсиз кредитлар буйича заҳираларни ташкил қилиш амалга оширилмоқда.

Содержание

КИРИШ……………………………………………………………………..... 3-9

I БОБ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ВА УНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ.

1.1 Тижорат банклари кредит портфели, унинг моҳияти ва шаклланиши………………………………………………….…...…. 10-18

1.2 Жаҳон молиявий инқирозининг Ўзбекистон банк тизимига таъсири ҳамда унинг оқибатларини олдини олиш ва юмшатишга асос бўлган омиллар…………………………………………………………...…. 19-33

1.3 Тижорат банкларининг кредит портфелини бошқариш асослари................................................................................................ 34-45

II БОБ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИНИНГ ТАҲЛИЛИ.

2.1 Тижорат банклари кредит портфелини бошқаришнинг амалдаги ҳолати таҳлили…………………………………………………..................… 46-59

2.2 Кредит портфели сифатининг таҳлили ва муаммоли ссудалар……....... 60-74

Тижорат банклари кредит портфелини диверсификациялаш орқали бошқариш…………………………………………………………...... 75-85

III БОБ. КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.

Тижорат банклари кредит портфелини бошқариш борасидаги асосий муаммолар………………………………………………………….... 86-95

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тижорат банкларида кредит портфели бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари…………………………..............................................… 95-111

ХУЛОСА………………………………………………………….…...… 112-117

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ……………………. .118-124

ИЛОВАЛАР................................................................................................ 125-126

Вложенные файлы: 1 файл

Uzoqova_magistr_uz.doc

— 3.49 Мб (Скачать файл)

Тижорат банклари кредит портфелининг сифатини тавсифловчи  муҳим кўрсаткичлардан яна бири муддати ўтган кредитларнинг  брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғи  ҳисобланади. Халқаро банк амалиётида ушбу кўрсаткичнинг йўл қўйиш  мумкин бўлган чегаравий даражаси 5 фоизни ташкил этади. Агар ушбу кўрсаткичнинг амалдаги даражаси  5 фоиздан ошса, тижорат банки кредит портфелининг сифати сезиларли даражада пасайганлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам Германия ва Франциянинг йирик тижорат банкларида муддати ўтган кредитларнинг брутто кредитлар ҳажмидаги салмоғи 5 фоизга етиши билан, уларнинг 2,5 -3 фоизи банкнинг балансидан чиқарилади.

Тижорат банклари кредит портфелининг сифатини оширишнинг устувор  йўналишларига қатъий амал қилиш  лозим, жумладан:

 • тижорат банки кредитларининг 25 фоиздан ортиқ қисмини битта тармоқда ёки соҳада тўпланиб қолишига йўл қўймаслик;
 • тижорат банки таснифланган кредитлари таркибида “яхши” тоифасидаги кредитларнинг салмоғини 90 фоиздан паст бўлмаслигига эришиш;
 • кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган заҳира ажратмаларининг норматив даражасини таъминлаш керак.

Хулоса қилиб  айтганда, тижорат банклари фаолияти, айниқса кредитлаш жараёни риск билан боғлик. Шу сабабли банклар фаолиятининг барқарорлигини таъминлашда кредит портфелини оқилона бошқариш муҳим ўрин тутади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф О Й Д А Л А Н И Л Г А Н А Д А Б И Ё Т Л А Р Р Ў Й Х А Т И.

 

 1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИ ВА МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР.
 2.           1.1.Ўзбекистон Республикаси Қонунлари:

1.1.1.Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.- Т.Шарқ, 1992 йил.

1.1.2. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги Қонуни. 1995 йил 21 декабрь.

1.1.3.Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 1996 йил 25 апрель.

1.1.4  Ўзбекистон республикасининг “Банк сири тўғрисида”ги Қонуни. 2003 йил 30 август.

1.1.5.Ўзбекистон Республикасининг “Микромолиялаш тўғрисида”ги Қонуни. 2006 йил 15 сентябр..

 1.2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва Қарорлари

1.2.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк тизимини янада эркинлаштириш ва ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2000 йил 21 март.

1.2.2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бозор ислоҳотларини чуқурлаштириш ва иқтисодиётни  янада эркинлаштириш соҳасидаги  устувор йўналишлар амалга оширилишини жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.

1.2.3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 15 апрелдаги 56-сонли “Банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Ҳалқ сўзи, 2005, 16 апрел, №73.

1.2.4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк тизимини янада ривожлантириш ва бўш пул маблағларини банк айланмасига жалб этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 2007 йил 7 ноябр.

1.2.5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк тизимининг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва инвестициявий фаоллигини кучайтириш чора- тадбирлари тўғрисида ”ги Қарори, 2010 йил 6 апрель.

1.3. Ўзбекистон Республикаси Марказий  банки меъёрий ҳужжатлари.

1.3.1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 1998 йил 9 ноябрдаги 242-сон “Тижорат банклари ва уларнинг филиаллари томонидан активлар сифатини таснифлаш, ссудалар бўйича юзага келиши мумкин бўлган йўқотишлар ўрнини қоплаш учун ташкил этиладиган заҳирани шакллантириш ва ундан фойдаланиш” Тартиби.

1.3.4. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 1998 йил 2 декабрдаги 556-сон “Банклар ўртасида ва уларга дахлдор шахслар билан ўтказиладиган операциялар тўғрисида”ги Низоми.

1.3.4. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 1998 йил 2 декабрдаги 557-сон “Бир қарздор ёки ўзаро дахлдор бўлган  қарздорлар гуруҳига  тўғри келувчи рискнинг энг юқори даражаси тўғрисида”ги Низоми.

1.3.2.  Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 2000 йил 22 февралдаги 429-сон “Тижорат банклари кредит сиёсатига қўйиладиган талаблар тўғрисида” ги Низоми.

1.3.3. Ўзбекистон Республикаси  Марказий банкининг 2000 йил 2 мартдаги 432-сон “Ўзбекистон Республикаси банкларида  кредит ҳужжатларини юритиш тартиби тўғрисида”ги Низоми.

1.3.5. Ўзбекистон Республикаси Марказий  банкининг 2004 йил 21 майдаги 575-сон “ Кредит ахбороти миллий институтининг маълумотлар базасини шакллантириш ҳамда Банклараро кредит бюросига ва тижорат банкларига кредит ахборотлари тақдим этиш тартиби тўғрисида”ги Низоми.

 • 1.4. Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари ва маърузалари.
 • 1.4.1. И.А.Каримов “Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида”. –Т.: Ўзбекистон, 1995.

  1.4.2. И.А.Каримов “Бизнинг бош мақсадимиз- жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир”. –Т.: Ўзбекистон, 2005.

  1.4.3. И.А.Каримов “Банк тизими, пул муомаласи, кредит, инвестиция ва молиявий барқарорлик тўғрисида”. -Т.: Ўзбекистон, 2005

  1.4.4. И.А.Каримов “Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш барча демократик янгиланиш ва иқтисодий ислоҳотларимизнинг пировард мақсадидир”.- Т.: Ўзбекистон, 2007.

  1.4.5. И.А.Каримов “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари”. – Т.: Ўзбекистон, 2009

  1.4.6. И.А.Каримов «Асосий вазифамиз – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир".- Т.: Ўзбекистон, 2010 - 56б.

  1.4.7. И.А.Каримов “Инсон манфаатлари устуворлигини таъминлаш-барча ислоҳот ва ўзгаришларимизнинг бош мақсадидир”.// Халқ сўзи, 2008 йил 9 феврал.

  1.4.8. «Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби», Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг  2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.

  1.4.9. «Асосий вазифамиз – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир», Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2010 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.

  1. ТУРКУМ НАШРЛАР.
   1. 2.1. Китоблар, монографиялар, дарсликлар, мақолалар тўплами.

  2.1.1. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш.- Т.: Молия, 2002. -304б

  2.1.2. Абдуллаева Ш.З. Пул, кредит ва банклар. Дарслик.-Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2008.

  2.1.3. Алавердов А.Р.  Стратегический менеджмент в  коммерческом банке: учеб. /А.Р.Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2007 – 576с

  2.1.4. Банковский менеджмент: Учебно-практическое пособие. –  М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007 – 444с.

  2.1.5. Банковский менеджмент: задача и решения: Учебно-практическое  пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 232с.

  2.1.6. Балабанов А.И., Боровкова  Вик. А., и др. Банки 
  и банковское дело: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007 – 448с.

  2.1.7. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: Учебник для вузов  – СПБ.: Питер, 2008 - 400с.

  2.1.8. Вешкин Ю.Г., Авагян  Г.Л. Экономический анализ деятельности  коммерческого банка: учебное  пособие. – М.: Магистр, 2007 – 350с.

  2.1.9. Грюнинг Х. ванн, Брайович Братанович С. Анализ  банковских рисков. Система оценки  корпоративного управления и  управления финансовым риском. –  М.: Издательство «Весь Мир», 2004 –  304с.

  2.1.10. Диана Мак Нотон, Дональд Дж.Карлсон и др. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. Т 1. Укрепление руководство и повышение чувствительности к переменам / Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1994.-336с.

  2.1.11. Ермаков С.Л. Основы  организации деятельности коммерческого  банка: учебник. – М.: КНОРУС, 2009 – 656с.

  2.1.12. Ендовицкий Д.А., Бочарова  И.В. Анализ и оценка кредитоспособности  заёмщика: учебно-практическое пособие.  – М.:КНОРУС,2008 – 264с.

  2.1.13. Жуков Е.Ф., Зеленкова  Н.М. Деньги. Кредит.Банки: учебник  для студентов вузов.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009-783с.

  2.1.14. Коробова Г.Г.  Банковское дело: Учебник - М.:  «Экономистъ»,2005.-751с.

  2.1.15.Коробова Ю.И. Банковские  операции:учеб.пособие для средн.проф.образования.  – М.: Магистр, 2007 – 446с.

  2.1.16. Кузнецова В.В. Банковское дело. Практикум: учебное пособие /В.В.Кузнецова, О.И.Ларина. -  М.: КНОРУС, 2007 -264с.

  2.1.17. Куликов А.Г. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: КНОРУС,2009 – 656С

  2.1.18. Лаврушин О.И. Банковское дело.- М.:Финансы и статистика, 2001.-254с.

  2.1.19. Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита.- М.: Финансы и статистика, 2002.-440с.

  2.1.20. Лаврушин О.И. Банковский  менеджмент: учебник / кол.авторов; под ред. д-ра экон.наук, проф. О.И.Лаврушина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009 - 560с.

  2.1.21. Муллажонов Ф.М. Ўзбекистон Республикаси банк тизими.- Т.: Ўзбекистон, 2001.- 296с.

  2.1.22. Морсман Э. Искусство  коммерческого кредитования / Пер с англ. – Альпина Бизнес букс, 2005 – 187с.

  2.1.23. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.- М.: ИКЦ «ДИС», 1997,-286с.

  2.1.24. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ./ П.С.Роуз.- Москва.: Дело, 1997.-768с.

  2.1.25. Тавасиев А.М., Мазурина  Т.Ю., Бычков В.П. Банковское кредитование:Учебник / Под ред. А.М.Тавасиева. – М.: ИНФРА-М, 2010 – 656с.

  2.1.26. Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: Операции, технологии, управление. – М.: Альпина Паблишерз, 2010.-682с.

  2.1.27. Фрост Стивен М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы. Пер. с англ. под ред. М.В.Рудя. Днепропетровск: Баланс Бизнес букс, 2006 – 672с.

  3.ДИССЕРТАЦИЯ  ВА ДИССЕРТАЦИЯ АВТОРЕФЕРАТЛАРИ.

  3.1. Саидов Д.А. Тижорат  банкларининг қисқа муддатли  кредитлаш амалиёти ва уни  такомиллаштириш йўллари: Иқтисод  фанлари номзоди ... Дис.//-Т.: БМА, 2007

  3.2. Тухтабаев У.А. Муаммоли кредитлар ва уларни бартараф этиш йўллари: Иқтисод фанлари номзоди ... Дис.автореферати.-Т.: БМА, 2007.- 20б.

  3.3. Кадыров А.К. Тижорат банкларида кредит бериш механизмини  такомиллаштириш йўллари. Иқтисоди фанлари номзоди ...Дисс.автореферати.-Т.: БМА, 2009.-21б.

  3.4. Мамонтов Д.С. Развитие  мониторинга кредитного портфеля  в российских коммерческих банках. Автореферат диссертации на соискание   ученой степени кандидата экономических  наук.СГСЭУ, 2009.- 22с.

  3.5. Александров А.Ю. Управление портфелем проблемных кредитов комерческого банка. Автореферат диссертации на соискание  ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2010. - 23с.

  3.6. Фатьянова А.А. Кредитный портфель банка: стратегический, тактический и методический аспекты управления. Автореферат диссертации на соискание  ученой степени кандидата экономических наук. СГСЭУ, 2009.- 20с.

  4. ЖУРНАЛ ВА  ГАЗЕТАДАГИ МАҚОЛАЛАРГА ҲАВОЛАЛАР.

  4.1. Р.Булат. Кредитларни  текшириш // Бозор, пул ва кредит, №1,2000.- 22-25б.

  4.2. Ҳозирги даврда  кредит портфели менежменти муаммолари. // Бозор, пул ва кредит, №3,2000.- 23-28б.

  4.3. Ж.Ҳасанов. Кичик  ва қрта бизнес субъектларига  ажратилган кредитлар қайтарилишини  таъминлаш. // Бозор, пул ва кредит, №9,2003.- 8-11б.

  4.4. У.Сахобов. Методика  расчёта уровня существенности для кредитного портфеля банков. // Бозор, пул ва кредит, №12,2007.- 11-13б.

  4.5.С.Аннакиличев. Банк  мижозларининг кредитга лаёқатлилигини таҳлил қилиш. // Бозор, пул ва кредит, №5,2001.- 20-22б.

  4.6.О.Ортиқов. Банклараро  рақобат шароитида кредит сиёсати. // Бозор, пул ва кредит, №6,2006.- 8-10б.

  4.7. М.Тўлаганова, Ф.Мусаева.  Тижорат банклари кредит фаолиятинингн  таҳлили. // Бозор, пул ва кредит, №3,2005.- 15-18б.

  4.8. С.Абдуллаев. Принцип реструктуризации проблемных кредитов. // Бозор, пул ва кредит, №10,2006.- 15-17б.

  4.9. М.Мухитдинова. Кредитная  политика: стратегия привлечения  клиентов. // Бозор, пул ва кредит, №6, 2003.- 19-20б.

  4.10. Б.Нуманова. Качество  маркетинговых исследований кредитных портфелей коммерческих банков. // Бозор, пул ва кредит, №8,2007.- 26-28б.

  5. СТАТИСТИКА  ВА ҲИСОБОТ МАЪЛУМОТЛАРИ.

  5.1. Ўзбекистон Республикасини 2010 йилнинг биринчи чорагида ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари.// Норма маслаҳатчи, №18(251). 2010 йил 30 апрель.

  5.2. ОАТБ «Агробанк» йиллик ҳисобот маълумотлари.

  Информация о работе Kredit portfelini boshqarish