Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів ВАТ «Запоріжсталь»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 14:44, курсовая работа

Краткое описание

В економічному плані виробничі ресурси – це природні, людські і створені людиною чинники виробництва життєвих благ. Вони включають безліч об'єктів: обладнання і інструменти, машини і механізми, будівлі і споруди виробничого призначення, сировину і матеріали, паливо і енергію, засоби транспорту і зв'язку, землю і дороги, трубопроводи і лінії електропередач, нарешті, незліченні види праці та інше, словом, все, що застосовується у виробництві. Науковий аналіз ресурсів виробництва, виходячи із їх незліченності, вимагає класифікації цих чинників.
Передусім виробничі ресурси можна поділити на дві категорії:
- матеріальні ресурси (природні та інші матеріальні об'єкти, що застосовуються у виробництві);
- людські ресурси (чинники виробництва, пов'язані із властивостями людини).

Вложенные файлы: 1 файл

kursovaya.docx

— 129.89 Кб (Скачать файл)

1.Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал) :

Ввок = Власний капітал + Довгострокові забов  язання – Основні  засоби та вкладення  – Поточні активи – Поточні забов  язання(23)

У даній курсовій роботі він не розраховується. 

2.Маневреність  власних оборотних коштів :

Мвок = Грошові кошти : Функціонуючий  капітал (24)

Мвок 1= 386222: 6098009 = 0,06

Мвок2 = 372173:5976409  0,06

Зростання цього  показника – позитивна тенденція. 

3.Коефіцієнт  покриття загальний :

Кпз = Поточні активи : Поточні забов  язання(25)

У даній курсовій роботі він не розраховується. 
 

4.Коефіціент  швидкої ліквідності :

Кшл = Грошові кошти , розрахунки та інші активи : Поточні  забав язання(26)

Кшл1 = 2284064: 2822156 = 0,8

Кшл2 = 2713164 : 4250681 = 0,6

Характеризує  співвідношення активів і поточних забов язань. Для нормального  функціонування підприємства цей показник має бути більшим за 1 . Зростання  цього показника – позитивна  тенденція. 

5.Коефіціент  абсолютної  ліквідності :

Кал = Грошові кошти : Поточні  забов язання(27)

Кал1 = 386222 : 2822156 = 0,14

Кал2 = 372173 : 4350681 = 0.09

Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності  підприємства і показує , яку частину  короткострокових забов язань можна  за необхідності погасити негайно. Рекомендована  нижня межа цього показника – 0,2 

6.Частина власних  оборотних коштів у покритті  запасів :

Чвок = Власні оборотні кошти : Запаси та товари(28)

Чвок1= 3215226 :562028 = 5,7

Чвок2 = 3808489 : 725033 = 5,3

Це вартість запасів , яка покривається власними оборотними коштами . Має велике значення для підприємств торгівлі. 
 
 

    ВИСНОВКИ 

    Оцінка  використання трудових ресурсів дозволяє виявити недоліки у роботі, їх причини  та внутрішні резерви економії трудовитрат  і підвищення ефективності використання кадрів завдяки їх раціонального  розміщення, повнішого завантаження і використання відповідно з набутою  професією, спеціальністю і кваліфікацією.

    Складовими  аналізу використання трудових ресурсів виступають чисельність працівників, рівень забезпеченості ними підприємства, їх склад і структура, показники  руху робочої сили, продуктивності праці, використання робочого часу тощо. Система трудових показників дає  можливість поєднати та пов’язати  окремі показники між собою, а  їх аналіз дозволяє оцінити вплив  кожного окремого й усієї сукупності показників на загальну результативність праці.

    Аналіз  повинен ґрунтуватися на існуючих законодавчій та нормативно-правовій, обліковій  інформаційних базах, бухгалтерській та статистичній звітностях, даних первинної документації та ін.

    Підприємства  повинні бути зацікавлені в якнайшвидшому  усуненні усіх недоліків в роботі працівників та використанні виявлених  резервів, оскільки це дозволить підвищити  ефективність праці, а це, у свою чергу, покращить результати діяльності підприємства.

    Процес  виробництва має свої причини, або  чинники, які називаються виробничими  ресурсами, або факторами виробництва: капітал у виробничій формі (засоби праці); праця (робоча сила); земля, або  природні ресурси (власне земля, предмети праці і деякі засоби праці  – зокрема, паливо і енергія); підприємницькі здібності (здібності до особливого виду праці – по управлінню виробництвом та його організації).

      Найважливішою особливістю виробничих  ресурсів, є їх обмеженість, або  рідкісність. В економіці діє  закон рідкісності виробничих  ресурсів.

      Суперечність, яка виникає між  безмежністю людських потреб  і обмеженими можливостями їх  втамування внаслідок рідкісності  виробничих ресурсів – основна  економічна суперечність.

      Виробничі ресурси є альтернативними,  що створює проблему економічного  вибору. Економічний вибір – це  вибір тих людських потреб  із безмежної їх кількості,  які вимагають першочергового  втамування через використання  альтернативних виробничих ресурсів, і відкладення у часі задоволення  потреб менш важливих. Ціна економічного  вибору визначається ціною того  блага, від споживання якого  ми відмовились, надавши перевагу  іншому.

      Проблема економічного вибору  і альтернативність витрат ресурсів  породжують проблему використання  виробничих можливостей – окремого  підприємства, галузі чий економіки  в цілому. Виробничі можливості  визначаються кількістю і якістю  виробничих ресурсів – праці,  капіталу, природних ресурсів і  підприємницьких здібностей, які  є у розпорядженні виробника.

      У процесі альтернативного використання  виробничих ресурсів відбувається  їх трансформація. Кількість застосованих  виробничих ресурсів визначається  дією закону їх рідкісності,  що графічно відображається кривою  виробничих можливостей, або кривою  «трансформації». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Закон України  “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
 2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основнихзасобів" від 30.09.2003 р. №561
 3. Беликов Ю. А. Диагностика ризику банкрутства підприємства (на прикладі підприємств) : дис. к. є. н. /Іркутська держ. економ, акад., 2008. —133 с.
 4. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 2006.
 5. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств: практикум. – К.- Центр учебной литературы, 2008. – 196 с.
 6. Борщ Н., Шроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
 7. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
 8. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.:КНГ, 2009. – 272с.
 9. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов ( на основе  GААР) : Учебник. -М.: ИНФРА-М,2007.-448с.
 10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
 11. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.:Центр учебной литературы, 2009. – 264с.
 12. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : Навч. посіб. - К.: ІДУЛ, 2002. - 300 с.
 13. Податок на прибуток: Положення (стандарт)  бухгалтерського обліку №17.
 14. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХП.
 15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121-га.
 16. Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: положення, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
 17. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.1995 р. ї* 436/95.
 18. Про методичні рекомендації щодо виявленні ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дії приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 17.01.2001 № 10.
 19. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХП.
 20. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
 21. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Пер. с франц. под ред. Л.П.Белых.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007.- 375с.
 22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного предприятия. - Минск: ИЗС,2006.
 23. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.Фінансовий менеджмент. / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.

Информация о работе Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів ВАТ «Запоріжсталь»