Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподатковування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2014 в 22:08, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є комплексне освоєння студентами найбільш важливих з позиції фінансового планування на підприємстві розділів дисципліни «Фінанси підприємств».
Основними завданнями, що постають при підготовці курсової роботи, є формування та закріплення отриманих під час навчання вмінь з:
• розрахунку показників виробничої програми трубного підприємства;
• розрахунку фінансових результатів, чистого прибутку та його розподілу на трубному підприємстві;
• нормування оборотних активів;
• розрахунку прогнозного балансу підприємства на кінець періоду.

Содержание

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподатковування.
1.1 Економічний зміст прибутку та його склад
1.2 Формування прибутку
1.3 Розподіл прибутку в умовах сучасного оподаткування
2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
Розрахунок фінансових показників підприємства
2.1 Вихідні дані та розрахунок показників виробничої програми
2.2 Розрахунок собівартості та амортизаційних відрахувань
2.3 Розрахунок фінансових результатів та чистого прибутку
2.4 Розрахунок нормативу оборотних коштів
2.5 Розрахунок статей прогнозного балансу
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая по ФП.docx

— 88.87 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національна металургійна академія України

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»

 

на тему:

 

«Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподатковування.»

 

 

 

Варіант №5

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

Студентка групи ФК-01-10       Вергун Ю.А.

 

 

 

 

Керівник:

к.е.н., доцент                   Сокиринська І.Г.

 

 

 

 

Роботу захищено з оцінкою __________________________

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ

2014 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Національна металургійна академія України

 

 

Кафедра фінансів

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

на курсову роботу з дисципліни «Фінанси підприємства»

 

студента ________________________________________________________

 

напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» IV курсу, групи _________________

 

Назва роботи ____________________________________________________

 

________________________________________________________________

Рецензент: к.е.н., доц. Сокиринська І.Г.

Загальна оцінка роботи:

 

 1. Відповідає вимогам щодо змісту (підкреслити):

 

  • повністю відповідає

 

  • частково

 

  • не відповідає

 

 1. Зауваження та рекомендації щодо змісту

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

 1. Відповідність вимогам щодо оформлення:

 

  • повністю відповідає

 

  • відповідає в цілому

 

  • не відповідає

 

Висновки рецензента:

 

 • рекомендується до захисту без доопрацювання

 

 • рекомендується до захисту при умові виправлення помилок та вдосконалення роботи

 

 • не рекомендується до захисту, необхідно суттєво доопрацювати зміст та

 

оформлення роботи, а саме:________________________________________

 

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

 

попередня оцінка: ______________________________. Рецензент (дата, підпис) ___________________________

 

Оцінка захисту:____________________________ (____________________)

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподатковування.

 1. Економічний зміст прибутку та його склад
 2. Формування прибутку
 3. Розподіл прибутку в умовах сучасного оподаткування

2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 

Розрахунок фінансових показників підприємства

 1. Вихідні дані та розрахунок показників виробничої програми
 2. Розрахунок собівартості та амортизаційних відрахувань
 3. Розрахунок фінансових результатів та чистого прибутку
 4. Розрахунок нормативу оборотних коштів
 5. Розрахунок статей прогнозного балансу

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

 

ВСТУП

Основним призначенням курсової роботи є набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Фінанси підприємств», яка має на меті вивчення: загальних основ та принципів організації фінансів підприємств; особливостей планування грошових надходжень, формування та розподілу прибутку; підходів до нормування та ефективності використання оборотних активів; джерел фінансування відновлення основних фондів.

 

Метою курсової роботи є комплексне освоєння студентами найбільш важливих з позиції фінансового планування на підприємстві розділів дисципліни «Фінанси підприємств».

 

Основними завданнями, що постають при підготовці курсової роботи, є формування та закріплення отриманих під час навчання вмінь з:

 

  • розрахунку показників виробничої програми трубного підприємства;

 

  • розрахунку фінансових результатів, чистого прибутку та його розподілу на трубному підприємстві;

 

  • нормування оборотних активів;

 

  • розрахунку прогнозного балансу підприємства на кінець періоду.

 

 • методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» наведений числовий приклад, який наочно ілюструє порядок виконання курсової роботи.

 

1 ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА

1.1. Економічний зміст прибутку та його склад

Прибуток - найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, і зрештою свідчить про рівень і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, інтенсифікацію виробництва за будь-якої форми власності. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави.

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства становить собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво й реалізацію продукції.

У фінансовому словнику "прибуток" визначається як перевищення сукупних доходів над сукупними витратами. Обчислюють його як різницю між валовим виторгом (без податку на додану вартість і акцизного збору) та витратами на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток дає кінцевий фінансовий результат — прибуток від звичайної діяльності.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються відповідно: невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).

Чистий прибуток — це сума прибутку підприємства після сплати податку на прибуток; її обчислюють як алгебраїчну суму прибутку від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку та податку з надзвичайного прибутку .

Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства за П(С)БО розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку.

Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії "витрати виробництва". Прибуток — це та частина додаткової вартості продукту, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відокремлення частини вартості продукції у вигляді витрат у грошовому вираженні є собівартістю продукції.

Отже, об'єктивна основа прибутку пов'язана з потребою первинного розподілу додаткового продукту. Таким чином, прибуток — об'єктивна економічна категорія, тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

 

 

1.2. Формування прибутку.

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відображається в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої діяльності. Отже, прибуток — важливий показник, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства.

Зростання прибутку означає збільшення потенційних можливостей підприємства, підвищення ступеня його ділової активності. За прибутком визначається доля доходів власників підприємств, розміри дивідендів акціонерів та інших доходів. Прибуток визначає також рентабельність капіталу, впливає на вартість усього підприємства загалом.

Різне значення прибутку посилюється з переходом держави до ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право самостійно визначати напрями використання прибутку після сплати обов'язкових платежів та відрахувань. Прибуток є джерелом забезпечення як внутрішньогосподарських потреб підприємств, так і джерелом формування бюджетних ресурсів держави. Тому успішна, прибуткова діяльність підприємств основа економічного розвитку держави.

Облік і визначення фінансових результатів — прибутку (збитку) здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у тому числі операційна й інша звичайна діяльність; а також діяльність, пов'язана з виникненням надзвичайних подій. Підприємство може одержувати прибуток у результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку прибуток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Збитком вважається перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснювалися витрати.

Валовий (загальний) прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції.

Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізувати його на певному рівні. Процес накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього характеру.

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які залежать від діяльності підприємства:

 • обсяг діяльності підприємства;
 • стан та ефективність використання ресурсів підприємства;
 • рівень доходів;
 • рівень витрат;
 • ефективність цінової та асортиментної політики.

Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які не залежать від діяльності підприємства:

 • державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять до споживчого кошика (хлібобулочні вироби, м'ясні та молочні продукти);
 • подорожчання послуг інших галузей народного господарства - зростання цін на електроенергію, тарифів на паливо-мастильні матеріали, теплову, парову енергію, транспортні послуги, послуги зв'язку, що приводить до збільшення поточних витрат;
 • система оподаткування - залежність між прибутком та податками обернено-пропорційна - чим менше податків заплатить підприємство, тим більше прибутку залишиться в його розпорядженні;
 • зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової ставки за користування кредитними ресурсами - збільшує поточні витрати та негативно впливає на формування прибутку;
 • політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації доходів населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження купівельної спроможності населення, що приводить до зниження обсягів реалізації продукції, а отже зниження прибутків.

Информация о работе Формування і розподіл прибутку в умовах сучасної системи оподатковування