Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів ВАТ «Запоріжсталь»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 14:44, курсовая работа

Краткое описание

В економічному плані виробничі ресурси – це природні, людські і створені людиною чинники виробництва життєвих благ. Вони включають безліч об'єктів: обладнання і інструменти, машини і механізми, будівлі і споруди виробничого призначення, сировину і матеріали, паливо і енергію, засоби транспорту і зв'язку, землю і дороги, трубопроводи і лінії електропередач, нарешті, незліченні види праці та інше, словом, все, що застосовується у виробництві. Науковий аналіз ресурсів виробництва, виходячи із їх незліченності, вимагає класифікації цих чинників.
Передусім виробничі ресурси можна поділити на дві категорії:
- матеріальні ресурси (природні та інші матеріальні об'єкти, що застосовуються у виробництві);
- людські ресурси (чинники виробництва, пов'язані із властивостями людини).

Вложенные файлы: 1 файл

kursovaya.docx

— 129.89 Кб (Скачать файл)

      Ефективність виробничої діяльності  підприємства залежить від безлічі  факторів, тому процесу планування  обов'язково повинний передувати  глибокий аналіз як існуючого  положення речей, так і можливостей  підприємства. Аналіз виробничої  діяльності підприємства містить  у собі наступні питання:

      а) якість планування виробництва,  напруженість і обґрунтованість  планів діяльності, як у цілому, так і окремих виробничих підрозділів;

      б) оцінка виконання планів  виробництва, постачання і реалізації  продукції; динаміки обсягів виробництва;

      в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги  виробництва протягом останнього  років і зокрема в звітному  періоді;

      г) розкриття взаємозв'язку і  взаємозумовленості показників  обсягу виробництва, реалізації, асортименту, якості виробів і  так далі;

      д) визначення внутрішньогосподарських  резервів росту обсягів випуску  продукції і реалізації, а також  розробка заходів щодо їхнього  використання.

      Існують безліч факторів, що роблять  свій вплив на ефективність  виробничої діяльності підприємства. Розглянемо основні з них, ті, без оптимізації яких неможливо  реальне планування й оптимізація виробничого процесу.

    По-перше, це асортимент і структура продукції. Зрозуміло, підприємство саме вправі вибирати ту продукцію і той її обсяг  випуску, що воно вважає найбільш оптимальним. Однак, і в основному, ефективність результатів буде залежати не стільки  від внутрішніх резервів самого підприємства, скільки від потреб його споживачів. Асортимент і структура продукції  обов'язково повинні враховувати  саме побажання споживача. Всебічний  аналіз динаміки реалізації окремих  видів продукції дозволяє виділяти з загального обсягу ту продукцію, що користається найбільшим попитом, а  також визначати оптимальні обсяги її виробництва.

      Другим, немаловажним фактором, є  якість виробленої продукції.  Саме собою зрозуміло, що якими  би резервами збільшення випуску  продукції не володіло підприємство, низька її якість не дозволить  підвищити ефективність його  діяльності. Тобто, без постійного  і строгого контролю якості  продукції неможлива ефективна  діяльність будь-якого підприємства. Аналіз якості продукції містить  у собі аналіз браку і визначення  оптимального сполучення "якість-ціна"

      Без налагодженої ритмічності  роботи підприємства стає неможливим  оперативне планування його діяльності. Якщо розглядати ритмічність  як рівномірний випуск продукції  відповідно до графіка в обсязі  й асортименті, передбаченим планом, то стає зрозумілим, що саме  ритмічна робота є основною  умовою своєчасного випуску і  реалізації продукції. Неритмічність  погіршує всі економічні показники:

     - знижується якість продукції;

     - збільшується обсяг незавершеного  виробництва і надпланові залишки  готової продукції на складах  і, як наслідок, сповільнюється  оборотність капіталу;

     - не виконуються постачання по  договорах, і підприємство платить  штрафи за несвоєчасне відвантаження  продукції;

     - несвоєчасно надходить виторг  від реалізації;

     - перевитрачається фонд заробітної  плати в зв'язку з тим, що  на початку місяця робітникам  платять за простої, а наприкінці  за понаднормові роботи.

      Усе це приводить до підвищення  собівартості продукції, зменшення  суми прибутку і, як наслідок, зниженню ефективності його діяльності  і погіршенню фінансового стану.

      Узагальнюючи вищесказане можна  визначити основні кроки підвищення  ефективності діяльності підприємства. Як уже відзначалося, ефективність  діяльності будь-якого виробничого  підприємства в першу чергу  залежить від обсягів випуску  і реалізації продукції. До  виробничих факторів, що впливають  на обсяг випуску і реалізації  продукції можна віднести зміна  випуску товарної продукції, що  містить у собі кроки по  зміні обсягу валової продукції  і зміна залишків незавершеного  виробництва і внутрішньогосподарського  обороту.

      У свою чергу, зміна обсягу  валової продукції має на увазі  під собою зміну наступних  економічних показників:

     1. Трудові ресурси. Зміна чисельності  персоналу, скорочення втрат робочого  часу і збільшення продуктивності  праці.

     2. Засоби праці. Зміна розміру  основних фондів і показників  фондовіддачі, тобто більш повне  використання фонду робочого  часу і підвищення продуктивності  роботи устаткування.

     3. Предмети праці. Зміна споживання  предметів праці і показників  матеріаловіддачі, що містить у  собі скорочення надпланових  відходів сировини і матеріалів  і скорочення норм витрат сировини  і матеріалів на одиницю продукції.

      На остаточну ефективність виробництва  чималий вплив робить собівартість  продукції. До основних резервів  зниження собівартості промислової  продукції відносять:

      а) збільшення обсягів виробництва  за рахунок більш повного використання  виробничої потужності підприємства;

      б) скорочення витрат на виробництво  за рахунок підвищення рівня  продуктивності праці, ощадливого  використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, устаткування, скорочення непродуктивних витрат і виробничого браку [5, c. 127].

      Резерви збільшення виробництва  продукції виявляються в процесі  аналізу виконання виробничої  програми. При збільшенні обсягу  виробництва продукції зростають  тільки перемінні витрати, - пряма  зарплата робітників, прямі матеріальні  витрати і так далі - сума ж  постійних витрат, як правило,  не змінюється, у результаті чого  і знижується собівартість продукції.

      Резерви скорочення витрат можна  установити по кожній статті  витрат за рахунок конкретних  організаційно-технічних заходів  - упровадження нової, більш прогресивної  техніки і технології виробництва,  поліпшення організації праці  і так далі - які будуть сприяти  економії заробітної плати, сировини, матеріалів і енергії.

      Таким чином, всебічний і глибокий  аналіз виробничої діяльності  підприємства дозволяє виявити  визначені резерви підвищення  ефективності його діяльності, як  за рахунок поліпшення окремих  виробничих показників, так і  за рахунок оптимізації виробництва.  А створення оптимальної виробничої  структури підприємства - максимально  підвищити ефективність, використовуючи  ці резерви, що немаловажно  в сучасних умовах господарювання  виробничих підприємств. 
 
 
 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Показники оцінювання майнового  стану

1.Сума господарських  коштів , що їх підприємство має  у розпорядженні

Результат нетто – балансу                                                                 (12)

У даній курсовій роботі він не розраховується. 

2.Частка  активної частини основних засобів:

Частка = (Вартість активної частини основних засобів : Вартість основних засобів)*100%                                                                                          (13)

У даній курсовій роботі він не розраховується. 

3.Коефіціент  зносу основних засобів:

Кзн. = Знос : Вартість основних засобів за балансом(14)

Кзн.1=3107581:5157766= 0,6

Кзн.2=3209510:5446675=0,6

Показник  характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі як характеристика стану основних засобів. За два періоди  є незмінним. 

4.Коефіціент  оновлення основних засобів:

Кон. = Балансова вартість основних засобів,які  надійшли за період , що аналізується : Балансова  вартість основних засобів  на кінець періоду , що аналізується.(15)

Кон.2 = 5157766 : 5446675 = 0,9

Показує , яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів  становлять нові основні засоби. 

5.Коефіціент  покриття запасів:

Кпз.= Стабільні джерела  покриття : Запаси та витрати(16)

У даній курсовій роботі він не розраховується. 

Показники оцінювання фінансової стійкості

1.Коефіціент  концентрації власного капіталу:

Кк = Власний капітал:Активи(17)

Кк1= 6098009:3215226 = 1,9

Кк2= 5976409:3808489 = 1,6

Характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів,інвестованих у його діяльність . Чим більший цей коефіцієнт,тим більш фінансово стійким і незалежним від кредиторів є підприємство. 

2.Коефіціент  фінансової залежності:

Кфз=Активи : Власний капітал(18)

Кфз1=3215226:6098009 = 0,5

Кфз2= 3808489:5976409 = 0,6

Цей показник є оберненим до попереднього показника . Коли його значення наближається до 1 ,це означає , що власники повністю фінансують своє підприємство. 

3.Коефіціент  маневреності власного капіталу:

Кмвк= (Власні кошти+Довгострокові кредити +Довгострокові позики - Позаоборотні активи) : (Власні кошти+Довгострокові кредити +Довгострокові позики )(19)

Кмвк1= (6098009+1432402):(6098009+1432402)=1

Кмвк2= (5976409+946619):(5976409+946619) = 1

Показує ,яка  частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності , тобто яку частину вкладено в  оборотні кошти , а яку капіталізовано . Оптимальне теоретичне значення цього  показника не менше 0,5.Не відповідає критерію. 

4.Коефіціент  довгострокових вкладень:

Кдв=(Довгострокові кредити +Довгострокові позики) :(Власні кошти+Довгострокові кредити +Довгострокові позики )(20)

Кдв1= 1432402:(6098009+1432402)= 0,19

Кдв2=946619 : (597409 + 946619)=0,61

Показує , яку  частину основних коштів та інших  поза оборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами , тобто яка  частина належить їм , а не власникам  підприємства. 

5.Коефіціент  довгострокового залучення позикових  коштів :

Кдзпк = Довгострокові забов  язання : (Довгострокові  забов язання + Власний  капітал)

                                                                                                                    (21)

Кдзпк 2 = 783000(783000+6098009)= 0,1

Характеризує  структуру капіталу . Зростання цього  показника – негативна тенденція , яка означає,  що підприємство починає  все більше залежати від зовнішніх  інвесторів. 

6.Коефіцієнт  вибуття основних засобів :

Квоз = Балансова вартість основних засобів , які  вибули за період , що аналізується : Балансова  вартість основних засобів  на початок періоду , що аналізується(22)

Квоз  = 121097 : 5179639 = 0,02

Показує , яка  частина основних засобів , з котрими  підприємство почало діяльність у звітному періоді ,вибула з причини зносу  та інших причин. 

Оцінювання  ліквідності та платоспроможності

Информация о работе Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів ВАТ «Запоріжсталь»